Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка22/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   65

і галузевих методичних і нормативних матеріалів з організації

керування виробництвом. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний

та світовий досвід в сфері організації керування виробництвом,

розробляє заходи з його впровадження.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні і

нормативні матеріали з організації керування виробництвом;

перспективи розвитку підприємства; технологію виробництва;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

номенклатуру і технічні характеристики продукції, що виробляється,

виконуваних робіт (послуг); спеціалізацію підприємства, цехів,

дільниць, виробничі зв'язки між ними; порядок розроблення

перспективних і поточних планів розвитку виробництва;

організаційні форми і методи керування виробництвом; порядок

розроблення організаційних структур підприємства, положень про

підрозділи, посадових інструкцій; методи аналізу організації

керування виробництвом; сучасні засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку; порядок розроблення і оформлення технічної

документації і ведення діловодства; стандарти уніфікованої системи

організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний та світовий

досвід удосконалення організації керування виробництвом; основи

соціології і психології праці; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з організації керування виробництвом: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Стаж роботи за професією інженера з організації керування

виробництвом I категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації керування виробництвом I категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,

спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста

- стаж роботи за професією інженера з організації керування

виробництвом II категорії - не менше 2 років.

Інженер з організації керування виробництвом II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст).

Стаж роботи за професією інженера з організації керування

виробництвом - не менше 1 року.

Інженер з організації керування виробництвом: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до

стажу роботи.


27. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням у

підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства,

інструкцій, стандартів і нормативів з охорони навколишнього

середовища, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів

на життя і здоров'я працівників. Розроблює проекти перспективних і

поточних планів з охорони навколишнього середовища, контролює їх

виконання. Бере участь у проведенні екологічної експертизи

техніко-екологічних обґрунтувань, проектів розширення і

реконструкції діючих виробництв, а також створюваних нових

технологій і устаткування, розробленні заходів з упровадження

нової техніки. Бере участь у проведенні науково-дослідних і

дослідних робіт з очищення промислових стічних вод, запобігання

забрудненню навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин в

атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів,

раціонального використання земельних і водних ресурсів. Здійснює

контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних

об'єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням екологічних

стандартів і нормативів, за станом навколишнього середовища в

районі розташування підприємства. Складає технологічні регламенти,

графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу

технічну документацію. Бере участь у перевірці відповідності

технічного стану устаткування вимогам охорони навколишнього

середовища і раціонального природокористування. Складає

встановлену звітність про виконання заходів з охорони

навколишнього середовища, бере участь у роботі комісій з

проведення екологічної експертизи діяльності підприємства.


Повинен знати: екологічне законодавство; нормативні та

методичні матеріали з охорони навколишнього середовища і

раціонального використання природних ресурсів; систему екологічних

стандартів і нормативів; виробничу та організаційну структуру

підприємства і перспективи його розвитку; технологічні процеси і

режими виробництва продукції підприємства; порядок проведення

екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних

матеріалів; методи екологічного моніторингу; засоби контролю

відповідності технічного стану устаткування підприємства вимогам

охорони навколишнього середовища і раціонального

природокористування; чинні екологічні стандарти і нормативи;

передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері охорони

навколишнього середовища і раціонального використання природних

ресурсів; порядок обліку і складання звітності з охорони

навколишнього середовища; основи економіки, організації праці,

виробництва та управління; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з охорони навколишнього середовища: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Стаж роботи за професією інженера з охорони навколишнього

середовища I категорії - не менше 2 років.

Інженер з охорони навколишнього середовища I категорії: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж

роботи за професією інженера з охорони навколишнього середовища

II категорії - не менше 2 років.

Інженер з охорони навколишнього середовища II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст).

Стаж роботи за професією інженера з охорони навколишнього

середовища - не менше 1 року.

Інженер з охорони навколишнього середовища: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
28. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ


Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням у

підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних актів з

охорони праці, за наданням робітникам встановлених пільг і

компенсацій за умовами праці. Вивчає умови праці на робочих

місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження

більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних

і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу

небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Бере участь у

проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд,

устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи

вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв

санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та

індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності

вимогам нормативних правових актів з охорони праці і у разі

виявлення порушень, які створюють загрозу життю і здоров'ю

працівників або можуть привести до аварії; вживає заходів щодо

припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт у

цехах, на дільницях, на робочих місцях. Разом з іншими

підрозділами підприємства проводить роботу з атестації та

сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на

відповідність вимогам охорони праці. Бере участь у розробленні

заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним

випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх до

вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає

організаційну допомогу з виконання розроблених заходів. Контролює

вчасне проведення відповідними службами необхідних випробувань і

технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів,

дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих

виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду

і контролю за додержанням чинних норм, правил і інструкцій з

охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі виробництва, а

також у проектах нових виробничих об'єктів та тих, що

реконструюються, бере участь у прийманні їх до експлуатації. Бере

участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем шкоди

заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або

іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових

обов'язків. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу у

вкладанні переліків професій і посад, відповідно до яких

працівники мають проходити обов'язкові медичні огляди, а також

переліки професій посад, відповідно до яких на основі чинного

законодавства надається компенсація та пільги за важкі, шкідливі

або небезпечні умови праці; під час розроблення і перегляду

інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства, системи

стандартів безпеки праці; з організації інструктажу, навчання і

перевірки знань працівників з охорони праці. Проводить вступні

інструктажі з охорони праці з усіма, хто приймається на роботу,

приїздить у відрядження, учнями і студентами, які прибули на

проходження виробничого навчання або практику. Бере участь у

складанні розділу "Охорона праці" колективного договору, у

розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і

виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує

ефективність упроваджуваних заходів щодо їх запобігання. Здійснює

контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного

чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а

також правильним витрачанням у підрозділах підприємства коштів,

виділених на виконання заходів з охорони праці. Складає звітність

з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.
Повинен знати: Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 );

законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з

питань охорони праці, основні технологічні процеси виробництва

продукції підприємства; методи вивчення умов праці на робочих

місцях; організацію роботи з охорони праці; систему стандартів

безпеки праці; психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з

категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок,

підлітків, робітників, переведених на легку працю; особливості

експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві;

правила і засоби контролю відповідності технічного стану

устаткування вимогам безпечного ведення робіт; передовий і

вітчизняний досвід з охорони праці; порядок і строки складання

звітності про виконання заходів з охорони праці; основи економіки,

організації виробництва, праці і управління; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з охорони праці I категорії - не менше

2 років.


Інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з охорони праці II категорії - не менше

2 років.

Інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією інженера з охорони праці - не менше 1 року.

Інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


29. ІНЖЕНЕР З ПАТЕНТНОЇ

ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ


Завдання та обов'язки. Виконує роботу із забезпечення

високого технічного рівня, патентоспроможності та патентної

чистоти проектно-конструкторських та проектно-технологічних робіт,

виконаних на підприємстві на рівні винаходів, а також із

забезпечення патентної чистоти експортної продукції, що

виготовляється на підприємстві. Бере участь у проведенні патентних

досліджень на всіх етапах розроблення об'єктів техніки і

технології. Бере участь у розгляданні завдань на проектування або

модернізацію машин, приладів, устаткування і технологічних

процесів, результатів виконаних розробок, в оцінюванні їх

технічного рівня та в упровадженні науково-технічних заходів на

основі використання винаходів (у тому числі патентованих).

Забезпечує відбирання і вивчення фахівцями підприємства винаходів,

намічених до застосування у виробничій діяльності підприємства.

Здійснює контроль за відображенням у технічній документації

використаних патентних матеріалів, а також їх облік. Бере участь у

відбиранні з числа виявлених у проектно-конструкторських розробках

винаходів і підготуванні їх для ліцензування та патентування за

кордоном. Веде роботу з використанням сучасних засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку зі створення і

систематичного поповнення патентного фонду відповідно до профілю

діяльності підприємства. На основі патентних досліджень готує

пропозиції щодо закупівлі і продажу ліцензій на промислову

власність. Бере участь у роботі з правової охорони експортної

продукції. Здійснює контроль за відображенням результатів

патентних досліджень у технічній документації. Організовує

ознайомлення фахівців підприємства з патентними матеріалами, які є

на підприємстві, і готує рекомендації щодо їх використання. Бере

участь у розгляданні питань, що стосуються публікації матеріалів

про винаходи, які впроваджено на підприємстві. Консультує фахівців

підприємства з метою додержання порядку складання описів

передбачуваних винаходів і подання заявок на них. Розроблює

нормативно-методичні документи з патентно-ліцензійної,

винахідницької і раціоналізаторської роботи. Сприяє розвитку

раціоналізації і винахідництва в підрозділах підприємства. Складає

тематичні плани з раціоналізації і винахідництва, сприяє розвитку

творчої ініціативи та трудової активності працівників, залучанню

їх до раціоналізаторської діяльності та винахідництва. Здійснює

збирання пропозицій з раціоналізації та винахідництва, їх облік і

систематизацію. Надає допомогу раціоналізаторам та винахідникам у

складанні заявок, необхідної технічної документації, виконанні

розрахунків, виготовленні та випробуваннях дослідних зразків.

Знайомить працівників підприємства з чинними положеннями про права

раціоналізаторів і винахідників. Бере участь у розгляданні

раціоналізаторських пропозицій і винаходів, техніко-економічній

експертизі і готує висновки до них. Здійснює контроль за

впровадженням раціоналізаторських пропозицій і винаходів у

виробництво, правильними розрахунками економічної ефективності

передбачуваних винаходів, раціоналізаторських пропозицій і

визначенні розмірів авторських винагород. Оформлює документи на

винаходи та на виплачування авторських винагород раціоналізаторам

і винахідникам. Організовує проведення конкурсів і оглядів робіт

раціоналізаторів та винахідників, готує матеріали для надання

почесних звань кращим раціоналізаторам і винахідникам та

преміювання за сприяння раціоналізації та винахідництву. Бере

участь у розробленні заходів з розвитку раціоналізації та

винахідництва на підприємстві, удосконалює форми і методи роботи

щодо раціоналізації та винахідництва. Складає звітність про

патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу,

прийняті і використані раціоналізаторські пропозиції та винаходи.


Повинен знати: патентне законодавство, методичні та

нормативні матеріали з патентоведення і організації раціоналізації

та винахідництва; основні технологічні процеси виробництва

продукції підприємства; технологічне устаткування підприємства і

принципи його роботи; виробничу й організаційну структуру

підприємства; основи винахідництва; основи патентоведення; порядок

і методи проведення патентних досліджень; організацію патентної і

винахідницької роботи; методи аналізу технічного рівня і тенденцій

розвитку техніки; нові інформаційні технології; порядок

оформлення, обліку і систематизації патентних матеріалів,

раціоналізаторських пропозицій та винаходів, видавання посвідчень

і авторських свідоцтв; передовий вітчизняний та світовий досвід з

організації патентної роботи, розвитку технічної творчості,

раціоналізації та винахідництва; методи розрахунку економічної

ефективності впровадження раціоналізаторських пропозицій і

винаходів; винахідницьке право; порядок і умови виплачування

винагород раціоналізаторам та винахідникам; основи економіки,

організації праці, виробництва та управління; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з патентної та винахідницької роботи: повна

вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр спеціаліст).

Стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької

роботи I категорії - не менше 2 років.

Інженер з патентної та винахідницької роботи I категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,

спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста

- стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької

роботи II категорії - не менше 2 років.

Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціалісті

Стаж роботи за професією інженера з патентної та винахідницької

роботи - не менше 1 року.

Інженер з патентної та винахідницької роботи: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до

стажу роботи.


30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Здійснює з використанням засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку підготовку

виробництва, контроль за забезпеченням виробництва комплектуючими

виробами, матеріалами, інструментом, за своєчасним оформленням

необхідної технічної документації; розробляє місячні виробничі

програми та змінно-добові завдання на закріпленій дільниці роботи.

Бере участь у розробленні та впровадженні нормативів для

оперативного планування виробництва. Контролює комплектність

незавершеного виробництва, додержання встановлених норм заділів і

календарних випереджень у роботі виробничих підрозділів.

Розраховує календарні графіки завантаження устаткування з

урахуванням більш ефективного використання виробничих потужностей,

стежить за їх виконанням. Аналізує роботу цехів і дільниць,

вишукує можливості скорочення циклу виготовлення продукції

виконання робіт (послуг), виявляє виробничі резерви, розроблює

пропозиції щодо їх використання. Контролює виконання плану

виробництва і вживає заходів до забезпечення ритмічної роботи,

запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу,

ефективного використання устаткування, створення сприятливих умов

трудовим колективам для виконання виробничої програми.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та

нормативні матеріали з питань виробничого планування на

підприємстві; порядок розроблення виробничих програм і

змінно-добових завдань; виробничі потужності підприємства,

номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт

(послуг); організацію виробництва; основи технології виробництва

продукції підприємства; організацію обліку ходу виробництва;

спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; засоби

організації і механізації диспетчерської служби; основи економіки,

організації праці та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з підготовки виробництва I категорії - не

менше 2 років.

Інженер з підготовки виробництва I категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією інженера з підготовки виробництва II категорії - не

менше 2 років.

Інженер з підготовки виробництва II категорії: повна вища

освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи

за професією інженера з підготовки виробництва - не менше 1 року.

Інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
31. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
Завдання та обов'язки. Організовує професійне навчання

робітників і підвищення кваліфікації керівників, професіоналів,

фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації на

виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах,

економічне навчання, практичне навчання учнівської молоді та

молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а також

виробничої практики студентів і учнів). Керуючись потребами

підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог

ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних

планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності

працюючих з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками. Установлює

контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку,

перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників підприємства.

Складає графіки направлення працівників у навчальні заклади для

підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів,

контролює їх виконання. Бере участь у роботі з професійної

орієнтації молоді, а також у розробленні навчально-методичної

документації (навчальних планів і програм професійного розвитку,

посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).

Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з усіх видів і

форм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа

висококваліфікованих працівників з наступним затвердженням їх за

встановленим порядком, комплектує навчальні групи. Контролює

систематичне і якісне проведення занять, успішність працівників,

які навчаються, додержання строків навчання, виконання навчальних

планів і програм, правильне ведення встановленої документації.

Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною

методичною та довідковою літературою, оснащення навчальних і

методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання,

інвентарем, наочними посібниками, а також упровадження у

навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних

методів навчання. Бере участь у проведенні підсумкових занять,

екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка