Проектування інформаційного освітнього середовища профільного навчання української мовиСкачати 267.69 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір267.69 Kb.
#10851
Директор Артемівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, учитель української мови та літератури

Турличкіна Ольга Василівна
Проектування інформаційного освітнього середовища

профільного навчання української мови

(робота проектних груп)

Одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасної загальноосвітньої школи є впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес.

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких умов як:

· велике зростання інформаційних потоків;

· неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних;

· робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації;

· вимоги вищестоящих організацій до подання нормативних документів, у тому числі й в електронному вигляді.

Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Інформаційне середовище школи має такі складові: фізична, психологічна та інтелектуальна. Базою фізичної складової інформаційного середовища є кабінет інформатики, а також робочі місця адміністраторів, учителів. До інформаційного середовища відносяться також шкільний Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедія (телевізори, проектори, відео, програвачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного процесу. До психологічної та інтелектуальної складової інформаційного середовища відноситься «людський фактор». Це воля та бажання самих учасників освітнього процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати адміністрація, учителі, учні, батьки.

Кількість шкіл, які мають сучасне технічне обладнання, збільшується, але, на жаль, інформатизація навчання та управління навчальним закладом не відповідають сучасному рівню.

Є декілька причин виникнення даної ситуації, про що йдеться далі. По-перше, – це невідповідність підходів до вивчення інформатики у школі, коли метою навчання є відпрацювання навичок користування комп’ютером. Це призводить до того, що учень не використовує комп’ютер для навчання в позаурочний час. По-друге, вчителі-предметники ще не готові до використання нових технологій, не мають мотивації до їх освоєння. По-третє, – це відсутність можливості переходу до використання інформаційних технологій в управлінні навчальним закладом, а також вищестоящими органами управління.

Розв’язання даних проблем можливе лише через створення єдиного інформаційного середовища. Єдине інформаційне середовище навчального закладу – це система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки.

Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:

· під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища;

· інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси;

· під час створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу зростає значимість ІКТ – компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі школи.

Найважливішим завданням шкільної інформатики має стати формування інформаційної компетентності та культури учня, який має використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією. Розвиток інформаційної культури учня є необхідною умовою для успішної адаптації до життя в інформаційному суспільстві, для подальшого навчання та праці, оскільки потрібно працювати з великим обсягом інформації вже в шкільному віці. Ефективність процесу формування інформаційної культури учня реалізується через провідні дидактичні принципи: наочність, зв’язок теорії з практикою, систематичність, послідовність, наочність, доступність, диференційований підхід. Активну роль відіграють також форми навчання, які спрямовані на теоретичну (лекції, семінари, лабораторні роботи, віртуальні екскурсії, самостійна робота) та практичну (практикуми, ділові ігри, проекти) підготовку. Це розширює діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі та має враховуватися під час створення інформаційного простору навчального закладу.

Ще одна важлива складова ефективного функціонування інформаційного середовища ЗНЗ – це вчитель-предметник. Необхідно зацікавити та навчити учителів-предметників використовувати інформаційні технології для навчання, оскільки використання того ж комп’ютера на уроці потребує іншої схеми побудови уроку та застосування інших методичних прийомів. Оснащення класів сучасною технікою дозволить забезпечити доступність до ресурсів усього інформаційного середовища школи.

Доступ усіх учасників управління навчальним закладом до інформаційного середовища закладу в будь-який час зі свого робочого місця можливе за умов наявності комп’ютера в кожному кабінеті керівника, у цьому випадку накопичена інформація стає актуальною, спрощується її аналіз, у зв’язку зі своєчасним внесенням інформації до банку даних про освітній заклад полегшується ведення статистики, процедур атестації, контролю контингенту, створюється єдиний банк кадрів та освітніх програм тощо. У школах накопичується багато різноманітної інформації на паперових носіях (класні журнали, навчально-методичні матеріали, накази тощо). Пошук необхідної інформації значно полегшується зі створенням єдиного інформаційного простору школи.

Для розв’язання завдань створення інформаційного освітнього простору багато навчальних закладів купують різні програмні продукти, які інтегрують в собі функції інформаційних систем, що дозволяє розв’язати коло проблем, наприклад:

· зберігання особистих справ учнів та працівників закладу в електронному виді (бази даних);

· забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (у тому числі через сайт школи);

· наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів;

· доступність та відкритість результатів навчального процесу для всіх учасників (розклад уроків, списки учнів, учителів, предметів, дані про успішність та відвідування уроків);

· моніторинг якості освіти (аналіз та формування звітності за результатами навчання);

· автоматизація процесів управління навчально-виховним процесом (формування розкладу, розподіл навантаження та формування навчальних планів);

· наявність та підтримка електронного документообігу;

· доступність всіх нормативних документів;

· використання програмного середовища, яке формує шкільний інформаційний простір;

· наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист учнів від доступу до неякісної інформації).Розглянемо інформаційні ресурси навчального закладу, які умовно можна поділити на 5 блоків: навчально-виховна діяльність, інформаційно-методична діяльність, науково-практична діяльність, адміністративно-господарча діяльність, культурно-просвітницька діяльність.

Перший блок «Навчально-виховна діяльність», у якому знаходиться інформація стосовно електронних навчальних матеріалів за програмами початкового, основного та середнього рівнів неперервної середньої освіти.

Наступний блок «Культурно-просвітницька діяльність», який відповідає за формування культури школяра та включає віртуальні музеї, історичні пам’ятники, картинні галереї, музичні твори тощо. Даний напрям відповідає за формування в учнів інформаційної, екологічної та екранної культури, творчої активності, високої моралі та толерантності.

«Інформаційно-методична діяльність» включає програмно-методичний комплекс різних форм навчання (проектних, індивідуальних, дистанційних тощо), а саме створення електронних підручників, комп’ютерних програм, проведення телеконференцій та консультацій.

«Науково-практична діяльність» – це робота шкільних наукових гуртків, яка відповідає за формування в учнів професійних навичок, необхідних для життя та роботи в інформаційному суспільстві. До цієї роботи має входити забезпечення електронної бібліотеки, формування медіатеки, видавнича діяльність, робота в Інтернеті.

«Адміністративно-господарча діяльність» забезпечує формування та тиражування різноманітної документації: директивні документи, планування навчального процесу, класні журнали, дані про медичний стан учнів та працівників, психолого-педагогічну діагностику учнів.

Формуючи структуру єдиного інформаційного простору навчального закладу та базу даних, необхідно виходити з того, що реальна робота з їх використання залежить від матеріально-технічної бази та можливостей самого навчального закладу. Модель інформаційного простору може складатися з декількох рівнів.

На першому рівні, коли в наявності є лише один або декілька комп’ютерів, не пов’язаних один з одним, уся база даних встановлюється на один комп’ютер і користувачі змінюються по черзі для роботи з нею. Це мінімальна, але доволі дієва реалізація єдиного інформаційного простору, особливо для малих навчальних закладів.

Другий рівень – це внутрішня мережа, коли декілька комп’ютерів об’єднані в єдину мережу. Вона складається з комп’ютерів, які стоять на столах у користувачів, загального сервера та спеціального програмного забезпечення для організації персонального доступу кожного учасника навчального процесу до єдиної інформаційної бази даних.

Наступний рівень функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль.

Розглянемо схему компонентів (комп’ютери), які вміщують інформацію з різних напрямків педагогічної діяльності школи та об’єднані в єдину мережу.
За функціонування різних напрямів шкільної діяльності відповідають всі учасники освітнього процесу:

· вчителі-предметники створюють особисте портфоліо;

· керівники методичних об’єднань спільно з учителями наповнюють дидактичний портфель та створюють методичне забезпечення навчального процесу;

· завідуючий бібліотекою відповідає за наповнення бібліотеки електронними підручниками, хрестоматіями, тестами тощо, а також слідкує за медіатекою школи (до цієї роботи можуть бути задіяні також учні та вчителі);

· заступники директора за різними напрямами відповідають за наповнення та відображення матеріалів з профільного навчання та виховної роботи;

· завідуючий канцелярією створює та веде базу даних з персоналу та учнів.

Велике значення відводиться навчальній роботі в школі. Завдяки моніторингу в даному напрямі можна підвищити якість освіти, приймати оперативні управлінські рішення, пов’язані з підвищенням якості освіти. Великий потік вихідних даних, довідникових матеріалів збирається та аналізується на комп’ютерах управлінського персоналу.

Кожен користувач має свій рівень доступу до інформаційного середовища навчального закладу.

Для розв’язання одного з основних завдань сучасного загальноосвітнього навчального закладу, підготовки випускників до життя в інформаційному суспільстві, необхідно забезпечити високу якість інформаційного середовища. Інформаційне середовище ЗНЗ можна назвати якісним, якщо: • існує організаційна структура, у якій накопичуються та зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги;

 • розроблена та функціонує система оцінювання якості інформаційного середовища ЗНЗ, яка є складовою процесу управління якістю освіти;

 • інформаційне середовище інтегроване до регіональних, вітчизняних та світових ресурсів для забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації вчителів школи;

 • інформаційна грамотність вчителів та учнів відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, проводяться заняття з підвищення комп’ютерної грамотності вчителів та курси для учнів;

 • інформаційні ресурси ЗНЗ різнобічні та орієнтовані на різні категорії користувачів;

 • для підтримки інформаційного середовища ЗНЗ використовуються нові інформаційні технології (електронні каталоги, доступ до мережі Інтернет тощо);

 • локальна мережа та робочі станції мають сучасне ліцензійне програмне забезпечення.

Важливим фактором якості інформаційного забезпечення є інформаційна інфраструктура навчального закладу, яка включає:

 • наявність та якість каналів зовнішнього зв’язку для доступу до ресурсів та локальної мережі закладу;

 • якість інформаційно-методичного наповнення Інтернет - серверів;

 • якість програмних продуктів для інформатизації навчально-виховного процесу та управління;

 • наявність організаційних структур забезпечення доступу до інформаційних ресурсів;

 • технічне забезпечення.

Проблемним питанням у галузі інформаційного забезпечення є якість його управління. Відсутність ефективної системи інформаційного забезпечення управління призводить до неефективності прийняття управлінських рішень, дублювання в зборі інформації та її втрати. Створення в освітньому закладі інформаційно-управлінської системи дозволить оптимізувати існуючі канали збору інформації та забезпечить інформаційні потреби адміністрації та вчителів.
І етап роботи

над проектуванням інформаційного освітнього середовища профільного навчання української мови (підготовчий)

(15 хвилин)

Завдання для І проектної групи – довести актуальність даного проекту

Актуальність


Для того щоб зробити школу конкурентною на ринку освітніх послуг, школа повинна випускати продукт, потрібний батькам. Таким продуктом може стати інформаційна культура та комп’ютерна грамотність учнів і вчителів. У суспільстві існує великий попит на грамотних фахівців, здатних знаходити та обробляти інформацію, розв’язувати різні задачі з використанням комп’ютера.

Реалізація Концепції профільної освіти передбачає широке застосування нових інформаційних технологій та використання Інтернет-ресурсів з метою формування інформаційної компетентності учнів та вчителів, підвищення якості освіти.

Реалізація даного проекту дозволить ефективно організувати навчальний процес, спираючись на останні досягнення науки, аналізувати результати діяльності всього колективу та кожного його учасника в процесі навчання, виявляти рівень ефективності впровадження інформаційних технологій в освітній процес.

Проект включає організацію діяльності, спрямованої на теоретичну та практичну підготовку вчителів на всіх етапах засвоєння та впровадження інформаційних технологій. Проектом передбачений на всіх етапах роботи комп’ютерний моніторинг навченості, якості навчання, створення інформаційного банку з досвіду роботи з новими інформаційними технологіями, комп’ютерне тестування та використання мультимедійної техніки на шкільних та міських заходах, створення комп’ютерних картотек освітніх програм.

Крім того, передбачена діагностика, аналіз результатів та проведення необхідної корекційної роботи, соціально-психологічний супровід, застосування інформаційних технологій у роботі з обдарованими учнями та широке використання освітніх Internet – ресурсів.
Завдання для ІІ проектної групи – визначити мету та задачі проекту

Мета: створити єдиний інформаційний простір школи.

Задачі:


 1. Використати інформаційні технології для безперервної професійної освіти педагогів та оптимізації навчального процесу.

 2. Створити умови для формування інформаційної культури учнів.

 3. Створити умови для взаємодії сім’ї та школи через єдиний інформаційний простір школи.

 4. Розробити та впроваджувати в навчальний процес методичні розробки, засновані на використанні сучасних інформаційних технологій.

 5. Ввести та апробувати нові інформаційні технології:

 • дистанційне навчання

 • проектна діяльність.

 1. Розвивати матеріально-технічну базу школи.

 2. Створити єдину локальну мережу з метою забезпечення єдиного інформаційного середовища навчального закладу.

 3. Комп’ютеризувати шкільну бібліотеку.

 4. Замінити застарілі комп’ютери на більш сучасні.

 5. Використовувати комп’ютерну програму Портфоліо для відслідковування досягнень учнів та вчителів.

 6. Створити сайт навчального закладу.


Завдання для ІІІ проектної групи – визначити учасників проекту та очікувані результати

Участники проекта:

Під учасниками проекту слід розуміти наступні групи: • адміністрація (директор, його заступники)

  • педагоги (класні керівники, вчителі-предметники)

  • учні

  • батьки.

Керівник проекту:

Заступник директора з навчально-виховної роботи


Очікувані результати:


При ефективності реалізації проекту інформатизації школи очікується такий результат:

 • єдиний інформаційний простір

 • підвищиться рівень інформаційної культури як складової професійної майстерності вчителя

 • підвищиться інформаційна культура учнів

 • ефективна взаємодія сім'ї та школи через єдиний інформаційний простір навчального закладу

 • збільшення кількості вчителів – учасників науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів

 • публікації досвіду роботи в методичних журналах, у тому числі в Інтернет – формах


Завдання для ІV проектної групи – визначити етапи роботи над проектом, фактори ризику, відповідність нормативним документам, методи збирання та обробки інформації

Етапи роботи над проектом:

Перший етап – 1-й рік: діагностика матеріально-технічної бази, пошук умов для реалізації та початку виконання проекту.

Другий етап – 2-5-й роки: поетапний розвиток інформатизації системи освіти школи відповідно до мети та задач за основними напрямками реалізації проекту.

Третій етап – 5-й рік: аналіз виконання проекту.

Основна мета та задачі проекту відповідають:

    • Закону України «Про освіту»

    • Концепції профільної освіти

 • Статуту школи

 • Програмі розвитку школи на 2011-2015 роки

Фактори ризику:

 • відсутність фінансування (пошук спонсорів)

Методи збирання та обробки інформації

Діагностика рівня інформаційної культури учнів та батьківОбговорення необхідності проектування інформаційного середовища профільного навчання української мови (виступ кожної групи).

Кожній групі дається 3 хвилини для виступу

ІІ етап роботи

над проектуванням інформаційного освітнього середовища профільного навчання української мови (експериментальний)

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

«Створення інформаційного освітнього середовища профільного навчання української мови» (20 хвилин)
Завдання для І проектної групи – створення міні-проекту «Оптима»: основні напрями діяльності адміністрації


І міні-проект «Оптима»

Основні напрями діяльності адміністрації

з/п


Заходи

Термін реалізації

Відповідальний

ПриміткаВстановлення комп’ютера в кабінеті української мови

2010

Директор


Придбання інтерактивної дошки

Серпень 2010

Директор


Придбання мобільного комп’ютерного класу

Серпень 2010

Директор


Створення мережевого середовища: директор – секретар – заступник директора – психолог – соціальний педагог

Серпень 2010

Директор

Заст. директора
Оснащення кабінету психолога комп’ютерною технікою

2010

Директор

За наявності додаткових коштівОснащення бібліотеки 3-5 комп’ютерами

2010-2011

Директор

За наявності додаткових коштівРегулярне використання шкільної електронної пошти

Протягом року

Заст. директора


Регулярне оновлення шкільного сайту

Протягом року

Заст. директора


Проведення педагогічної ради «Стан створення інформаційного освітнього середовища профільного навчання української мови»

Один раз на рік

Директор

Заст. директора
Створення загальношкільної бази методичних посібників з української мови

Протягом року

Директор

Заст. директора
Використання в роботі школи Інтернет-журналівПротягом року

Заст. директора
Завдання для ІІ проектної групи – створення міні-проекту «Професіонал»:

основні напрями діяльності вчителів
ІІ міні-проект «Професіонал»

Основні напрями діяльності вчителівУчасть у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах в номінації «учитель української мови та літератури»

Протягом року

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мови
Участь в дистанційних Інтернет конференціях, конкурсах, олімпіадах, педрадах з питань профільного навчання української мови

Протягом року

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мови
Навчання (курси) учителів української мови використанню комп’ютерних технологій

Протягом року

Заст. директораНавчання (майстер-класи) учителів української мови використанню комп’ютерних технологій

Протягом року

Заст. директораОрганізація   проведення  уроків з використанням комп’ютерних технологій

Протягом року

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мови
Організація методичних днів,  відкритих уроків, інтегрованих уроків з використанням інфор-маційних технологій

Протягом року

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мови
Організація відкритих уроків з використанням ІКТ

Один раз на семестр

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мови
Дистанційне навчання

Протягом року

Заст. директора


Використання методу проектів у викладанні української мови

Протягом

року


Заст. директора


Створення загальношкільної бази методичних посібників з української мови

Протягом року

Керівник ШМО учителів укр. мови


Поповнення програмного забезпечення

Протягом року

Заст. директора


Оновлення бази даних педагогічних кадрів

Травень

Заст. директора


Організація роботи з програмою портфоліо

Протягом року

Учителі укр. мови


Класні години з використанням мережі Інтернет

Протягом року

Класні керівники профільних класів


Проведення шкільних науково-практичних конференцій для учителів

Листопад – січень

Заступник директора


Проведення батьківських зборів з використанням Інтернет-технологій

Протягом року

Класні керівники профільних класівЗавдання для ІІІ проектної групи – створення міні-проекту «Профіль»: основні напрями діяльності учнів

ІІІ міні-проект «Профіль»

Основні напрями діяльності учнівУчасть в олімпіадах, конкурсах та проектах з використанням інформаційних технологій


Протягом року

Керівник ШМО учителів укр. мови


Участь у дистанційних Інтернет конференціях, конкурсах, олімпіадах

Протягом року

Керівник ШМО учителів укр. мови


Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет у ході самоосвіти учнів

Протягом року

Учителі укр. мови


Дистанційні підготовчі курси для випускників школи

Протягом року

Заступник директора


Інтернет – технології в організації додаткової освіти учнів

Протягом року

Заступник директора


Тренувальні тести до ЗНО

Протягом року

Учителі укр. мови


Використання комп’ютерних технологій для підготовки до уроків

Протягом року

Учителі укр. мови


Конкурс з використанням комп’ютерної презентації

Травень

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мови
Проведення шкільних науково-практичних конференцій для учнів

Листопад-січень

Заст. директора


Обговорення актуальних проблем на Інтернет форумі шкільного сайту

Протягом року

Заст. директора

Керівник ШМО учителів укр. мовиЗавдання для ІV проектної групи – створення міні-проекту «Ширше круг»: основні напрями діяльності батьків

ІV міні-проект «Ширше круг»

Основні напрями діяльності батьківОдержання інформації про розклад навчальних занять; про проведення шкільних заходів та їх результатах через сайт школи

Протягом року

Заступник директораПроведення навчаючого семінару «Інтернет спілкування» з керівниц-твом школи та учителями української мови

Вересень

Заступник директора
3

Інтернет спілкування з керівництвом школи та учителями української мови на форумі сайту

Протягом року

Заступник директора
4

Інтернет - знайомство з нормативно-правовим забезпеченням освітнього процесу

Протягом року

Заступник директора
5

Курси користувачів ПК
Заступник директора

За необхідності


Захист міні-проектів

Кожній групі дається до 5 хвилин

для виступу
Підведення підсумків роботи проектних груп

Завдання формування освітнього середовища актуалізуються для адміністрації, педагогів, учнів та їх батьків унаслідок ряду причин. Їх добір і структурування корегуються вимогами часу, суспільства, місією навчального закладу тощо:

1. Специфіки змісту самої програми модернізації, що передбачає оптимізацію як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів, розширення взаємодії школи з її соціокультурним оточенням; відкритість освітньої установи контактам з іншими освітніми установами, підприємствами, що розпоряджаються ресурсами, необхідними для рішення завдань підвищення якості освіти..

2. Морального старіння технологій взаємодії з освітнім середовищем, ефективним в умовах школи авторитарного типу.

3. Активного розвитку самого освітнього середовища, що багато в чому має розбіжності зі школою у своїх уявленнях про напрями розвитку особистості, змісті знань, умінь і навичок, необхідних для повноцінного функціонування в суспільстві.

4. Вступу в еру інформаційного суспільства, коли обмін ідеями, технологіями, їх взаємовикористання є необхідною умовою розвитку будь-якої соціальної структури.

Усі зазначені вище причини і є підставою для реалізації проекту формування освітнього середовища школи на новій модернізаційній основі.

Список використаної літератури
1. Биков В. Ю. Автоматизовані інформаційні системи єдиного інформаційного простору освіти і науки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М. Т. — Умань: СПД Жовтий, 2008. — Ч. 2. — С. 47–56.

2. Гуменюк В. В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Автореферат дис. канд. пед. наук: 31.05.01. / ЦІППО. — К., 2001. — 20 с.

3. Забродська Л. М. Принципи відбору змісту програмних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2004. — № 7.

4. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Моногр. – К.: Айлант, 2005. — 275 с.5. Яшина Т. С. О понятии и структуре единого информационного образовательного пространства (ЕИОП) / Т. С. Яшина, А. В. Могилев // Информатизация образования – 2005: Материалы Международной научно-практической конференции. — Елец: Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2005. — С. 330–338.

Скачати 267.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка