Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна БашинськаСкачати 105.05 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір105.05 Kb.
#2449


УДК 371.13

ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ В РОБОТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ І ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Тетяна Башинська

Анотація. У статті розкривається сутність понять «наступність та перспективність». Висвітлено особливості організації взаємодії початкової школи з дошкільним навчальним закладом в умовах освітнього округу, визначено аспекти та рівні такої взаємодії .

Ключові слова: освітній округ, наступність, перспективність, взаємодія, початкова школа, дошкільний навчальний заклад.

Татьяна Башинская

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛІ И ДОШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятий « преемственность и перспективность». Освещены особенности организации взаимодействия начальной школы с дошкольным учебным заведением в условиях образовательного округа, определены аспекты и уровни такого взаимодействия.

Ключевые слова: образовательный округ, преемственность, перспективность, взаимодействие, начальная школа, дошкольное учебное заведение.

Tatyana BahcinckaProblem of succession of initial school and preschooleducational establishment in the conditions of educationaldistrict

Annotation. In the article essence of concepts " opens upsuccession and perspective". The features of organization ofcooperation of initial school are lighted up with preschooleducational establishment in the conditions of educationaldistrict, aspects and levels of such co-operation are certain.

Keywords: educational district, succession, perspective, cooperation, initial school, preschool educationalestablishment.

Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в сільській місцевості обумовлюють необхідність створення реальних умов для доступності до якісної освіти дітей, що там проживають. Один із шляхів вирішення питання -- надання учням сільської місцевості якісних освітніх послуг – створення освітніх округів. На Парламентських слуханнях на тему «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання» зазначалось, що «Нині в сільській місцевості набуває розвитку мережа освітніх округів, до складу яких входять опорні школи, ресурсні центри, позашкільні навчальні заклади, установи соціально-культурної сфери тощо» [3, с.85 ].

Проблемою створення та функціонування освітніх округів опікуються державні діячі, освітяни, науковці. Зокрема, співробітники лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України досліджують тему «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості».

Зазначимо, що суб’єктами освітнього округу є як загальноосвітні школи, так і дошкільні навчальні заклади. Тому актуальним є питання взаємодії початкової школи із дошкільним навчальним закладом в умовах функціонування освітнього округу.

Взаємодія між початковою школою і дошкільним навчальним ґрунтується на принципі наступності й перспективності. Поняття «наступність» у навчанні вперше теоретично обґрунтував у своїх працях Е. Баллер, М. Махмутов, В. Сластьонін та ін.., згодом воно стало предметом багатьох досліджень у вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Наукові основи проблеми розкрито в дослідженнях Л.С.Виготського, Г.С. Костюка, О.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна, В.О. Сухомлинського, О.В. Скрипченка, О.Я. Савченко та ін. 

Організація навчально-виховного процесу в освітньому окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу. Суб’єкти округу проводять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів. Робота в межах освітнього округу передбачає інтеграцію людських, просторово-часових, матеріально-технічних ресурсів, а також взаємодію суб’єктів освітнього округу.

На базі експериментальних закладів Обухівського району Київської області створено освітні округи. Наприклад: Освітній округ №1 у складі: Великодмитровицької ЗОШ І-ІІІ ст., Підгірцівської ЗОШ І-ІІІ ст., Старобезрадичівської ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ «Черешенька» с. В. Дмитровичі, ДНЗ «Ромашка» с. Підгірці, ДНЗ «Волошка» с. Ст.Безрадичі, Будинки культури та бібліотеки сіл В. Дмитровичі, Старі Безрадичі. Констатуємо, що суб’єктами освітнього округу є як загальноосвітні школи, так і дошкільні навчальні заклади.

На основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України та вивчення статистичних даних з’ясовано, що взаємодія початкової і дошкільної освіти в освітньому окрузі відбувається за таких умов: дошкільний навчальний заклад як окремий юридичний суб’єкт освітнього округу, створення груп дитячого садка у навчально-виховних об’єднаннях, що входять до складу освітнього округу, взагалі відсутній дитячий садок і взагалі відсутня будь-яка підготовка дітей дошкільного віку до навчання у школі. В останньому випадку створюються тимчасові групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку, з яким вчитель початкових класів проводить підготовку дітей дот навчання у школі. Вся робота щодо організації взаємодії початкової школи має ґрунтуватись на принципах наступності й перспективності.

О.Я. Савченко зазначає, що « Принцип наступності й перспективності навчально-виховного процесу потребує насамперед якнайточнішого врахування вихідного рівня готовності дітей не лише на «стиках» освітніх ланок, а й у межах кожного етапу. Наступність – це неперервний процес виховання, розвитку й навчання дитини, який на кожному віковому етапі має як загальні, так і спеціальні цілі. Наступність передбачає єдність методологій й теорій навчання, розуміння цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, продовження розвитку всіх здібностей особистості, створення сприятливого для дітей навчально-предметного середовища»[4,с.111].

Проблема наступності між дошкільною, початковою, середньою ланками – одна із складних проблем загальної освіти. Ці проблеми зорієнтовані передусім на інтеграцію двох ланок освіти, на усунення суперечок між запитами школи і програмними можливостями ДНЗ, амбіційними завищеними вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей; між непідготовленістю дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, і необхідністю враховувати специфіку дошкільної та початкової освіти.

Навчання в школі вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблеми наступності, що допомагає успішному розв'язанню завдань безперервної освіти в Україні на перших її етапах: у дошкільному навчальному закладі та початковій школі:

• зняття суперечок між провідними лініями навчання та виховання суміжних вікових етапів, що визначають успіх всього подальшого гармонійного розвитку;

• проектування моделі цілісного освітнього простору на перехідному етапі від дошкільного навчального закладу до школи;

• керування процесом переходу від однієї діяльності (гри) до іншої (навчання);

• створення умови, необхідних для реалізації єдиної лінії загального розвитку дитини на суміжних етапах освіти.

Сучасні вчені визначають пріоритетні напрямки наступності в роботі початкової школи і дитячого садка Перший напрямок - це узгодити мету на дошкільному і початковому шкільному рівнях. Другий напрямок - збагатити освітній зміст у початковій школі. На основі досліджень О.Я. Савченко, О.В. Проскури, О.Л. Кононко та ін., мова йде:про введення в педагогічний процес різних видів дитячої діяльності творчого характеру, збагачення загальнокультурного розвитку дитини .Третій напрямок - удосконалити форми організації і методи навчання як у дошкільних закладах, так і в початковій школі. Якщо запропоновані напрямки наступності будуть перетворені в дійсність, буде створений загальний сприятливий фон для розвитку дітей - фізичного, інтелектуального, емоційного - як у дошкільному закладі, так і в початковій школі, збережеться і зміцниться їх фізичне і психічне здоров'я. Останнє складає найважливіше завдання освіти, її основний результат.

Забезпечення наступності та між дошкільною та початковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Саме тому сучасні тенденції розвитку дошкільної і початкової ланок освіти мають багато спільного, зокрема передбачають орієнтацію на особливості дитини, створення сприятливих умов для формування у неї належної спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреб характеру, пізнавальних, психічних процесів тощо.

На основі аналізу теоретичних джерел [1,2]та практичного досвіду можна зробити висновок, що взаємодія початкової школи з дошкільним навчальним закладом щодо забезпечення наступності та перспективності охоплює такі аспекти: інформаційно-просвітницький, методичний і практичний.

Інформаційно-просвітницький аспект, або аспект педагогічної освіти, передбачає ознайомлення педагогів дошкільної та початкової ланок загальної середньої освіти з явищем наступності, його специфікою як педагогічного феномену, завданнями здійснення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, шляхами її реалізації.

Практичний аспект співробітництва між дошкільними закладами та початковою школою виражається, з одного боку, у попередньому знайомстві вчителів зі своїми майбутніми учнями, а з іншого у кураторстві вихователем своїх колишніх вихованців - першокласників.

Методичний аспект передбачає ознайомлення освітян зі змістом, методами та формами навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах та початковій школі.

Важливим для нашого дослідження є методичний та практичний аспект.

На основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України та вивчення практичного досвіду визначено рівні взаємодії початкової школи з дошкільним навчальними закладами щодо забезпечення наступності між дитсадком та школою:

- Взаємодія управлінського складу дошкільного закладу та школи (завідувач і вихователь-методист дитсадка, директор ЗОШ і його заступники узгоджують перспективні плани діяльності закладів, форми роботи, програмові вимоги та критерії до рівня розвитку та сформованості знань, умінь, навичок старших дошкільнят та учнів 1 -го класу, обговорюють результативність та ефективність спільно проведеної роботи).

- Взаємодія психологічних служб обох закладів (практичні психологи проводять спільну роботу з психологічної підготовки старших дошкільнят до шкільного навчання, а потім психологічного супроводу "їхнього адаптаційного періоду в 1-му класі).

- Взаємодія педагогів дошкільного та шкільного закладів освіти (вихователі та вчителі початкової школи обмінюються досвідом під час взаємовідвідування занять та уроків, спостереження за діяльністю і розвитком старших дошкільнят та першокласників, проводять спільні педради та консультації, разом організовують педагогічно-виховні (позакласні) заходи).

- Взаємодія дитячих колективів (дошкільнята і першокласники беруть участь у спільних святах та розвагах, колективній трудовій діяльності. Школярі надають "шефську" допомогу молодшим товаришам).

- Взаємодія з родиною (адміністрація, педагоги, психологи, медична служба дитсадка і шко­ли консультують батьків з різних питань, надають потрібну інформацію, допомагають виробити єдині вимоги до дітей в навчальному закладі і вдома та дотримуватися їх. Батьки та інші члени родини беруть участь в організації та проведенні навчально-виховних заходів).Орієнтовна схема взаємодії між початковою школою та дошкільним навчальним закладом в умовах освітнього округу: складання плану спільних заходів відповідно завдань, що необхідно вирішити на тому чи іншому етапі роботи; проведення круглих столів за участю адміністрацій і методичних служб навчальних закладів, батьків дітей майбутніх першокласників; затвердження спільного плану заходів на методичних об'єднаннях вчителів початкової школи і вихователів дошкільних навчальних закладів тощо.

Для зазначених вище заходів можуть застосовуватись такі форми роботи: проблемні круглі столи, педагогічний КВК,методичні посиденьки, тренінги, розв’язання педагогічних завдань, педагогічний консиліум, методичний аукціон, мозкова атака, методичний міст, методичний діалог, методичний ринг, методичний фестиваль, психолого-педагогічний семінар, дискусія, методичні всеобучі, творчі лабораторії, методичні вітальні, прес-конференції, методичні фестивалі, панорами творчих ідей і знахідок тощо.

Тематика та форми роботи, рекомендовані для організації методичної роботи, можуть бути змінені в залежності від умов та рівня розвитку дітей. Зауважимо, що взаємодія початкової школи з дошкільним навчальним закладом не має обмежуватись лише методичною роботою, а й передбачати взаємозв’язок з батьками та психологічною службою, спільні заходи педагогів з дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових класів:

Робота з організації взаємодії початкової школи з дошкільним навчальним закладом має проводитись спільно і системно. Тільки зацікавленість обох сторін і батьківської громадськості вирішить проблеми наступності дошкільної і початкової освіти, зробить перехід з дошкільного навчального закладу до початкової школи безболісним і успішним для дитини.

Щоб забезпечити реальну перспективність і наступність у роботі дошкільного закладу та школи важливо дотримуватись певних умов: співробітництво має бути довготривалим і нерозривним; робота - системною і плановою; завдання - комплексними та інтегрованими.

Взаємодія загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів в умовах освітнього округу сприятиме утворенню цілісного простору для реалізації в освітньому процесі єдиної динамічної та перспективної системи розвитку, виховання і навчання особистості дитини. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюватиметься з найменшими для дітей психологічними труднощами, що сприятиме ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування в школіСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: www.cct.com.ua/ 2011/19.08/2011_1_9-634/htm

  2. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В.І. Кононенко, Н.В. Лисенко, І.М. Шоробута [ та ін.]; за ред. проф. Н.В. Лисенко. – 2-ге видання. – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 296 с.

  3. Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання. Науково-практичне видання /Автор-упорядник Є.В. Красняков.— К.: Парламентське вид-во, 2012. – 272 с.

  4. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підручник. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 105.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал