Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка13/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   65

матеріалів та коштів, які виділяються на господарські цілі.

Організовує приймання, реєстрацію і необхідне обслуговування

делегацій та осіб, які прибули в службові відрядження. Керує

роботами з упорядкування, озеленення та прибирання території,

святкового художнього оформлення фасадів будинків, прохідних тощо.

Організовує господарське обслуговування нарад, конференцій,

семінарів та інших заходів, що проводяться на підприємстві.

Виконує роботу з організації табельного обліку, складання графіків

відпусток і розпорядку робочого дня, забезпечення раціональної

організації харчування працівників під час обідньої перерви.

Забезпечує виконання протипожежних заходів і утримання в справному

стані пожежного інвентарю. Вживає заходів щодо впровадження

засобів зв'язку, обчислювальної і організаційної техніки. Керує

працівниками відділу.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні

та інші керівні матеріали вищих органів щодо

адміністративно-господарського обслуговування; структуру

підприємства, установи, організації і перспективи її розвитку;

порядок укладання та оформлення договорів зі сторонніми

організаціями на надання послуг; порядок ведення табельного

обліку; засоби зв'язку, обчислювальної та організаційної техніки;

порядок і строки складання звітності; засоби механізації ручної

праці; порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю,

канцелярського приладдя та оформлення розрахунків за послуги;

основи економіки, організації виробництва та управління; основи

трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)

та стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 2 років.
59. НАЧАЛЬНИК ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Завдання та обов'язки. Організовує проведення

науково-дослідних робіт, спрямованих на освоєння нової техніки і

технології, удосконалення застосовуваних технологічних процесів і

устаткування, які забезпечують виробництво конкурентоспроможної

продукції, що відповідає вітчизняним і світовим стандартам якості

і екологічної безпеки. Керує проведенням експериментальних робіт з

виявлення та запобігання причинам браку продукції, поліпшення її

якості, забезпечення відповідності чинним стандартам і технічним

умовам, екологічним стандартам і нормативам, а також застосування

нових, більш економічних і ефективних і безпечних основних та

допоміжних матеріалів. Визначає ефективність розробок, очолює

роботу з пошуку найбільш досконалих методів досліджень,

випробувань, експериментів і скорочення трудових витрат під час

проведення дослідницьких робіт. Бере участь в упровадженні нових

технологічних процесів та режимів виробництва і проведенні аналізу

показників якості, що характеризують продукцію, що виробляється,

та наново освоєна. Розроблює перспективні та річні тематичні плани

робіт лабораторії. Бере участь у розробленні бізнес-планів

підприємства. Забезпечує складання технічних звітів на закінчені

науково-дослідні роботи, а також розроблення рекомендацій щодо їх

використання, надає методичну допомогу для їх упровадження і

складає звітність про їх виконання. Організовує вивчення

передового вітчизняного та світового досвіду в галузі

вдосконалення технології виробництва продукції, аналогічної тій,

що випускається на підприємстві. Керує працівниками лабораторії.
Повинен знати: нормативні і методичні матеріали, що

стосуються науково-технічної діяльності; перспективи технічного

розвитку підприємства і галузі; технологію виробництва продукції

підприємства; обладнання лабораторії, правила його експлуатації;

технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;

стандарти та технічні умови; екологічні стандарти і нормативи;

порядок оформлення технічної документації; організацію і методи

проведення досліджень; визначення економічної ефективності

розробок; порядок складання звітності; досвід передових

вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва

аналогічної продукції; основи економіки, організації праці,

виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби

обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
60. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ)
Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних

виробничих завдань підрозділами підприємства (дільницями та

бригадами), додержання встановленої технології виробництва

виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції

високої якості. Організовує своєчасну підготовку виробництва,

раціональне завантаження та роботу устаткування. Здійснює

оперативний контроль за забезпеченням матеріальними та

енергетичними ресурсами, технічно правильною експлуатацією

устаткування та інших основних засобів, економними витратами

сировини, палива, матеріалів, виявляє, запобігає та усуває причини

порушень процесу виробництва. Проводить роботу з пошуку та

організації використання додаткових виробничих резервів підвищення

продуктивності праці, зниження витрат виробництва (трудових,

матеріальних). Бере участь у роботі з оперативного планування

виробництва, поліпшення нормування, атестації та раціоналізації

робочих місць, розповсюдження передових прийомів і методів праці,

зниження трудових витрат. Аналізує результати виробничої

діяльності підрозділу підприємства за зміну, причини, що

викликають простої устаткування і зниження якості виробів (робіт,

послуг), бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо

усунення виявлених недоліків. Організовує оперативний облік

просування продукції за робочими місцями, виконання виробничих

завдань. Контролює додержання працівниками технологічної,

виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці,

виробничої санітарії та протипожежного захисту, подає пропозиції

щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання

дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової

дисципліни. Координує роботу майстрів.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з

оперативного управління виробництвом; технічні вимоги до

продукції, що випускається, технологію її виробництва; виробниче

устаткування цеху та правила його технічної експлуатації; системи

і методи обліку процесу виробництва; основи економіки, організації

виробництва, праці та управління; техніко-економічне та

оперативно-виробниче планування; форми і методи

виробничо-господарської діяльності; чинні положення з оплати праці

та форми матеріального стимулювання; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 2 років.
61. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО

(ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ


Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних

виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного

обслуговування засобів обчислювальної техніки згідно із

затвердженими планами і графіками, додержання встановленої

технології оброблення інформації та обчислювальних робіт.

Організовує роботу працівників підрозділу відповідно до вимог її

безпеки і раціональної організації. Забезпечує експлуатацію

електронно-обчислювального устаткування та пристроїв згідно з

технічними умовами і нормами обслуговування, проведення необхідних

тестових перевірок, профілактичних оглядів, повне завантаження та

безперервну роботу техніки. Здійснює оперативний контроль за

забезпеченням матеріальними та енергетичними ресурсами, економним

витрачанням електроенергії та технічних носіїв інформації,

надходженням інформації, додержанням графіків і регламентів

рішення задач і виконанням робіт в установлені терміни, якістю

виконання робіт, виявляє та усуває причини порушень ходу

виробничого процесу. Проводить роботу з пошуку та організації

використання додаткових резервів підвищення продуктивності праці,

зниження трудомісткості та вартості оброблення інформації і

виконання обчислювальних робіт. Аналізує результати виробничої

діяльності підрозділу за зміну, причини, що викликають простої

засобів обчислювальної техніки і зниження якості оброблення

інформації та обчислювальних робіт, бере участь у розробленні та

впровадженні заходів щодо усунення виявлених недоліків. Перевіряє

якість технічного і ремонтного обслуговування. Бере участь у

прийманні, монтажі та випробуваннях устаткування, яке наново

вводиться в експлуатацію, у дослідній перевірці програмного

забезпечення оброблення інформації та виконання обчислювальних

робіт. Контролює своєчасне внесення всіх необхідних змін і

доповнень у програми та робочі інструкції. Контролює додержання

працівниками технологічної, виробничої та трудової дисципліни,

правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та

протипожежного захисту. Подає пропозиції щодо заохочення

працівників, які відзначилися, та накладання стягнень на

порушників виробничої та трудової дисципліни.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні і нормативні матеріали стосовно діяльності

обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру,

експлуатації і обслуговування засобів обчислювальної техніки,

комунікацій і зв'язку; технічні засоби збирання і передавання

інформації, вимоги до них; технічні характеристики, конструктивні

особливості, призначення та режими роботи основного і

комплектуючого устаткування, правила його експлуатації; технологію

механізованого оброблення інформації та проведення обчислювальних

робіт; сітьові технології застосування засобів обчислювальної

техніки і телекомунікацій; технічні носії інформації;

формалізовані мови програмування, діючі системи обчислень, шифрів

і кодів; методи математичної формалізації задач і розроблення

алгоритмів; програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали

з оброблення інформації і проведення обчислювальних робіт; порядок

розроблення планів (графіків) роботи устаткування, регламентів

рішення задач, складання заявок на устаткування, запасні частини і

проведення ремонту, іншої технічної документації; організацію

ремонтного обслуговування устаткування; методи розрахунку обсягів

виконаних робіт; передовий вітчизняний та світовий досвід

використання обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;

економіку та організацію виробництва; основи трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з механізації та

автоматизації обчислювальних робіт - не менше 2 років.
62. НАЧАЛЬНИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організовує безперервне і комплектне

забезпечення виробничих підрозділів підприємства інструментом та

технологічним оснащенням з найменшими витратами на їх

виготовлення, експлуатацію, ремонт і зберігання, впровадження

заходів з підвищення конкурентоспроможності інструменту і

оснащення. Керує роботою з визначення потреби підрозділів

підприємства в інструменті та оснастці, розробленні проектів

перспективних і річних планів інструментального забезпечення

виробництва, складання заявок на придбання інструменту та

оснастки, одержання устаткування і матеріалів, необхідних для їх

виготовлення, ремонту і відновлення. Організовує розміщення

замовлень на виготовлення інструменту та оснастки іншими

підприємствами і своєчасне оформлення договорів з постачальниками

відповідно до виявлених потреб у металі та інших матеріалах,

необхідних для інструментального забезпечення виробництва, а також

у покупному інструменті і оснастці. Забезпечує проектування

спеціального інструменту та оснастки, їх стандартизацію та

уніфікацію, удосконалення технології виготовлення, ремонту і

відновлення, освоєння й упровадження нових видів інструменту та

оснастки, а також розроблення організаційно-технічних заходів щодо

економних витрат інструменту та оснастки, зниження їх собівартості

та норм витрат на одиницю виробленої продукції. Здійснює технічний

нагляд за правильною експлуатацією інструменту та оснастки, облік

і вивчення причин їх передчасного спрацювання, поломок,

розроблення заходів щодо підвищення якості, стійкості та

ремонтопридатності інструменту й оснастки. Очолює роботу з

визначення норм витрат і запасів інструменту та оснастки на

робочих місцях, у центральному інструментальному складі та

інструментально-роздавальних коморах, забезпечення їх нормативного

рівня, а також організацію зберігання, обліку і розподілення

згідно з установленими лімітами. Забезпечує централізоване

заточування всіх видів різального інструменту, ремонт і

відновлення спрацьованого інструменту, планово-запобіжний ремонт

оснастки. Організовує проведення періодичних перевірок якості

виготовлених на підприємстві інструменту та оснастки, додержання

правил їх консервації, пакування, транспортування і зберігання, а

також сортування та розбракування інструменту, який здається

робітниками після експлуатації. Здійснює контроль за додержанням

підрозділами підприємства норм витрат інструменту та оснастки і

встановлює причини їх перевитрат, контролює застосування

нормалізованого інструменту з метою скорочення його номенклатури.

Організовує облік наявності, надходження і витрачання інструменту

та оснастки, виявлення понаднормативних запасів, вживає заходів

щодо списування спрацьованого і реалізації надлишкового та

неходового інструменту. Керує підготовкою інструкцій з

експлуатації інструменту та оснастки, розробленням і упровадженням

рекомендацій щодо їх раціонального розподілення в підрозділах

підприємства. Бере участь у роботі з підготовки продукції до

сертифікації у відповідності до державної системи сертифікації.

Організовує роботу служб інструментального господарства,

підготовку звітності про виконання плану інструментальної

підготовки виробництва. Керує робітниками відділу.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з організації

інструментального забезпечення виробництва; керівні матеріали з

розроблення та оформлення технічної документації; перспективи

технічного розвитку підприємства; організацію і технологію

інструментального виробництва; правила експлуатації та зберігання

інструменту і технологічної оснастки; технологічне устаткування

інструментальних цехів і принципи його роботи; номенклатуру

інструменту і технологічної оснастки, що застосовуються на

підприємстві; технічні вимоги до інструменту та технологічної

оснастки, матеріалів, які використовуються для їх виготовлення;

чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови;

державну систему сертифікації продукції і послуг; норми витрат і

запасів інструменту та технологічної оснастки; порядок визначення

потреби підприємства в інструменті та технологічній оснастці,

планування їх виготовлення і складання заявок на покупний

інструмент, оформлення договорів з постачальниками; досвід

передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технології

виготовлення, ремонту і відновлення відпрацьованого інструменту,

організації інструментального забезпечення виробництва;

організацію інструментальних складів (комор); основи економіки,

організації праці, виробництва та управління; основи трудового

законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в інструментальному

господарстві - не менше 2 років.
63. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво

виробничо-господарською діяльністю котельні. Забезпечує

безперервне теплопостачання споживачів згідно із затвердженими

графіками, безпечну роботу устаткування в котельні, додержання

вимог правил технічної експлуатації та пожежної безпеки.

Організовує розроблення та впровадження організаційно-технічних

заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування,

зниження втрат теплової енергії, раціонального використання

паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування в

період ремонту, підготовки його до роботи з урахуванням сезонних

умов. Вживає заходів щодо впровадження нової техніки і

прогресивної технології виробництва, передових прийомів і методів

праці. Бере участь у розгляді технічних проектів реконструкції,

проведенні експериментальних робіт та випробуваннях нового

устаткування перед уведенням його в експлуатацію, прийманні

устаткування після капітального ремонту і монтажу, у роботі

комісій з розслідування причин аварій, відмов у роботі котельного

устаткування, а також випадків виробничого травматизму. Визначає

поточні та перспективні обсяги робіт котельні. Забезпечує перегляд

чинних та розроблення нових нормативних документів, складання

заявок на інструменти, матеріали, запасні частини, захисні засоби,

необхідні для проведення робіт з технічного обслуговування і

ремонту котельного устаткування. Контролює зберігання та правильне

використання матеріальних цінностей. Організовує облік та аналіз

роботи устаткування, забезпечує своєчасну підготовку звітності про

результати діяльності котельні. Бере участь у роботі з підвищення

кваліфікації персоналу котельні, у роботі атестаційної комісії,

організації та проведенні протиаварійних і протипожежних тренувань

персоналу. Керує працівниками котельні.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні

і нормативні документи вищих органів стосовно теплопостачання

споживачів, безпечної роботи котельного устаткування, організації

виробничо-господарської діяльності котельні; правила технічної

експлуатації електричних і теплових станцій та мереж; організацію

роботи з персоналом, зайнятим у енергетичному виробництві;

положення та інструкції з розслідування та обліку нещасних

випадків на виробництві, порушень у роботі теплових мереж і

енергосистем; технічні характеристики устаткування котельні;

технологічний процес вироблення теплоенергії та теплопостачання

споживачів; електричні та технологічні схеми котельні, схеми

тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж; схеми

паливопостачання, принципові схеми та принципи роботи релейного

захисту, автоматичних і регулюючих пристроїв,

контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації та

зв'язку; вимоги екологічного законодавства щодо охорони

навколишнього середовища, передовий вітчизняний і світовий досвід

у галузі теплопостачання та експлуатації котельного устаткування;

економіку, організацію виробництва, праці та управління; трудове

законодавство.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж

роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше

2 років, бакалавра - не менше 3 років.


64. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Організовує проведення хімічних

аналізів, фізико-хімічних, механічних випробувань та інших

досліджень з метою забезпечення лабораторного контролю

відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і

готової продукції чинним стандартам, технічним умовам і вимогам

екологічної безпеки. Очолює роботу з розроблення і впровадження у

виробництво нових методів лабораторного контролю, а також

удосконалення існуючих методів. Бере участь у випробуваннях нових

і модифікованих зразків продукції, а також узгодженні технічної

документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для

ефективного контролю її якості. Бере участь у роботі з підготовки

продукції до державної атестації і сертифікації. Готує пропозиції

з поліпшення організації робіт з контролю виробництва з метою

скорочення затрат праці на їх проведення, а також удосконалення

нормативно-технічної документації, яка установлює вимоги до якості

продукції. Розроблює методики та інструкції з поточного контролю

виробництва, у тому числі з експрес-аналізів на робочих місцях,

здійснює контроль за правильним і точним їх виконанням

працівниками лабораторії. Організовує нагляд за станом і роботою

контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання

її на періодичну державну повірку. Здійснює контроль за станом

лабораторного устаткування і робочих місць працівників

лабораторії, їх відповідності вимогам норм охорони праці та вживає

заходів щодо усунення існуючих недоліків. Організовує чітке

ведення лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів

аналізів та випробувань. Керує робітниками лабораторії.


Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з технічної

підготовки виробництва; технологічні процеси і режими виробництва;

устаткування лабораторії, принципи його роботи та правила

експлуатації; перспективи технічного розвитку підприємства; методи

та організацію проведення дослідних робіт; стандарти, технічні

умови, методики та інструкції з лабораторного контролю

виробництва; чинну систему державної атестації і сертифікації

продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у

галузі технології виробництва аналогічної продукції; основи

економіки, організації праці, виробництва і управління; основи

трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки,

комунікацій та зв'язку.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше

2 років.
65. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ


Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення досліджень у

галузі організації праці та керування виробництвом, спрямованих на

створення організаційної структури управління підприємством,

здатної до впровадження інновацій і оперативної адаптації до змін

зовнішнього середовища (кон'юнктури ринку) і підвищення

продуктивності праці. Організовує участь лабораторії в розробленні

та реалізації програм з удосконалення організації праці і

управління виробництвом. Керує проведенням досліджень з вивчення

умов праці, її організації, соціологічних і психофізіологічних

аспектів праці, їх впливу на продуктивність і якість праці,

розробленням рекомендацій з удосконалення форм розподілу і

кооперації праці, раціонального використання робочого часу,

розповсюдження прогресивних прийомів і методів праці, атестації та

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка