Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я єСкачати 293.23 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір293.23 Kb.
#32210
gerb 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А


від ______________________ 2015 р. N ____
Київ

Про затвердження Порядку


розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України забезпечити методичне супроводження підготовки регіональних стратегій розвитку.


Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Інд.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _________________ 2015 р. N _____

ПОРЯДОК
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації

1. Цей Порядок розроблений на виконання частини першої статті. 10 та частини першої статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики» і встановлює єдині підходи та основні методичні засади розроблення Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями регіональних стратегій розвитку (далі - регіональна стратегія) і планів заходів з їх реалізації.

2. Регіональна стратегія є документом, що відноситься до системи документів державної регіональної політики і визначає стратегічні цілі, завдання, пріоритети, напрями розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України. При підготовці регіональної стратегії слід виходити із розуміння повноважень органів публічної влади, що діють на рівні регіону та територіальних громад, а також реалістичності залучення для розвитку необхідних ресурсів.

3. Функції з методичного забезпечення процесу розроблення регіональних стратегій та планів заходів з їх реалізації здійснює центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку.


4. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
5. Для забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій визначається її структурний підрозділ - головний розробник регіональної стратегії.
Для розроблення регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації утворюються робочі групи з представників інших структурних підрозділів відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, суб'єктів господарювання, наукових та громадських організацій тощо.

Про склад робочих груп, місце діяльності, порядок подання пропозицій повідомляється на офіційних інтернет ресурсах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.


6. Проект регіональної стратегії повинен включати:


вступ з коротким обґрунтуванням мети та підстав для розроблення документа, інформацію про робочу групу, яка готувала проект документу;
аналітичну частину;
характеристику порівняльних переваг, викликів та ризиків перспективного розвитку регіону (на основі SWOT-аналізу);
стратегічне бачення - відображення (узагальнення) найбільш загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку регіону та життя його населення;
стратегічні цілі, операційні цілі та завдання;
загальний опис механізмів реалізації стратегії (детальний план заходів з реалізації регіональної стратегії на середньостроковий період розробляється окремо, після затвердження регіональної стратегії);

відповідність регіональної стратегії Державній стратегії регіонального розвитку;

систему моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку;

інші,за вибором розробників, важливі для стратегії положення.


7. Аналітична частина регіональної стратегії базується на соціально-економічному аналізі регіону і є основою для визначення конкурентних переваг та обмежень регіону, та створення системи моніторингу регіональної стратегії для оцінки успішності її реалізації.

7.1. Аналітична частина має містити у концентрованому вигляді дані про:


географічне розташування, оточення регіону;
ландшафтні особливості рельєфу, характеристику ґрунтів та гідрологію;
природно-ресурсний потенціал, кліматичні умови;
населення, демографію, ринок праці;
інфраструктуру (транспортна, екологічна, енергетична, промислова, зв‘язок, соціальна);

планування території регіону чи його окремих частин;


економіку та підприємництво;
сільське господарство та сільські території;
екологічну ситуацію на території регіону;
фінансово-бюджетну ситуацію;

іншу, важливу для стратегії, інформацію.


7.2. Особливості опису окремих складових аналітичної частини регіональної стратегії наведені у Додатку 1.
7.3. Основою для розроблення аналітичної частини регіональної стратегії є офіційні дані Держкомстату України, обласних, районних управлінь статистики, інформаційні матеріали анкетувань та соціологічних опитувань тощо. Бажаним є використання Схеми планування території області, а також матеріалів статистичних даних Міжнародного економічного форуму, Світового банку, публікацій академічних інститутів та дослідницьких центрів.

7.4. Система показників, необхідних для здійснення аналізу стану розвитку регіону визначається розробником регіональної стратегії.

У процесі підготовки аналітичної частини регіональної стратегії слід використовувати картографічні, ілюстраційні та інші матеріали.

Аналітичні матеріали регіональної стратегії розробляються як щодо регіону в цілому, так і щодо окремих його частин, що відрізняються специфікою проблем соціально-економічного розвитку.

Доцільно наводити також порівняльний аналіз обласних показників із середньо українськими показниками, а також показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до такої ж типології. Такі регіони слід обрати серед українських регіонів, а також рекомендується взяти до порівняння по одному регіону із близьких країн-сусідів.

7.5. Кожен розділ аналітичної частини, що стосується певної теми має містити короткий висновок – наскільки саме ця характеристика області має вплив на розвиток області, чи створює обмеження для такого розвитку.


7.6. Підготовка аналітичної частини регіональної стратегії має здійснюватись в режимі максимальної відкритості та конструктивної комунікації в межах робочої групи та з регіональними зацікавленими сторонами.

Проект аналітичної частини регіональної стратегії, як правило, представляється широкій громадськості регіону для подання зауважень і поправок, у тому числі із застосуванням механізмів публічної презентації та громадського обговорення.

Зібрані пропозиції оцінюються розробниками і використовуються для доопрацювання аналітичної частини регіональної стратегії.

Доопрацьований варіант аналітичної частини регіональної стратегії публікується у вигляді електронного або друкованого документа.


7.7 Резюме аналітичної частини регіональної стратегії, яке містить висновки щодо основних тенденцій в регіоні, як правило, включається до першого розділу тексту регіональної стратегії.
8. Сценарій розвитку регіону

8.1 Резюме аналітичної частини регіональної стратегії є інформаційно-аналітичною базою для формулювання сценарію розвитку регіону.

Необхідною умовою успішності планування, крім об’єктивного аналізу ситуації в регіоні є достатньо вірогідні прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки регіону які є найбільш вагомими для цієї території.

Найважливішими прогнозами в контексті формулювання сценаріїв розвитку регіону є демографічний та економічний прогнози.

Демографічний прогноз – це довготермінове передбачення кількості населення та його статевовікової структури. Він будується на припущення щодо народжуваності, очікуваної тривалості життя і міграції. При виконанні регіонального демографічного прогнозу варто користуватися демографічними прогнозами Інституту демографії НАНУ.

Економічний прогноз повинен ґрунтуватися на історичних трендах та аналізі зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на функціонування економіки регіону та загальнодержавних прогнозах розвитку економіки через значні зв’язки економіки області з рештою країни. Основними економічними параметрами, які необхідно оцінити та спрогнозувати, є випуск товарів і послуг секторами економіки регіону, зайнятість, доходи бюджету, заробітна плата.

При побудові економічного прогнозу необхідно брати до уваги глобальні економічні тренди.

Важливим є зв’язок демографічного та економічного прогнозів, бо розвиток економіки регіону безумовно залежить від очікуваної кількості осіб працездатного віку, а окремі сектори суттєво пов’язані з обслуговуванням окремих вікових груп.


8.2. Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. Сценарій – сукупність характеристик регіону, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. В основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

8.3. Основними сценаріями розвитку регіону є: базовий (або інерційний), оптимістичний та реалістичний.

8.4. Базовий, або інерційний, сценарій розвитку регіону формується за комплексу припущень, що тривкий у часі (горизонті планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан регіону як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією.
8.5. Оптимістичний сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які регіон здатен створити самостійно) фактори впливу.
8.6. Реалістичний сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку.
8.7. Сценарії формулюються у формі опису демографічних, економічних, соціальних та інших важливих характеристик регіону у їх динаміці.
9. Характеристика порівняльних переваг, викликів та ризиків перспективного розвитку регіону здійснюється на основі діагнозу стартових умов регіонального розвитку шляхом аналізу SWOT (сильні сторони - слабкі сторони - можливості - загрози).
9.1. Складові SWOT-аналізу ( детально у Додатку 2):
сильні сторони (Strengths) – наявні внутрішні позитивні фактори або ресурси регіону, які можуть бути використані для формування конкурентних переваг (Які переваги має регіон? Що регіон робить добре? Які ресурси доступні в регіоні? У чому інші вбачають переваги регіону?);
слабкі сторони (Weaknesses) - наявні внутрішні негативні фактори регіону, які заважають його розвитку; можуть бути визначені як протилежності сильним, чи як відсутність деяких сильних сторін (Що можна поліпшити в регіоні? Що зроблено погано? Чого слід уникати?);
можливості (Opportunities) – позитивні фактори зовнішнього впливу (наявні, або дуже імовірні), шанси, що їх можна використати для розвитку регіону (Які можливості/тенденції існують? Які з них можуть бути використані?).
загрози (Threats) – негативні фактори зовнішнього впливу (наявні, або дуже імовірні), що перешкоджають розвитку регіону (З якими перешкодами стикається або може зіткнутися регіон? Чи відбуваються у зовнішньому середовищі зміни, які потребуватимуть певних коригувань у межах регіону? Які зовнішні обставини можуть значно погіршувати розвиток регіону?).

9.2. Формування SWOT-аналізу здійснюється за участі фахівців, що відображають структуру широкого регіонального представництва.

9.3. При формуванні складу учасників групи з підготовки SWOT-аналізу необхідно забезпечити належне представництво різних соціальних, фахових та регіональних груп для забезпечення більшої об'єктивності SWOT-аналізу. Вибір факторів SWOT-аналізу здійснюєтья на основі консенсусу.
9.4. На основі проведеного SWOT-аналізу проводиться виявлення логічних взаємозв‘язків між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для розвитку регіону. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку області на довгострокову перспективу (додаток 3).
9.5. Визначення порівняльних переваг перспективного розвитку регіону здійснюється на основі логічних взаємозв‘язків між сильними сторонами регіону та зовнішніми можливостями, які підтримують ці сильні сторони. Це наступальна стратегія, яка застосовується в ситуації, коли регіон ще вибудовує свої позиції і, отже, максимально концентрується на напрямках, де можливості підтримують сильні сторони.
9.6. Визначення викликів перспективного розвитку регіону здійснюється на основі логічних взаємозв‘язків «слабкі сторони – можливості» і вказує на способи, як слабкі сторони можуть бути подолані, щоб розблокувати нові можливості, або як існуючі можливості зможуть ліквідувати/зменшити слабкі сторони регіону.
9.7. Визначення ризиків перспективного розвитку регіону здійснюється на основі логічних взаємозв‘язків «слабкі сторони – загрози» і вказує на план усунення слабких сторін в цілях запобігання вразливості регіону зовнішнім загрозам.
10. Формування стратегічного бачення регіону

10.1. Стратегічне бачення являє собою бажану картину можливого майбутнього. Стратегічне бачення надихає і спрямує до спільної мети, надає сенс всім заходам з регіонального розвитку. Хороше стратегічне бачення має відображати взаємно пов’язані внутрішній і зовнішній виміри. У той час, як внутрішній вимір показує спільну думку зацікавлених сторін регіону щодо формату майбутнього, який вони хочуть побудувати протягом визначеного стратегічного періоду, зовнішній вимір показує конкурентні позиції, які регіон намагається завоювати у відповідному середовищі. Виміри конкурентної позиції повинні бути засновані на унікальних конкурентних перевагах, які регіон створив або може створити відповідно до власних сприятливих, але реалістичних зовнішніх можливостей. Часовий горизонт, для якого розробляється стратегічне бачення, є довгостроковим, як правило, понад десять років.


11. Формування системи цілей стратегії

11.1. На основі визначених порівняльних переваг, викликів і ризиків, а також стратегічного бачення, відбувається формулювання системи цілей регіональної стратегії: стратегічні цілі (довгостроковий період), оперативні цілі (середньостроковий період) та завдання (короткостроковий період).
11.2. Кількість стратегічних цілей, як правило, не може перевищувати п'яти.

11.3. Кожна стратегічна ціль містить оперативні цілі, які, в свою чергу, складаються із завдань.


11.4. Щодо кожної з визначених оперативних цілей в стратегії подається:


обґрунтування вибору цілі;
очікувані результати від досягнення цілі;
індикатори (критерії) досягнення цілі;
завдання з переліком можливих проектів (заходів) реалізації, які можуть бути застосовані для досягнення цих завдань (варто зазначити, що перелік можливих проектів (заходів) у цьому розділі регіональної стратегії має орієнтовний характер і призначений лише для кращого розуміння потенційних сфер діяльності майбутніх учасників реалізації регіональної стратегії);
12. Оцінка відповідності регіональної стратегії Державній стратегії регіонального розвитку здійснюється на основі порівняння стратегічних та оперативних цілей і завдань регіональної стратегії розвитку із стратегічними та операційними цілями визначеними у Державній стратегії регіонального розвитку України.

Чим більша кількість стратегічних, оперативних цілей та завдань регіональної стратегії відповідає стратегічним, операційним цілям і завданням Державної стратегії тим більше регіональна стратегія відповідає Державній.

13. Визначення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку означає встановлення індикаторів, строків та порядку здійснення моніторингу реалізації стратегії.

При цьому слід враховувати, що джерела інформації, які використовуються для збору показників індикаторів повинні бути надійними та максимально об’єктивними, а індикатори мають відповідати таким вимогам:

бути ідентичним – зрозумілим та не двозначним; доступним – мати розумну вартість; доречним – відповідати предмету розгляду і бути тісно пов’язаним із цілями, що відслідковуються; адекватним – повинен забезпечувати достатню основу для оцінки діяльності; контрольованим – повинен підлягати незалежній перевірці.

В стратегії визначається перелік основних індикаторів, які можуть дати достатньо вірогідну оцінку досягнення чи не досягнення цілей стратегії.


14. Підготовка проекту Плану заходів з реалізації стратегії

14.1. Підготовка проекту плану заходів з реалізації регіональної стратегії(далі – план заходів) проводиться у відповідності з цілями, поставленими у регіональній стратегії і з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики.

Проект плану заходів розробляється з урахуванням припущень щодо доступності відповідних фінансових ресурсів для його реалізації.
14.2. План заходів розробляється на три (перший пів-період регіональної стратегії), або чотири (другий пів-період регіональної стратегії) роки.
14.3. План заходів складається з програм, які відповідають стратегічним цілям регіональної стратегії. Кожна програма плану заходів складається з напрямів, які відповідають операційним цілям регіональної стратегії. До складу напрямів плану заходів з реалізації регіональної стратегії входять технічні завдання на проекти регіонального розвитку.
14.4. Опис технічного завдання на проект регіонального розвитку повинен містити: номер і назву завдання з регіональної стратегії, якому відповідає проект; назву проекту; одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту; територію на яку проект матиме вплив; орієнтовну кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту; стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту; очікувані кількісні та якісні результати; ключові заходи проекту; період здійснення проекту; вартість проекту; джерела та частки фінансування проекту; перелік ключових потенційних учасників реалізації проекту, інша важлива інформація на вибір розробника (Додаток 4).
Технічні завдання щодо проектів регіонального розвитку мають враховувати , що проекти мають призводити до зменшення дисбалансів розвитку між окремими адміністративно-територіальними одиницями області, створювати рівні можливості для чоловіків і жінок, сприяти збереженню системи розселення на території області.
15. Етапи розробки плану заходів з реалізації регіональної стратегії
15.1. збір від районних, міських, селищних, сільських рад, підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, підприємств, державних та недержавних установ та організацій регіону пропозицій (проектних ідей) щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку, що здійснюється через попереднє оголошення про початок збору проектних ідей, яке містить вимоги щодо оформлення проектної ідеї, термін подачі пропозицій та способи їх подання;
15.2. попередній відбір технічних завдань на проекти регіонального розвитку для внесення у план заходів з реалізації регіональної стратегії. Відбір здійснюється групами регіональних експертів, які сформовані у відповідності до тематики стратегічних (оперативних) цілей;
15.3. громадські обговорення проекту плану заходів з реалізації регіональної стратегії.
15.4. Групи регіональних експертів формуються головним розробником регіональної стратегії відповідно до кількості стратегічних цілей у складі 15-20 осіб.

До складу групи регіональних експертів відповідної стратегічної цілі включаються представники громадських організацій, підприємств регіону,; представники підрозділів виконавчої, місцевого самоврядування, науковці, інші особи які мають досвід діяльності, наукові та інші надбання у сферах, пов‘язаних із реалізацією відповідної стратегічної цілі.

15.5. При відборі технічних завдань на проекти регіонального розвитку для внесення у план заходів групи регіональних експертів застосовують наступні підходи:
резюме проектних ідей спочатку сортуються за відповідними стратегічними, операційними цілями та завданнями регіональної стратегії;
по кожному з завдань регіональної стратегії проектні ідеї класифікуються відповідно до їх якості;
проектні ідеї низької якості, недостатньо деталізовані або ті, де відсутні важливі елементи, відхиляються, або їх авторам пропонується їх удосконалити у випадку, якщо група регіональних експертів вважає, що покращення є можливим;
по кожному з завдань регіональної стратегії готується перелік якісних проектних ідей;
дві або більше схожих проектних ідей об’єднують в одну;
якісні, але складні проектні ідеї розділяють на більшу кількість проектних ідей;
на основі відібраних проектних ідей готується остаточний список якісних технічних завдань на проекти регіонального розвитку для внесення у план заходів з реалізації регіональної стратегії.
15.6. При відборі технічних завдань на проекти регіонального розвитку для внесення у план заходів групи регіональних експертів застосовують наступні критерії:
стратегічне значення проекту для розвитку регіону (відповідність регіональній стратегії – значний внесок у досягнення стратегічної, операційної цілі, завдання; незалежність від інших програм, або проектів; наявність горизонтальних взаємозв‘язків – позитивний вплив проекту на навколишнє середовище, суспільство, рівність громадян);
готовність проекту до реалізації (статус проектної ідеї – наявне техніко-економічне обґрунтування, технічної документації, чи лише ідея; наявність, обсяг та обґрунтованість співфінансування проекту; стан не фінансових ресурсів – матеріали, наявність та кваліфікація людських ресурсів).
15.6. Проект плану заходів з реалізації регіональної стратегії має включати:
опис методології та процесу підготовки плану заходів з реалізації регіональної стратегії;
програми плану заходів з реалізації ;
огляд основних суб’єктів реалізації регіональної стратегії;
каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку.
15.7. Опис кожної програми плану заходів має включати наступні розділи:
стан та проблеми (опис актуальних проблем/потреб, що мають стосунок до тематики програми, та на вирішення яких планується вплинути силами проектів, що входять до програми),
структура програми (перелік проектів, що входять до програми, з визначенням території впливу кожного проекту; опис напрямів з описом прогнозованого впливу проектів, що входять до кожного напряму),
часові рамки і засоби реалізації (опис термінів впровадження проектів, що входять до програми, а також перелік джерел, з яких прогнозується отримання ресурсів для забезпечення впровадження проектів),

очікувані результати та показники (перелік результатів, які прогнозується досягнути завдяки реалізації проектів, що входять до складу програми, а також перелік індикаторів (показників), якими можна буде підтвердити досяжність запланованих результатів),

орієнтовний фінансовий план (прогноз потреб у фінансуванні проектів, що входять до програми, у розрізі кожного року тривалості плану заходів з реалізації регіональної стратегії (Додаток 5),

припущення та ризики (опис припущень, які є важливими для ефективного впровадження проектів програми, а також ризиків, які можуть загрожувати успішному виконанню програми),


рекомендації (опис порад та побажань, що стосуються учасників процесу впровадження проектів програми, та спрямовані на подолання потенційних перешкод у впровадженні проектів програми, а також перелік дій, які варто передбачити у наступному плані заходів з реалізації регіональної стратегії).
15.8. Внесення суттєвих змін до плану заходів (додання, або видалення технічних завдань на проекти регіонального розвитку) відбувається із застосуванням процедури, передбаченої п.15.2 та 15.3.
16. Перегляд і оновлення плану заходів здійснюється на основі оцінки результатів, досягнутих за плановий період, для уточнення чи змін цілей реалізації на наступний період з урахуванням зміни в середовищі і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку регіону.
17. Під час підготовки проекту регіональної стратегії визначається перелік заходів, пов'язаних з її реалізацією, в яких викладається послідовність та зміст відповідних дій місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування щодо:
розроблення, розгляду та затвердження відповідних програм регіонального розвитку; підготовки відповідно до законодавства пропозицій до загальнодержавних прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, висновків щодо доцільності розміщення на території регіону нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності, можливостей та умов реалізації в регіоні інших стратегічних завдань розвитку окремих секторів економіки, що мають загальнодержавне значення;
участі в підготовці та укладенні угод щодо регіонального розвитку;
нормативно-правового, організаційного, фінансово-економічного, інформаційного, кадрового, науково-проектного забезпечення;
включення щороку до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів коштів на фінансування заходів щодо реалізації регіональної стратегії розвитку з урахуванням джерел їх фінансування;
визначення критеріїв та запровадження порядку проведення моніторингу реалізації стратегії, виконання програм і угод щодо регіонального розвитку;
періодичного коригування регіональної стратегії розвитку з визначенням на черговий середньостроковий період першочергових завдань регіонального розвитку;
об'єднання на договірних засадах фінансових та інших ресурсів для розв'язання спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку, оптимального використання бюджетних коштів.
18. Після розроблення регіональної стратегії Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації вносять проект регіональної стратегії для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Додатки


Додаток 1

Особливості опису окремих складових

аналітичної частини регіональної стратегії
1. Розміщення та типологія.

У цьому розділі описується розміщення регіону в Україні і визначається до якого типу відноситься регіон. Типологія регіонів визначається у Державній стратегії регіонального розвитку. При описі варто звернути увагу на розміщення регіону у певній історичній частині України; близькість регіону до Києва, до основних великих промислових та логістичних центрів та ринків. Слід звернути увагу на компактність самого регіону та розміщення на його території найбільших міст, визначити яка частина території і яка частка населення регіону проживає на відстані понад 100 км від обласного центру. Чим компактніше розміщений регіон, чим ближче до його географічного центру знаходиться адміністративний центр, тим краще це для планування розвитку регіону та забезпечення інтегрованості його території.

Опис географічного розміщення має показати наявність чи відсутність перепон природного характеру для інтегрованості території – великі річки, що протікають через територію регіону, гірські хребти, великі масиви боліт – це додаткові ускладнення для регіонального розвитку. Натомість вихід до моря, наявність глибоководних портів чи бухт є безумовною перевагою. Важливим елементом оцінки розміщення регіону є його включеність у міжнародні та українські транспортні коридори і щільність автодоріг та залізниць. Для такої оцінки варто використовувати інформацію загальноукраїнського характеру. Розміщення регіону, його компактність підлягає порівнянню із кліматом, оскільки перебування всієї території в одній кліматичній зоні створює додаткові ризики, або можливості для розвитку різних видів сільськогосподарського виробництва. Кліматичні умови в регіоні можуть бути відмінними через особливості її географічного розміщення та рельєфу, якщо є такі значні відмінності то їх варто описати та показати на карті області. Якщо для області характерним є підтоплення земель чи ризики повеней, посух, варто також створити карти з позначенням ризикових територій. Також у цьому розділі слід навести основну характеристику регіону: територія, населення, рівень урбанізації, частка регіону за цими основними показниками в Україні, сусіди, регіони з якими здійснюється порівняння, тощо.

2. Природні ресурси.

Природні ресурси є важливою передумовою для стратегічного планування розвитку регіону, але в сучасних умовах це не є визначальним. Часто вигідне географічне розміщення, а особливо наявність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили є більш важливим для економічного зростання, ніж наявність тих чи тих корисних копалин. В цьому розділі варто дати опис основних природних ресурсів, та розміщення наявних корисних копалин, інших ресурсів в межах території області. При описі природних ресурсів слід звертати уваги не тільки на корисні копалин, але й наявність лісів, водойм, заповідних та історичних територій, усього того, що об‘єктивно є в межах території області і може мати вплив на її розвиток, або окремих адміністративних районів. Для територій, які мають перспективні об‘єкти для розвитку туризму варто більш детально описати ці об‘єкти, їх потенціал та можливості використання. При описі туристичних ресурсів варто відразу виявляти існуючі туристичні потоки та місця накопичування потенційних туристів (наприклад курорт, на якому відпочиває кілька тисяч людей досить легко може бути вмонтованим у туристичний маршрут із відвідуванням історичного чи природного об‘єкту).
3. Демографія та адміністративно-територіальний устрій.

Будь-яка стратегія реалізується в інтересах людини і реалізується власне людьми, які проживають в регіоні. Саме тому вивчення ситуації в регіоні, пов‘язаної із складом населення, його рухом, динамікою зміни, вікового та статевого складу є надзвичайно важливою. Аналітично-описова частина РСР має містити характеристику системи розселення в області від загальної: чисельність населення, щільність, темпи приросту, рівень урбанізації. Обов‘язково має бути наведена діаграма «Розподіл населення за віком і статтю», оскільки вона показує, що чекати в середньостроковій перспективі в сфері робочої сили, кількості осіб пенсійного віку та дітей. Важливо отримати візуалізацію показників демографічного навантаження по адміністративно-територіальних одиницях, оскільки це демонструє тенденцію щодо появи проблем соціального характеру в окремих територіях уже на середньострокову перспективу. При розгляді системи розселення та адміністративно-територіального устрою варто звернути увагу на величину та економічну спроможність різних одиниць адміністративно-територіального устрою. Варто визначити потенційні точки зростання, навколо яких можливий розвиток економіки. Такими точками зростання в першу чергу виступають міста та домінуючі великі сільські поселення. Визначення таких потенційних точок зростання є важливим для етапу підготовки проектів регіонального розвитку.


4. Регіональна економіка

При підготовці цього розділу особливо важливим є встановлення реальної ситуації в економіці області, оскільки в статистичних даних деякі нові види економічної діяльності можуть бути не відображені. Слід визначити структуру регіональної економіки та відстежити її зміни упродовж останніх 10 років. Структура економіки та динаміка змін має бути візуалізована. Варто звернути увагу на найбільш важливі для області сектори, особливо на зміну їх питомої ваги в структурі, а також розміщення їх в просторі. Дуже важливим елементом аналізу є визначення найбільших платників податків у розрізі основних адміністративно-територіальних одиниць регіону. Можливості економічного розвитку суттєво залежать від інвестицій в економіку та іноземних інвестицій зокрема, тому важливим для прогнозування сценаріїв розвитку є оцінка залучення інвестицій і розподіл цих інвестицій в межах регіону. Загалом розділ має давати відповіді на питання: яка структура економіки, її тренди, сильні та слабкі сторони та можливості впливу на неї з боку органів влади регіонального рівня. Чим більш монополізованою є регіональна економіка, чим більші підприємства її складають, тим більше ризиків від зовнішніх впливів і менше впливу місцевої влади.


5. Сільське господарство та сільські території.

В сільських територіях проживає досить багато людей (особливо це характерно для Центральної, Північної та Західної України). До того ж на переробку сільськогосподарської продукції та випуск харчових продуктів орієнтовано значну частину місцевого підприємництва. Тому питання сільського господарства та сільських територій бажано виділяти в окремий розділ, структура якого може бути не зовсім уніфікованою, як для усіх областей, оскільки це залежить від кількості сільського населення, його зайнятості в с/г виробництві та внеску с/г виробництва у стан соціально-економічного розвитку регіону. Має бути визначено структуру с/г виробництва, як за секторами (рослинництво, тваринництво, ягідництво) так і за виробниками (особисті селянські господарства, фермери, середні та великі сільськогосподарські підприємства) та проаналізовано зміни структури за останні 10 років, а також у порівнянні з 1990 роком. Важливими показниками, які мають бути вивчені, є виробництво основних продуктів харчування у регіоні, рівень споживання та його відповідність обґрунтованим нормам. Для оцінки ефективності аграрного комплексу можна скористатись таким показником, як ефективність валового внутрішнього продукту сільського господарства на 1 гектар ріллі. Це дасть змогу порівняти ефективність сільськогосподарського виробництва із сусідами регіонами, а також між частинами однієї області. Для розуміння можливої зайнятості населення у сільському господарстві, тенденцій щодо доданої вартості, яка може формуватись у сільському господарстві регіону, а також перспектив збереження та раціонального використання земель, варто оцінити структуру посівних площ, стан земель, внесення добрив (особливо, органічних), тощо. Особливо детально варто вивчити ситуацію із тваринництвом, садівництвом, ягідництвом та іншими секторами, які забезпечують найбільшу зайнятість та додану вартість, а також кооперативний рух серед особистих селянських господарств. Дуже важливо в процесі вивчення ситуації в аграрному секторі та сільських територіях оцінити нинішню зайнятість сільського населення у сільськогосподарському виробництві та інших галузях. Тенденції до зміни зайнятості та внутрішню маятникову міграцію із сільських територій у міста на роботу.


6. Бюджет та його наповнення.

У цьому розділі варто показати загальні тенденції у структурі бюджету регіону, рівень його дотаційності, розмір бюджету розвитку. Добрим є порівняння бюджетної забезпеченості по адміністративно-територіальних одиницях регіону. Важливим індикатором стану регіональної економіки є структура надходжень до місцевих бюджетів регіону за рахунок місцевих платників податків. Варто оцінити використання коштів бюджету розвитку регіону, а також коштів субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, які отримував регіони впродовж останніх 5 років (територіальний та галузевий аспекти та відповідність діючим на час реалізації регіональним планувальним документам).

Додаток 2
АНАЛІЗ

сильних, слабких сторін регіону, можливостей і загроз (SWOT-аналіз)Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

Загрози

Додаток 3


ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

Сильні сторони


ПідтримуютьМожливості

ВИКЛИКИ

Слабкі сторони


ЗменшуютьМожливості

РИЗИКИ

Слабкі сторони


ПосилюютьЗагрози
Додаток 4Форма технічного завдання на проект регіонального розвитку
Загальний обсяг технічного завдання на проект регіонального розвитку (далі – проект) не повинен перевищувати 2 сторінки.
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку регіону, якого стосується проектна ідея.


Назва проекту

Назва проекту повинна бути короткою, виразною і відповідати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.


Територія на яку проект матиме вплив

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

Зазначте яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

Максимально стислий опис проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.


Очікувані кількісні та якісні результати

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.


Ключові заходи проекту

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.


Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Вартість проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Разом
Джерела та частки фінансування

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).


Ключові учасники реалізації проекту

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Додаток 5


ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
плану заходів з реалізації регіональної стратегіїНазва проекту

Вартість, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Разом

Всього
Каталог: foto -> upload
foto -> Методичні рекомендації щодо складання портфоліо вчителя мови і літератури навчального закладу освіти
foto -> Погоджено затверджую
upload -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
foto -> Календарний план основних заходів управління освіти І науки виконкому міськради в листопаді 2015 року
foto -> Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса на 2014-2015 учебный год. На основе учебной программы «Искусство 8-9 классы»
foto -> Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит» підготовки бакалавра
upload -> Перелік скорочень

Скачати 293.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка