Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка10/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65

механізації і автоматизації транспортно-складських операцій,

застосування комп'ютерних систем і нормативних умов організації і

охорони праці. Організовує облік руху матеріальних ресурсів на

складах підприємства, бере участь у проведенні інвентаризації

матеріальних цінностей. Забезпечує складання встановленої

звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення

підприємства. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні, нормативні та інші керівні матеріали з

матеріально-технічного забезпечення, ринкові методи

господарювання; перспективи розвитку підприємства; методи і

порядок планування матеріально-технічного забезпечення,

розроблення нормативів виробничих запасів сировини, матеріалів та

інших матеріальних ресурсів, проведення робіт з ресурсозберігання;

організацію матеріально-технічного забезпечення і складського

господарства; порядок складання заявок на матеріали, укладання

договорів з постачальниками і контролю за їх виконанням,

установлення лімітів на відпускання матеріалів підрозділам

підприємства; стандарти і технічні умови щодо

матеріально-технічного забезпечення якості продукції, методи і

порядок їх розроблення; прейскуранти оптових і роздрібних цін,

номенклатуру споживаних матеріалів; основи технології, організації

виробництва, праці та управління; організацію обліку

постачальницьких і складських операцій та порядок складання

звітності про виконання плану матеріально-технічного забезпечення;

правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій і

зв'язку; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з

матеріально-технічного забезпечення - не менше 2 років.
46. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ

ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ


Завдання та обов'язки. Організовує розроблення та

впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації

виробничих процесів, які сприяють підвищенню технічного рівня

виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню важкої

ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та

збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці

та її безпеки. Керує складанням перспективних і річних планів

механізації та автоматизації виробничих процесів відповідних

розділів бізнес-плану і плану технічного розвитку виробництва,

розробленням пропозицій з реконструкції та технічного

переозброєння підприємства. Забезпечує вивчення виробничих

процесів з метою виявлення дільниць, робіт і операцій, що

підлягають механізації та автоматизації, проведення патентних

досліджень і визначення показників технічного рівня проектованих

об'єктів техніки та технології. Організовує підготовку технічних

завдань на створення засобів механізації та автоматизації з

техніко-економічними обґрунтуваннями конструкцій, що

розроблюються. Здійснює контроль за своєчасним оформленням у

встановленому порядку та укладанням договорів зі спеціалізованими

організаціями на проведення дослідних, проектних і

дослідно-конструкторських робіт, виготовлення засобів комплексної

механізації та автоматизації. Керує розробленням і узгодженням

графіків виконання робіт, забезпеченням організацій-співвиконавців

необхідними технічними даними і матеріалами, контролює їх роботу.

Організовує виконання розрахунків ефективності заходів з

механізації та автоматизації виробництва, складання заявок на

необхідне устаткування, ведення обліку його надходження і

використання коштів, виділених на ці цілі. Бере участь у розгляді

ескізних і технічних проектів та робочих креслень, розроблених за

замовленнями підприємства. Організовує роботи з монтажу,

випробування, налагодження та приймання в експлуатацію об'єктів

механізації та автоматизації, здійснює контроль за їх правильним

веденням. Забезпечує надійність і безперервну роботу засобів

механізації та автоматизації, нагляд за додержанням правил

експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням. Бере участь у розгляді

технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів

механізації та автоматизації виробництва наново збудованих

об'єктів, розробленням більш досконалих конструкцій

захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів

виробництва. Координує діяльність підрозділів підприємства, які

здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів,

забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню

розвитку техніки, вимогам охорони праці. Вживає заходів щодо

надання допомоги працівникам під час опанування ними нових

конструкцій засобів механізації та автоматизації. Організовує

розроблення інструкцій з експлуатації устаткування та безпечного

ведення робіт під час обслуговування засобів механізації та

автоматизації, правильну експлуатацію реконструйованих і

модернізованих машин, механізмів та іншого устаткування з

додержанням технологічних процесів виробництва. Сприяє розвитку

раціоналізації та винахідництва у процесі проектування і

конструювання засобів механізації та автоматизації виробництва,

готує висновки на найбільш складні з них. Очолює роботу з вивчення

вітчизняного і світового досвіду механізації та автоматизації

виробничих процесів, розповсюдження передових прийомів і методів

праці, проводить пропаганду нових досягнень у цій галузі.

Забезпечує ведення обліку та складання звітності про виконані

роботи. Керує працівниками відділу.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та

автоматизації виробництва; перспективи технічного розвитку галузі

і підприємства, профіль, спеціалізацію та особливості структури

підприємства; конструктивні особливості і призначення засобів

механізації та автоматизації, правила їх експлуатації, основні

вимоги до конструкцій, що розроблюються, порядок розроблення і

затвердження перспективних та річних планів робіт з механізації та

автоматизації виробництва; виробничі потужності підприємства;

технологію виробництва продукції підприємства; методи

проектування, організацію і планування конструкторських робіт;

порядок і методи проведення патентних досліджень; порядок

розроблення та оформлення технічної документації; порядок

укладання договорів зі сторонніми організаціями; основи технічної

естетики і художнього конструювання; досягнення вітчизняної та

світової науки і практики в галузі механізації та автоматизації

виробничих процесів; основи економіки, організації виробництва,

праці та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з конструкторської

або технологічної підготовки виробництва - не менше 2 років.
47. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Завдання та обов'язки. Організовує забезпечення підрозділів

підприємства та окремих працівників інформацією про вітчизняні та

світові досягнення науки, техніки, економіки та передового

виробничого досвіду з метою підвищення науково-технічних і

економічних знань працівників і створення зовнішнього і

внутрішнього інформаційного середовища підприємства. Бере участь у

вирішенні задач маркетингу продукції підприємства та забезпечує

умови з реалізації власної програми маркетингу інформаційної

продукції, підготовки аналітичних і рекламних матеріалів. Керує

розробленням проектів планів інформаційної роботи відповідно до

профілю підприємства і перспектив його розвитку, створенням

довідково-інформаційного фонду, його довідково-пошукового апарату.

Забезпечує систематичне поповнення фонду на основі тематичних

планів комплектування вітчизняними та зарубіжними матеріалами.

Очолює роботу з виявлення потреби працівників підприємства в

науково-технічній інформації, яка необхідна для дослідження

кон'юнктури ринку і вивчення проблем конкурентоспроможності

продукції підприємства, розроблення конструкторських і

технологічних проектів, прийняття технічних і організаційних

рішень, підготовки заходів щодо вдосконалення виробничих процесів,

організації праці та управління підприємством. Керує створенням

довідково-інформаційного фонду підприємства, забезпечує

впровадження сучасних інформаційно-пошукових систем, систематичне

поповнення фонду на основі тематичних планів комплектування

вітчизняними і зарубіжними матеріалами і використання нових

інформаційних технологій. Організовує проведення досліджень ринку

інформаційних послуг і маркетингу інформаційної продукції і послуг

підприємства. Організовує обмін інформацією про досягнення науки і

техніки, збирання, систематизацію, вивчення та узагальнення

інформаційних матеріалів, складання рефератів і анотацій,

тематичних оглядів про стан і тенденції розвитку виробництва, а

також проведення робіт з порівняння результатів діяльності

підприємства і досягнень аналогічних вітчизняних та зарубіжних

підприємств, підготовку матеріалів про передовий виробничий досвід

підприємства за запитами сторонніх організацій. Здійснює контроль

за використанням інформаційних матеріалів у підрозділах

підприємства. Розроблює пропозиції щодо включення технічних

досягнень і передового виробничого досвіду, запозичених із

матеріалів науково-технічної інформації, у плани підприємства.

Забезпечує участь відділу в пропаганді досягнень вітчизняної та

світової науки і техніки, передового досвіду організації їх

упровадження, а також у проведенні нарад, семінарів, лекцій,

екскурсій, виставок, демонстрації науково-технічних фільмів. Бере

участь у підготовці до видання інформаційних матеріалів, каталогів

та проектів на продукцію, що випускається підприємством.

Організовує збирання матеріалів та їх подання за встановленим

порядком до органів науково-технічної інформації, перекладання

іноземної літератури, каталогів, науково-технічної документації з

додержанням чинного порядку координації перекладів, ведення обліку

ефективності використання на підприємстві інформаційних матеріалів

про досягнення науки та техніки, передового вітчизняного досвіду,

підготовку звітності про інформаційну роботу відділу. Здійснює

керівництво науково-технічною бібліотекою і спрямовує її

діяльність. Керує працівниками відділу, а також координує роботу

науково-технічних товариств і надає їм методичну допомогу.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,

нормативні та інші керівні матеріали щодо організації

науково-технічної інформації; правила, інструкції, положення та

інші нормативні акти, що визначають систему комплектування,

збереження, пошуку та видавання наукової і виробничо-технічної

інформації; перспективи розвитку галузі і підприємства, становище

та перспективи розвитку вітчизняної і зарубіжної науки та техніки

у відповідних галузях знань і видах економічної діяльності;

виробничу та організаційну структуру підприємства; основні

технологічні процеси виробництва продукції підприємства; методи

організації і планування інформаційної роботи; державну систему

науково-технічної інформації; технічні засоби пошуку, опрацювання,

збереження, поновлення і передавання інформації; організацію

довідково-інформаційного фонду; порядок підготовки інформаційних

матеріалів, каталогів, проспектів до видання та основи

редакційно-видавницької роботи; чинний порядок координації

перекладів; організацію бібліотечної роботи; передовий вітчизняний

та світовий досвід у галузі організації науково-технічної

інформації на підприємствах; основи економіки, організації

виробництва та управління; основи трудового законодавства.


Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з науково-технічної

інформації - не менше 2 років.
48. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


Завдання та обов'язки. Забезпечує організацію процесів праці

і управління на підприємстві згідно з його цілями і стратегією,

спрямованими на виробництво високоякісної, конкурентоспроможної

продукції, на основі раціонального потенціалу кожного робітника,

застосування ефективних форм і методів мотивації праці і науково

обґрунтованих трудових нормативів з метою підвищення

продуктивності праці і якості виконання робіт. Організовує

підготовку перспективних та річних планів з праці і заробітної

плати, кошторисів витрат на утримання апарату управління,

розроблення завдань щодо зниження трудомісткості продукції (робіт,

послуг) і календарних планів перегляду норм трудових витрат.

Забезпечує доведення затверджених планів до структурних

підрозділів підприємства. Забезпечує впровадження прогресивних

технологій створення трудових нормативів на якісно новому рівні,

широке використання персональних комп'ютерів, автоматизованих

робочих місць нормувальників, розробку нових форм подавання

нормативів у вигляді математичної залежності витрат праці від

перемінних факторів. Аналізує ефективність застосування чинних

форм і систем оплати праці, матеріального та морального

заохочення, забезпечує розроблення пропозицій щодо вдосконалення,

а також проектів положень про преміювання працівників

підприємства. Керує проведенням робіт з вивчення трудових процесів

і аналізу організації та умов праці на підприємстві і виявлення

резервів зростання продуктивності праці, а також розробленням

заходів щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці,

поліпшення використання робочого часу, атестації та раціоналізації

робочих місць, прийомів і методів праці, скорочення застосування

важкої фізичної праці, створення сприятливих умов праці тощо.

Готує пропозиції щодо впровадження і підвищення ефективності

колективних форм організації та оплати праці, а також застосування

централізовано розроблених типових проектів організації праці

працівників і окремих підрозділів підприємства. Організовує роботу

з нормування праці, своєчасного перегляду норм, упровадження

науково обґрунтованих нормативів з праці, удосконалення нормування

на основі застосування міжгалузевих, галузевих та інших

прогресивних нормативів з праці, розширення сфери нормування праці

робітників з погодинною оплатою праці та керівників,

професіоналів, фахівців, технічних службовців. Аналізує

ефективність застосування діючих форм і систем оплати праці,

матеріального і морального стимулювання, забезпечує розробку

пропозицій з впровадження прогресивних форм оплати і стимулювання

праці, а також розробку положень про преміювання працівників

підприємства стосовно конкретних умов їх діяльності, здійснює

контроль за правильністю застосування цих положень. Забезпечує

контроль за витратами фондів оплати праці і матеріального

заохочення, застосуванням форм і систем заробітної плати, тарифних

ставок та розцінок, посадових окладів, установленням розрядів

робітникам і категорій працівникам. Проводить роботу з

удосконалення організаційних структур управління, організації та

механізації праці працівників, розроблення положень про структурні

підрозділи підприємства і посадових інструкцій працівникам,

штатних розписів згідно з нормативами чисельності та встановленим

фондом оплати праці. Забезпечує контроль за раціональним

використанням фонду оплати праці, а також підготовку пропозицій з

вдосконалення управління виробництвом. Забезпечує контроль за

витрачанням коштів на соціальні виплати та пільги, виплати за

різними видами соціального страхування, на навчання і підвищення

кваліфікації персоналу, а також на виплату дивідендів. Керує

розробленням організаційних заходів, що запобігають

необґрунтованому скороченню чисельності працівників на

підприємстві у разі змінення на підприємстві обсягів виробництва

(регулювання робочого часу, переміщення на інші дільниці роботи,

введення скороченого робочого тижня, ранішого виходу на пенсію

тощо). Бере участь у розгляді проектів розширення і реконструкції

підприємства. Спільно з відповідними підрозділами підприємства

бере участь у підготовці проектів кошторисів використання фондів

соціально-культурних заходів і житлового будівництва за основними

напрямками їх витрачання, проекту колективного договору і

забезпечує контроль за його виконанням. Організовує контроль за

додержанням на підприємстві трудового законодавства, постанов,

розпоряджень та інших нормативних актів з питань організації

праці, заробітної плати та управління виробництвом. Забезпечує

ведення обліку показників з праці та складання встановленої

статистичної звітності. Організовує проведення семінарів, лекцій і

консультацій з питань організації і оплати праці для працівників

підприємства, бере участь у розробленні умов конкурсів професійної

майстерності і заходів з розвитку творчої активності працівників,

розповсюдженні передового досвіду. Керує працівниками відділу,

координує діяльність підрозділів підприємства і надає їм методичну

допомогу у вирішенні питань організації праці, її оплати та

управління виробництвом.
Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти,

методичні матеріали з організації праці, заробітної плати та

управління виробництвом; трудове законодавство; економіку праці;

економіку та організацію виробництва; порядок розроблення

перспективних і річних планів з праці та заробітної плати,

організаційно-технічних заходів щодо підвищення продуктивності

праці, календарних планів перегляду норм, завдань зі зниження

трудомісткості виробів, кошторисів використання фондів

економічного заохочування; умов ефективного застосування форм і

систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання;

методи нормування праці; порядок розроблення нормативних

матеріалів для нормування праці; положення про преміювання;

кваліфікаційні характеристики професій працівників; порядок

тарифікації робіт і робітників, установлення посадових окладів

керівникам, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям, доплат,

надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, розрахунку премій;

методи планування, врахування та аналізу показників з праці та

заробітної плати; порядок розроблення і затвердження положень про

підрозділи, посадових інструкцій працівникам; стандарти

уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

методи вивчення використання робочого часу, передових прийомів і

методів праці, аналізу стану нормування праці та якості норм;

основи технології виробництва; основи соціології; основи

психології праці; основи професіознавства; форми і методи

професійної орієнтації; технічні засоби, що застосовуються для

дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого

часу, розрахунку науково обґрунтованих норм; передовий вітчизняний

і світовий досвід організації, оплати праці та управління

виробництвом; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і

зв'язку.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму

підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації праці

і заробітної плати - не менше 2 років.


49. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Завдання та обов'язки. Керує розробленням та впровадженням

заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства, додержання

правил і норм у галузі охорони навколишнього середовища,

раціонального використання природних ресурсів, створення економіки

замкненого циклу в процесі проектування, будівництва і

експлуатації нових об'єктів підприємства, а також розширенні і

реконструкції діючих виробництв. Організовує складання

перспективних і поточних планів з охорони навколишнього

середовища, здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у

розробленні заходів із забезпечення екологічної чистоти продукції,

її безпечності для споживачів, створенні нових товарів і

технологічних процесів з поліпшеними екологічними

характеристиками. Забезпечує проведення екологічної експертизи

техніко-економічних обґрунтувань, проектів, а також створюваних

нових технологій і обладнання, упровадження систем екологічного

маркування продукції підприємства. Керує розробленням екологічних

стандартів і нормативів підприємства згідно з чинними державними,

міжнародними (регіональними) і галузевими стандартами, забезпечує

контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд. Контролює

правильність експлуатації очисних і захисних споруд. Розробляє

заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища,

додержання екологічних норм, що забезпечують сприятливі умови

праці, а також запобігання аваріям і катастрофам. Бере участь у

розробленні планів упровадження нової техніки, проведення

науково-дослідних робіт зі створення на підприємстві економіки

замкненого циклу, яку засновано на екологічно раціональній

циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні не поновлюваних

ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробленні і

утилізації відходів, упровадженні маловідходної, безвідходної і

екологічно чистої технології виробництва, раціональному

використанні природних ресурсів, а також розробленні планів

капітального будівництва природоохоронних об'єктів. Проводить

обґрунтований розрахунок ризиків для стану навколишнього

середовища в процесі реалізації підприємством програм з очищення

та інших природоохоронних заходів. Організовує розслідування

причин і наслідків викидів шкідливих речовин у навколишнє

середовище, готує пропозиції щодо їх запобігання. Керує

розробленням заходів з поліпшення охорони навколишнього середовища

на основі вивчення і узагальнення передового досвіду вітчизняних і

зарубіжних підприємств. Організовує ведення обліку показників, які

характеризують стан навколишнього середовища, складання системи

збереження відомостей про нещасні випадки, дані екологічного

моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації

екологічного характеру, яка надається у розпорядження координатора

природоохоронної діяльності. Проводить роботу зі створення на

підприємстві ефективної системи екологічної інформації, що

розповсюджується на всіх рівнях управління, ознайомлення

працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.

Бере участь у розробленні програм екологічного навчання.

Забезпечує складання встановленої звітності. Керує працівниками

відділу.
Повинен знати: екологічне законодавство; методичні,

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка