Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка32/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   65

законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Товарознавець I категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією товарознавця II категорії -

не менше 1 року.

Товарознавець II категорії: базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Стаж роботи за професією товарознавця - не менше

2 років.


Товарознавець: базова або неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до

стажу роботи.
34. ФАХІВЕЦЬ*
---------------

* Назва професії "Фахівець" може бути розширена за потребою

користувача для внутрішнього використання термінами та словами,

які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності.

Наприклад, "Фахівець з інформаційного забезпечення", "Фахівець

відділу зв'язків з громадськістю" тощо.


Завдання та обов'язки. Виконує з використанням засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку роботи одного з

напрямів діяльності підприємства (установи, організації) чи його

підрозділу під загально-методичним керівництвом професіонала

(керівника підрозділу). Вивчає та аналізує інформацію, показники і

результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить

необхідні розрахунки, використовуючи сучасну

електронно-обчислювальну техніку. У межах своїх обов'язків

здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, підготовку

необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань виконуваної

роботи. Готує матеріали для аналізу, розроблення проектів

нормативних та організаційно-методичних документів, графіків

роботи, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок,

карт, схем та іншої технічної документації. Бере участь у їх

розробленні та комп'ютерно-інформаційному обслуговуванні.

Розглядає документацію, відповідність показників, стежить за

додержанням установлених вимог, чинних норм, правил та стандартів.

Здійснює збирання, накопичення, оброблення, аналіз, оцінку

інформації щодо напряму своєї діяльності. Формує звіти, веде

облікову та довідкову документацію в межах своєї компетенції.

Застосовує, впроваджує і обслуговує технології та комп'ютерні

програми за своїм напрямом роботи.


Повинен знати: закони, державні нормативно-правові акти,

стандарти та методичні і нормативні матеріали з питань, що

стосуються до професійної сфери діяльності; перспективи технічного

розвитку та особливості діяльності підприємства (підрозділів

підприємства); основи менеджменту, ринкові методи господарювання;

виконання технічних розрахунків та обчислювальних робіт; основи

економіки, фінансів, права та управління; технічні засоби

отримання, оброблення та передавання інформації; форми обліку та

звітності, що застосовуються, порядок їх ведення; основи

професійної етики, інструкцію з діловодства; основні принципи

роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
Кваліфікаційні вимоги.
Фахівець I категорії: повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи за професією фахівця II категорії: для спеціаліста - не

менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Фахівець II категорії: повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для

спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж

роботи за професією фахівця - не менше 1 року.

Фахівець: базова або неповна вища освіта відповідного напряму

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу

роботи.
35. ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ

МАЙНОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ


Завдання та обов'язки. Організовує, координує та здійснює в

межах своєї компетенції діяльність охоронної структури у

відповідності до чинних нормативно-правових актів. Вдосконалює

систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та

фізичних осіб у охоронних послугах. Організовує використання

технічних засобів охорони. Вивчає та узагальнює позитивний досвід

у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми та методи

охорони власності. Надає консультації юридичним та фізичним особам

з питань майнової та особистої безпеки. Проводить попередній

відбір працівників щодо прийняття на роботу. Бере участь у

забезпеченні охоронної структури кваліфікованими кадрами та їх

розстановці за службовими обов'язками. Сприяє підвищенню

кваліфікації охоронних кадрів. Організовує охорону об'єктів,

фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться згідно з

вимогами чинних нормативних документів. Забезпечує дотримання

працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного

та податкового законодавства. Здійснює заходи щодо забезпечення

законності та дисципліни у службовій діяльності працівників, їх

особистої безпеки під час виконання службових обов'язків,

організовує взаємодію з правоохоронними органами. Розробляє

місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об'єктах.

Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан захисту

і обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів

захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження. Бере

участь у комісійному обстеженні об'єктів, що охороняються, та

заводить на них літерні (накопичувальні) справи. Організовує та

особисто контролює несення служби нарядами охоронної структури,

виявляє уразливі місця в технічному укріпленні об'єктів, що

охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків

власнику об'єкта. Бере участь у забезпеченні соціального розвитку

охоронної структури. Здійснює заходи щодо пошуку нових об'єктів з

метою взяття їх під охорону, аналізує та узагальнює якість

охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню

юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної

діяльності охоронної структури. Аналізує інформацію про діяльність

охоронної структури в цілому та за окремими напрямами роботи.

Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову

документацію. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень,

розпоряджень керівництва з питань організації служби. Інформує

керівництво про стан їх виконання.


Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ), інші

нормативно-правові акти з питань охоронної діяльності, чинне

законодавство України, Укази Президента України, постанови та

розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

інші законодавчі акти органів державної влади, які регулюють

охоронну діяльність, основи організації інформаційної безпеки;

профіль, спеціалізацію і особливості охоронної структури; основи

менеджменту, комерційної діяльності; основи організації праці і

управління; основи фінансово-господарчої діяльності та маркетингу;

методи прогнозування і моделювання попиту на охоронну діяльність,

формування конкурентоспроможних охоронних послуг, порядок

ціноутворення, способи і методи рекламування послуг; методи

вивчення попиту; порядок розроблення планів та програм

організаційно-господарської діяльності; порядок укладання

господарських та інших договорів, припинення договірних відносин

та ведення претензійної роботи; методи вивчення умов праці на

робочих місцях; систему стандартів безпеки праці, захисту

працівників від протиправних дій під час виконання службових

обов'язків; норми та правила охорони праці та протипожежної

безпеки.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.


36. ХРОНОМЕТРАЖИСТ
Завдання та обов'язки. Проводить хронометражні спостереження

з метою вивчення витрат часу на виконання окремих елементів

операцій технологічного процесу для розроблення нормативів

основного і допоміжного часу, перевірки обґрунтування норм часу

(виробітку), встановлених аналітично-розрахунковим методом,

визначення найбільш раціонального режиму роботи, вивчення

передових методів і прийомів праці. Вивчає та аналізує трудові

процеси, розчленовує операції, які вивчає, на елементи, визначає

необхідну кількість спостережень, проводить вимірювання цих

елементів і обробляє отримані дані. Аналізує результати

спостережень і відбирає найбільш раціональні елементи операцій для

включення їх в нормативи часу. Виявляє втрати робочого часу,

з'ясовує причини їх виникнення, готує висновки про необхідні

витрати часу. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів з

праці і заходів щодо усунення втрат робочого часу.
Повинен знати: методи вивчення трудових процесів і передових

методів та прийомів праці, використання робочого часу; види

хронометражних спостережень, порядок їх проведення; методи

оброблення та аналізу результатів хронометражних спостережень,

оцінки продуктивності та темпу роботи під час проведення

спостережень; прилади, які застосовуються під час вивчення витрат

робочого часу, правила користування ними; правила експлуатації

обчислювальної техніки; основи фізіології та психології праці;

основи організації праці; основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ


1. АГЕНТ З ПОСТАЧАННЯ
Завдання та обов'язки. Одержує за нарядами, заявками та

іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину,

матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар,

канцелярське приладдя тощо). Оформлює документацію на одержані і

відправлені вантажі, замовляє контейнери і транспорт для їх

перевезення. Виконує позапланову закупівлю матеріалів. Відправляє

товарно-матеріальні цінності за адресою підприємства або

супроводжує вантажі під час їх перевезення і забезпечує їх

зберігання, своєчасну доставку. Перевіряє стан вантажу, вживає

заходів щодо заміни матеріальних цінностей у разі виявлення

зовнішнього браку. Визначає режим перевезення вантажів, які швидко

псуються, та небезпечних вантажів. Стежить за відповідністю тари

вантажам, які перевозяться, розташуванням вантажів під час

транспортування. Контролює додержання вимог охорони праці під час

вантажно-розвантажувальних робіт. Бере участь у реалізації заходів

щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних

ресурсів шляхом зниження витрат, пов'язаних із їх придбанням,

доставкою і зберіганням.


Повинен знати: основи організації матеріально-технічного

постачання і вантажно-розвантажувальних робіт; правила і порядок

приймання і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і

транспортних засобів, оформлення документів на одержані і

відправлені вантажі; номенклатуру і норми витрат сировини,

матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх

зберігання і транспортування; основи організації праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.


2. АДМІНІСТРАТОР
Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу з ефективного і

культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні

умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей.

Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходів

щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає

претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів,

і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснює

контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за

оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі. Забезпечує

чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях.

Контролює додержання робітниками підприємства, установи,

організації (далі - підприємство) трудової і виробничої

дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої

санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво

підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування

відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль

за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші

нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються

організації підприємства; організаційну структуру управління

підприємства; права і обов'язки працівників, режим їх роботи;

правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів;

асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принципи

планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами;

основи естетики, етики, психології та обслуговування відвідувачів;

основи економіки, організації праці й управління; основи

законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги.
Старший адміністратор: неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) і стаж роботи за професією адміністратора не менше

1 року або повна загальна середня освіта та професійно-технічна

освіта і стаж роботи за професією адміністратора - не менше

2 років.

Адміністратор: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або

повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без

вимог до стажу роботи.


3. АРХІВАРІУС
Завдання та обов'язки. Проводить роботу з ведення архівної

справи на підприємстві. Організовує і забезпечує зберігання

документів, які надійшли до архіву. Забезпечує зберігання

документів, які надійшли до архіву. Приймає та реєструє документи,

які надійшли на зберігання, від структурних підрозділів

підприємства, роботу з якими у діловодстві закінчено. Бере участь

у розробленні номенклатури справ, перевіряє правильність

формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву.

Згідно із чинними правилами шифрує справи. Систематизує і розміщує

справи, веде їх облік. Готує зведені описи справ постійного і

тимчасового термінів зберігання, а також акти для передавання

справ на державне зберігання, на списання і знищення матеріалів,

строки яких минули. Бере участь у роботі з експертизи наукової і

практичної цінності архівних документів. Стежить за станом

документів, своєчасним їх відновленням, додержанням у приміщеннях

архіву умов, необхідних для забезпечення їх збереження. Контролює

додержання правил протипожежного захисту в приміщеннях архіву.

Видає архівні копії та документи, готує необхідні довідки на

основі відомостей, які є в документах архіву, веде їх облік. Готує

необхідні дані для складання звітності щодо роботи архіву. Вживає

заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.
Повинен знати: нормативні правові акти, положення,

інструкції, інші керівні матеріали і документи з ведення архівної

справи на підприємстві; порядок зберігання і використання архівних

документів; державну систему діловодства; порядок оформлення справ

і підготовки їх до зберігання та користування, складання описів

справ постійного і тимчасового терміну зберігання, актів про

видалення та знищення документів та справ; порядок ведення обліку

і складання звітності, структуру підприємства; основи організації

праці, правила експлуатації технічних засобів; основи

законодавства про працю; правила протипожежного захисту.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4. АСИСТЕНТ РЕФЕРЕНТА
Завдання та обов'язки. Бере участь в упровадженні системи

взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до

встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію

внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства

(установи, організації) і керівниками структурних підрозділів та

іншими працівниками, взаємовідносин керівника підприємства із

представниками інших підприємств (установ, організацій)

партнерами, конкурентами та клієнтами. За дорученням керівника або

його референта готує, опрацьовує відповідні інформаційні

матеріали, проекти доповідей, співдоповідей; організовує робочий

час керівника, розклад його роботи; складає щомісячний графік

звітів керівників структурних підрозділів про результати

господарської діяльності. Доводить або бере участь у доведенні до

відома відповідних працівників, служб та сторонніх організацій

зміст рішень, прийнятих керівником. Готує проекти розпорядчої,

адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції -

запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо. Готує

своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів

керівника підприємства (установи, організації), службової

кореспонденції керівникам підрозділів та іншим виконавцям.

Здійснює планування та організацію поїздок керівника. Веде

протоколи засідань із застосуванням стенографії чи інших засобів.

Надає секретарю керівника допомогу в прийманні сторонніх

відвідувачів чи співробітників, отриманні довідок, запитів та

іншої інформації адміністративного, фінансового та організаційного

характеру. За дорученням керівника або референта готує

інформаційні, дорадчі, літературно-публіцистичні матеріали

відповідного напряму діяльності, підбирає необхідні

законодавчо-нормативні, міжвідомчі, відомчі, фірмові,

внутріфірмові та методичні документи. За дорученням керівника або

референта вступає в ділове спілкування з партнерами через

комп'ютерний та телефонний зв'язок. Допомагає керівнику

підприємства в застосуванні відповідних норм етикету під час

проведення зустрічей, прийому відвідувачів та гостей. Бере участь

у підготовці для подання відповідним органам статистичної,

науково-технічної та іншої інформації.


Повинен знати: законодавство України про підприємницьку

діяльність; основи адміністративного, господарського та трудового

права; правила ведення документації; основи економіки, організації

праці, виробництва; профіль, спеціалізацію та особливості

управління підприємством; організаційну, виробничу і соціальну

структуру підприємства; основи технології виробництва; комп'ютерну

та офісну техніку; технічні засоби реєстрації та оброблення

інформації; правила, норми та етикет організації проведення

ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо; основи

психології спілкування, соціології та етики професійних відносин;

основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі

літературного та ділового мовлення; зарубіжний досвід у

відповідній галузі діяльності та у сфері діловодства і

стенографії; одну або більше іноземних мов.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна

середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу

роботи.
5. ДІЛОВОД


Завдання та обов'язки. Приймає, реєструє кореспонденцію і

направляє її до структурних підрозділів. Відповідно до резолюцій

керівників підприємства передає документи на виконання, оформлює

реєстраційні картки або створює банк даних. Веде картотеку обліку

проходження документальних матеріалів, здійснює контроль за їх

виконанням, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих

документів. Відправляє відповідну документацію адресатам. Веде

облік отриманої і відправленої кореспонденції, систематизує і

зберігає документи поточного архіву. Веде роботу зі створення

довідкового апарату документів. Готує і здає до архіву

підприємства документальні матеріали, закінчені діловодством, і

реєстраційну картотеку або комп'ютерні банки даних, складає опис

справ, що надходять для зберігання до архіву. Забезпечує

зберігання службової документації.


Повинен знати: нормативно-правові акти, положення та

інструкції щодо ведення діловодства на підприємстві; основні

положення державної системи діловодства; стандарти системи

організаційно-розпорядчої документації; структуру підприємства і

його підрозділів; порядок контролю за проходженням службових

документів і матеріалів; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
6. ДРУКАРКА
Завдання та обов'язки. Виконує машинописні роботи із

рукописних, машинописних і друкарських оригіналів, у тому числі

підготовку матриць для одержання копій матеріалу на друкарських

машинах різних систем. Відтворює на друкарській машині записи,

зроблені на магнітних носіях (із застосуванням диктофонів

магнітофонів) або друкує під диктування. Стежить за станом

друкарської машини і забезпечує збереженість і правильний догляд

за нею.
Повинна знати: машинопис; правила орфографії і пунктуації;

стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої

документації; порядок розміщення матеріалу під час друкування

документів; правила друкування ділових листів з використанням

типових форм; правила експлуатації друкарських машин, диктофонів,

магнітофонів; основи організації праці; основи законодавства про

працю.
Кваліфікаційні вимоги.


Друкарка I категорії: повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачає

друкування із швидкістю не менше 200 ударів за хвилину. Стаж

роботи за професією друкарки II категорії - не менше 1 року.

Друкарка II категорії: повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою, що передбачує

друкування із швидкістю понад 100 ударів за хвилину. Без вимог до

стажу роботи.


7. КАЛЬКУЛЯТОР
Завдання та обов'язки. Визначає на основі діючих рецептур,

закупівельних цін, торгових націнок калькуляції на продукцію, яка

реалізується на підприємствах громадського харчування. Визначає

ціну на продукцію (страви, напівфабрикати, кулінарні та

кондитерські вироби), що відпускається підприємством громадського

харчування і товари з урахуванням місць їх реалізації. Проводить у

разі зміни рецептур, закупівельних цін та торгових націнок

уточнення цін на готову продукцію і товари та вносить відповідні

уточнення в калькуляційні картки. Веде реєстрацію калькуляційних

карток за встановленою формою. Складає на основі заявок завідувача

виробництва (шеф-кухаря) розрахунок необхідної кількості продуктів

для приготування страв, напівфабрикатів та кулінарних виробів.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка