Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка19/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   65

коштів та забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Проводить роботу із залучення позикових та використання власних

коштів для здійснення фінансових операцій (кредитування,

інвестування фінансових ресурсів у цінні папери, розміщення коштів

на банківські депозити тощо), забезпечує правильне їх виконання.

Готує депозитні договори на вкладення коштів, здійснює контроль за

своєчасним поверненням вкладу та отриманням процентів по ньому.

Планує доходи від розміщення вільних коштів та придбання

високоліквідних державних цінних паперів, аналізує відомості про

доходи, отримані від їх інвестування, складає зведену звітність.

Бере участь у розробленні нормативної та методичної документації,

яка регламентує фінансову діяльність підприємства. Веде облік

виконання плану з реалізації продукції (робіт, послуг), планів з

прибутку та податку з обороту, надходження доходів, наявності

коштів на рахунках у банку, погашення кредиторської заборгованості

бюджету, постачальникам і установам банків. Складає встановлену

звітність про результати фінансової діяльності підприємства.

Виконує роботу з формування, ведення та зберігання бази даних

внутрішньогосподарської та зовнішньої фінансової інформації, яка

використовується під час оброблення даних. Бере участь у

формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів,

що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає

можливості використання готових проектів, алгоритмів і пакетів

прикладних програм, які дозволяють створювати економічно

обґрунтовані системи оброблення інформації.


Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,

керівні та методичні матеріали з організації фінансової роботи,

економіку виробництва; порядок складання фінансових та касових

планів, кредитних заявок і кошторисів; нормування обігових коштів;

правила фінансування з державного бюджету, довгострокового і

короткострокового кредитування; порядок залучення позикових та

використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів,

нарахування та сплати платежів до державного бюджету податкових

органів, банківських установ і позабюджетних фондів; порядок

розподілення фінансових ресурсів; систему фінансових методів, що

забезпечують управління фінансовими потоками; порядок фінансування

капітального будівництва, ремонту і витрат для технічного

переоснащення підприємства; систему рахунків бухгалтерського

обліку; порядок і форми фінансових розрахунків; установлену

звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і строки

її складання; організацію виробництва, праці та управління;

можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення

фінансових розрахунків та обліку коштів підприємства, правила її

експлуатації; ринкові методи господарювання; трудове

законодавство.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст з фінансової роботи: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією економіста з фінансової роботи I категорії - не менше

2 років.


Економіст з фінансової роботи I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією економіста з фінансової роботи II категорії - не менше

2 років.

Економіст з фінансової роботи II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією економіста з фінансової роботи - не менше 1 року.

Економіст з фінансової роботи: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


13. ЕКОНОМІСТ ІЗ ЗБУТУ
Завдання та обов'язки. Здійснює збутову діяльність згідно з

замовленнями та укладеними договорами, забезпечує поставку

продукції, що випускається споживачам (замовникам) у встановлені

строки та в повному обсязі. Бере участь у підготовці проектів

перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції,

складанні прогнозів збуту. Виконує роботу з укладення договорів на

поставку продукції та погодження умов поставок. Складає заявки,

зведені відомості замовлень і номенклатурні плани поставок.

Розроблює нормативи запасів готової продукції і контролює

відповідність їх рівня щодо обсягу і номенклатури встановлених

нормативів. Приймає і веде облік нарядів, замовлень і

специфікацій, які подають споживачі (замовники), перевіряє

відповідність обсягів і номенклатури замовленої продукції планам

виробництва, а також договорам, чинним стандартам, технічним

умовам та іншим нормативним документам. Бере участь у розробленні

і впровадженні стандартів підприємства з організації зберігання,

збуту і транспортування готової продукції, інструкцій про знижки,

строки та умови платежу, а також заходів щодо додержання режиму

економії, зниження наднормативних залишків готової продукції.

Планує збутові витрати на окремі види продукції за районами збуту

та споживачами, аналізує витрати обігу, порівнює фактичні збутові

витрати по кожному каналу збуту та виду витрат з показниками плану

і кошторисами витрат з метою виявлення необґрунтованих витрат,

усунення втрат, які виникають у процесі товарообігу, бере участь в

розробленні і здійсненні заходів щодо вдосконалення роботи із

збільшення обсягів збуту. Здійснює контроль за виконанням

підрозділами підприємства замовлень, додержанням установлених

строків поставок, номенклатури, комплектності і якості продукції,

яка реалізується згідно з договірними зобов'язаннями. Бере участь

у вивченні споживчого ринку, формуванні та розширенні комерційних

зв'язків з споживачами, у проведенні аналізу купівельного попиту,

ступеня задоволення вимог та попиту споживачів виробами, що

пропонуються, рівня конкурентоспроможності на ринку, купівельної

здатності населення. Вносить пропозиції щодо коригування цін на

продукцію, що пропонується, обсягів продаж, вибору каналів збуту,

способів та часу виходу на ринок. Вживає заходів щодо забезпечення

своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію. Визначає

потребу в різних транспортних засобах, механізованих вантажних

пристроях і робочій силі для своєчасного відвантаження готової

продукції. Оформлює транспортні, розрахункові і платіжні

документи. Готує необхідні довідки, розрахунки, обґрунтування та

інші матеріали для оформлення договорів із замовниками, готує

відповіді на претензії споживачів, які надійшли, а також претензії

до постачальників у разі порушення ними умов укладених договорів.

Контролює додержання правил зберігання і підготовки готової

продукції до відправлення споживачам (замовникам). Бере участь у

проведенні маркетингових досліджень з вивчення попиту на продукцію

підприємства і перспектив розвитку ринків збуту. Веде оперативний

облік відвантаження продукції, виконання договорів і замовлень,

залишків нереалізованої продукції, складає звітність про виконання

плану реалізації. Виконує роботи з формування, упровадження і

зберігання бази даних внутрішньогосподарської та зовнішньої

інформації із збуту, вносить зміни до довідкової та нормативної

інформації, яка використовується під час оброблення даних. Бере

участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих

їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки,

визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів і

пакетів прикладних програм, які дозволяють створювати економічно

обґрунтовані системи оброблення інформації із збуту.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші

керівні, методичні та нормативні матеріали з організації збуту і

постачання готової продукції; порядок розроблення перспективних і

річних планів виробництва і реалізації продукції; перспективи

розвитку ринків збуту; методи розрахунку нормативів запасів

готової продукції; оптові та роздрібні ціни на продукцію, що

випускається підприємством; порядок визначення загального обсягу

поставок, потреби в транспортних і вантажних засобах; порядок

оформлення збутової документації; умови поставки, зберігання і

транспортування продукції; організацію складського господарства та

збуту продукції; порядок оформлення матеріалів для у клеєння

договорів з поставок; порядок підготовки відповідей на претензії і

претензій споживачам; стандарти і технічні умови на продукцію, яка

випускається; методи обліку і порядок складання звітності про

виконання плану реалізації; економіку, організацію виробництва,

праці та управління; основи технології виробництва; ринкові методи

господарювання; можливості застосування обчислювальної техніки для

здійснення розрахунків та обліку збутових операцій, правила її

експлуатації; господарське право; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст із збуту: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

економіста із збуту I категорії - не менше 2 років.

Економіст із збуту I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією економіста із збуту II категорії - не менше 2 років.

Економіст із збуту II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією економіста із збуту - не менше 1 року.

Економіст із збуту: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


14. ЕКОНОМІСТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО

(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ


Завдання та обов'язки. Здійснює економічний аналіз діяльності

обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру ОЦ (ІОЦ),

підготовку даних для оброблення інформації із застосуванням

засобів обчислювальної техніки і складає згідно з відповідними

формами періодичну звітність у встановлені строки. Бере участь у

складанні перспективних та поточних планів, розробленні нормативів

матеріальних і трудових витрат, визначенні вартості робіт і цін на

послуги. Контролює строки подання і підготування інформації до

машинного оброблення, правильне заповнення і наявність усіх

необхідних даних у документах. Бере участь у складанні проектів

механізації та автоматизації оброблення інформації за задачами

різних типів. Формулює економічну постановку задач або окремих їх

етапів, досліджує можливість використання готових проектів,

алгоритмів і програм. Веде роботу зі створення і періодичного

оновлення картотек довідкової і нормативної інформації. Стежить за

обробленням інформації і строками виконання робіт. Вивчає та

аналізує чинні форми первинних документів та звітності з окремих

видів бухгалтерського обліку, техніко-економічні розрахунки з

планування, матеріально-технічного постачання, збуту, матеріальних

і трудових витрат. Приймає замовлення, супровідну та іншу

документацію, здійснює оперативний облік виконання робіт і

контроль розрахунків із замовниками. Інструктує операторів про

порядок оброблення документів, приймає роботу, оформляє документи

з обліку виробітку.


Повинен знати: керівні матеріали з планування, обліку і

аналізу діяльності ОЦ (ІОЦ); методи розроблення перспективних і

річних планів роботи, порядок складання звітності про їх

виконання, строки і форми їх надання; порядок оформлення

матеріалів для укладення договорів із замовниками; технічні засоби

збирання, передавання і оброблення інформації; технологію

механізованого оброблення інформації; технічні можливості і

правила експлуатації устаткування; основи проектування

механізованого оброблення інформації та програмування; види

технічних носіїв інформації; систему класифікації і кодування

техніко-економічної інформації; робочі програми, інструкції,

макети та інші керівні матеріали з оброблення інформації; форми

первинних і вихідних документів, порядок їх оформлення; методи

розрахунку обсягу виконаних робіт; чинні форми і системи оплати

праці і матеріального стимулювання робітників ОЦ (ІОЦ); методи

визначення вартості розрахунків і обчислювальних робіт; економіку

і організацію виробництва; основи організації праці.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст обчислювального

(інформаційно-обчислювального) центру: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи

за професією економіста обчислювального

(інформаційно-обчислювального) центру I категорії - не менше

2 років.


Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)

центру I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста

обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру II категорії

- не менше 2 років.

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)

центру II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста

обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру - не менше

1 року.

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)центру: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


15. ІНЖЕНЕР
Завдання та обов'язки. Виконує з використанням засобів

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку роботи в галузі

науково-технічної діяльності з проектування, будівництва,

інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та

управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю тощо.

Розробляє методичні та нормативні документи, технічну

документацію, а також пропозиції та заходи щодо виконання

розроблених проектів і програм. Проводить техніко-економічний

аналіз, комплексно обґрунтовує рішення, що приймаються і

реалізуються, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт

(послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпеченню

підрозділів підприємства необхідними технічними даними,

документами, матеріалами, устаткуванням тощо. Бере участь у

роботах з досліджень, розроблення проектів і програм підприємства

(підрозділів підприємства), у проведенні заходів, пов'язаних з

випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а

також виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем,

процесів, устаткування і матеріалів, у розгляданні технічної

документації та підготуванні необхідних оглядів, відгуків,

висновків з питань виконуваної роботи. Вивчає та аналізує

інформацію, технічні дані, показники і результати роботи,

узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки,

використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку. Готує

графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні

записки, карти, схеми, іншу технічну документацію, а також

установлену звітність за затвердженими формами і у визначені

терміни. Надає методичну і практичну допомогу під час реалізації

проектів та програм, планів і договорів. Здійснює експертизу

технічної документації, нагляд та контроль за станом і

експлуатацією обладнання. Стежить за додержанням установлених

вимог, чинних норм, правил і стандартів. Організовує роботу з

підвищення науково-технічних знань працюючих. Сприяє розвитку

творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, упровадженню

досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, використання

передового досвіду, які забезпечують ефективну роботу

підприємства.


Повинен знати: директивні та розпорядчі документи, методичні

і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи; перспектива

технічного розвитку та особливості діяльності підприємства

(підрозділів підприємства); принципи роботи, технічні

характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що

розробляються і використовуються, матеріалів та їх властивості;

сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;

методи досліджень, правила та умови виконання робіт, основні

вимоги до технічної документації, матеріалів, виробів; чинні

стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання

й оформлення технічної документації; методи проведення технічних

розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень та

розробок; досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і

зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності; основи

економіки, організації праці та управління; основи трудового

законодавства; правила і норми охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

інженера I категорії - не менше 2 років.

Інженер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера

II категорії - не менше 2 років.

Інженер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера - не

менше 1 року.

Інженер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


16. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ


Завдання та обов'язки. Виконує роботу з проектування і

впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на

основі застосування сукупності економіко-математичних методів,

сучасних технічних засобів оброблення, передавання і відображення

інформації, елементів теорії економічної кібернетики. Вивчає

систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства,

його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість

формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на

автоматизований режим. Здійснює підготовку необхідних даних і бере

участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її

окремих етапів і підсистем, у розробленні технічних і робочих

проектів. Формулює постановку задач, виконує роботу з їх

алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих

елементів системи, готує пропозиції щодо застосування у

проектуванні АСКВ типових блоків і бере участь у їх створенні.

Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших

підприємствах системи автоматизованого керування виробництвом з

метою використання передового досвіду проектування і експлуатації

АСКВ. Бере участь у роботі з вдосконалення документообігу на

підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і

організаційно-розпорядчої документації, яку використовують у

системі автоматизованого керування виробництвом. Розроблює

технологічні схеми оброблення інформації відповідно до

встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного

забезпечення усіх підсистем. Готує проекти методичних матеріалів,

інструкцій та іншої технічної документації, пов'язаної із

створенням і використанням фондів інформаційного використання

АСКВ. Бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації

і поетапного введення у дію комплексу технічних засобів АСКВ.

Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і

вихідної документації. Вивчає причини відмов і порушень у системі,

розроблює пропозиції щодо їх усунення і запобігання, з підвищення

якості і надійності АСКВ. Надає методичну допомогу підрозділам

підприємства з підготовки даних для АСКВ, оформлення необхідних

документів і розшифрування інформації, обробленої на засобах

обчислювальної техніки.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих

систем керування виробництвом; перспективи розвитку виробництва;

організацію економічного планування та оперативного регулювання

виробництва; структуру підприємства, виробничі і функціональні

зв'язки між його підрозділами; задачі і склад АСКВ; порядок

розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань,

технічних і робочих проектів; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку; економіко-математичні методи; основи

теорії економічної кібернетики; порядок постановки задач, їх

алгоритмізації; методи визначення економічної ефективності

впровадження АСКВ; стандарти уніфікованої системи

організаційно-розпорядчої документації; порядок розроблення та

оформлення технічної документації; основи економіки, організації

праці, виробництва; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний інженер з автоматизованих систем керування

виробництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з

автоматизованих систем керування виробництвом I категорії - не

менше 2 років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи,

спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих

систем керування виробництвом II категорії - не менше 2 років.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих

систем керування виробництвом - не менше 1 року.

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без

вимог до стажу роботи.
17. ІНЖЕНЕР З ІНСТРУМЕНТУ
Завдання та обов'язки. Організовує роботу із забезпечення

підрозділів підприємства необхідним інструментом і технологічною

оснасткою, їх своєчасного ремонту і відновлення, а також

забезпечення централізованого заточування усіх видів різального

інструменту і ремонту оснастки. Визначає потребу підрозділів в

інструменті та оснастці власного виготування та покупному

інструменті. Бере участь у підготуванні вихідних даних для

розроблювання проектів перспективних і річних планів

інструментального підготування виробництва, виготовлення

інструменту і оснастки, складанні замовлень на їх придбання, а

також необхідного для інструментального виробництва литва,

спеціальних марок сталі, сплавів та інших матеріалів. Розроблює

календарні графіки планово-запобіжного ремонту інструменту і

оснастки. Розраховує потребу в інструменті виробничих підрозділів

підприємства, питомі норми витрат і запасів інструменту на робочих

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка