Проблема підліткової та дитячої злочинності в Україні та Кіровоградській області: реалії сьогоденняСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

ВИСНОВКИ
В ході проведеного дослідження була висунута гіпотеза про те, що підлітки недостатньо проінформовані стосовно проблеми підліткової злочинності, але врахування соціальних чинників і якостей особистості, які визначають протиправну поведінку підлітків, соціальна пропаганда, може дати змогу ефективно впливати на міру їх прояву, а також здійснювати профілактичну діяльність, спрямовану на протидію злочинності серед підлітків. Ця гіпотеза підтвердилась частково.

Як показали результати дослідження, більшість школярів вважають, що проблема підліткової злочинності є дуже актуальною і її варто обговорювати. Наявну статистику респонденти вважають недостовірною, але з приводу відповідальності та протиправних дій вважають себе проінформованими достатньо. На думку опитаних, соціальна пропаганда є ефективною, проте недостатньою, тому слід також покращувати систему правових заходів з боку держави, тоді можна сподіватися на певні позитивні зрушення у подолання даної проблеми.Неповнолітній порушник закону — особливий, найбільш важкий об'єкт виховання та перевиховання. Особистісна характеристика неповнолітніх злочинців має суттєві особливості, у порівнянні з властивостями злочинців інших соціально–вікових груп. Такі особливості пов’язані з тим, що на загальні закономірності формування та поведінкової реалізації криміногенних ознак особи, що взаємодіють із певними зовнішніми факторами, суттєво впливають, як на період вікової психології (особливо її деформації), так і на специфіку соціального статусу, сфери спілкування життєдіяльності неповнолітніх та взаємодія з оточуючим середовищем.

Злочинність неповнолітніх, є складовою частиною злочинності взагалі, але і має свої специфічні особливості, що дозволяє розглядати її як самостійний об'єкт кримінологічного вивчення. Необхідність такого виділення обумовлюється особливостями соматичного, психічного і морального розвитку неповнолітніх, а також їхньою соціальною незрілістю.

В останні роки одним з найпоширеніших факторів, що сприяють здійсненню неповнолітніми правопорушень, є наявність у сім'ї скрутного матеріального становища, що, у свою чергу, визначає складну психологічну обстановку в сім'ї й невпевненість всіх її членів у завтрашньому дні. Слід зазначити, що неповнолітні особливо гостро реагують на такого роду життєві труднощі. З одного боку, підліткові складніше примиритися з відсутністю в нього тих матеріальних благ, які доступні його одноліткам із числа однокласників, сусідів або приятелів. З іншого боку, більшість підлітків у силу віку, відсутності необхідних професійних навичок, а іноді й у силу певної інфантильності не в змозі допомогти дорослим у вирішенні матеріальних проблем. У результаті неповнолітні можуть обрати незаконний спосіб заробітку грошей, вчиняючи, наприклад, крадіжки, грабежі, займаючись поширенням наркотичних засобів або вчиняючи інші злочини. При цьому неповнолітні намагаються виправдати таку поведінку в очах навколишніх, мотивуючи його бажанням відновити певну соціальну справедливість.

Зворотною стороною вищевказаної проблеми є й зниження цінності дітей для батьків. У результаті в сім'ї зникає атмосфера любові й довіри, знижується контроль за поведінкою дітей, які надані самим собі, що, у свою чергу, може привести до негативних наслідків і формування в бездоглядних підлітків криміногенної мотивації. Таким чином можемо сказати, що підліткова злочинність – це кримінальна субкультура. У підлітковому віці дитина проходить соціалізацію. Але не всі підлітки проходять її успішно, а ті в кого виникли труднощі під час соціалізації стають на хибний шлях. Певний час ми називаємо їх важкими підлітками. Важкими прийнято називати підлітків, які скоюють правопорушення, грублять старшим, не дотримують моральні норми. А це говорить про відхилення їх від загальноприйнятих людських норм. Це перші кроки до злочинного світу.

В Україні та Кіровоградській області поряд з загальним падінням рівня злочинності мають ріст шкільна та учнівська злочинність. У зв’язку з ускладненням ситуації уповноваженими органами розроблено комплексну програму профілактики та попередження девіантної та деліквентної поведінки серед учнівської молоді. При чому сьогодні до подолання даної проблеми залучені не лише правоохоронні органи, але і соціальні педагоги, позашкільні заклади освіти та вся громадська спільнота. Завдяки відповідальному підходу до проблеми вже на початку 2013 року ми можемо спостерігати якісні зрушення по зменшенню вчинення неповнолітніми проступків та злочинів.

Серед основних заходів профілактики дитячої та підліткової злочинності нами були відзначені наступні: необхідність посилити контроль за діяльністю дільничних інспекторів міліції, адже дільничні інспектори міліції, які закріплені за певною територією на постійній основі, повністю несуть відповідальність за стан охорони громадського порядку на території обслуговування, в тому числі за рівень злочинів; залучення населення та громадськості до участі у заходах, спрямованих на виявлення та попередження підліткової злочинності; запровадження щоденного патрулювання території; роз’яснення населенню правових наслідків протиправних вчинків, наявності передбачених законом заходів притягнення винних до відповідальності; «телефони довіри».

Спільна робота правоохоронних органів із шкільними навчальними закладами повинна виражатися у формі проведення лекцій, бесід з роз’ясненням законодавства щодо вчинення злочинів неповнолітніми, підвищення рівня правової обізнаності учнів, виховання їх у дусі поваги до прав та свобод людини, а також чинного законодавства України, формування уявлення про власну роль кожного члена суспільства у боротьбі зі злочинністю та іншими протиправними та антигромадськими явищами. Під час зустрічі з учнівськими колективами роз’яснювати необхідно також питання притягнення до відповідальності неповнолітніх за вчинення ними злочинів.

У навчальних закладах області значна увага приділяється вивченню учнями основних положень Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, інших законодавчих актів, проводяться місячники правових знань, «круглі столи» за участю представників правоохоронних органів, дитячих, молодіжних громадських організацій, метою яких є формування активної позиції підлітків щодо реалізації себе та своїх прав у житті.Звичайно подана робота не претендує на вичерпність розв’язання поставлених завдань, вона має велику перспективу доопрацювання в наступні роки, враховуючи оновлення статистичних данних та зміну ситуації у самій країні.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Конвенція ООН « Про права дитини. 44 сесiя Генеральної Асамблеї ООН (резолюцiя 44/25 вiд 20 листопада 1989 року р. Ратифiкована Постановою ВР № 789–12 вiд 27.02.91) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 2. Коснтитуція України від 28 червня 1995 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 3. Кримінальний кодекс України. Від 05.04.2001 № 2341-III, Редакція від 01.01.2013, підстава 5288-17 //. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1214905443606898

 4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998–XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

 5. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї», №2789–14, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 10, ст.70. Iз змінами, внесеними згідно із Законом № 609–V ( 609–16 ) від 07.02.2007 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/2789-14

 6. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства»» від 22 вересня 2005 року № 2894–IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/basent/ua-smwhne.htm

 7. Абросімова Ю. А. Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю. А. Абросімова; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Д., 2009. – 20 с.

 8. Аналіз стану злочинності в Україні за 2002 рік та прогноз на 2003 рік [Текст] : Аналітичний огляд / М–во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, НДІ проблем боротьби зі злочинністю; Ред. Я. Ю. Кондратьєв. – Київ : [б. и.], 2003. – 23 с. 

 9. Бандурка А. М. Преступность в Украине : причины и противодействие : Монография / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко – Харьков: Основа, 2003. – 368 с.

 10. Брага А. Б. Правовий та соціальний захист неповнолітніх від насильства в сім’ї: метод. посібник для працівників правоохоронних органів / А. Б. Блага., О. О. Бобрикова., О. А. Мартиненко., Л. О. Шевченко., О. В. Пономарчук. – Х. : Курсор, 2006. – 128 с.

 11. Гребенников И. В. Семейное воспитание: Краткий словарь / И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. – М. : Политиздат, 1990. – 319 с.

 12. Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно–побутовій сфері / Б. М. Головкін. – Х.: Нове слово, 2004. – 252с. 

 13. Заходи щодо реалізації Комплексної програми профілактики злочинності в м. Кіровограді на 2011–2015 роки. Затверджено рішенням Кіровоградської міської ради від 10 вересня 2011 року№ 458/45 // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://kr-rada.gov.ua/files/decision/ua-rishennya-dodatok-do-746-1.pdf

 14. Кузьменко С. Важке дитинство: чому підлітки все частіше стають злочинцями, від 12 квітня 2012 року / офіційний сайт ТСН // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/malolitni-zlochinci-chomu-ukrayinski-diti-vse-bilshe-plyuyut-na-zakon.html

 15. Левкович В. П. Проблемы взаимоотношения супругов при бытовом пьянстве / В. П. Левкович, О. Э. Зуськова. – Психологический журнал, 1991. – т. 2. – № 1. – С. 40–48.

 16. Лист від Кіровоградської обласної державної адміністрації управління освіти і науки від 14 лютого 2012 року, №12-84 / 1-8 «Про подання інформації». – 38 с.

 17. Лист від Кіровоградської обласної державної адміністрації управління освіти і науки від 03.11.2011 року, №12-658 / 1-8 «Про подання інформації». – 42 с.

 18. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність [Текст] : Кримінологічно–правове дослідження / О. М. Литвак, ; Одеська державна юридична академія. – К. : Юрінком інтер, 2000. – 277 с.

 19. Майорова–Щеглова С. Н. О преподавании курса «Теория и практика социальной работы» / С. Н. Майорова–Щеглова, Н. И. Белова – Социс. 2009. – № 8. С. 120–126.

 20. Медицький І. Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. Б. Медицький; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. − Івано-Франківськ, 2007. − 232 с.

 21. Молода сім’я в Україні: проблеми становлення та розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с. // [Електронний ресурс]. – режим доступу:http://www.mzz.com.ua/vidannya/families

 22. Підліткова злочинність: шляхи її подолання, від 27 квітня 2012 року / офіційний веб портал прокуратури Сумської області // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://prokuratura.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=365:2012-04-27-07-31-48&catid=28:2012-04-03-10-46-29&Itemid=59

 23. Пісоцька С. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження [Текст] : дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. М. Пісоцька; Національна академія внутрішніх справ України. − К., 2001. − 246 с.

 24. Правоохоронці застерігають підлітків від негативних явищ. сайт Управління МВС України в Кіровоградській області. Від 14.02.2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umvs.kr.ua/news/ID_562.htm

 25. Проблеми протидії злочинності неповнолітніх: Програма Всеукраїнської науково–практичної конференції / М–во внутрішніх справ України, Кіровоградський юридичний ін–т ХНУВС ; за заг. ред. : В. П. Пєткова. – Кіровоград, – 2006. – 22 с.

 26. Проект «Правосуддя з розумінням» : підсумковий бюлетень / Кіровоград. обл. дитяча громад. організ. «Флора» ; за ред. : Л. В. Шестакової, І. В. Дуднік. – Кіровоград : Центрально – Українське вид-во, 2008. – 63 с.

 27. Серебряков С. Л. Ребенок в опасности : Как предупредить беду: наркоманию, пьянство, насилие, преступность / С. Л. Сибиряков,. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – 112 с.

 28. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.

 29. Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание: Материалы международной конференции [ «Современная семья: проблемы, решения, перспективы развития » ], (Москва, 22 — 25 октября 1991 г.) / відп. ред. Каган В. Е. – Вопросы психологии, 1992. − № 1. С. 13 – 17.

ДОДАТКИ

Додаток 1АНКЕТА

Шановні друзі!

Пропоную Вам узяти участь в соціальному дослідженні на тему: «Проблема злочинності серед підлітків». Відверті відповіді на подані запитання дадуть можливість визначити Ваше ставлення до злочинності серед підлітків та знайти можливі засоби впливу на стан підліткової злочинності.

Дякую за співпрацю.

1. Чи є проблема підліткових правопорушень актуальною в наш час?

а)так, безперечно актуальна

б)ні, є багато більш важливих проблем сучасності

в)важко відповісти
2. Які на Вашу думку злочини найбільше поширені серед підлітків?

а)тяжкі

б)середньої важкостів)легкі

3. Як Ви вважаєте, чи є достовірною інформація про сучасний стан підліткової злочинності, яка поширюється засобами масової інформації?

а)так

б)ні, статистика завищенав)ні, багато фактів скоєння злочинів не враховано

г)не маю уявлення


1 Г

4. Що, на Вашу думку, є основною причиною скоєння злочинів підлітками?

а)недостатнє виховання у навчальних закладах

б)вплив оточення, вплив масової культури

в)соціальна несправедливість, бідність

г)індивідуальні психологічні особливості правопорушників

д)недосконала система правових заходів щодо правопорушень

5. Чи достатньо проінформовані підлітки про протиправні дії та відповідальність за їх скоєння?

а)так

б)ні, підлітки цим не особливо цікавиться, а влада недостатньо переймається вирішенням даної проблемив)дана інформація доступна для тих, хто хоче дізнатися

6. Чи можуть бути у колі Ваших друзів особи, які відбули покарання виправних закладах за скоєні злочини?

а)так, для мене це не є критерієм для дружби

б)ні, із такими людьми не можна мати нічого спільного

в)не цікавлюсь кримінальним минулим своїх друзів

7. Яке твердження Ви вважаєте правильним?

а)Більшість злочинів молоді люди скоюють, цілком усвідомлюючи можливі наслідки і відповідальність за вчинення правопорушень.

б)Молоді злочинці усвідомлюють неправомірність власних дій, але не передбачають карну відповідальність за їх вчинення.

в)Злочини скоюються молоддю переважно через необережність або незнання закону.8. Чи залежить схильність до вчинення правопорушень від рівня освіченості людини?

а)так, освічена людина менш схильна до скоєння злочинів, адже це не може відповідати її моральним принципам

б)лише певною мірою

в)ні

9. Чи вважаєте Ви себе здатними вчинити злочин?

а)так

б)ні


в)важко відповісти

10. Чи можна виправдати злочин?

а)так, бувають випадки, коли у скоєнні злочину слід винуватити не людину, а соціальне середовище і т.д.

б)ні, злочин у будь якому випадку є протиправним і виправдання не має

в)важко відповісти

1 І

11. На Ваш погляд, заходи щодо боротьби із злочинністю, які застосовуються у наш час в Україні:

а)є достатніми і дієвими

б)залишають бажати кращого

в)теоретично існують, але на практиці не діють

12. Чи можна шляхом соціальної пропаганди та виховних заходів зменшити кількість злочинів серед підлітків?

а)так

б)ні
Додаток 2Класифікація членів підліткових деліквентних груп
«Аутсайдер» – людина, яка попала в життєвий тупик, невдаха, не знайшовши визнання в формальній групі або організації, не маючи можливості для самореалізації.

«Маргінал» – самотня особа, яка втратила індивідуальні і соціальні зв’язки, постійно, що випробовує соціальний і психологічний дискомфорт і нерідко, що намагається самоутвердитись шляхом аморальної поведінки.

«Конформіст» – людина, яка легко піддається впливу лідерів, добре адаптується в новому соціальному мікросередовищі, швидко і без надмірних зусиль засвоюють цінності і норми.

«Фанат» – людина, яка віддана цінностям і символам групи.

«Борець» – людина, для якої процес боротьби за ідею означає більше, ніж сама ідея, завжди готовий до активних дій щодо захисту групових інтересів, її автономії і цінності.

«Вождь» – людина, яка бачить своє призначення в тому, щоб керувати людьми, який претендує на роль лідера в групі, проявляє ініціативу організатора і нерідко дійсно, що володіє непоганими для цього здібностями.

«Попутник» – людина, яка випадково приєдналась до групи.

«Імітатор» – людина, для, якої на першому місці стоять зовнішні атрибути і символи об’єднання, який складає для нього предмет гордості, при цьому він не сильно затрудняє себе в аналізі групових цінностей і цілей.

«Нудьгуючий» – людина, мотив якої є більш змістовно організувати своє дозвілля і знайти середовище для спілкування.
Додаток 3

Інформація про підлітків, що вчинили злочини

Інформація взята з сайту Управління МВС України


20-річна Ірина з Львівщини 1,5 роки тому повернулася з місць позбавлення волі. У Мелітопольській колонії відсиділа 6 років за 152 статтею Кримінального кодексу – «насильство». Нині працює нянею і мріє стати психологом, щоб допомагати сиротам і дітям з неблагополучних сімей. «Коли я звільнилася, мені було дуже важко, бо я не знала куди йти і як працювати. Але добре, що наші тюремні педагоги розповідали про соціальні служби з працевлаштування. Родина мене добре зустріла. Але з друзями я не спілкуюся. Друзі є, коли тобі добре, а коли ти в біді – їх немає. На жаль, це правда».

Таких, як Ірина, одиниці. За даними департаменту з питань виконання покарань, із загальної кількості неповнолітніх правопорушників до 800 застосовувалось звільнення від відбування покарання з випробуванням, а 34 повторно засуджені до позбавлення волі.


18-річний Дмитро М. уже три роки перебуває в колонії за навмисне вбивство. Вийде за півтора року. «Я квіти дуже люблю, хочу їх саджати, – трохи соромлячись каже він. – Так приємно дивитися, як квіточка виростає». Потрапив сюди, коли йому було 15: увечері напідпитку йшов зі знайомим повз гаражі, до них підбіг сторож, став проганяти, мовляв, не можна тут вештатися. За це хлопці його побили. Забили до смерті. «Я дуже шкодую, що зробив це. – Дмитро вичавлює з себе кожне слово, йому важко згадувати про скоєне, він шукає виправдання своєму вчинку. – Проблема в тому, що я народився в іншому місті, на Донеччині, там і жив до десяти років, добре вчився, у мене були друзі. А потім ми з мамою переїхали на Луганщину, тато нас покинув, коли мені було вісім. І все пішло не так. Почав пити, з’явилася нова компанія. Ну й дійшло до такого».
Олександр Б., 18 років. Дивиться в очі з викликом, у кутиках рота ховається презирлива посмішка. Якось увечері, коли Сашкові було 14, до нього в гості завітав товариш, старший на кілька років. Випили. Знайомий посварився з матір’ю Сашка, обізвав її і пішов геть. Хлопець стверджує, що вирішив поквитатися за образу неньки. Узяв дволітрову пляш ку бензину, наздогнав кривдника, облив і запалив сірник. Але на підпитку Сашко не помітив, що бензин потрапив і на його одяг...

У реанімації жертва й злочинець лежали в одній палаті. Щоправда, тільки дві доби – на третю обгорілий чоловік помер. З хлопця взяли підписку про невиїзд, що не завадило йому за кілька місяців разом із товаришем пограбувати крамницю. Після цього Олександра арештували. Суд виніс вирок: 14 років ув’язнення.Додаток 4

Статистичні данні по Кіровоградській області та місту 2010-2011 рр


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка