Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка17/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   65

за професією бухгалтера - не менше 1 року.

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу

роботи.
3. БУХГАЛТЕР-РЕВІЗОР
Завдання та обов'язки. Здійснює відповідно до чинних

інструкцій і положень планові і за спеціальними завданнями

документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності

підприємств з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та

господарських операцій, а також їх підрозділів, які є на

самостійному балансі. Своєчасно оформлює результати ревізії і

подає їх до відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів.

Дає оперативні вказівки керівникам ревізованого об'єкту щодо

усунення виявлених порушень і недоліків, проведення контрольних

перевірок виконаних робіт. Контролює достовірність обліку коштів,

які надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів,

своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку

операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання

матеріалів палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів

витрат, порядок складання звітності на основі первинних

документів, а також організацію проведення інвентаризацій та

бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, а також

додержання термінів перерахування податків і виплати заробітної

плати. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів, які

спрямовано на підвищення ефективності використання фінансових

коштів, посилення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю

підприємств і організацій, забезпечення зберігання власності

підприємств і правильну організацію бухгалтерського обліку. Вживає

необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних

засобів. Контролює діяльність працівників підприємства щодо

організації ведення бухгалтерського обліку і звітності.


Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження,

накази, керівні, методичні, нормативні матеріали з організації

бухгалтерського обліку та складання звітності; форми і методи

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на

підприємстві; порядок проведення документальних ревізій і

перевірок щодо правильного ведення бухгалтерського обліку майна,

зобов'язань та господарських операцій; організацію документообігу

і порядок документального оформлення та відображення на рахунках

бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних

засобів, товарно-матеріальних цінностей та коштів; план і

кореспонденцію рахунків, фінансове і господарське законодавство;

економіку, організацію виробництва, праці та управління; ринкові

методи господарювання; правила експлуатації обчислювальної

техніки; трудове законодавство.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

бухгалтера-ревізора I категорії - не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор I категорії: повна освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією

бухгалтера-ревізора II категорії - не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією бухгалтера-ревізора - не менше 1 року.

Бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


4. ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
Завдання та обов'язки. Розроблює та впроваджує технологічні

процеси роботи з документами і документною інформацією на підставі

використання організаційної та обчислювальної техніки: з обліку,

контролю виконання, оперативного збереження, довідкової роботи.

Бере участь у плануванні, організації і вдосконаленні діяльності

служби документаційного забезпечення управління. Здійснює контроль

за станом діловодства у структурних підрозділах. Готує пропозиції

із забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих

місць працівників служби документаційного забезпечення управління.

Розроблює уніфіковані системи документації і табелі документів

різного призначення і рівня управління, класифікатори документної

інформації. Організовує впровадження, ведення (у тому числі

автоматизоване) і розвиток системи документації, яка включає також

документи на машинних носіях і класифікатори документної

інформації. Вживає заходів щодо впорядкування складу документів та

інформаційних показників, скорочення їх кількості та оптимізації

документопотоків. Бере участь у відбиранні документів, які

передаються на державне зберігання, організації поточного

збереження й експертизі наукової та практичної цінності

документів. Бере участь у постановці задач, проектуванні,

експлуатації та вдосконаленні (у частині інформаційного

забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем

управління, а також нових інформаційних технологій (у тому числі

безпаперових), які базуються на застосуванні обчислювальної і

мікропроцесорної техніки, проектуванні й актуалізації баз банків

даних. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий

досвід у сфері документаційного забезпечення управління, розробляє

нормативно-методичні матеріали з документаційного забезпечення.

Бере участь у роботі з підбору, розстановки і підвищення

кваліфікації кадрів служби документаційного забезпечення

управління.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та

інші керівні матеріали, нормативні документи з документаційного

забезпечення управління; порядок планування, проектування і

технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки

служб документаційного забезпечення управління; методи розроблення

їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу, проектування

і розвитку документаційних систем, стандарти на уніфіковані

системи документації; порядок оформлення, класифікації,

збереження, експертизи цінності документів; організацію архівної

справи; нормативні і методичні документи з проектування та

експлуатації автоматизованих інформаційних систем управління;

основи програмування, методи проектування і актуалізації баз і

банків даних; основи управління, ергономіки, соціальної

психології, соціології, трудового законодавства;

документоутворення; організацію державних установ і громадських

організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності;

вітчизняний і світовий досвід у сфері документаційного

забезпечення управління.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний документознавець: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

документознавця I категорії - не менше 2 років.

Документознавець I категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог

до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією

документознавця II категорії - не менше 2 років.

Документознавець II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією

документознавця - не менше 1 року.

Документознавець: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


5. ЕКОНОМІСТ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу щодо здійснення

економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення

ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що

випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих

кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних,

трудових і фінансових ресурсів. Готує вихідні дані для складання

проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної

діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення

зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Виконує

розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат,

необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових

видів продукції, прогресивної техніки та технології. Здійснює

економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його

підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо

забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності

виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності

праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції,

усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення

можливостей додаткового випуску продукції. Визначає економічну

ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової

техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських

планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та

вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, удосконаленні

прогресивних форм організації праці та управління, а також

планової та облікової документації. Оформлює матеріали для

укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних

зобов'язань. Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань

підприємством та його підрозділами, використанням

внутрішньогосподарських резервів. Бере участь у проведенні

маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.

Виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і

контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій. Веде

облік економічних показників результатів виробничої діяльності

підприємства та його підрозділів, а також облік укладених

договорів. Готує періодичну звітність в установлені терміни.

Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних

економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної

інформації, яка використовується під час оброблення даних. Бере

участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх

етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки,

визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів

пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати

економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації.


Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,

методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності

підприємства; організацію планової роботи; порядок розроблення

перспективних і річних планів господарсько-фінансової та

виробничої діяльності підприємства; порядок розроблення

бізнес-планів; планово-облікову документацію; порядок розроблення

нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи

економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства

і його підрозділів; методи визначення економічної ефективності

впровадження нової техніки і технології, організації праці,

раціоналізаторських пропозицій та винаходів; методи і засоби

проведення обчислювальних робіт; правила оформлення матеріалів для

укладання договорів; організацію оперативного і статистичного

обліку; порядок та терміни складання звітності; вітчизняний і

зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності

підприємства в умовах ринкової економіки; економіку, організацію

виробництва, праці та управління; основи технології виробництва;

ринкові методи господарювання; можливості застосування

обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних

розрахунків і аналізу господарської діяльності підприємства,

правила її експлуатації; основи трудового законодавства; правила і

норми охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

економіста I категорії - не менше 2 років.

Економіст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста II

категорії - не менше 2 років.

Економіст II категорії: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією

економіста - не менше 1 року.

Економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


6. ЕКОНОМІСТ-ДЕМОГРАФ
Завдання та обов'язки. Розроблює регіональні програми

розвитку народонаселення з урахуванням демографічних особливостей

території, комплексні програми соціального розвитку та підвищення

народного добробуту і здійснює контроль за ходом їх реалізації.

Складає прогнози чисельності, структури населення і трудових

ресурсів. Бере участь у розробленні планів економічного та

соціального розвитку підприємства, галузі, регіону, забезпечує

рішення демографічних проблем, формулює та обґрунтовує конкретні

заходи щодо формування трудових ресурсів і оптимізації

демографічних процесів на підприємстві, в галузі, регіоні,

контролює хід їх реалізації. Розроблює науково обґрунтовані

загальнодержавні та регіональні соціально-демографічні нормативи.

Проводить демографічну експертизу планів економічного і

соціального розвитку країни та регіону, важливих міжгалузевих і

галузевих проектів, проектів освоєння нових територій під час

будівництва об'єктів матеріального виробництва та невиробничої

сфери. Бере участь у роботі з проведення перепису населення,

соціально-демографічних обстежень, у розробленні їх програм та

інструментарію, аналізує одержані результати. Готує необхідні дані

та інші матеріали про стан і тенденції демографічного розвитку

країни та регіону. Розраховує спеціальні демографічні показники

(коефіцієнти народжуваності, міграції населення, смертності,

одруження, розлучень тощо), складає різні таблиці та необхідні

обґрунтування. Вивчає досвід проведення регіональної демографічної

політики, застосовує його в роботі з урахуванням особливостей

соціально-економічного розвитку і культурного рівня населення.

Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали щодо рішення соціальних

питань і народонаселення, методи проведення

соціально-демографічних досліджень; порядок складання регіональних

програм розвитку народонаселення, комплексних програм соціального

розвитку та підвищення народного добробуту і їх реалізацію; методи

планування економічного та соціального розвитку, демографічного

прогнозування та моделювання; засоби обчислювальної техніки, які

використовуються під час проведення робіт з оптимізації

демографічних процесів і здійснення необхідних розрахунків;

принципи розроблення заходів ефективної соціальної демографічної

політики в цілому по країні і в регіоні; організацію проведення

конкретних соціально-демографічних обстежень; порядок обліку і

проведення перепису населення, складання регістрів населення;

показники, що характеризують відтворення населення, методи їх

аналізу; передовий вітчизняний і світовий досвід проведення

демографічних досліджень та розроблення планів соціального

розвитку; основи організації виробництва, праці та управління;

основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст-демограф: повна вища освіта відповідного

напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

економіста-демографа I категорії - не менше 2 років.

Економіст-демограф I категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для

магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за

професією економіста-демографа II категорії - не менше 2 років.

Економіст-демограф II категорії: повна вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за

професією економіста-демографа - не менше 1 року.

Економіст-демограф: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


7. ЕКОНОМІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Завдання та обов'язки. Виконує роботу щодо здійснення

бухгалтерського обліку на підприємстві, аналізу та контролю за

станом і результатами господарської діяльності. Здійснює облік

грошових коштів, які надходять, товарно-матеріальних цінностей,

основних фондів і своєчасне відображення на відповідних

бухгалтерських рахунках операцій, пов'язаних з їх рухом, а також

облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат,

реалізації продукції (виконання робіт та послуг), результатів

господарсько-фінансової діяльності. Складає звітні калькуляції

собівартості готової продукції (виконуваних робіт і послуг).

Стежить за раціональним і економним використанням матеріальних,

трудових і фінансових ресурсів з метою виявлення

внутрішньогосподарських резервів, зниження собівартості продукції

запобігання втратам і непродуктивним витратам. На підставі даних

бухгалтерського обліку і звітності проводить комплексний аналіз

господарсько-фінансової діяльності підприємства і його

госпрозрахункових підрозділів, готує пропозиції з усунення

недоліків у витрачанні державних коштів, підвищення ефективності

виробництва, послідовного здійснення режиму економії. Бере участь

у розробленні заходів, спрямованих на додержання фінансової

дисципліни, своєчасну сплату податків. Готує дані для складання

балансу та оперативних зведених звітів про прибутки та видатки

коштів на виробництво продукції, про використання бюджетних

коштів, прибутків. Виконує необхідну роботу, пов'язану з

нерегламентованими розрахунками та контролем за правильним

здійсненням розрахункових операцій. Бере участь у роботі з

підготовки робочого плану, форм первинних документів, які

застосовуються для оформлення господарських операцій, для яких не

передбачено типові форми, а також у розробленні форм документів

внутрішньої бухгалтерської звітності, визначенні змісту основних

прийомів та методів ведення обліку, технології оброблення

бухгалтерської інформації. Проводить роботу з удосконалення

організації і впровадження прогресивних форм і методів

бухгалтерського обліку і звітності на основі застосування сучасних

засобів обчислювальної техніки, упорядкування первинної облікової

документації, застосування типових уніфікованих форм. Забезпечує

керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших

користувачів бухгалтерської звітності порівнянною та достовірною

бухгалтерською інформацією про діяльність підприємства, його

майно, зобов'язання та господарські операції, прибутки та видатки.

Складає у встановлені строки бухгалтерську звітність про

господарсько-фінансову діяльність підприємства. Виконує роботи з

формування, ведення та зберігання бази даних про господарські

операції та фінансові результати діяльності підприємства. Вносить

зміни до довідкової та нормативної інформації, яка

використовується під час оброблення даних. Бере участь у

формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів,

які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає

можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів

прикладних програм, що дозволяють створювати економічно

обґрунтовані системи оброблення бухгалтерської інформації. Вивчає

передовий досвід організації бухгалтерського обліку. Вживає

необхідних заходів щодо використання сучасних засобів механізації

та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, бере участь у

формулюванні економічної постановки задач, які вирішуються за

допомогою обчислювальної техніки. Виконує необхідну роботу,

пов'язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за

правильністю здійснення розрахункових операцій, внесенням змін у

довідкову і нормативну інформацію, яка використовується в процесі

машинного оброблення бухгалтерських даних. Складає бухгалтерську

звітність про господарчо-фінансову діяльність підприємства.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, інші

керівні, методичні та нормативні матеріали з організації

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; форми

і методи бухгалтерського обліку; порядок документального

оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку

операцій, пов'язаних з рухом основних засобів,

товарно-матеріальних цінностей та коштів; порядок обліку

відвантаження та реалізації готової продукції, витрат виробництва

(обігу), калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);

методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності

підприємства та його підрозділів; порядок здійснення контролю за

використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

податкове законодавство; економіку, організацію виробництва

(обігу), праці та управління; ринкові методи господарювання;

можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності,

правила її експлуатації; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу

господарської діяльності: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією

економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської

діяльності I категорії - не менше 2 років.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської

діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до

стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста з

бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності

II категорії - не менше 2 років.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської

діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста з

бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності - не

менше 1 року.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської

діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки

(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
8. ЕКОНОМІСТ З ДОГОВІРНИХ

ТА ПРЕТЕНЗІЙНИХ РОБІТ


Завдання та обов'язки. Здійснює підготовку договорів підряду

із замовниками та субпідрядними організаціями, перевірку

кошторисної документації на будівництво об'єктів, розрахунок

вартості, облік виконаних робіт і оформлення актів. Бере участь у

розгляді титульних списків і виконує роботи з підготовки підрядних

договорів. Здійснює перевірку одержаної від замовників кошторисної

документації і готує висновки про її якість. Спільно з

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка