Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка2/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

застосування методів обґрунтованого планування, нормативних

матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури

ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня

та якості продукції (послуг), економічної ефективності її

виробництва, раціонального використання виробничих резервів та

витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення

підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання

знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих

умов праці, додержання вимог законодавства про охорону

навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку

колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладення і

виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення

трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої

ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує поєднання

економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і

моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також

підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому

справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної

плати в установлені строки. Вирішує питання щодо

фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності

підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих

організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам:

заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів,

функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання

законності, активне використання правових засобів удосконалення

управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення

договірної та фінансової дисципліни, регулювання

соціально-трудових відносин. Захищає майнові інтереси підприємства

в суді, органах державної влади та управління.


Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження,

рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і

місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності

підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури

підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи,

вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного,

економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;

можливості ефективного використання виробничих потужностей,

наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;

кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження

бізнес-планів та програм виробничо-господарської діяльності;

ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку;

порядок укладення і виконання господарських та фінансових

договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та

регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні

досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і

досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках

продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію

виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та

ведення переговорів; трудове законодавство.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі

управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня -

не менше 5 років.


2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Завдання та обов'язки. Забезпечує ведення бухгалтерського

обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні" ( 996-14 ), з урахуванням особливостей діяльності

підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує

роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на

рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення

неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку

первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для

запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у

первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та

збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом

встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних

бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства,

підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої

інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух

коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших

видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного

бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних

актів, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з

власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування

податків та зборів, передбачених законодавством, проводить

розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних

зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій,

раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та

фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної

роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із

нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування

активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського

обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших

відокремлених підрозділах. Організовує роботу з підготовки

пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

визначення облікової політики підприємства, внесення змін до

обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з

урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення

облікових даних;

розроблення систем і форм внутрішньогосподарського

(управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової

системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і

контролю господарських операцій;

визначення прав працівників на підписання первинних та

зведених облікових документів;

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та

чисельності її працівників, підвищення професійного рівня

бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та

шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

впровадження автоматизованої системи оброблення даних

бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності

підприємства чи удосконалення діючої;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного

використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів,

залучення кредитів та їх погашення;

виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень

та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх

показників до фінансової звітності підприємства.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та

розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих

працівників із нормативно-методичними документами та

інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також

із змінами в чинному законодавстві.
Повинен знати: закони України; Укази Президента України,

постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України,

Національного банку України, Державної податкової адміністрації

України з питань правових засад регулювання господарської

діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського

обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів

України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання

фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та

інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих

особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського

обліку; основи технології виробництва продукції, порядок

оформлення операцій і організацію документообігу за розділами

обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання,

зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів,

товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення

інвентаризацій активів та зобов'язань; економіку, організацію

виробництва, праці та управління; податкову справу; основи

цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавство.


Кваліфікаційні вимоги.
Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу

(управління) бухгалтерського обліку: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж

бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для

магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні)

бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи для

магістра - на менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.


Примітка. Кваліфікаційна характеристика професії керівника

Головний бухгалтер поширюється на інші професії керівників

підрозділів бухгалтерського обліку підприємств, установ та

організацій: Начальник управління, Начальник відділу

(самостійного), Начальник відділу (у складі управління), Начальник

бюро, Начальник сектора, Завідувач відділу (бюро), Завідувач

сектора.
Посадові інструкції повинні враховувати конкретні особливості

професійної діяльності працівників указаних професій.


3. ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ПРОМИСЛОВІСТЬ),

ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ТРАНСПОРТ,

СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО)
Завдання та обов'язки. Організовує оперативно-виробниче

планування і диспетчерування роботи підприємства. Забезпечує

ритмічну роботу підприємства, рівномірний випуск продукції та

виконання завдань з перевезень згідно з виробничими програмами,

договірними зобов'язаннями, календарними графіками та

змінно-добовими завданнями. Вживає заходів щодо максимального

використання виробничих потужностей підприємства, рухомого складу,

транспортних засобів та вантажно-розвантажувальних механізмів,

сприяє раціональному завантаженню устаткування, підвищенню

коефіцієнта змінності, створенню умов для ефективної роботи

виробничих підрозділів. Здійснює регулярний оперативний контроль

за процесом виробництва, перевезеннями,

вантажно-розвантажувальними роботами та іншими видами діяльності

підприємства, вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень

виробничого процесу, виконання завдань з перевезень, залучає до

усунення цих порушень служби підприємства, вживає заходів щодо

ліквідації понаднормативних простоїв рухомого складу, транспортних

засобів. Координує роботу підрозділів підприємства, рухомого

складу, транспортних засобів і складів, проводить диспетчерські

наради. Контролює забезпеченість цехів і дільниць необхідною

сировиною, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням,

а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами. Керує

проведенням нормативно-планових розрахунків для визначення

розмірів партій запуску, змінно-добових перевезень, термінів

подавання і норм запасів у виробництві. Здійснює систематичний

контроль за наявністю запасів на рівні встановлених нормативів на

складі, у цехах та на дільницях, безперебійним просуванням виробів

у виробничому потоці, виконанням графіків здавання готової

продукції або закінчених робіт (послуг), завдань з перевезень та

вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує своєчасне отримання

та передавання необхідної оперативно-планової та диспетчерської

документації для здійснення оперативного контролю за процесом

виробництва. Здійснює методичне керівництво диспетчерськими

службами виробничих підрозділів підприємства. Вивчає передовий

вітчизняний і світовий досвід організації оперативного управління

виробництвом, рухомим складом, транспортними засобами та

вантажно-розвантажувальними механізмами, бере участь у розробленні

і реалізації заходів щодо вдосконалення оперативного планування,

диспетчерування, обліку і контролю за процесом виробництва,

упровадження технічних засобів оперативного управління

виробництвом. Керує підведенням підсумків роботи та оцінкою

діяльності підрозділів підприємства щодо виконання виробничих

програм випуску продукції, завдань з перевезень,

вантажно-розвантажувальних робіт. Бере участь у роботі з

удосконалення спеціалізації і кооперування виробництва, підвищення

його ефективності. Забезпечує оперативний облік випуску продукції,

перевезень, вантажно-розвантажувальних робіт та підготовку

встановлених звітів. Керує роботою диспетчерів та інших

працівників диспетчерської служби, контролює ведення ними

диспетчерських журналів та технічної документації. Організовує

роботу з підвищення кваліфікації працівників диспетчерської

служби.
Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації оперативного

управління виробництвом, транспортом, складським господарством;

профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства,

перспективи його розвитку; основи технології виробництва

продукції, виконання робіт, надання послуг; організацію

виробництва в галузі і на підприємстві; номенклатуру продукції,

види виконуваних робіт і послуг; виробничі потужності, технічні

характеристики, конструктивні особливості і режими роботи

устаткування підприємства, рухомого складу, транспортних засобів,

правила їх експлуатації; порядок і методи виробничого планування,

спеціалізацію та територіальне розташування підрозділів

підприємства, виробничі зв'язки між ними; системи і методи обліку

процесу виробництва; положення, інструкції та інші керівні

матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;

організацію роботи виробничих складів, транспортних,

вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; стандарти і

технічні умови на поставку продукції; передовий вітчизняний і

світовий досвід оперативного управління виробництвом; основи

економіки та менеджменту, організацію праці та управління; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

диспетчера або керівника з оперативного управління виробництвом:

для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років; у

тому числі - не менше 1 року на даному підприємстві.
4. ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ
Завдання та обов'язки. Керує науково-економічним та

організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.

Розробляє заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та

рентабельності виробництва, якості продукції, зниження

собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці,

досягнення ефективних результатів за умов раціональних витрат

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та організовує їх

впровадження. Координує діяльність економічних підрозділів

підприємства щодо складання бізнес-планів, перспективних планів

роботи в умовах ринкової економіки та конкуренції з необхідними

обґрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з

удосконалення господарського механізму, структури управління,

економічної діяльності, виявлення і використання резервів

виробництва. Сприяє підвищенню обґрунтованості економічних

розрахунків, установленню планових показників на основі

прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і

трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки,

організації виробництва та праці. Проводить роботу з удосконалення

планування економічних показників діяльності підрозділів

підприємства, досягнення високого рівня їх обґрунтованості,

створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат

товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання

виробничих потужностей. Організовує розроблення методичних

матеріалів з техніко-економічного планування роботи виробничих

підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності

капітальних вкладень, необхідності впровадження

раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і

технології. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з

упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів

управління, готує необхідні пропозиції керівництву про

використання бюджетних коштів, використання капіталовкладень,

упровадження нових форм господарювання. Забезпечує роботу з

державним казначейством з фінансування і розподілу асигнувань із

державного та місцевого бюджетів, суворе додержання режиму

економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за всіма

напрямами господарської діяльності підприємства. Бере участь у

роботі щодо вдосконалення організації виробництва, готує

пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці та

ефективності виробництва, збільшення прибутків, усунення

непродуктивних витрат. Організовує розроблення раціональних форм

первинної планової, облікової та звітної документації, яка

застосовується на підприємстві, а також бере участь у впровадженні

автоматизованих систем керування та обчислювальної техніки для

проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку й

аналізу господарської діяльності. Організовує проведення

комплексного економічного аналізу і оцінки результатів

виробничо-господарської діяльності підприємства та його

підрозділів, розроблення заходів щодо використання

внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації та

раціоналізації робочих місць. Керує економічними дослідженнями, що

проводяться на підприємстві, укладає договори про творче

співробітництво з науково-дослідними установами та вищими

навчальними закладами, організовує розроблення методів економічної

оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, удосконалення

організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного

використання результатів наукових досліджень у галузі економіки.

Здійснює заходи щодо впровадження у практику досягнень економічної

науки. Сприяє розвитку громадської економічної роботи на

підприємстві, надає методичну допомогу творчим громадським

об'єднанням працюючих, які здійснюють економічний аналіз та пошук

резервів виробництва, залучає їх до вирішення питань, пов'язаних

із розвитком економіки підприємства. Організовує проведення

економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової

техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх

створення і освоєння. Керує проведенням порівняльного аналізу

показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням

передового досвіду економічної роботи. Бере участь у розробленні

та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи

підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності

праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо),

у реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи. Керує

роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.

Контролює своєчасне подання звітів про результати економічної

діяльності до відповідних органів. Керує структурними підрозділами

підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню

економічно доцільних рішень з управління виробництвом.


Повинен знати: постанови, розпорядження, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали, які регулюють порядок

діяльності та організації економічної роботи на підприємстві;

профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;

перспективи технічного та економічного розвитку галузі та

підприємства; виробничі потужності підприємства; основи технології

виробництва продукції; порядок розроблення та затвердження

програм, бізнес-планів та планів виробничо-господарської

діяльності; економічні методи керування підприємством;

організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві,

систему економічних стандартів; порядок розрахунку економічної

ефективності від упровадження нових видів продукції, техніки,

технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; порядок

розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат;

порядок укладення та виконання господарських та фінансових

договорів; вітчизняні та світові досягнення науки і техніки у

відповідній галузі, виробництва та досвід передових підприємств з

організації і вдосконалення економічної роботи; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки

та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління;

основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж економічної роботи за

професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного

спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не

менше 3 років.
5. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК
Завдання та обов'язки. Керує науково-технічною та

технологічною підготовкою енергозабезпечення підприємства.

Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт

енергетичного та природоохоронного устаткування та енергосистем,

безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою,

газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними

витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне

додержання режиму енергозбереження та економії. Керує плануванням

та організацією роботи енергетичних цехів та господарств,

розробленням графіків ремонту енергетичного устаткування та

енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством

електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води,

стисненого повітря, норм витрат і режимів споживання всіх видів

енергії. Забезпечує складання заявок та необхідних розрахунків до

них на придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних

частин, на відпускання підприємству електричної та теплової

енергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих

підприємств, розроблення заходів щодо зниження норм витрат

енергоресурсів, упровадження нової техніки, яка забезпечує

надійну, економну та безпечну роботу енергоустановок, а також

підвищення продуктивності праці. Бере участь у розробленні планів

перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення

ефективності виробництва, у підготовці пропозицій щодо

реконструкції, технічного переоснащення підприємства, упровадження

засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих

процесів, у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем

енергозабезпечення підприємства і його підрозділів, у підготовці

технічних завдань на проектування нових і реконструкцію діючих

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка