Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка47/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   65

обробки ізоляційних матеріалів, лаків, клеїв, припоїв, присадок,

флюсів, розчинників, реактивів, правила користування ними в

процесі виконання робіт; характеристику, призначення, технологію

обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення

ультразвукових електроакустичних перетворювачів; правила виконання

поточного ремонту енергетичного, електровимірювального і

механічного устаткування; основи електротехніки, промислової

електроніки, технології приладобудування; знання про допуски і

посадки; елементарні основи фізики металів, металознавства,

неорганічної і органічної хімії; фізичні основи теорії коливань,

електроакустики, гідроакустики, електро- і радіовимірювання,

дефектоскопії, оптичних лінійних вимірювань і кутових величин.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює оптимальні параметри

ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом

обробки під час виконання заданого комплексу робіт в

електроакустичних системах однопакетного виконання зі складним

фронтом хвилі. Виконує роботи в гідродинамічних перетворювачах з

розрахунком, виготовленням, узгодженням і випробуванням та

електроакустичних системах багатопакетного виконання з плоским або

об'ємно-симетричним характером фронту хвилі під керівництвом

лаборанта вищої кваліфікації. Розраховує, виготовляє і випробовує

узгоджувальні елементи акустичних систем,
Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і

електроакустичних систем спеціального технологічного призначення,

однопакетного виконання зі складним фронтом хвилі, багатопакетного

виконання з плоским або об'ємно-симетричним фронтом хвилі,

технологію виготовлення узгоджувальних елементів акустичних систем

зі спряжуваними поверхнями відбиття і випромінювання експонента,

катоіда тощо, які задаються в координатних осях за формулами,

передбаченими методикою на проведення експерименту; технологію

обробки основних матеріалів, застосовуваних для виготовлення

гідродинамічних ультразвукових перетворювачів; методи випробування

акустичного устаткування на експлуатаційну надійність; систему

допусків і посадок.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з

ультразвукової техніки 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Встановлює оптимальні параметри

ультразвукових коливань за технологічним і фізичним ефектом

оброблення під час виконання заданого комплексу робіт в

гідродинамічних перетворювачах і електроакустичних системах

багатопакетного виконання з плоским або об'ємно-симетричним

характером фронту хвилі і зі складним фронтом хвилі, який

складається поелементно або сукупно із вузлів, виготовлених на

базі п'єзоелектричних, магнітострикційних або феритових

перетворювачів.


Повинен знати: технологію виготовлення гідродинамічних і

електроакустичних систем спеціального технологічного призначення

багатопакетного виконання з об'ємо-симетричним і складним фронтом

хвилі, який складається поелементно або сукупно із вузлів,

виготовлених на базі п'єзоелектричних, магнітострикційних або

феритових перетворювачів; технологію виготовлення акустичних

елементів із з'єднаними поверхнями відбиття і випромінювання типу

сфери, тору, гіперболи, параболи, евольвенти, які задаються в

координатних осях за формулами, передбаченими методикою; основи

фізики металів, металознавства, органічної і неорганічної хімії.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта з ультразвукової техніки

4 розряду - не менше 1 року.


55. ЛАБОРАНТ З ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні

випробування металів, сировини, виробів, сплавів, різних

матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на міцність,

розтяг, вигин, термостійкість, стиск, зусилля знімання і

проштовхування, розрив, твердість, повітронепроникність,

в'язкість, мушкуватість, скручування, товщину, вологість,

водотривкість, замаслюваність та інші якісні показники на

контрольно-перевірних установках, на приладах Роквелла, Бринелля

та інших відповідно до чинних інструкцій. Вимірює електричний опір

мостовим методом і методом ампервольтметра. Визначає густину

гідростатичним зважуванням. Перевіряє розміри комірок та щільність

вузлів і з'єднань. Визначає процент усадки та приклею. Веде

встановлені контрольно-облікові записи випробувань. Готує і

знежирює проби зразків для випробувань. Підбирає і готує прилади

та апарати до випробувань. Налагоджує прилади та апарати під

керівництвом лаборанта вищої кваліфікації. Готує проявник і фіксаж

за заданою рецептурою, обробляє фотопапір, плівку і пластинки,

виготовляє відбитки із фотонегативів.
Повинен знати: класифікацію фізико-механічних випробувань,

основні фізико-механічні властивості випробуваних металів і

матеріалів, елементарні знання про електричні властивості металів

і неметалевих матеріалів; питомий електричний опір, способи

визначення густини електроліту; методику підготовки зразків для

випробувань; основи електротехніки в межах виконуваної роботи;

правила зберігання і використання фотоматеріалів: хімічних

реактивів, фотопаперу, фотопластинок; способи приготування

проявника і фіксажу за рецептом; порядок відбирання та оформлення

зразків за видами і властивостями аналізованих матеріалів,

сировини, напівфабрикатів і готової продукції, принцип роботи

обслуговуваного устаткування і правила поводження з ним у процесі

проведення аналізу і випробувань; систему запису результатів

випробувань, державні стандарти і технічні умови на проведення

випробувань; призначення контрольно-вимірювальних приладів,

інструментів і правила користування ними.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні

випробування сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової

продукції з виконанням робіт щодо опрацювання і узагальнення

результатів проведених випробувань. Виконує розрахунки для

визначення показників якості матеріалів, сировини, напівфабрикатів

і готової продукції. Визначає відповідність випробуваних зразків

до державних стандартів і технічних умов. Готує дослідні зразки в

лабораторних умовах. Визначає тонкість помелу, рівномірність

змінювання об'єму, строки тужавіння і об'ємну масу матеріалів.

Підраховує величини навантажень за розмірами зразків. Визначає

температури за допомогою термопар під час випробування зразків на

термостійкість. Монтує термопари. Вносить поправки на температуру

холодного спаю. Визначає модуль нормальної пружності і модуль

зсуву радіотехнічним методом, проводить еталонування установки для

визначення модулів. Вимірює магнітну проникність на балістичній

установці. Вносить поправки на геометричні розміри зразка. Регулює

рівномірність нагрівання зразка по довжині, контролює температуру

нагрівання термопарами. Проводить вимірювання термопарним

-2

вакуумметром розрідження до 174-1,3 Па (до 1,31 - 10 мм рт.ст.).Замінює масло в форвакуумному насосі. Перевіряє і налагоджує

лабораторне устаткування в процесі проведення випробувань. Стежить

за проходженням дослідної партії сировини, матеріалів,

напівфабрикатів у виробництві. Виконує графічне зображення

результатів випробувань.
Повинен знати: будову обслуговуваного устаткування,

рецептуру, види, призначення та особливості матеріалів, сировини,

напівфабрикатів і готової продукції, що підлягають випробуванню;

правила визначення фізико-механічних випробувань різної складності

з виконанням робіт щодо їх опрацювання та узагальнення; принцип

дії балістичних установок для визначення магнітної проникності;

основні вузли вакуумних систем форвакуумних і дифузійних насосів,

термопарного вакуумметра; основні методи визначення фізичних

властивостей зразків; основні властивості магнітних тіл; термічне

розширення сплавів; методику визначення коефіцієнтів лінійного

розширення і критичних точок на дилатометрах; методику визначення

температури за допомогою високо- і низькотемпературних

термометрів; пружні властивості металів і сплавів; правила

внесення поправок на геометричні розміри зразка; методи побудови

графіків; систему записів проведених випробувань і методику

узагальнення результатів випробувань.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

з фізико-механічних випробувань 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить визначення магнітної

сприйнятливості, магнітної проникності, залишкової індукції,

коерцитивної сили. Знімає петлю гістерезису на термометрі.

Перевіряє дріт на гомогенність і на термоелектрорушійну силу з

еталонами. Виконує термостатування холодних спаїв термопар. Знімає

термічні цикли охолодження і нагрівання зразків. Створює в

установках високий вакуум, заміряє його вакуумметрами. Визначає

теплопровідність, теплоємність і електричну провідність. Визначає

коефіцієнти термічного розширення і критичних точок на вакуумному

дилатометрі. Здійснює юстирування застосовуваних приладів та їх

настроювання. Визначає границю текучості металу за діаграмою.

Складає розрахункові таблиці. Виконує градуювання термопар і

дилатометрів для виготовлення та уточнення температурних шкал.

Проводить вимірювання температури ґрунтів ртутними інерційними

термометрами. Проводить контрольні випробування. Працює зі

світлопроменевими осцилографами. Вибирає необхідний вібратор,

установлює його в магнітний блок. Підраховує залишкові напруги

методом кільця за даними замірів. Здійснює юстирування оптичної

системи і відмітника часу осцилографа. Обробляє осцилограми.


Повинен знати: будову пермеаметрів, установок для визначення

магнітних властивостей металів у постійних магнітних полях,

потенціометрів для температурного контролю, установок для

визначення теплопровідності, теплоємності та електричної

провідності, світлопроменевих осцилографів, іонізаційних і

магніторозрядних манометрів; феро-, діа- і парамагнітні матеріали;

залежність магнітної проникності від поля; основні методи

визначення магнітних властивостей; методики роботи на пермеаметрі,

феротестері, установці для визначення магнітної сприйнятливості;

основи матеріалознавства; методи вимірювання високого вакууму;

методи визначення течі та її усунення; теплові властивості металів

і сплавів; методи визначення теплопровідності, теплоємності;

основи металознавства і термічної обробки; величини допустимих

навантажень і напруги на випробовуваний матеріал; границі міцності

і текучості під час розтягання і вигину, границі втомленості;

максимальні напруги.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з

фізико-механічних випробувань 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні

випробування усіх видів зварних з'єднань, труб різного діаметра,

листового і профільного прокату з одержанням усіх характеристик

відповідно до технічних умов і вимог. Проводить різні нестандартні

випробування. Випробовує готові вузли, вироби і ланцюги, здійснює

тарування спеціальних пристроїв, які регулюються на крутний

момент. Складає схему і прилади для нестандартних випробувань.

Здійснює тарування реєструючої і записуючої апаратури. Проводить

випробування із застосуванням різних тензометрів. Виконує зняття

кривих розпаду і переохолодженого аустеніту на анізометрі і

температурних кривих під час виготовлення контрольних термопар.

Визначає коефіцієнти лінійного розширення на автоматичних

високотемпературних дилатометрах. Визначає теплові властивості

речовин на калориметрі з електронним нагрівом. Проводить

визначення декременту затухання зразків в інтервалі низьких

частот. Визначає чистоту металів після зонної плавки методом

вимірювання залишкового опору при температурі рідкого гелію.

Наповнює посудини стисненими і зрідженими газами. Проводить

поточний ремонт і настроювання застосовуваного устаткування.


Повинен знати: методику проведення механічних випробувань

різних зварних швів, труб, прокату, готових вузлів і виробів,

принцип розрахунку і складання схем для нестандартних випробувань,

будову світлопроменевих осцилографів, тензометрів і тензометричної

апаратури, будову автоматичних високотемпературних дилатометрів,

установок для визначення внутрішнього тертя в металах,

калориметрів, різних типів установок для визначення залишкового

електроопору металів і сплавів, анізометрів; основи дилатометрії в

межах виконуваної роботи, діаграму стану залізовугдецю; вплив

легуючих елементів на фізичні властивості металів і сплавів;

методику визначення термічного розширення на високотемпературних

дилатометрах у середовищі інертних газів; правила зняття діаграм

ізотермічного розпаду переохолодженого аустеніту при низьких і

високих температурах у разі використання ванни із рідкого азоту,

масла і рідкого олова; властивості матеріалів при низьких

температурах; властивості зріджених газів; методику визначення

залишкового електроопору; математичне опрацювання

експериментальних даних; правила роботи з рідким азотом; методику

визначення фізичних властивостей матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з

фізико-механічних випробувань 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить фізико-механічні

випробування для визначення електропровідності і температурного

коефіцієнта опору в зразках мікронного перерізу підвищеної

складності. Здійснює зняття термокінематичних кривих на анізометрі

і дилатометрі при температурах від - 196 град.С і вище. Визначає

теплові властивості речовин методом електронного бомбардування.

Вмикає, обслуговує і вимикає високотемпературні нагрівачі. Вимірює

електропровідність, теплопровідність, коефіцієнт термічного

розширення, коефіцієнт чорноти при високих температурах у вакуумі

та інертних середовищах. Знімає характеристики температурних

матеріалів при кріогенних температурах. Визначає декремент

затухання у сфері високих частот і високих температур. Бере участь

у розробленні методик на нові сплави і метрологічній атестації

установок.
Повинен знати: принцип високотемпературного нагріву;

залежність температури нагрівання від споживаної потужності;

матеріали для високотемпературних нагрівачів; роль теплозахисних

екранів; принцип нагріву речовин електронним бомбардуванням;

основні закономірності електронного нагріву і розподілу температур

уздовж зразка під час бомбардування його електронами; методики

визначення фізичних властивостей матеріалів при температурах понад

1000 град.C; методи вимірювання високих температур за допомогою

еталонних пірометрів; методи градуювання термопар за еталонними

пірометрами; особливості будови високотемпературних установок;

шляхи зменшення тепловитрат; методи обліку тепловитрат і уведення

поправок на тепловтрати під час математичного опрацювання

результатів вимірювання.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань

5 розряду - не менше 1 року.


56. ЛАБОРАНТ-КРИСТАЛООПТИК
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналіз електроліту на

кріодітове відношення. Визначає фазовий склад глинозему точковим

підрахунком на лейкоцитарній машині, мінералогічний склад бокситу

і структуру аналізованих речовин. Визначає величини отворів сит.

Готує тонкі шліфи. Здійснює візуальний підрахунок зерен під

мікроскопом при інтенсивному освітленні поля зору. Відбирає проби

і проводить контрольні аналізи. Записує результати аналізу в

журнал.
Повинен знати: основи фізичної хімії і кристалооптики; методи

і технічні умови проведення кристалооптичних аналізів; основні

властивості електроліту, глинозему, бокситу, кріоліту, хлористого

кальцію, фтористого алюмінію, застосовуваних солей, реактивів і

кислот; правила поводження з реактивами і кислотами та правила

виготовлення шліфів; будову мікроскопів, шліфувальних верстатів,

тигельних печей, сушильних шаф, електроприладів, аналітичних і

технічних терезів; методи контролю правильності проведення

аналізів; правила поводження з платиновим посудом і зважування на

аналітичних і технічних терезах; порядок запису проведених

аналізів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає імерсійним методом фазовий і

гранулометричний склад спецглиноземів різних марок. Визначає

мінералогічний і гранулометричний склад продуктів абразивного

виробництва. Проводить дисперсійний мінералогічний (кількісний і

якісний) і структурний аналіз. Готує якісні шліфи і поліровки із

різних мінералів збагачувального і металургійного виробництва.

Виконує нестандартні комплексні аналізи під час проведення

дослідних робіт у процесі одержання глинозему різних марок і

корунду. Відпрацьовує режим роботи печей кальцинації в

глиноземному виробництві і технологічний цикл седиментації,

гідрокласифікації, дроблення, розсівання в абразивному

виробництві. Записує результати аналізу в журнал.
Повинен знати: основи мінералогії; методику, технічні вимоги

і умови проведення мінералогічного, структурного аналізів,

систематизації та обробки досліджень продуктів металургійного,

збагачувального виробництва і виробництва глинозему; технологію

виробництва та основні властивості досліджуваних продуктів;

техніку приготування шліфів і поліровок, розміри зерен мінералів;

правила набирання і склад імерсійних рідин; способи визначення

розподілу цінних компонентів по мінералах, а також між вільними

зернами, зростками мінералів; технічні вимоги під час

систематизації та обробки результатів випробувань.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-кристалооптика

3 розряду - не менше 1 року.
57. ЛАБОРАНТ ЛАБОРАТОРІЇ

ШТУЧНОГО СТАРІННЯ СКЛОВИРОБІВ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес штучного старіння виробів

із скла (термометрів технічних, хімічних, контактних

метеорологічних тощо) в електропечі старіння. Завантажує вироби в

електропіч. Регулює температурний режим печей за показаннями

приладів і залежно від конструкції термометра і марки скла.


Повинен знати: принцип роботи електропечі; температурний

режим старіння; вплив температурних коливань на якість старіння;

елементарні основи з електротехніки в межах виконуваної роботи;

основні марки скла, застосовувані в процесі виробництва приладів

із скла.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний аналіз

спецсплавів вуглецевих сталей, чавунів і сплавів на алюмінієвій,

магнієвій та мідній основах. Готує зразки спецсплаву до

металографічних випробувань. Виконує травлення зразків у лужних і

кислотних розчинах. Визначає основні структурні складові металів і

дефекти за еталонами. Перевіряє твердість контрольних

термооброблених зразків на приладах Роквелла, Бринелля і Віккерса.

Визначає глибини зневуглецьованого шару і розміри зерна. Визначає

альфа-фази в сталях аустенітного та аустеніто-феритного класів

методом магнітної металографії.
Повинен знати: способи приготування макро- і мікрошліфів;

перевідні таблиці твердості; будову настільних металографічних

мікроскопів і правила догляду за ними; будову приладів Роквелла,

Брінелля і Віккерса для визначення твердості; правила роботи на

лабораторних електропечах і ваннах; основні реактиви,

застосовувані для травлення макро- і мікрошліфів; елементарні

основи металографії; діаграму стану залізовуглецевих сплавів;

будову аналітичних терез, догляд за ними і правила роботи на них.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Кваліфікаційні вимоги. Проводить металографічний структурний

і кількісний аналіз макро- і мікроструктури легованих сталей, проб

чорних і кольорових металів. Виготовляє мікро- і макрошліфи і

маркує їх. Установлює ступінь забрудненості металу неметалевими

включеннями. Проводить класифікацію дефектів сталі за макро- і

мікроструктурою та зломом згідно з еталонами і балами,

встановленими технічними умовами і стандартами. Контролює глибину

газонасиченого шару в сплавах. Контролює температуру оптичним

пірометром під час плавлення, гнуття, кування і штампування.

Проводить випробування на схильність до міжкристалітної корозії.

Установлює характер і розмір дефектів під час травлення

підготовлених місць безпосередньо на виробах. Настроює мікроскопи

для дослідження структур і фотозйомки. Здійснює фотографування

макро- і мікроструктур. Проводить термообробку зразків і деталей у

печах для визначення категорії міцності.


Повинен знати: марки сталі та їх хімічний склад; методику

металографічних аналізів різних металів, сплавів і технологію їх

проведення; державні стандарти на випробовувані матеріали; будову

металографічних мікроскопів, оптичних пірометрів, фотоапаратів,

бінокулярних луп, контрольно-вимірювальних приладів, правила

настроювання і догляд за ними; принцип роботи гальванометра і

термопари, вольтметра і амперметра; характеристики типових макроі

мікроструктур легованих сталей; способи визначення величини зерна;

основні види термообробки; характеристики міцності сталей за

1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка