Професійно-психологічна підготовка” підготовки бакалаврів спеціальність 030402 «Правоохоронна діяльність»Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4

Теми рефератів, доповідей


 1. Міжособистісні стосунки та шляхи їх вивчення.

 2. Психологічні характеристики малої групи.

 3. Наркоманія, як соціально заразне захворювання


Тема 2. Натовп як різновид великої соціальної групи

Практичних заняття – 6 години


Перелік проблемних питань, що складають сутність теми


1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян

2. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу

3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку

Теми рефератів, доповідей


 1. Чинники, що детермінують виникнення масовидної стихійної поведінки.

 2. Взаємоперетворення суб’єктів масової поведінки.

 3. Особливості регуляції поведінки натовпу.

 4. Подолання феномену знеособленості в умовах натовпу11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Самостійна робота полягає в опрацюванні першоджерел та підготовці рефератів та доповідей впродовж вивчення дисципліни (обов’язковий мінімум – реферат із будь-якої теми, передбаченої даною навчальною дисципліною).
Проблематика реферативних повідомлень за темами для самостійного опрацювання

 1. Історичні аспекти розвитку теорії групової та масовидної поведінки

 2. Заходи соціально-психологічного впливу на поведінку натовпу

 3. Особливості сприймання та розуміння людини людиною

 4. Методика контактної взаємодії Л.Б. Філонова та можливості її практичного застосування.

 5. Групова динаміка, її процеси та механізми.

 6. Групові конфлікти, їх витоки, феномени та механізми.

 7. Психологічні чинники та динаміка прийняття групового рішення.

 8. Лідерство та керівництво в малих соціальних групах.

 9. Групи ризику наркозалежних

 10. . Міжособистісні стосунки у групі наркозалежних

 11. Соціально-психологічні механізми наркоманії серед підлітків.

 12. Психологічний аналіз масовидних явищ в суспільстві.

 13. Профілактика наркоманії серед підлітків.

 14. Соціально-психологічні витоки розвитку інформаційного суспільства.

 15. Соціально-психологічні явища в діяльності правознавців.


Додатково опрацювати та законспектувати джерела з дисципліни.


    1. Гулевич О.А., Онучин А.Н. Изучение эффектов межгруппового восприятия // Вопросы психологии. – М., 2002. - № 3. – С. 132 – 145.

    2. Потеряхин А. В плену слухов // Персонал – К.: МАУП, 2000. - № 1. – С. 60 – 65.

    3. Социальная психология. Краткий очерк / Под ред. Г.П. Предвечного и Ю.А. Шерковина. – М.: изд-во полит. лит-ры, 1975. – С. 279 – 299.


13. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Тема 1. Поняття про соціально-психологічні явища. Місце соціальної психології в системі наук

1.Соціальні групи: визначення, ознаки та види.

2.Наркозалежні як представники великих соціальних груп

3. Міжособистісні стосунки у групі наркозалежних.

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на міждисциплінарні зв’язки курсу “Професійно-психологічна підготовка” з іншими науками (психологією, юридичною психологією, філософією права та ін.); пригадати емпіричні методи, які застосовуються в психологічній науці; прокоментувати представленість сучасних тенденцій у розвитку соціальної психології та їх значення для підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

Формування вмінь визначення структури групи здійснюється на основі опрацювання ситуаційних завдань, наданих у практикумі “Юридична психологія” (2010).По першому питанню: надати визначення та пояснити сутність понять:

соціальної групи та її різновиди, визначити утворення та розвиток групи.По другому питанню: надати визначення та пояснити сутність наркозалежних як представників великих соціальних груп.

По третьому питанню: розглянути психологічну характеристику виникнення наркоманії серед підлітків, особливості міжособистісних стосунків у групі наркозалежних.
ТЕМА 2. Натовп як різновид великої соціальної групи

1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян

2. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу

3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку

Формування та розвиток натовпу, визначення умов юридичної інтеракції здійснюється на основі опрацювання ситуаційних завдань, наданих у практикумі “Юридична психологія” (2010).

По першому питанню: визначити різновиди масових скупчень громадян та різновиди натовпу, надати їм характеристику.

По другому питанню: обґрунтувати рівні та ступінь впливу соціальних, соціально-психологічних та індивідуально-психологічних чинників на поведінку людини в натовпі.

По третьому питанню: визначити поняття агресивного натовпу, його скла та етапи розвитку.


14. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Завдання за темою 1.

1. Згуртованість групи – це:

а) гарні стосунки між членами групи;

б) психологічна подібність членів групи;

в) міра тяжіння членів групи один до одного і до групи.

2. Умовна група – це:

а) група, що може існувати лише за певних умов;

б) група, виділена на основі довільно обраної ознаки;

в) група, протилежна реальній.

3. Психологічна сумісність – це:

а) психологічна спорідненість членів групи;

б) позитивне ставлення членів групи один одного;

в) здатність членів групи до взаємодії.

4. Міжособистісна сумісність в групі грунтується на:

а) потребі досягнення спільної мети в поведінці;

б) узгодженості дій в спільній діяльності;

в) подібності мотивів, інтересів, установок, характерів тощо.

5. Групова динаміка – це:

а) процеси, спрямовані на зміцнення функціонування групи;

б) процеси, які відображають циклічність життєдіяльності групи;

в) процеси, які визначають вплив одного члена групи на іншого.

6. Скупчення людей, навіть невелике, є самостійним стимулом для залучення до нього нових осіб – це опис дій наступного механізму взаємовпливу людей у межах натовпу:

а) механізм навіювання;

б) механізм залучення;

в) механізм емоційного зараження.

7. Факт наявності множини людей у натовпі формує у кожного з його учасників почуття анонімності й безкарності своїх дій – це опис стосується одного з наступних механізмів взаємовпливу учасників натовпу:

а) механізм групової могутності;

б) механізм групової творчості;

в) механізм навіювання.
8. До соціально-економічні груп факторів ризику відносять:

а) руйнування інституту сім’ї, багатодітні й неповні родини, неповнолітні батьки, безробітні родини, сім’ї, що ведуть аморальний спосіб життя; непристосованість до життя в суспільстві: відсутність життєвих перспектив у підлітків, втеча, бродяжництво, неробство, злодійство, шахрайство, бійки, убивства, спроби суїциду, агресивна поведінка, уживання спиртних напоїв, наркотиків тощо

Б)невірне виховання в родині, відчуження від соціального середовища, неприйняття себе, невротичні реакції, емоційна нестійкість, неуспіх соціальній адаптації, труднощі у спілкуванні, взаємодії з однолітками, залучення до групи однолітків, які вживають наркотики й т. п.);

В) невідповідність змісту програм освітнього закладу й умов навчання дітей їх психофізичним особливостям, темпу психічного розвитку дітей і темпу навчання, перевага негативних оцінок, дезадаптованість до учбового процесу, відсутність інтересу до навчання, закритість для позитивного досвіду, невідповідність образу школяра й т.п.);


9. скільки груп по відношенню до наркотиків виділяють сучасні вчені:

А) три


Б) сім

В) п’ять

10. Виберіть найбільш повне і точне визначення поняття “натовп”:

А) натовп – це неорганізована масовидна форма поведінки людей.

Б) натовп — це неорганізоване, відносно короткотривале в часі об’єднання великої кількості людей, які знаходяться в стані емоційного збудження.

В) натовп — це неорганізоване об’єднання великої кількості людей;


11. Виділяють такі різновиди натовпу:

А) Випадковий, експресивний, панічний, агресивний.

Б) Публічний, видовищний, конкуруючий.

В) Мітингуючий, видовищний, експресивний, агресивний.

12. Назвіть основні типи учасників натовпу:

А) Лідери, активні учасники, зацікавлені, підбурювачі.

Б) Лідери і активні учасники, призвідники, співчуваючі, зацікавлені.

В) Лідери та активні учасники, підбурювачі, співчуваючі та випадкові.

13. Виберіть найбільш вірне визначення поняття “зацікавлені учасники натовпу”:

А) До того, що відбувається, ставляться негативно, але кількісно збільшують натовп, об’єктивно сприяючи його зміцненню.

Б) Неврівноважені та легко збуджувані особи, які готові до агресивних дій та збуджують до них інших.

В) Ті, що відчувають зацікавленість до того що відбувається, але спочатку не мають наміру приймати участь в активних діях.

14. Виділяють такі етапи формування та розвитку агресивного натовпу:

А) Початковий, критичний, заключний.

Б) Початковий, перехідний, активний, заключний.

В) Конфліктний, критичний, перехідний, заключний.


15. Основний сенс та значення перехідного етапу формування та розвитку агресивного натовпу складається з:

А) Розгортання сумісних агресивних дій.

Б) Формування у більшості учасників натовпу агресивної установки.

В) Актуалізації умов для реалізації агресивної установки учасників натовпу.


16. Тих, що в натовпі має на меті прийняти участь в активних діях, відносять до категорії:

А) Активних учасників.

Б) Підбурювачів.

В) Співчуваючих.


17. Тих, хто в натовпі нейтральний, негативно ставиться до події, опинився на місці скупчення через випадкові обставини, відносять до категорії:

А) Співчуваючі.

Б) Зацікавлені.

В) Спостерігачі.


18. “Скупчення людей, навіть невелике, яке служить самостійним стимулом для залучення до нього нових осіб” - це опис дій наступного механізму взаємовпливу людей у межах натовпу:

А) Механізм навіювання.

Б) Механізм залучення.

В) Механізм емоційного зараження.


19. “Підсвідома, поза волею, піддатність людини певному психічному стану в умовах безпосереднього контакту з іншими людьми” - це опис наступного механізму взаємодії учасників натовпу:

А) Механізм навіювання.

Б) Механізм залучення.

В) Механізм емоційного зараження.

20. Чутки виникають як результат дії насамперед такого механізму взаємовпливу як:

А) Наслідування.

Б) Групової могутності.

В) Групової творчості.
14.2. ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Соціально-психологічна структура особистості.

 2. Проблема соціалізації індивіда.

 3. Статус особистості як показник становища у групі.

 4. Позиція як інтегральна система вибіркових відносин особистості.

 5. Соціальна роль як реалізація статусу і позиції особистості.

 6. Установка як центральний елемент позиції особистості.

 7. Поняття про групи. Головні ознаки групи.

 8. Класифікація груп.

 9. Головні характеристики великих соціальних груп.

 10. Психологічні особливості великих неорганізованих груп.

 11. Історія досліджень малої соціальної групи.

 12. Головні підходи до вивчення малої соціальної групи.

 13. Класифікація малих соціальних груп.

 14. Наркозалежні як представники великих соціальних груп

 15. Причини наркозалежності.

 16. Особливості міжособистісних стосунків у групі наркозалежних.

 17. Групи ризику наркозалежних

 18. Профілактика наркоманії.

 19. Підлітки, як основна група ризику наркозалежності

 20. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі.

 21. Соціально-психологічні особливості злочинних спільнот і груп.

 22. Поняття про групову динаміку та її процеси.

 23. Механізми групової динаміки.

 24. Психологічна характеристика різновидів натовпу.

 25. Закономірності виникнення та особливості динаміки панічного натовпу.

 26. Протиборство між молодіжними угрупуваннями та його соціально-психологічні наслідки.

 27. Паніка та її профілактика.

 28. Агресивний натовп та закономірності його функціонування: склад, основні етапи розвитку.

 29. Психологічні особливості поведінки індивіда в натовпі.

 30. Екстремальні чинники службової діяльності правоохоронних органів з великими скупченнями людей.

 31. Механізми маніпулювання масовою свідомістю.

 32. Страх тероризму як результат маніпулятивного впливу.

 33. Психологічні засади протидії маніпуляції масовою свідомістю.

 34. Правила поведінки щодо протидії маніпуляції. Поняття, основні ознаки та типологія чуток.

 35. Причини та умови виникнення чуток.

 36. Профілактика і протидія чуткам.


15. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методичне забезпечення

 • плани-конспекти лекцій;

 • плани-конспекти семінарських та практичних занять;

 • тестові завдання для контролю та перевірки знань слухачів;

 • презентаційні розробки з навчальних занять із мультимедійним супроводженням.

Матеріально-технічне забезпечення

 • комп’ютер;

 • мультимедійний проектор.16. МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПІРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

 • методичні рекомендації, завдання для проведення різних видів контролю з дисципліни; розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання з дисципліни; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчання;

 • робота в електронних мережах наукових бібліотек України, а саме: веб-сайт Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/; веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України http://nplu.org/;

 • навчальні підручники та посібники з дисципліни, нормативно-правові акти та інструктивні листи МОН України, презентаційні матеріали наукових конференцій в галузі вищої освіти України та зарубіжжя;

 • мультимедійна презентація за темами навчальних занять;

 • таблиці, коментовані схеми.

 • таблиці, діаграми, коментовані схеми.


17. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Аронсон Э. Социальная психология: Психологические законы поведения человека в социуме / Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р.; В. Волохонский и др. (пер. с англ.). – Междунар. изд., доп. и расшир. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, М: Олма-Пресс, 2011. – 558 с.

 2. Багрецов С.А., Львов В.М., Наумов В.В., Оганян К.М. Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с внешним статусом. Серия «Учебники для ВУЗов. Специальная литература». – СПб.: изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2009. – 640 с.

 3. Бодалев А.А. Психология общения. Избр. психолог. труды. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: изд-во Московск. психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 320 с.

 4. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. 3-е изд., исправ. и перераб. – СПб.: Речь, 2003. – 304 с.

 5. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием: учеб. пособие. – М.: Алгоритм 2004. – 528 с.

 6. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. – М.: изд-во МГУ, 1991. – 207 с.

 7. Крысько В.Г. Социальная психология. – СПб, Владос-Пресс, 2009. – 400 с.

 8. Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 688 с.

 9. Методы социальной психологии / под ред. Кузьмина Е.С. и Семенова В.Е. – Л.: изд-во ЛГУ, 1987. – 175 с.

 10. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии / Назаретян А.П. – М. : Питер, 2003. – 190 с.

 11. Основи соціально-психологічного тренінгу: науково-практичні рекомендації / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2011. – 136 с.

 12. Шибутани Т. Социальная психология. Сокр. пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с.

 13. Экман П. Психология лжи: Руководство по выявлению обмана в деловых отношениях, политике и семейной жизни. Пер. с англ. – К.: Логос, 1999. – 224 с.

 14. Юридична психологія: підручник для студ. ВНЗ / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М.Моісеєва. – К.: КНТ, 2007.

 15. Юридична психологія: словник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.; заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-ге, уточ. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 224 с.

 16. Юридична психологія: практикум / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 190 с.

 17. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. — Київ: Логос, 1998. — 324 с

 18. Березин С. В. Психология ранней наркомании / С. В. Березин, К. С. Лисецкий. - Самара : Самарский университет, 2000. - 64 с.

 19. Діти „групи ризику”: психологічні, соціальні та правові аспекти. - К. : КМДА. Служба у справах неповнолітніх, 2001. - 192 с.

 20. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. посіб. для ВНЗ / Л. М. Завацька. - К. : Видавничий Дім „Слово”, 2008. - 240 с.

 21. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі / За заг. ред Лазаренка Б.П., Пінчука І.М. – К., 2002. – 85 с

 22. Перепелиця К. Зарубіжний досвід боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів // Юридична Україна. – 2007. – № 7 (55). – С. 82-86.

Навчальна література

  1. Александров Д.О. Андросюк В.Г. та ін. Юридична психологія Підручник (Рекомендовано МОН України) К.: КНТ, 2007. - 360 с.

  2. Александров Д.О. Андросюк В.Г. та ін. Юридична психологія. Словник. Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України) К.: КНТ, 2008. - 140 с.

  3. Александров Д.О. Казміренко Л.І. та ін. Конфліктологія. Альбом схем з коментарями: Навчальний посібник. – К., видавництво „Логос”, 2010. – 55 с.

  4. Александров Д.О. Казміренко Л.І. та ін. Основи соціально-психологічного тренінгу: науково-практичні рекомендації/ за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 136 с.

  5. Александров Д.О. Юсупов В.О. Психологічні детермінанти вчинення вандалізму неповнолітніми. Методичні рекомендації. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 56 с.

  6. Александров Д.О., Казміренко Л.І. та ін. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця. Науково-практичний посібник. -Київ-Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 95 с.

  7. Александров Д.О. (у співавторстві). Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 1: Загальна характеристика діяльності підрозділів громадської безпеки МВС України. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 36 с.

  8. Александров Д.О. (у співавторстві) Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 2: Діяльність підрозділів громадської безпеки МВС України при охороні порядку під час масових заходів. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 59 с.

  9. Александров Д.О. (у співавторстві) Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 3: Протидія правопорушенням підрозділами громадської безпеки МВС України. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К.:КНУВС, 2009. – 64с.

  10. Александров Д.О. (у співавторстві) Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 4: Характеристика організації напрямів діяльності служби дільничних інспекторів міліції. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 58 с.

  11. Александров Д.О. (у співавторстві). Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 5: Участь населення в охороні громадського порядку. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 44 с.

  12. Александров Д.О. (у співавторстві). Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 6: Порядок документування порушень громадського порядку під час масових заходів. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 35 с.

  13. Александров Д.О. (у співавторстві). Комплексне використання сил і засобів в охороні громадського порядку. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2010. – 48 с.

  14. Александров Д.О. (у співавторстві). Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина ІІІ. Психологічне забезпечення переговорної діяльності. Навчально-методичний посібник. – К.: НАВСУ, 2004. - 104 с.

  15. Александров Д.О. (у співавторстві). Конфліктологія. Навчально-методичний посібник. – К.: НАВСУ, 2003. - 144 с.

  16. Кудерміна О.І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності / Кудерміна О.І. – Монографія. Чернівці: Наші книги, 2012. – 415 с.

  17. Мойсеєва О.Є. Психологія агресії: вікові та генетичні виміри.: Навчально-методичний посібник.: К.: КММ, 2010. – 128 с.

  18. Мойсеєва О.Є. Психологічна корекція агресивності у дітей і підлітків.: Навчально-методичний посібник.: К.: КММ, 2010. – 170 с.

  19. Мойсеєва О.Є. Психологія агресії в дитячому та підлітковому віці.: Монографія К.: Вид-во ТОВ «3 Медіа», 2010. – 212 с.

  20. Медведєв В.С. Кримінальна психологія. Підручник. (Затверджено МОН України). – К.: Атіка, 2004.-368с.

  21. Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності: навч. посіб. – К.: Атіка, 2012. – 204 с.

  22. Охріменко І.М. (у співавторстві). Психологія оперативно-розшукової діяльності. Навч.посібн. /За ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.


Інформаційні ресурси

Асоціація незалежних психологів (http://www.psychonezalegni.com.ua).

Юридична психологія (http://yurpsy.fatal.ru/).

Світ психології (http://psychology.net.ru/).Оптичні ілюзії та феномени (http://www.psy.msu.ru/illusion/).


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка