Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка14/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65

раціоналізації робочих місць, скорочення застосування важкої

фізичної праці, створення сприятливих у психофізіологічному та

санітарно-гігієнічному відношенні умов праці, упровадження

найбільш раціональних режимів праці та відпочинку, підвищення

культури виробництва. Організовує вивчення існуючої структури

управління підприємством, проведення аналізу її ефективності

відповідно до ринкових умов господарювання на основі її порівняння

зі структурою передових підприємств, які виробляють аналогічну

продукцію. Забезпечує розроблення пропозицій з раціоналізації

структури управління у відповідності з метою і стратегією

підприємства, діючих систем, форм і методів управління

виробництвом, удосконалення організаційно-розпорядчої документації

та організації документообігу, упровадження технічних засобів

оброблення інформації, персональних комп'ютерів і мереж,

автоматизованих робочих місць. Бере участь у розробленні

організаційних заходів щодо запобігання необґрунтованого

скорочення чисельності зайнятих на підприємстві працівників у разі

зміни обсягів виробництва (регулювання робочого часу, переміщення

на інші дільниці роботи, уведення скороченого робочого тижня

тощо). Здійснює методичне керівництво і координацію робіт з

регламентації праці персоналу, розроблення положень про структурні

підрозділи підприємства та посадових інструкцій працівникам.

Організовує роботу з вивчення та узагальнення досягнень

вітчизняної та світової практики в галузі наукової організації

праці та керування виробництвом, адаптації типових рішень,

міжгалузевих нормативних матеріалів до умов підприємства,

розроблення рекомендацій щодо їх застосування, забезпечує

впровадження нормативних розробок після затвердження. Координує

роботу з питань наукової організації праці на підприємстві, сприяє

пропаганді досягнень наукової організації праці, надає методичну

допомогу підрозділам підприємства в реалізації планів з наукової

організації праці. Керує проведенням обліку, аналізу і визначення

ефективності заходів з удосконалення організації праці, а також

складанням встановленої звітності. Керує робітниками лабораторії.
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з організації

праці і управління виробництвом; цілі і стратегію підприємства;

перспективи технічного та економічного розвитку підприємства;

економіку та організацію виробництва, праці та управління;

структуру і штати підприємства; порядок розроблення програм і

планів з удосконалення організації праці; зміст основних напрямів

наукової організації праці та методи проведення науково-дослідних

робіт із цих напрямів; методи визначення економічної ефективності

заходів з організації праці, оцінки рівня організації праці,

виробництва та управління; досягнення вітчизняних і зарубіжних

підприємств у галузі вдосконалення організації праці та керування

виробництвом; організаційну техніку, засоби механізації інженерної

та управлінської праці; основи технології виробництва; основи

соціології, психології і фізіології праці; стандарти уніфікованої

системи організаційно-розпорядчої документації; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
66. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ


Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення досліджень у

галузі соціології, психології та фізіології праці і управління

соціальними процесами, створення і підтримання

нормативно-методичної та інформаційної бази досліджень з метою

підготовки пропозицій і обґрунтувань для розроблення програм

соціального розвитку підприємства та їх успішної реалізації.

Організовує участь лабораторії у розробленні соціальних прогнозів

і моделюванні соціальних процесів на підприємстві. Керує

проведенням соціологічних і психофізіологічних досліджень, а також

розробленням заходів у відповідності до соціальних вимог,

нормативами з конкретних напрямів удосконалення управління

соціальним розвитком підприємства, що сприяють створенню

оптимальних трудових процесів, установленню раціональних режимів

праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату,

розвитку трудової мотивації працівників, зміцненню їх здоров'я,

забезпеченню соціальних гарантій. Бере участь у розробленні

пропозицій щодо забезпечення соціальної захищеності працівників

підприємства в рамках колективно-договірного регулювання трудових

відносин. Разом з економічною службою організовує проведення

аналізу ефективності чинних форм матеріального і морального

стимулювання і розроблення рекомендацій з підсилення їх впливу на

підвищення трудової і соціальної активності працівників.

Організовує проведення аналізу змін соціальної структури кадрів,

професійно-кваліфікаційного і демографічного складу працюючих,

бере участь у роботі з формування резерву керівників, складання

прогнозів потреби в кадрах, соціально-психологічного забезпечення

рішення питань професійного і посадового просування кадрів,

профорієнтації профвідбору, розстановки та адаптації працівників,

складання систем оцінки працівників і результатів їх праці.

Проводить роботу з розроблення заходів щодо

соціально-психологічного забезпечення впровадження нової техніки і

прогресивної технології, аналізу змін умов праці та їх впливу на

розвиток особистості і трудових колективів. Бере участь у

розробленні заходів щодо створення умов для підвищення задоволення

працею, забезпечення зростання престижності професій, підсилення

творчого характеру праці. Організовує роботу з вивчення та

узагальнення вітчизняного та світового досвіду з управління

соціальним розвитком підприємства. Надає методичну і

консультативну допомогу підрозділам підприємства з впровадження в

практику роботи соціально-економічних і соціально-психологічних

методів управління персоналом, розроблення інструментарію для

проведення обстежень, співбесід (анкет, опитних листів тощо).

Забезпечує оброблення соціологічної інформації на основі

використання в роботі лабораторії сучасних інформаційних

технологій, засобів обчислювальної техніки та зв'язку. Керує

працівниками лабораторії.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з питань

соціального розвитку; цілі, стратегію і кадрову політику

підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури

підприємства, перспективи його розвитку; соціологію і

психофізіологію праці; методи психологічного тестування; форми та

методи проведення соціологічних досліджень, вивчення громадської

думки, професійної орієнтації і адаптації; порядок і методи

розроблення планів і програм соціального розвитку колективу

підприємства; організацію управління соціальним розвитком

підприємства; соціальні вимоги і нормативи; психологію праці,

інженерну та соціальну психологію; методи проведення аналізу

виконання соціальних програм і визначення їх економічної

ефективності; форми і системи оплати праці, матеріального і

морального стимулювання; передовий вітчизняний та світовий досвід

управління соціальними процесами; основи економіки, організації

виробництва, праці та управління; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
67. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням

економічних досліджень виробничо-господарської діяльності

підприємства з метою обґрунтування впровадження нових технологій,

зміни асортименту продукції з урахуванням кон'юнктури ринку,

розроблення пропозицій з удосконалення управління підприємством і

ефективному виявленню і використанню наявних ресурсів для

забезпечення конкурентоспроможності продукції, яка виробляється,

робіт (послуг) і одержання прибутку. Забезпечує участь лабораторії

в проведенні маркетингових досліджень, визначенні перспектив

розвитку підприємства, розробленні пропозицій зі складання

бізнес-планів. Організовує роботу зі збирання, систематизації та

вивчення статистичної інформації, яка характеризує показники

виробничо-господарської діяльності підприємства і його

підрозділів, а також підприємств, які виготовляють аналогічну

продукцію. Проводить аналіз цих показників з метою визначення

можливого підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт

(послуг), регулювання обсягів виробництва з урахуванням вимог

ринку. Забезпечує створення якісної нормативно-методичної бази

планування і проведення комплексного економічного аналізу

виробничо-господарської діяльності підприємства і його

підрозділів, стежить за її вчасним оновленням. Керує проведенням

аналізу виконання виробничої програми за обсягами виробництва і

якістю продукції (у тому числі з основних її видів),

продуктивності праці, ефективності використання основних фондів і

обігових коштів, ритмічності виробництва, змін собівартості

продукції (у порівнянні з попереднім періодом і з встановленими

нормативами) тощо. Організовує розроблення на основі результатів

аналізу діяльності підприємства пропозицій з використання

внутрішньогосподарських резервів підвищення її ефективності.

Забезпечує методичне керівництво структурними підрозділами

підприємства з проведення оперативного економічного аналізу

процесу виконання планових завдань, виявлення та визначення шляхів

використання резервів виробництва. Організовує роботу з проведення

економічних досліджень на основі використання передових

інформаційних технологій і обчислювальних засобів. Керує

працівниками лабораторії.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали, що

регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну

діяльність підприємства; стратегію і перспективи розвитку

підприємства; профіль, спеціалізацію і особливості структури

підприємства; стан і перспективи розвитку галузі, ринків збуту

продукції, робіт (послуг), систему економічних стандартів і

показників підприємства; форми організації і методи обліку і

аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства і його

підрозділів; методи порівняльного аналізу результатів роботи

підприємства з показниками підприємств, що випускають аналогічну

продукцію; організацію економічної роботи на підприємстві; методи

визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і

технології, заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції,

удосконалення організації праці і управління; вітчизняний і

світовий досвід раціональної організації економічної діяльності

підприємства в умовах ринкової економіки; економіку і організацію

виробництва, праці і управління; основи технології виробництва;

організацію статистичного обліку в галузі та на підприємстві;

засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
68. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ
Завдання та обов'язки. Керує проведенням робіт з технічного

обслуговування і ремонту рухомого складу, агрегатів і машин,

виготовлення та відновлення запасних частин і деталей. Забезпечує

своєчасне виконання встановлених завдань та договорів. Сприяє

організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню

вартості ремонту з високою якістю ремонтних робіт. Аналізує

результати роботи виробництва, організовує облік, складання та

своєчасне подання звітності про виробничу діяльність майстерні.

Проводить роботу з удосконалення організації виробництва,

технології, механізації та автоматизації виробничих процесів,

запобігання браку і підвищення якості ремонту. Забезпечує

впровадження заходів з організації праці, використання передового

вітчизняного і світового досвіду організації виробництва і

експлуатації устаткування, розвитку раціоналізації та

винахідництва. Координує роботу майстрів дільниць. Здійснює добір

кадрів, їх розстановку та доцільне використання. Бере участь у

тарифікації робіт і робітників. Забезпечує контроль виробничого

процесу, раціонального використання устаткування, енергетичних і

матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей.

Забезпечує проведення виробничих інструктажів, додержання

робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової

дисципліни. Подає пропозиції про заохочення працівників, що

відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників

виробничої та трудової дисципліни.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

і нормативні документи вищих органів з питань організації,

технічного обслуговування і ремонту рухомого складу і

устаткування; виробничі потужності майстерні, перспективи її

розвитку; технологію ремонтних робіт; спеціалізацію дільниць та

виробничі зв'язки між ними; перелік і технічну характеристику

устаткування виробничих дільниць та правила його технічної

експлуатації; конструктивні особливості устаткування і рухомого

складу, що ремонтується; чинні положення про оплату праці та форми

матеріального стимулювання; основи економіки, організації праці,

виробництва та управління; передовий вітчизняний і світовий досвід

технічного обслуговування та ремонту устаткування і рухомого

складу; організацію оперативного контролю виробництва ремонтних

робіт; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи за фахом - не менше 2 років.
69. НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ДОСЛІДНОЇ

ЛАБОРАТОРІЇ (СТАНЦІЇ) З ПИТАНЬ ПРАЦІ


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням

нормативно-дослідних робіт, розробленням та впровадженням заходів,

які забезпечують підвищення рівня нормування праці та

вдосконалення його організації на науковій основі з метою

скорочення трудозатрат і поліпшення результатів трудової

діяльності. Бере участь у підготовці проектів перспективних і

поточних планів нормативно-дослідних робіт, планів підприємства з

праці, організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності

праці та ефективності виробництва, календарних планів перегляду

норм. Проводить вивчення стану організації праці, перевірку

якості, правильності застосування та рівня виконання чинних норм

трудових витрат (норм виробітку, часу, обслуговування, нормативів

чисельності). Організовує з використанням сучасних технічних

засобів дослідження трудових процесів, збирання, опрацювання та

аналіз вихідних даних, необхідних для розроблення прогресивних

норм трудових витрат. Готує пропозиції щодо перегляду норм у

зв'язку із застосуванням прогресивних технологічних процесів,

упровадженням нового і модернізацією діючого обладнання,

здійсненням заходів з удосконалення організації виробництва і

праці, зростанням кваліфікації та професійної майстерності

працівників. Забезпечує проведення робіт з розроблення та

впровадження прогресивних норм, що базуються на порівнянні витрат

праці з результатами, які досягнуто в аналогічних видах

виробництв, використанні міжгалузевих і галузевих нормативів з

праці, розширенні сфери нормування праці. Готує пропозиції щодо

створення необхідних умов для опанування всіма працівниками

встановлених норм трудових витрат, забезпечує проведення

виробничого інструктажу та навчання передовим прийомам і методам

праці. Організовує проведення досліджень з перспективних напрямів

удосконалення нормування праці і розрахунків чисельності

персоналу, підготовку пропозицій щодо застосування методів і

систем мікроелементного нормування, таких, як система вимірювання

методів роботи, нових форм подання нормативів у вигляді

математичних залежностей витрат праці від змінних факторів. Бере

участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення систем оплати

праці, матеріального і морального стимулювання, розвитку

колективних форм організації праці, багатоверстатного

(багатоагрегатного) обслуговування, розширення поєднання професій

(посад), збільшення зон обслуговування та обсягів виконуваних

робіт. Бере участь у виявленні резервів підвищення продуктивності

праці, розробленні і здійсненні заходів щодо усунення втрат

робочого часу і поліпшення його використання. Розроблює

рекомендації щодо впровадження персональних комп'ютерів і мереж,

автоматизованих робочих місць фахівців з нормування з метою

скорочення трудомісткості і підвищення якості робіт з нормування.

Забезпечує методичне керівництво підрозділами підприємства в

розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення нормування

праці на науковій основі та визначення економічної ефективності їх

упровадження. Керує працівниками лабораторії (станції).
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з

організації, нормування та оплати праці; методи нормування праці,

економіку та організацію праці, виробництва та управління; основи

технології виробництва; порядок розроблення нормативів з праці;

показники з праці, які досягнуті в аналогічних видах виробництв;

форми і системи оплати праці, морального і матеріального

стимулювання; положення про преміювання; порядок планування

нормативно-дослідної роботи, перегляду норм, розроблення

організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності

праці, поліпшення організації виробництва і визначення їх

економічної ефективності; методи аналізу якості норм, показників з

праці, вивчення трудових процесів, прийомів і методів праці;

порядок проектування трудових процесів; методи оцінки рівня

організації праці, виробництва та управління; математичні методи,

технічні засоби, які застосовуються для дослідження трудових

процесів, вимірювання витрат робочого часу і розрахунків норм;

передовий вітчизняний і світовий досвід організації, оплати праці

та управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та

зв'язку; основи соціології, психології і фізіології праці; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації і

нормування праці - не менше 2 років.
70. НАЧАЛЬНИК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО

(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ


Завдання та обов'язки. Організовує діяльність обчислювального

(інформаційно-обчислювального) центру (ОЦ, ІОЦ) зі створення,

обслуговування, розвитку та інформаційного забезпечення системи

засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку для

механізованого та автоматизованого оброблення інформації, рішення

інженерних, економічних та інших задач виробничого та

науково-дослідного характеру. Керує розробленням планів і графіків

оброблення інформації і проведення обчислювальних робіт у

відповідності із замовленнями підрозділів підприємства, договорами

на виконання робіт для сторонніх установ (організацій) і технічних

можливостей ОЦ (ІОЦ). Здійснює вибір основного складу

електронно-обчислювального устаткування, проводить його

обґрунтування, визначає форми і методи збору інформації,

забезпечує розроблення і узгодження з відповідними підрозділами

підприємства, технологічних схем оброблення інформації за задачами

і технологічними процесами оброблення інформації засобами

обчислювальної техніки. Визначає раціональне завантаження

підрозділів і виконавців, забезпечує контроль за надходженням

інформації, додержанням графіків і регламентів рішення задач і

виконанням робіт в установлені терміни, якістю виконання робіт.

Забезпечує оновлення технічної бази ОЦ (ІОЦ) та інформаційного

обслуговування, упровадження сучасних методів і засобів оброблення

інформації в рамках реалізації єдиної технології розвитку

інформаційно-обчислювальних машин управління виробничою

діяльністю. Проводить вивчення і аналіз ринку інформаційних послуг

з метою забезпечення виробництва і управління підприємством

сучасними інформаційними технологіями. Здійснює керівництво

проектуванням структури баз даних і механізмів доступу до них,

розробленням і забезпеченням регламенту роботи з даними системи,

вивченням можливих джерел інформації для забезпечення

функціонування інформаційно-аналітичної системи, плануванням

захисту системи у відповідності до концепції забезпечення безпеки.

Організовує участь ОЦ (ІОЦ) в розробленні і розвитку нормативів і

стандартів підприємства на використання програмно-апаратних

засобів, методичної бази для створення і розвитку

інформаційно-обчислювальної системи підприємства, а також

розробленні організаційно-технічних заходів з упровадження

обчислювальної техніки з метою підвищення ефективності праці.

Забезпечує технічне обслуговування обчислювальних, апаратних

засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного

устаткування, супроводження системного програмного забезпечення

обчислювальних засобів, інструментальних і прикладних програмних

засобів. Організовує проведення профілактичних робіт, усунення

несправностей, які виникають у процесі експлуатації засобів

обчислювальної техніки. Забезпечує зберігання і обслуговування

бібліотеки стандартних програм, додержання правил зберігання і

експлуатації машинних носіїв, їх своєчасну заміну в разі

непридатності. Бере участь в організації і проведенні навчання

користувачів прикладних додатків, проектуванні і розробленні

автоматизованої системи безперервного навчання робітників

підприємства. Організовує працю працівників ОЦ (ІОЦ) відповідно до

вимог її безпеки і раціональної організації, контролює додержання

штатної фінансової дисципліни. Відповідно до трудового

законодавства і встановленого порядку приймає та звільнює

працівників, вживає заходів щодо заохочення або накладає

стягнення, створює умови для їх професійного зросту. Забезпечує

правильне застосування чинних форм систем оплати праці та

матеріального стимулювання, додержання соціальних гарантій.

Організовує складання установленої звітності. Координує діяльність

структурних підрозділів, що входять до складу ОЦ (ІОЦ).


Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні і нормативні матеріальні стосовно діяльності ОЦ (ІОЦ),

експлуатації і обслуговування засобів обчислювальної техніки,

комунікацій і зв'язку; ринок інформаційних послуг; профіль,

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка