Професійна програмаСторінка6/7
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Модуль ФН-3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Мета модуля:

оволодіння системою знань та умінь, що складають основу культури українського мовлення.


Слухачі повинні знати:

 • державну мову на належному рівні;

 • особливості культури мовлення як складової адміністративної культури;

 • вербальні засоби спілкування;

 • невербальні засоби спілкування;

Вміти:

 • практично володіти сучасною українською літературною мовою за

 • "Українським правописом";

 • володіти писемною та усною формами ділової української мови;

 • володіти вміннями ділового спілкування у сфері місцевого самоврядування;

 • вести телефонну розмову;

 • готувати публічний виступ з урахуванням вимог до використання мовних засобів;

 • виступати з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом;

 • організовувати та проводити бесіди, засідання, наради, збори тощо.


Зміст модуля:


Тема:


Зміст та навчальні елементи теми:

1. Писемне ділове мовлення


Поняття "мова", "мовлення", "культура мовлення". Завдання та функції культури мовлення. Функціональні стилі українського мовлення. Вербальні засоби управлінського спілкування. Мовні засоби у текстах державного управління: лексичний, морфологічний і синтаксичний аспекти. Основні реквізити документів

2. Усне ділове мовлення


Телефонна розмова. Ділова етика. Невербальні засоби управлінського спілкування. Публічний виступ. Складові культури управління. Прийом відвідувачів

3. Мовленнєвий етикет посадових осіб місцевого самоврядування

Мовленнєвий етикет. Формули вітання, прощання, висловлення, згоди, незгоди, підтвердження, сумніву, корекції та стимулювання розмови. Порядок привітань, рекомендацій, знайомств

ФВ-3

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1. Мовна норма - основа культури мовленнєвого спілкування

Поняття „мовна норма”. Граматичні, лексичні та орфоепічні норми ділової мови. Граматичні норми – парадигма використання іменників, прикметників, дієслів, сполучників, часток та інших. Лексичні норми – правильне використання синонімів, антонімів та паронімів у діловому мовленні. Орфоепічні норми – літературна вимова при усному мовленні. Синтаксичні норми – правила оформлення цитат і прямої мови. Прості та складні речення у ділових паперах.

2. Культура ділового листування

Головна мета листа. Обов’язкові реквізити листів. Загальноприйняті правила у діловому листуванні. Структура і оформлення листа. Офіційна кореспонденція.Модуль ФН-4. КУЛЬТУРА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Мета модуля:

оволодіння системою знань та умінь, що складають основу культури прийняття управлінських рішень і сприятимуть підвищенню ефективності управлінської діяльності та вирішенню професійних завдань керівника.


За результатами навчання слухачі повинні знати:

 • базові теорії, підходи, методи прийняття управлінських рішень;

 • основні моделі прийняття управлінських рішень;

 • види і форми управлінських рішень;

 • фактори, що впливають на вибір управлінських рішень;

 • принципи прийняття управлінських рішень;

 • умови прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень:

 • особливості впливу людського чинника на прийняття управлінських рішень;

 • шляхи удосконалення управлінських рішень;


Зміст модуля:


Тема:

Зміст та навчальні елементи теми:

1. Теоретичний аспект культури прийняття управлінських рішень


Поняття: "управлінська діяльність", "управлінський процес", "управлінське рішення", "прийняття рішення", "прийняття управлінських рішень", "культура управлінського рішення". Місце і роль управлінських рішень в управлінській діяльності. Ціннісний, політичний, нормативний та поведінський аспекти прийняття управлінських рішень. Основні положення нормативної та мотиваційної теорії прийняття рішень. Системна характеристика прийняття управлінських рішень через розкриття сутності циклів управління, управлінського процесу та управлінських функцій. Ієрархія управлінських рішень.

2. Методологічній та практичний аспекти культури прийняття управлінських рішень


Поняття: "форма управлінського рішення", "політичні рішення", "нормотворчі рішення", "механізм прийняття рішень". Види і форми управлінських рішень. Політичні та нормотворчі рішення. Рішення з державотворення, розроблення і реалізації політики. Загальна характеристика сучасних підходів і методів прийняття управлінських рішень. Нові регламенти і схеми прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Принципи прийняття управлінських рішень.

ФВ - 4

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1. Соціально-психологічні особливості управління

Соціально-психологічні параметри управління. Комунікативна природа управління. Комунікативний потенціал особистості керівника. Соціально-психологічне середовище організації. Колективна діяльність в системах управління. Формування колективів з урахуванням психологічної сумісності. Конфлікти в колективі та особливості їх запобігання. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях. Поняття екстремальної ситуації.

2. Психологія ділового спілкування в управлінні

Загальна характеристика ділового (управлінського) спілкування. Структура цільового спілкування. Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.

3. Організація робочого дня, управління часом

Причини недостатку часу. Інвентаризація часу. Самоменеджмент.


Модуль ФН-5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Мета модуля:

формування у слухачів потреби використання в своїй практичній роботі сучасної обчислювальної техніки, інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості управління''


За результатами навчання слухачі повинні знати:

• загальну характеристику персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв;

• принципи функціонування комп'ютерів та їх використання в сучасних інформаційних технологіях;

• призначення та функціонування операційної системи "Windows". Різновиди операційних систем;

• можливості електронної пошти;
вміти:

• застосовувати сучасні інформаційні технології для оперативного вирішення основних завдань органів місцевого самоврядування;

• забезпечувати умови оперативного вирішення завдань аналізу й оцінювання розвитку подій у сфері місцевого самоврядування за допомогою сучасних інформаційних систем та відповідних довідкових служб.
Зміст модуля:


Тема:

Зміст та навчальні елементи теми:

1. Комунікація і сучасні комп'ютерні технології. Інформаційні засади діяльності установи

Комунікації і сучасні комп'ютерні технології, їх місце і роль у сучасному суспільстві. ГІС - перспективний напрям упровадження інформаційних технологій у роботу органів місцевого самоврядування. Локальні мережі. Будова і принципи роботи сучасних комп'ютерів. Поняття інформаційної системи.

2. Інформаційні мережі та їх значення для діяльності у «Windows»; органу управління

Можливості, компоненти мереж. Програмне забезпечення. Модеми, організація зв'язку між мережами. Підвищення ефективності обміну інформацією, якості рішень


3. Особливості графічного

Інтерфейсу «Windows»


Вікна, програми, концепція робочого столу. Головне вікно, панель управління. Система одержання додаткової інформації у «Windows».

Освоєння основних прикладних програм «Windows». Файлова система «Windows».4. «МS Word» для «Windows» - сучасний текстовий редактор

Огляд меню текстового процесора. Освоєння функцій і команд «Win Word». Створення ділової кореспонденції. Форматування документів, коректура і преса. Шрифти і спеціальні символи, імпорт графіки. Робота з діаграмами, майстром шаблонів

5. Можливості електронної пошти. Користування електронною поштою


Переваги і недоліки електронної пошти. Вибір пакету електронної пошти, спосіб вид Використання електронної пошти для роботи з факсами. Автоматизоване опрацювання електронної пошти, її компоненти. Пересилання повідомлень. Об'єднання файлів. Огляд отриманих повідомлень. Робота з папками й архівами повідомлень

6. Ознайомлення з

з новітньою технологією отримання оперативної інформації

Комплексна інформаційна система для автоматизації документообігу та організованої діяльності керівництва і структурних підрозділів виконавчих комітетів місцевих рад. Автоматизоване робоче місце відділу виконкому. Ознайомлення з глобальною мережею "Internet" - джерелом світових інформаційних ресурсів.

ФВ-5

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1.1. Microsoft Excel –

програма для створення й обчислення таблиць

Огляд меню Microsoft Excel. Освоєння можливостей використання Excel. Рекомендації щодо підготовки документів в середовищі Microsoft Excel. Використання функцій в Excel. Робота з таблицями, розташованими на різних листах.


2. Microsoft PowerPoint – програма для підготовки презентацій

Огляд меню Microsoft PowerPoint. Освоєння функцій і команд Microsoft PowerPoint. Наочне подання інформації. Можливості Microsoft PowerPoint щодо створення презентацій.ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА
Модуль ГН - 1. ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Мета модуля:


 • ознайомити слухачів з Земельним Кодексом України, з сучасними формами власності на землю та правом власності на природні ресурси;

 • надати слухачам теоретичних знань з питань формування та удосконалення економічних механізмів регулювання аграрного природокористування;


Навчальні цілі:

 • розуміти цілі держави, її громадян та громадських об'єднань у сфері агропромислового комплексу, земельного та екологічного законодавства України, визначати роль і місце певних органів влади, їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань;

 • практичне використання механізмів регулювання аграрного природокористування;


Зміст модуля:


Тема:

Зміст та навчальні елементи теми:

1. Земельне законодавство України


Земельний кодекс України. Форми власності на землю. Плата за землю. Встановлення ставок земельного податку. Стягування плати за землю. Порядок надання під забудову і для інших потреб земель, що знаходяться у власності територіальних громад. Реєстрація суб'єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі. Земельний кадастр.

2. Екологічне законодавство України


Правова охорона навколишнього середовища. Право природокористування. Право власності на природні ресурси. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. Екологічні права й обов'язки громадян.

ГВ-1

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1. Структура управління аграрним природокористуван-ням

Органи управління. Механізми державного впливу. Аграрне природокористування.

2. Система фермерського укладу

Формування власності. Удосконалення земельних відносин. Тенденції аґровиробничої діяльності. Розвиток особистого підсобного господарства.

3. Економічні механізми регулювання аграрного природокористуван-ня

Компенсаційні виплати за вилучення земель із сільськогосподарського обігу. Плата за використання водних ресурсів. Плата за забір води з гідрологічних об’єктів. Платежі за користування землею. Екологічне стимулювання раціонального природокористування.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка