Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка3/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

енергооб'єктів. Готує висновки на розроблені проекти, бере участь

у випробуваннях та прийманні енергоустановок і мереж у промислову

експлуатацію. Забезпечує проведення робіт щодо захисту підземних

споруд і комунікацій, організовує перевірку засобів зв'язку,

сигналізації, обліку, контролю, захисту та автоматики, а також

своєчасне пред'явлення інспекції державного нагляду котлів і

посудин, які працюють під тиском. Організовує розроблення заходів

щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних

ресурсів, надійної та економічної роботи енергоустановок,

запобігання аваріям, створення безпечних і сприятливих умов праці

під час їх експлуатації. Здійснює контроль за додержанням правил з

охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і

використання енергоустаткування та мереж. Укладає договори зі

сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства

електроенергією, парою, водою на іншими видами енергії, контролює

їх виконання. Організовує збереження, облік наявності та

використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а

також облік і аналіз витрат електроенергії та палива,

техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій

та їх причин. Проводить роботу з обміну досвідом у галузі

експлуатації енергетичного устаткування, економії та раціонального

використання паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню

високих показників експлуатації енергоустановок. Забезпечує

вдосконалення організації праці на дільницях енергогосподарства,

проведення атестації та раціоналізації робочих місць, упровадження

нових прогресивних методів ремонту й експлуатації

енергоустаткування. Готує висновки на раціоналізаторські

пропозиції та винаходи, що стосуються вдосконалення

енергоустаткування та енергозабезпечення, організовує впровадження

прийнятих пропозицій. Керує працівниками відділу і підрозділами

підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування

виробництва, організовує роботу з підвищення кваліфікації

працівників.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного

обслуговування підприємства, профіль, спеціалізацію та особливості

структури підприємства, перспективи його розвитку, основи

технології виробництва продукції підприємства; організацію

енергетичного забезпечення виробництва в галузі та на

підприємстві; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної

експлуатації устаткування; виробничі потужності, технічні

характеристики, конструктивні особливості та режими роботи

енергетичного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила

їх експлуатації; порядок і методи планування роботи устаткування

та проведення ремонтних робіт; положення, інструкції та інші

керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної

документації; правила приймання і здавання устаткування після

монтування і ремонту; екологічне законодавство; вимоги

раціональної організації праці під час експлуатації, ремонтування

і модернізації енергетичного устаткування; порядок розроблення

норм витрат паливно-енергетичних ресурсів; порядок укладення

договорів щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою,

водою та іншими видами енергії; передовий вітчизняний та світовий

досвід у галузі енергетичного забезпечення виробництва; основи

економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та

управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


6. ГОЛОВНИЙ ЗВАРНИК
Завдання та обов'язки. Керує технологічною підготовкою

виконання зварювальних робіт. Забезпечує виготовлення і випуск

високоякісної продукції, удосконалення конструкцій виробів, їх

технологічність, екологічність, високу продуктивність праці.

Здійснює технічне керівництво підрозділами, які займаються

розробленням і впровадженням технологічних процесів зварювання і

засобів технологічного оснащення зварювальних робіт. Очолює

розроблення перспективних та поточних планів технологічної

підготовки виконання зварювальних робіт, графіків проведення

планово-запобіжного і капітального ремонту зварювального

устаткування, планування строків і обсягів робіт, витрат трудових

та матеріальних ресурсів. Вивчає та аналізує технологію і якість

виконання зварювальних робіт, умови роботи устаткування,

організовує розроблення і впровадження у виробництво прогресивних

методів зварювання, забезпечує скорочення трудових витрат,

додержання норм охорони праці та навколишнього середовища,

економію матеріальних та енергетичних ресурсів під час виконання

зварювальних робіт, поліпшення їх якості. Контролює розроблення

необхідної технічної документації та забезпечення нею виробництва,

суворе додержання технологічних режимів зварювання, норм витрат

матеріалів, правил технічної експлуатації устаткування та

безпечного ведення робіт. Забезпечує складання заявок на

устаткування та матеріали, які необхідні для виконання

зварювальних робіт, організацію обліку зварювального устаткування,

його паспортизацію. Бере участь у розгляді питань реконструкції та

технічного переобладнання підприємства, вживає заходів щодо

впровадження нового зварювального устаткування, комплексної

механізації та автоматизації технологічних процесів. Керує роботою

з проектування та створення нових виробничих підрозділів, які

виконують зварювальні роботи, їх спеціалізації та завантаження

устаткування з урахуванням вимог організації праці і безпечного

ведення робіт, забезпечує своєчасне освоєння проектних

потужностей, підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування.

Організовує розроблення та реалізацію заходів щодо впровадження

прогресивної техніки і технології, поліпшення використання

технологічного устаткування та оснастки, виробничих площ,

підвищення якості та надійності зварних конструкцій. Розглядає і

готує відгуки та висновки на найбільш складні раціоналізаторські

пропозиції і винаходи щодо методів та технології зварювання,

організації зварювальних робіт і удосконалення зварювального

устаткування. Організовує виконання робіт, пов'язаних з

підвищенням рівня спеціалізації та кооперування виробництва,

використанням резервів підвищення продуктивності праці. Керує

дослідницькими та експериментальними роботами з удосконалення

методів і технології виконання зварювальних робіт. Бере участь у

роботі з визначення потреби підприємства у кваліфікованих

зварниках, підготовки до проведення їх атестації за встановленим

порядком. Організовує роботу з вивчення і впровадження

науково-технічних досягнень, передового вітчизняного і світового

досвіду з технологічної підготовки та виконання зварювальних

робіт. Координує діяльність підрозділів і працівників

підприємства, які здійснюють технологічну підготовку виконання

зварювальних робіт, організовує роботу з підвищення їх

кваліфікації.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки

виробництва; профіль, спеціалізацію та особливості

організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи

його розвитку; основи технології виробництва продукції

підприємства; організацію зварювальних робіт у галузі та на

підприємстві; виробничі потужності, технічні характеристики,

конструктивні особливості та режими роботи зварювального

устаткування, правила його експлуатації; порядок і методи

планування технологічної підготовки виробництва і виконання

зварювальних робіт; методи і способи зварювання; положення,

інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення

технічної документації; технічні вимоги до застосовуваних у

процесах зварювання матеріалів, норми їх витрат; організацію

ремонту зварювального устаткування; види дефектів зварювання та

способи їх усунення; методи проведення досліджень і розробок у

галузі вдосконалення технології та організації зварювальних робіт;

стандарти і технічні умови на зварювальні роботи, будівельні норми

та правила; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі

технології та організації зварювальних робіт; основи економіки та

менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи

екологічного законодавства; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


7. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
Завдання та обов'язки. Визначає технічну політику і напрями

технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки,

шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого

виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на

перспективу. Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки

виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності

виробництва та продуктивності праці, скорочення матеріальних,

фінансових і трудових витрат, раціональне використання виробничих

ресурсів, високу якість та конкурентоспроможність продукції, що

виробляється, робіт та послуг, що надаються, відповідність

виробів, що випускаються, чинним державним стандартам, технічним

умовам та вимогам технічної етики, а також їх надійність та

довговічність. Згідно із затвердженими бізнес-планами підприємства

на рік та на перспективу керує розробленням заходів щодо

реконструкції та модернізації підприємства, запобігання шкідливому

впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого

використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних

умов праці і високої культури виробництва. Організовує розроблення

і виконання планів упровадження нової техніки і технології,

проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних та

експериментальних конструкторських робіт. Забезпечує ефективність

проектних рішень, своєчасну та якісну підготовку виробництва,

технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування,

досягнення високого рівня якості продукції в процесі її

розроблення і виробництва. На основі сучасних досягнень науки і

техніки, результатів патентних досліджень, а також передового

досвіду з урахуванням кон'юнктури ринку організовує роботу з

поліпшення асортименту та якості, удосконалення та оновлення

продукції, що випускається, робіт (послуг), що надаються, техніки

і технології, створення принципово нових конкурентоспроможних

видів продукції, з проектування і впровадження у виробництво

засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних

процесів, контролю і випробувань високопродуктивного

спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів

трудомісткості виробів і норм витрат матеріалів на їх

виготовлення, послідовного здійснення режиму економії та

скорочення витрат. Здійснює контроль за додержанням проектної,

конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з

охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог

природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що

здійснюють технічний нагляд. Забезпечує своєчасну підготовку

технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов,

технологічних карт тощо). Укладає з науково-дослідними, проектними

(конструкторськими і технологічними) установами та вищими

навчальними закладами договори щодо розроблення нової техніки та

технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, його

підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної

механізації та автоматизації виробничих процесів, автоматизованих

систем керування виробництвом, здійснює контроль за їх

розробленням, організовує розгляд і впровадження проектів

технічного переозброєння, які розроблено сторонніми організаціями,

складає заявки на придбання устаткування на умовах лізингу.

Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності,

уніфікації, стандартизації та сертифікації продукції, атестації і

раціоналізації робочих місць, метрологічного забезпечення,

механоенергетичного обслуговування виробництва. Вживає заходів

щодо вдосконалення організації виробництва, праці і управління на

основі впровадження новітніх технічних та телекомунікаційних

засобів виконання інженерних та управлінських робіт. Організовує

проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової

техніки і технології, а також роботу у сфері науково-технічної

інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження

передового виробничого досвіду. Проводить роботу із захисту

пріоритету впровадження науково-технічних рішень, підготовки

матеріалів на їх патентування, отримання ліцензій та прав на

інтелектуальну власність. Організовує навчання та підвищення

кваліфікації працівників і забезпечує постійне вдосконалення

підготовки персоналу. Керує діяльністю технічних служб

підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і

виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Є першим

заступником директора підприємства і несе відповідальність за

результати та ефективність виробничої діяльності.


Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, які

регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну

діяльність підприємства; постанови органів державної влади та

місцевого самоврядування, які визначають пріоритетні напрями

розвитку економіки та відповідної галузі, організаційно-розпорядчі

документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються

діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості

структури підприємства; перспективи технічного, економічного та

соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства; виробничі

потужності підприємства; технологію виробництва продукції

підприємства; порядок складання та погодження планів

виробничо-господарської діяльності підприємства; ринкові методи

господарювання та управління підприємством; порядок укладення і

виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і

світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі

виробництва та досвід передових підприємств; економіку та

організацію виробництва, праці та управління; основи екологічного

законодавства; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування не

менше 5 років.


8. ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР
Завдання та обов'язки. Керує створенням нових та

модернізацією конструкцій виробів (комплексів, машин, апаратів,

приладів, механізмів) діючого виробництва, забезпечуючи їх високий

технічний рівень, конкуренто- та патентоспроможність,

відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам

технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва.

Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві

перспективних конструкторських розробок, найновіших матеріалів,

широкого впровадження науково-технічних досягнень. Організовує

розроблення проектів нових дослідних і промислових установок,

нестандартного устаткування та пристроїв у зв'язку з

реконструкцією об'єктів, автоматизацією виробництва та

механізацією трудомістких процесів. Проводить роботу з підвищення

рівня уніфікації, стандартизації та сертифікації конструкцій

виробів, що розроблюються. Забезпечує відповідність нових і

модернізованих, конструкцій технічним завданням, стандартам,

вимогам раціональної організації та охорони праці. Керує

підготовкою техніко-економічних обґрунтувань ефективності нових

конструкторських розробок, їх переваг порівняно з тими виробами,

що виготовлялися раніше. Організовує розроблення перспективних і

річних планів упровадження та освоєння нової техніки,

конструкторської підготовки виробництва, дослідних та

експериментально-конструкторських робіт, контролює їх виконання.

Забезпечує впровадження систем автоматизованого проектування,

своєчасного складання, погодження та затвердження креслень та

іншої технічної документації, яка розроблюється конструкторськими

підрозділами. Разом із замовниками здійснює розроблення технічних

завдань на проектування, забезпечує захист та погодження за

встановленим порядком розроблених ескізних, технічних та робочих

проектів, подає проектні рішення на затвердження. Організовує

зберігання відповідно до чинних правил, тиражування і своєчасне

забезпечення виробництва кресленнями та іншою конструкторською

документацією. Вживає заходів щодо скорочення термінів освоєння

нової техніки, вартості та циклу конструкторської підготовки

виробництва за рахунок упровадження прогресивних методів

проектування, обчислювальної та телекомунікаційної техніки,

передових способів тиражування технічної документації, широкого

використання в проектах стандартизованих і уніфікованих деталей та

складальних одиниць. Здійснює керівництво дослідними та

експериментальними роботами, що проводяться в підрозділах

дослідного виробництва. Організовує виготовлення дослідних

зразків, їх експериментальну перевірку, опрацювання

встановлювальних партій та випуск перших промислових серій,

домагаючись постійного підвищення якості та надійності виробів,

рівня їх технологічності, екологічності, зниження їх собівартості,

трудомісткості та матеріаломісткості. Бере участь у монтажі,

випробуванні, налагодженні та пуску нових конструкцій виробів.

Здійснює авторський нагляд за виготовленням виробів та їх

експлуатацією. Подає на затвердження зміни, які вносяться в

технічну документацію з конструкторської підготовки виробництва.

Бере участь у роботі з атестації виробів за категоріями якості,

розробленні пропозицій щодо реконструкції, технічного

переозброєння, інтенсифікації виробництва, підвищення його

ефективності. Забезпечує конструкторське розроблення прийнятих до

впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

Розглядає та готує відгуки і висновки на найбільш складні

раціоналізаторські пропозиції, а також на проекти стандартів та

іншу конструкторську документацію, яка надходить на підприємство

від сторонніх організацій. Організовує роботу з підвищення

кваліфікації працівників, які здійснюють конструкторську

підготовку виробництва. Керує працівниками відділу, направляє і

координує діяльність підпорядкованих йому підрозділів.


Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти;

методичні матеріали з конструкторської підготовки виробництва;

профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної

структури підприємства; перспективи технічного розвитку галузі і

підприємства; технологію виробництва продукції підприємства;

системи і методи проектування; організацію конструкторської

підготовки виробництва в галузі і на підприємстві; виробничі

потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості і

режими роботи устаткування підприємства, правила його

експлуатації; порядок і методи планування конструкторської

підготовки виробництва; технічні вимоги до конструкцій, що

розроблюються, до умов їх монтажу та здавання в експлуатацію;

методи проведення технічних розрахунків; основи технічної

естетики, художнього конструювання та ергономіки, стандарти,

технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та

оформлення конструкторської документації; основи патентознавства,

стандартизації та сертифікації; системи автоматизованого

проектування; сучасні обчислювальні та телекомунікаційні засоби,

включаючи засоби копіювання та тиражування конструкторської

документації; вимоги раціональної організації праці до

проектно-конструкторських розробок; вітчизняні і світові

досягнення науки та техніки у відповідній галузі виробництва;

передовий вітчизняний та світовий досвід конструювання аналогічної

продукції; основи економіки, організації виробництва, праці та

управління; основи екологічного законодавства; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями

керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


9. ГОЛОВНИЙ МЕТАЛУРГ
Завдання та обов'язки. Керує виконанням всього комплексу

робіт з технологічної підготовки металургійного виробництва.

Здійснює технічне керування виробництвом, забезпечуючи виконання

виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за

заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними

показниками. Організовує розроблення і впровадження у виробництво

прогресивних, економічно і екологічно обґрунтованих технологічних

процесів, які гарантують високий рівень технологічної підготовки

виробництва, продуктивності праці і якості продукції, що

виробляється, на рівні кращих вітчизняних та світових зразків.

Бере участь у розробленні перспективних і оперативно-календарних

програм технологічної підготовки виробництва, розрахунків та

обґрунтувань до них. Організовує впровадження нової техніки,

комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів,

розроблення стандартів, технічних умов і технологій на нові види

продукції. Очолює роботу зі складання розрахунків виробничих

потужностей металургійних агрегатів і завантаження устаткування, з

розроблення норм витрат основних і допоміжних матеріалів та інших

техніко-економічних нормативів з металургійного виробництва. Керує

розробленням технологічної документації і здійснює контроль за

забезпеченням нею виробництва. Бере участь у вирішенні питань

підвищення ефективності виробництва, внутрішньогосподарської

кооперації, у розробленні графіків проведення планово-запобіжних

та капітальних ремонтів основних агрегатів та устаткування, а

також у прийманні їх після ремонту. Забезпечує розвиток і повне

використання виробничих потужностей, контроль за суворим

додержанням установленої технології та режимів роботи з

урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, правил

експлуатації устаткування, правил з охорони праці, а також вимог

до сировини, матеріалів і готової продукції. Керує складанням

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка