Професійна програмаСторінка4/7
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Модуль ЗН-4. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мета модуля:

полегшити адаптацію особи до сприйняття основ державного управління, висвітлити теоретичні засади, світовий та вітчизняний досвід вирішення ' комплексу проблем ефективності державного управління; допомогти реалізовувати задачі та функції депутата.


Навчальні цілі:

Слухачі повинні:  • аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади, розуміти сутність державної політики у сфері державного управління та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

  • розуміти цілі держави, її громадян та громадських об'єднань у конкретній сфері діяльності, визначати роль і місце певних органів влади, їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань;

  • реалізовувати норми міжособистісного спілкування і професійної етики, розрізняти правила етикету взаємин між депутатами, .службовцями і громадянами; критично оцінювати рівень виконавської дисципліни;

  • формувати вміння розрізняти типи організаційних структур управління та вміти використовувати знання про організаційну структуру державного управління України при реалізації державно-владних відносин у системі вертикальних та горизонтальних управлінських зв'язків;

  • формувати вміння давати оцінку комплексу проблем державного управління; готувати і приймати управлінські рішення; відслідковувати і оцінювати тенденції державного управління; аналізувати і впорядковувати взаємозв'язки між органами державної влади та органами місцевого самоврядування; пропонувати підходи до вдосконалення організаційних структур управління; володіти способами забезпечення організованості управлінських процесів; оцінювати результативність і ефективність функціонування виконавської системи та її органів;

  • розвивати навички аналізувати, прогнозувати та планувати напрями діяльності органів місцевого самоврядування.


Зміст модуля:


Тема:

Зміст та навчальні елементи теми:

1. Державне управління як системне суспільне явище


Поняття управління та управлінського впливу. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Сутність, зміст та специфіка державного управління; класифікація функцій державного управління за сферами суспільної діяльності, структурою суспільних відносин, за об'єктом управління; поняття "управління", "керівництво", "регулювання" в державному управлінні. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Об'єктивні детермінанти і суб'єктивні чинники виконавчо-розпорядчої діяльності. Механізм державного управління; онтологічні та гносеологічні елементи державного управління. Демократія і бюрократія в державному управлінні.

2. Цілі та функціональна структура державного управління. Організаційна структура державного управління


Поняття і види функцій державного управління, їх класифікація. Функціональна структура державного управління: сутність та умови побудови. Типові моделі управлінських функцій для різних ланок державного управління. Юридичне оформлення та закріплення функцій державного управління. Елементи організаційної структури державного управління. Унітарна та федеративна організація державного управління. Основи побудови організаційної структури державного управління. Фактори, що визначають побудову організаційної структури управління. Типи організаційних структур державного управління.

3. Сутність і зміст управлінської діяльності


Поняття, загальні риси управлінської діяльності. Форми управлінської діяльності. Морально-етичні, економічні, адміністративні методи управлінської діяльності. Психологічні аспекти в управлінській діяльності. Стадії управлінської діяльності. Управлінські технології: поняття та види.

4. Підготовка та прийняття рішень в державному управлінні


Типи управлінських рішень. Суб'єкти підготовки рішень. Поняття оптимального управлінського рішення та його вибір. Лобізм при прийнятті управлінських рішень. Етапи процесу підготовки управлінського рішення. Технологія процедури прийняття рішень в державному управлінні. Етапи та механізми реалізації прийнятих рішень.

5. Законність та відповідальність в державному управлінні


Забезпечення законності в державному управлінні. Побудова державної влади по вертикалі та горизонталі як основа забезпечення законності в державному управлінні Судова влада — структура забезпечення законності. Співвідношення законності, правопорядку, раціональності в державному управлінні. Контрольні механізми у забезпеченні законності. Дисципліна у забезпеченні законності: поняття, інституціональний та фактичний зміст. Відповідальність у забезпеченні законності: види і процедури забезпечення.

6. Контроль в державному управлінні


Загальні та специфічні риси контролю. Види контролю: зовнішній і внутрішній контроль. Контроль, інституціолізований за гілками державної влади: парламентський, в системі виконавчої влади, судовий, конституційний. Президентський контроль. Об'єкти, завдання, характер, види та структурно-організаційна форма контролю в системі виконавчої влади. Громадський контроль: поняття, цілі, об'єкти, форми, суб'єкти, структура. Функції структур громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

7. Ефективність державного управління


Загальна соціальна ефективність державного управління: поняття, критерії. Спеціальні критерії ефективності організації і ефективності об'єкта державного управління. Ефективність діяльності державних органів і посадових осіб: поняття, критерії. Об'єкти порівнянь в оцінці ефективності державного управління. Роль звітності державних органів і посадових осіб, референдумів, узагальнення суспільної думки, засобів масової інформації в оцінці ефективності державного управління.

8. Конституційні засади побудови структур державної влади в Україні. Система органів виконавчої влади України


Конституція України про гілки влади в Україні. Верховна Рада України та державне управління. Функції Верховної Ради України у сфері державного управління. Повноваження Верховної Ради щодо формування структур виконавчої влади. Інститут президентства та державне управління. Президент України, його функції та повноваження в державному управлінні. Законодавчі засади виконавчої влади в Україні. Система органів виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи. Місцеві державні адміністрації Динамізм структури органів виконавчої влади.

Взаємодія органів виконавчої влади з Президентом України, Верховною Радою України та органами місцевого самоврядування.9. Місцеве самоврядування та його особлива роль в державному управлінні


Поняття місцевого самоврядування. Територіальна громада як суб'єкт і основний носій функцій в системі самоврядування. Представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад. Головні посадові особи територіальних громад. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування.

Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного управління.13. Людський чинник антикризового управління. Персонал в системі антикризового управління

Викладається сучасна концепція антикризового управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки. Розглядаються методологія і практичне застосування деяких методів управління в кризових ситуаціях, що полягають в організації на різних етапах її життєвого циклу. У навчальному посібнику значна увага приділена джерелам і причинам виникнення проблемних ситуацій з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. Наведено деякі приклади з досвіду роботи відомих компаній світу.

ЗВ-4

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1. Суспільні процеси як об'єкти державного управління


Загальні риси управлінської діяльності. Форми державно-управлінської діяльності. Методи державного управління. Класифікація методів державного управління. Управлінський цикл (стадії управлінської діяльності). Державно-управлінське рішення: види, форми і моделі прийняття. Поняття управлінської технології.

2.Загальна характеристика системи державного управління


Функціональна структура державного управління. Організаційна структура державного управління, її елементи і обумовленість державним устроєм. Формування нової організаційно-функціональної структури державного управління в Україні. Співвідношення централізації і децентралізації в державному управлінні.

3. Цілі, принципи і функції державного управління


Мета державного управління. Формування «дерева цілей» державного управління. Поняття принципу державного управління (державно-управлінської діяльності). Види принципів державного управління. Застосування принципів державного управління: умови раціональності, конструктивності, ефективності. Функції державного управління і їх класифікація. Механізм реалізації функцій державного управління.

4. Концепція адміністративної реформи як теоретична модель нової системи державного управління в Україні

Об’єктивна детермінованість адміністративної реформи в Україні. Розбудова нової системи державного управління як обов’язкова умова посилення дієздатності держави. Зміст та ідеологія концепції адміністративної реформи. Магістральні напрямки адміністративної реформи і управління процесом її здійснення. Уроки і невідкладні проблеми адміністративної реформи.


5. Стиль державного управління


Стратегія адміністративних реформ в розвинутих країнах Заходу, країнах Східної Європи і на тернах колишнього СРСР. Адаптація зарубіжного досвіду державного управління до умов України.

6. Культура поведінки і ділова атрибутика державного службовця


Культура як феномен духовного буття суспільства і людини. Духовність і культура. Складові культури поведінки державного службовця в умовах виробництва, громадської діяльності та в сфері сімейно-побутових взаємин. Освітній, професійний і культурний рівень державного службовця (критерії, умови "кар'єрної" служби, суперечності, конфлікти, оптимальні шляхи подолання культурного невігластва та організаційно-практичної обмеженості). "Службовий" і "діловий" етикет. Етико-естетичні норми і вимоги до зовнішнього вигляду службовців, зокрема, посадових осіб. Характерні складові ділової атрибутики. Вибір ділового одягу та основні вимоги до зовнішнього вигляду керівників, службовців та посадових осіб. Культура мовлення державного службовця. Врахування традицій і звичаїв етичних спільнот у спілкуванні та управлінсько-практичній діяльності. Національний менталітет державного службовця. Ділові подарунки, їх зміст, умови вручення та прийняття. Умови та стиль проведення прийомів, гостей, делегацій, виступів на конференціях і нарадах. Вивчення досвіду різних поколінь службовців, керівництва, посадових осіб і їх позитивна реалізація. "Внутрішній" індивідуальний стиль поведінки і загальнолюдські цінності, та духовно-культурні орієнтири.

7. Поняття державного службовця та його правовий статус

Державні службовці: поняття, компетенція, правовий статус і соціальні функції. Права, обов'язки, повноваження і відповідальність державного службовця. Вимоги до професійної підготовки службовця. Обмеження, пов'язані з державною службою. Гарантії для державного службовця. Види заохочень державного службовця.

8. Професійна компетентність та моральні якості посадових осіб органів місцевого самоврядування


Професіоналізм кадрів: зміст, структура та критерії оцінки. Пріоритет високого професіоналізму і діловитості як критерій висунення у владні структури.

Компетентність як професійна риса державних службовців та основа професіоналізму. Співвідношення професіоналізму та компетентності. Критерії компетентності. Шляхи підвищення рівня професіоналізму та компетентності.

Мораль як регулятор суспільних відносин. Морально - етичні принципи діяльності державних службовців.


9. Контроль у системі державної служби


Роль і місце контролю в системі державної служби в Україні. Соціальна активність населення - першооснова соціального контролю. Контроль як фактор зміцнення виконавчої дисципліни персоналу державної служби.

Функції, методи та форми соціального контролю. Нормативні і неформальні засоби соціального контролю. Громадські рухи і організації, засоби масової інформації як виразники суспільної думки про діяльність державної служби.

Шляхи підвищення ефективності контролю в умовах реформування державної служби.


10. Організація функціонування державної служби в зарубіжних країнах


Особливості організації державної служби в зарубіжних країнах. Система державної служби, їх розвиток і співіснування. Правове регулювання державної служби. Організація управління державною службою. Структура державної служби. Права і обов'язки державних службовців. Національна специфіка ставлення дії політичної діяльності державних службовців. Забезпечення державних службовців. Кадри в системі державної служби зарубіжних країн. Проблеми адаптації зарубіжного досвіду організації державної служби в умовах України.

11. Перспективи розвитку державної служби в Україні


Еволюція розвитку державної служби в Україні. Уроки і висновки реформування державної служби. Реалізація положень стратегій реформування державної служби України.

Роль і місце Головного управління державної служби України в процесі реформування державної служби.12. Концептуальні основи та суттєві риси державної кадрової політики

Фактори, які обумовлюють актуальність розробки сучасної кадрової політики держави. Теоретичні джерела та наукові засади формування державної кадрової політики. Поняття "державна кадрова політика", ''кадрова політика", "кадрова робота". Загальне і особливе у їх змісті. Вимоги до сучасної кадрової політики держави. Суттєві риси державної кадрової політики. Принципи державної кадрової політики. Цілі, пріоритети, напрями. Суб'єкти та об'єкти кадрової політики. Шляхи удосконалення державної кадрової політики.

13. Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту


Завдання і вимоги до планування роботи з кадрами. Види планування. Планування професійного розвитку персоналу державної служби. Кадровий менеджмент, його функції. Організація планування індивідуальної роботи з кадрами, оцінка їх роботи. Професійно-кваліфікаційні характеристики, їх зміст і підготовка. Роль керівника в роботі з кадрами, стиль і методи його роботи.

14. Політико-управлінська еліта України: проблеми становлення


Політико-управлінська еліта: сутність та об'єктивна обумовленість. Типи та функції правлячої еліти. Ідеї та концепції еліти в історичній спадщині політичної думки.

Політико-управлінська еліта України: генезис, уроки минулого, її вплив на соціально-економічний розвиток суспільства. Відповідальність еліти перед суспільством. Регіональна політико-управлінська еліта, її відношення з апаратом в органі державної влади. Проблеми легітимації діяльності регіональної політико-управлінської еліти.

Основні напрямки формування національної політико-управлінської еліти.


15. Інформація та діловодство в діяльності органів місцевого самоврядування

Місце і роль інформації в управлінні. Поняття документа. Класифікація документів. Інформаційні документи. Документи колегіальних органів. Розпорядчі документи в органах місцевого самоврядування. Організаційні документи. Документи щодо особового складу.


Модуль ЗН-5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАНОЇ СЛУЖБИ
Мета модуля:

підвищення загального рівня правової культури посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій, засвоєння ними методологічних засад самостійного поглиблення юридичних знань, вироблення вмінь їх застосування в межах правового поля України.


Навчальні цілі:

Слухачі повинні вміти:  • розкривати зміст основних конституційних прав громадян, пояснювати механізм забезпечення законності й гуманізму управлінської діяльності, наводити різновиди правового впливу в процесі правового регулювання, а також давати пояснення щодо застосування відповідних механізмів, володіти методами пізнання та удосконалення правової організації управління у відповідній сфері діяльності, визначати межі впливу права на процес

  • аналізувати склад дій та відносин, які потребують правового врегулювання, визначати межі право-(нормо)творчості та потребу в ній у застосуванні до конкретної сфери управлінської діяльності;

  • у сфері правозастосування обґрунтовано обирати норми правового впливу в процесі правового регулювання;

  • володіти основами систематизації чинного законодавства України, наводити перелік інформаційних джерел, які містять інформацію правового змісту, аналізувати правові акти на предмет їх галузевої належності, типу, мети і характеру управлінських дій, визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій.


Зміст модуля:


Тема:

Зміст та навчальні елементи теми:

1. Конституційні засади державного управління


Визначення основних засад державного управління в Конституції України. Політична система як результат взаємовпливу інститутів і норм в політико-правових відносинах та їх складові елементи. Система органів держави, їх компетенція та статус, публічна влада. Фундаментальна роль Конституції в розвитку українського законодавства, впровадження конституційних норм в поточне законодавство. Гілки державної влади в Україні та взаємовідносини між ними, гілки державної влади та державне управління. Конституція України як основа подальшого вдосконалення правового регулювання системи державного управління і самоврядування; соціально-правова держава.

2. Нормативно-правові акти що регламентують роботу органів місцевого самоврядування


Система правових актів, що регламентують державне управління (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, договори, угоди), їх призначення та необхідність реалізації. Галузь законодавства, галузева належність правового акту, предмет і метод правового регулювання. Систематизація правових актів сфери місцевого самоврядування, її основні форми (кодифікація, інкорпорація, консолідація) та завдання.

3. Застосування права в системі органів місцевого самоврядування та його принципи

Суспільно-правові чинники застосування права.. Правозастосування в умовах прийняття управлінського рішення; одержання доручень, які суперечать чинному законодавству, відповідальність суб'єктів управлінського процесу.

4. Етапи та порядок правозастосування в сфері місцевого самоврядування


Аналіз фактичного складу дій, суспільних відносин, які мають бути врегульовані правом. Сутність нормативного управління та ситуаційного правозастосування. Вибір правової норми щодо нормативного та ситуаційного управління. Процесуально-правова та процедурна форма управлінського рішення (процесуальна норма, процесуальні провадження процедури). Правові аспекти прийняття управлінського рішення за критеріями обґрунтованості, законності, доцільності та ефективності. Правова оцінка прийнятого рішення.

5. Дотримання законності при виконанні завдань в системі місцевого самоврядування


Законність дій влади, як головна умова досконалості державних органів. Механізм і засоби проведення в життя законів. Об'єктивність законодавства, властивості законності (однозначність розуміння та здійснення, універсальність, всеохоплюваність, рівність у правовідносинах сторін, публікація закону, гарантованість, стійкість). Проблема забезпечення законності в державному управлінні: механізми і структури (вертикальна і горизонтальна побудова державної влади, судова влада). Контрольні механізми забезпечення законності. Правопорядок як система стабільних правових зв'язків і відносин з реалізації права. Співвідношення законності правопорядку, раціональності, доцільності в державному управлінні. Дисципліна як засіб забезпечення законності в державному управлінні; види і процедури юридичної відповідальності.

6. Правотворча ініціатива та її втілення


Правотворчість і нормотворчість в роботі органів державного управління. Правотворча ініціатива та її етапи: збір інформації, попередні рішення, прогнозування, експертна оцінка. Прогалини в управлінському законодавстві, їх подолання і наповнення; використання аналогій права, закону: презумпція, традиція. Експериментування в правотворчості та його інструменти: ретроспективний аналіз, прогноз; законодавча узгодженість управлінських правових норм.

7. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення

Соціальна ситуація в державі як передумова корупційних проявів на державній службі. Соціально-економічні, політичні, організаційно-управлінські, морально-психологічні детермінанти корупції в Україні. Правове регулювання боротьби з корупцією на державній службі. Основні напрямки попередження корупції: загальна, спеціальна, індивідуальна профілактика. Відповідальність за вчинення корупційних дій.

8. Адміністративні правопорушення і відповідальність


Правопорушення, проступок, суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона, вина, шкода, спосіб поведінки, нажива, суспільна небезпека, протиправність, караність, адміністративні стягнення.

9. Трудові правовідносини


Трудові відносини, трудоправові відносини, колективний договір, угода, колективні переговори, трудовий договір, контракт.

10. Дисципліна і охорона праці


Правила трудового розпорядку, умови праці, дисципліна трудова, охорона праці, правові засоби, відповідальність, заохочення, відповідальна особа; стягнення, підприємства, організації, установи.

13. Людський чинник антикризового управління. Персонал в системі антикризового управління

Викладається сучасна концепція антикризового управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки. Розглядаються методологія і практичне застосування деяких методів управління в кризових ситуаціях, що полягають в організації на різних етапах її життєвого циклу. У навчальному посібнику значна увага приділена джерелам і причинам виникнення проблемних ситуацій з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. Наведено деякі приклади з досвіду роботи відомих компаній світу.

ЗВ-5

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

1. Правова держава – головний організатор і гарант здійснення і захисту прав людини

Основні концепції правової держави. Основні загальні ознаки правової держави. Правова держава як держава соціальної демократії.

2. Правотворчість. Зовнішні форми об’єктивного права

Загальна характеристика правотворчості. Форми права. Нормативно-правові акти України. Юридичні властивості нормативно-правових актів.


3. Правове регулювання суспільних відносин

Загальна характеристика правового регулювання. Предмет, метод і типи правового регулювання. Механізм правового регулювання. Техніка правового регулювання. Ефективність правового регулювання.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка