Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освітиСторінка9/24
Дата конвертації06.04.2016
Розмір4.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

«Природознавство. 2 клас» (авт. І. В. Грущинська)

Усі розділи підручника побудовані за спільним алгоритмом: розпочинається кожний урок рубрикою«Ти дізнаєшся», а закінчується рубрикою «Завдання для друга природи». У кінці кожного розділу відводиться 1 година для узагальнення і систематизації знань.

Уроки, на яких проводяться практичні роботи, демонстраційні та фронтальні досліди, а також досліджуються питання, зазначені як "Міні-проекти"та "Дослідницький практикум", об’єднує рубрика "Дослідницька лабораторія".

Важливе дидактичне значення має словникова робота (рубрика "Дізнаємося значення слова", ілюстрований словничок "Довідкове бюро Матінки Природи"). Рубрика "Хвилинки милування природою" представлена фотографіями українських краєвидів у поєднанні із зображеннями окремих представників рослинного й тваринного світу, а у рубриці "Художня галереяМатінки Природи"вміщені класичні живописні шедеври і твори наших сучасників. Такий підхід сприяє інтеграції природничої й мистецької освітніх галузей і формуванню загальнокультурної компетентності.

Під час вивчення природознавства учні повинні стати справжніми друзями природи (рубрики "Пам’ятка друга природи" і "Завдання для друга природи"). Багато уваги приділяється веденню спостережень за природою, народним прикметам погоди, ознайомленню із рослинами й тваринами, які занесені до Червоної книги України, формуванню екологічних та природоохоронних знань.

Головним завданням навчання математики є формування у школярів ключових математичних компетенцій (обчислювальних, інформаційно – графічних, просторово – орієнтаційних, алгебраїчних, геометричних, логічних), результатом засвоєння яких є математична компетентність учнів.

Основу змісту початкового курсу математики становить арифметика цілих невід’ємних чисел і вимірювання величин. У 2 класі учні вивчають таблиці додавання і віднімання у межах 20 з переходом через розряд, а на їх основі – всі випадки додавання і віднімання у межах 100, опановують табличне множення і ділення. Підручники з математики забезпечують реалізацію мети і завдань, визначених навчальною програмою з математики, з дотриманням концентричного принципу побудови програми.

«Математика, 2 клас» (авт. М. В.Богданович, Г. П. Лишенко)

Навчальний матеріал розміщено поурочно, матеріали уроків містять завдання з підготовки до вивчення, ознайомлення та первинного закріплення нового матеріалу, а також завдання для закріплення раніше вивченого матеріалу і підготовки до наступного уроку. Це сприяє побудові системи уроків з урахуванням взаємозв'язків, наступності та поступового підвищення ступеня складності.

Уміщені в підручнику узагальнюючі тексти, таблиці, схеми допоможуть учням узагальнити навчальний матеріал, усвідомити його змістово-логічні зв’язки.

Зразки виконання завдань, розв’язування задач, міркувань, подані у підручнику, спонукають учнів до самоконтролю і самооцінки.

Увагу учителів слід зосередити на таких особливостях підручника:

1. Однаковий підхід до ознайомлення з новим матеріалом. Так, наприклад, вивчення таблиць додавання і віднімання чисел відбувається за однаковим планом, таблиці множення і ділення теж складаються за однаковим планом, а властивості додавання суми до числа і віднімання суми від числа використовуються для обґрунтування прийомів додавання і віднімання числа частинами.

2. Значне збільшення кількості геометричних завдань, що сприятиме кращому розвитку в учнів просторово-схематичного мислення.

3. Система сюжетних складених задач підручника спрямована на вироблення загальних підходів до їх розв’язування. Тому задачі для домашніх завдань не завжди подібні до задач, які розв’язувались на уроці.

4. На кожному уроці є завдання з умовним позначенням – «сніжинкою», які використовуються для поглибленого засвоєння матеріалу, що розглядається. Для кожного уроку подано також завдання з логічним навантаженням.

5. Після кожної теми вміщено «Додаткові завдання», які вчитель використовує відповідно до свого бачення їх місця в навчальному процесі.«Математика, 2 клас» (авт. Ф. М. Рівкінд, Л. В.Оляницька)

Підручник складається з V розділів, які у свою чергу поділяються на уроки. У розділі I повторюється матеріал про числа та дії з ними, вивчений у 1 класі, при повторенні назв компонентів дій додавання і віднімання вводиться поняття рівняння. У розділі II вивчається додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд, у розділі III - додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Кожен випадок додавання чи віднімання розглядається за єдиною схемою: У розділі IV вивчається табличне множення і ділення. Розділ V присвячено повторенню матеріалу, вивченого у другому класі.

Усі уроки, вміщені в підручнику, мають єдину структуру. Перші завдання уроків дадуть змогу вчителеві організувати «математичну розминку», доцільно за цими завданнями організувати групову діяльність учнів. Введенню багатьох понять передують вправи, виконання яких «підводить» учнів до формування правила, закону тощо. При вивченні арифметичних дій над числами пропонуються різні способи їх виконання, учні мають можливість порівняти їх й обрати для себе найбільш раціональний. Завдання для формування обчислювальних навичок подані за принципом «від простого до складного.

Текстові задачі відзначаються різноманітністю сюжетів. Значна увага приділена складанню задач (за малюнком, коротким записом, розв’язанням).

Система геометричних завдань, пов’язаних із кресленням фігур, вимірюванням і обчисленням геометричних величин, дозволяє проілюструвати просторові та кількісні характеристики реальних об’єктів, організувати продуктивну діяльність молодших школярів. Завдання для домашнього виконання спрямовані на закріплення основних знань, з якими учні ознайомились на уроці.

Зміст підручника створює умови для застосування диференційованого підходу в навчанні школярів: завдання логічного характеру в рубриці «Банк математичних цікавинок», додаткові теми (наприклад, нестандартні задачі).

Навчальний предмет "Сходинки до інформатики" визначений як пропедевтичний. Основна увага приділяється саме ознайомленню учнів з визначеним програмою набором понять і термінів, не формулюючи строгих означень, часто звертаючись до набутого життєвого досвіду учнів початкової школи, але не відходячи в той самий час від принципу науковості.

«Сходинки до інформатики» (авт. Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Ф. М. Рівкінд , Й. Я. Ривкінд).

Розгортання дидактично-методичного змісту програми з предмету "Сходинки до інформатики", визначає вибір, акцентування і послідовність усього навчального матеріалу. Він є не лише засобом навчання для вчителя (орієнтований сценарій уроку), а й для учня (формування навичок роботи з літературою, різноманітним програмним забезпеченням) та засобом забезпечення для нього ситуації успіху.

Формуванню системи знань сприяє використання авторами підручника визначених типів завдань, які зустрічаються не одноразово, а при вивченні різних розділів. Такими, наприклад, є завдання на встановлення відповідностей, на кодування і декодування повідомлень та інші.

Особливу увагу авторський колектив приділив підтримці, корекції i пропедевтиці знань з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української, російської, англійської мови, математики та ін.«Сходинки до інформатики, 2 клас» (авт. О.В. Коршунова)

Матеріал підручника формує початкові уявлення про базові поняття інформатики та навички роботи з комп‘ютерними програмами, алгоритмічне, логічне та критичне мислення.

Первинне сприйняття навчального матеріалу зумовлюється такими особливостями дітей молодшого шкільного віку, як образність, конкретність та емоційність сприймання. Успішна реалізація цього процесу передбачена у підручнику поданням більшої частини матеріалу у намальованих історіях–коміксах та значною кількістю ілюстрацій. «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» – такий принцип був закладений в ідею подання навчального матеріалу підручника.

Реалізація особистісно орієнтованої моделі навчання здійснюється наявністю у підручнику завдань з позначкою «Поміркуй», «Працюємо удвох», «Розв‘яжи», «Виконай удома». Передбачається, що завдання з позначкою «Поміркуй» будуть запропоновані учням, що потребують на уроці додаткового навантаження. Більшість завдань цієї категорії мають кілька розв‘язків або потребують від учня креативного мислення, спонукають до творчого вирішення завдань. Також учитель може запропонувати таким учням додаткове домашнє завдання, позначене значком «Виконай удома».

Завдання для роботи в парах позначені значком «Працюємо удвох». Більшість завдань, що розміщенні в цій категорії, – це навчальні ігри.

«Сходинки до інформатики» для 2 класу (авт. М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька)

Підручник складається з 6 розділів. Кожний розділ охоплює декілька тем, які розглядаються на окремих уроках. Кожний урок розміщений на 4 сторінках і містить: вступну частину, в якій зазначено тему й мету уроку, основні знання та навички, яких набудуть учні в ході уроку; теоретичнучастину, поділену на кілька змістових блоків, що надає можливість дитині засвоювати певний обсяг систематизованих знань поступово; практичне завдання з описом порядку його виконання та очікуваними висновками; запитання і завдання, які містять запитання для контролю і самоконтролю знань, творче завдання та логічну задачу. Подання нового матеріалу супроводжують пропедевтичні та контролюючі запитання і завдання.

До кожного уроку також включено рубрики «Комп’ютерний словничок», що містить нові слова, засвоєні на уроці, та «Цікавинки», у якій подано пізнавальну інформацію.

Предмет «Основи здоров’я» відіграє найважливішу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння всебічному розвитку дітей. Важливим є створення проблемних та ігрових ситуацій, використання прийомів інтерактивного навчання.

Уроки з основ здоров’я бажано проводити в спеціально обладнаному класі (кабінеті) або на спеціальному майданчику (у дворі школи, спортзалі, медичному кабінеті) з використанням навчально-наочних посібників та обладнання. Деякі заняття з правил дорожнього руху рекомендується проводити на вулиці, поблизу перехрестя, де можна спостерігати роботу засобів регулювання, рух транспортних засобів та пішоходів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів має бути заохочувальним і здійснюватися переважно засобами моніторингу за прогресом у знаннях, ставленнях та уміннях учнів упродовж навчання.«Основи здоров’я. 2 клас» (авт. І. Д.Бех, Т. В. Воронцова , В. С. Пономаренко, С. В. Страшко)

Зміст і методичний апарат підручника реалізує принцип дитиноцентризму, згідно з яким учень є повноцінним суб’єктом навчально-виховного процесу. У співпраці з батьками, вчителями й однолітками він розбудовує особисту систему цінностей і знань, спрямованих на досягнення високого рівня фізичного, психологічного та соціального благополуччя.

На початку підручника учні знайомляться з персонажами (своїми однолітками), за допомогою яких впродовж навчального року аналізуватимуть характерні для свого віку життєві ситуації.

Розділи підручника починаються з оглядових схем, які мають на меті зацікавити учнів новою тематикою. У кінці розділів наведено підсумкові завдання.

Кожен параграф підручника починається зі стартового завдання, що допомагає актуалізувати знання учнів з теми заняття, активізувати їх пізнавальну діяльність.

Новий матеріал опрацьовується шляхом таких інтерактивних методів, як «мозковий штурм», робота в парах або групах, виконання творчих завдань і проектів, інсценування. Для відпрацювання практичних навичок використовуються рольові ігри, іноді з використанням іграшок (гра в родину, перехід дороги на перехресті, «Лялька захворіла» тощо).

Наприкінці кожного параграфа учням пропонується закріпити пройдений матеріал за допомогою виконання підсумкового завдання або практичної роботи.

Попередження втоми здійснюється завдяки використанню фізкультхвилинок - вправ на зняття м’язового та емоційного напруження.

Використання в підручнику літературних творів вітчизняних авторів сприяє задоволенню естетичних потреб учнів, розвитку в них національної свідомості, формування почуття гордості за культуру свого народу.

Зважаючи на вікові особливості другокласників, кожна інформація в підручнику супроводжується ілюстративним матеріалом. Наявність словничка термінів забезпечує поповнення словникового запасу учнів.«Основи здоров’я. 2 клас» (авт. О. В. Гнатюк)

У процесі навчання предмету «Основи здоров’я» пропонується використовувати модифіковану структуру уроку, що дозволяє органічно поєднувати навчально-пізнавальну та оздоровчо-рухову діяльність школярів. Учні вчаться працювати з підручником у режимі «учитель-учні», «учитель-учень», «учень-учень»; самостійно, в парах та групах; виконувати навчальні дії тощо.

У підручнику передбачено завдання, які навчають різних способів пізнання. Вони сприяють розвитку мислення, уважності, спостережливості Пропонуються завдання, спрямовані на висвітлення власної думки дитини («Поясни, чому…»), розкриття власного життєвого досвіду («Розкажи, як ти виконуєш…»), завдання, які створюють проблемні ситуації («Як ти вчиниш, якщо…»), завдання практичного спрямування («Перевір…», «Визнач…»). Зважаючи на домінування наочно-образного мислення у другокласників, частина завдань пропонується з ілюстраціями. Рубрика «Словникова скарбничка» розкриває зміст нових слів.

Особливістю проведення уроків з основ здоров’я є те, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями потребує багаторазового вправляння. Тому важливим є використання різних методів і прийомів інтерактивного навчання, що базуються на принципі активної участі учнів: моделювання, рольові ігри, інсценування.

Відповідно до концепції підручника пропонується відвести на вивчення І розділу - 4 години, ІІ - 8 годин, ІІІ - 16 годин і ІV - 5 годин.

Основними завданнями трудового навчання у другому класі є розширення і вдосконалення знань і умінь обробки різних матеріалів та використання відповідних інструментів, формування креслярсько-графічної грамотності, розширення сенсорного досвіду, вдосконалення розвитку моторики рук, координації рухів і дій та розвиток пізнавальних процесів.«Трудове навчання, 2 клас» (авт. В. П. Тименко)

Зміст підручника спрямований на розвиток дитячої обдарованості засобами художнього проектування, дитячої дизайн-діяльності. У додатках до підручника пропонуються найпростіші способи педагогічної діагностики обдарованості другокласників. Кожний другокласник розглядається як допитливий Пізнайко: і вигадувач, і зображувач, і перетворювач матеріалів.

Пропонуєтьсяметод художніх проектів – поетапне створення виробів засобами словесного, кольорографічного проектування і предметно вираженого конструювання. Завдяки методу художнього проектування дотримується цілий ряд вимог стандарту з технологій щодо «розвитку пізнавальної, художньої і технічної обдарованості», інтелектуальної і творчої обдарованості учнів, яка має виявлятися у їхній здатності «поєднувати словесну, графічну і предметну інформацію у цілісних композиціях», в «умінні образно формулювати творчий задум», у «конструюванні композицій за власним задумом і образною уявою».

Особистісно ціннісне сприймання учнями навчальної інформації досягається віршованими текстами, загадками, кольорографічними перетвореннями природних фігур і наочними зразками виробів, тобто потрійністю інформаційних аналогів: словесних завдань - для «слухачів-мислителів»; графічних завдань - для «глядачів-художників»; завдань з предметних перетворень – для «діячів-майстрів». Забезпечується активізація алгоритму: почуття-думка-діло. Ціннісне ставлення учнів виявляється через уявлення і почуття, знання – через думку, а уміння і навички – через діло.

Метод художніх проектів потребує відповідної систематизації запитань, завдань і вправ. Вони носять ігровий характер. На уроках художнього проектування відбувається гра з кольорами, лініями, формами. Гра приваблює дітей не результативністю, а процесом. У процесі гри-проектування для дитини створюються педагогічні умови імпровізації, фантазування.

Зміст підручника розрахований для використання під час уроків, на дозвіллі, спільно з дорослими вдома. Як наслідок, учні оволодівають здатністю до ефективного художнього проектування, дитячою дизайн-діяльністю.«Трудове навчання, 2 клас» (авт. В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець)

Підручник побудований за тематичним принципом. Тому в загальному змісті виділені 5 основних тем – подорожей по містам, кожна з яких відповідає певному виду оброблювального матеріалу. У кожному розділі представлений цикл уроків по взаємопов'язаним темам, а в цілому розділ має загальну тему, яка винесена в його назву: 1) «Місто Казкового лісу»; 2) «Місто Ниток»; 3) «Місто Паперу»; 4) «Місто Пластиліну», 5) «Місто «Вміємо самі!».

Така структура дозволяє реалізувати системний підхід в освоєнні програмного матеріалу. Крім цього, в змісті розділів врахований також і календарний принцип планування уроків, який для початкової школи є актуальним.

Таким чином, структура підручника в повній мірі відображає саме загальноосвітній, культурологічний сенс навчального предмета. Всі «технологічні» лінії, зрозуміло, включені в зміст підручника в повному обсязі, але вони відіграють підлеглу роль. З точки зору освоєння практичних прийомів, матеріалів і технологій діяльність другокласників різноманітна, характеризується чітко витриманою послідовністю у формуванні дій та операцій і представлена роботами більш високого технологічного рівня, ніж раніше.

У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі відіграє незамінну роль. Він здатний увести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, відчути радість від власної творчості.

«Образотворче мистецтво. 2 клас» (авт. О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко)

Підручник продовжує змістову лінію підручника для 1 класу. Школярі знайомляться з образотворчим мистецтвом разом з героєм-комунікатором – чарівницею Гармонією, якій допомагають королева Композиція, принц Декор та пан Колорит.

Оригінальність подання навчального матеріалу полягає у тому, що для оптимального художньо-естетичного розвитку молодших школярів зміст підручника побудовано за наскрізним тематичним принципом та з урахуванням варіативності художньо-практичних завдань, які учень самостійно вибирає з кількох запропонованих варіантів, що дозволяє втілити особистісно розвиваючу парадигму освіти.

Багатим є художнє оформлення підручника: у ньому широко представлено репродукції художніх творів високого ґатунку вітчизняних і зарубіжних митців, наведено методичні рисунки до кожної теми. Ілюстрації підручника виконують не тільки естетичну, але й методичну функцію: оформлення тематичних заставок, колонтитулів та колонцифр спрямоване на краще усвідомлення, закріплення навчального матеріалу.«Образотворче мистецтво. 2 клас» (авт. С. К. Трач, М. І. Резніченко)

Методика навчання основ образотворчого мистецтва у 2 класі за цим підручником має певні особливості. Насамперед, це подання навчального матеріалу з урахуванням традицій українського національного мистецтва в контексті зі світовою культурою, а також у тісному взаємозв’язку із суб’єктивним досвідом другокласників та специфікою наочно-образного мислення дітей цього віку; використання міжпредметних зв’язків, що сприяють проникненню учнів в образну сутність творів образотворчого мистецтва; побудова багатьох уроків на казкових образах, уявних мандрівках, що збуджує позитивні емоції, допомагає формуванню культури естетичного сприйняття та розвиває уяву; чергування видів діяльності учнів на кожному уроці (сприймання теоретичного матеріалу, ознайомлення із творами мистецтва, навчальні вправи, творчі завдання); включення у зміст багатьох уроків колективної творчої діяльності на основі інтегрування різних видів мистецтв, а також творчо-ігрової та оцінної діяльності у вербальних та невербальних варіантах.

Вивчення молодшими школярами курсу "Музика", який є складовою освітньої галузі "Мистецтво", дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід’ємну частину світової музичної культури, опановувати специфіку художньо-образної мови.

Інтегрований підхід до викладання музики, зокрема основ музичної грамоти, створює сприятливі умови для засвоєння учнями закономірностей виникнення й розвитку музичного мистецтва в комплексному його поєднанні з науками й мистецтвами, творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до музики як до прояву життя.«Музичне мистецтво. 2 клас» (авт. О. В. Лобова)

Підручник дає змогу ознайомити школярів зі звуковою природою, джерелами та різновидами музичного мистецтва; змістовим і емоційним багатством, виражальними і зображальними можливостями вокальних та інструментальних, програмних і не програмних творів; з інтонаційною природою, основними елементами мови музики й особливостями її розвитку; вивільнити навчальний процес від зайвої механічної роботи, розвивати аналітичне мислення, забезпечити диференційований підхід у засвоєнні знань.

Підручник дозволяє вчителю, що творчо працює з класом, застосовувати свої методичні прийоми, використовуючи для цього довідкові матеріали.

«Музичне мистецтво. 2 клас» (авт. Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко)

Підручник «Музичне мистецтво» для 2 класу відповідно до вимог програми структуровано за 4 розділами — «Типи музики», «Виражальне та зображальне в музиці», «Основні музичні жанри», «Мова музики», що визначає зміст і наповненість конкретних тем-уроків (усього 31, з них 2 (у кінці кожного семестра) спрямовані на перевірку знань учнів в ігровій формі).

Структура підручника містить кілька блоків:


 • пояснення нового матеріалу, що відбувається у формі діалогічної бесіди між казковими персонажами — мудрим чарівником Музикусом, веселим хлопчиком Тріольчиком і мешканцями країни Музики (королевою Мелодією та королем Ритмом, паном Темпом і феєю Динамікою);

 • завдання і запитання для сприймання музики (Слухаємо музику);

 • завдання для виконання пісень і поспівок (Співаємо разом);

 • запитання для закріплення матеріалу, більшість з яких мають діяльнісний та ігровий характер (Фантазуємо, граємо, жартуємо).

Ілюстрації, подані у підручнику, репрезентують насамперед мистецькі шедеври, а фотографії, вміщені із дидактичними цілями, полегшують засвоєння закономірностей музичного мистецтва. У нотному додатку для вчителя подані ноти та тексти пісень.

«Мистецтво. 2 клас»(авт. Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна, О. М. Дмитренко)

Підручник розроблено відповідно до навчальної програми інтегрованого курсу «Мистецтво. 2 клас» (авт. Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна, О. М. Дмитренко), він є концептуальним продовженням підручника «Мистецтво. 1 клас». Зміст підручника структуровано, згідно з програмою, відповідно до домінантних ліній – музичне мистецтво, образотворче мистецтво, кожна з яких реалізує основні види діяльності на уроці: сприймання мистецтва та художньо-практична діяльність (спів, малювання). Підручник щедро ілюстрований творами мистецтва, у ньому вміщено різноманітні види завдань, які спонукатимуть розвитку творчості дитини, формуванню різних видів компетентностей – предметних, міжпредметних та загальнокультурних. До змісту підручника уведено казкових героїв, Лясольку і Барвика, які «супроводжують» учнів країною мистецтва.Добровольська Л.Н., завідувач лабораторією

дошкільної та початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради;

Чорновіл В.О., методист лабораторії

дошкільної та початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі у 2013-2014 навчальному року

2012-2013 навчальний рік – знаменний рік у житті початкової школи – початок оновлення змісту освіти шляхом впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Тому діяльність лабораторії дошкільної та початкової освіти, яка працює над проблемою «Науково-методичне забезпечення процесу удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників дошкільної та початкової ланок освіти, впровадження сучасних моделей навчання на засадах особистісно-орієнтованих технологій, поширення інноваційного педагогічного досвіду» у 2012-2013 навчальному році була спрямована на ефективне впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. З цією метою для підвищення професійної майстерності вчителів початкових класів створені Школи: вчителя 1-го класу і вчителя 2-го класу, які реалізують ряд актуальних завдань. Так, відповідно до запитів сьогодення під час курсової підготовки для слухачів запроваджені лекції та практичні заняття, які висвітлюють питання організації навчально-виховного процесу початкової школи за новим Держстандартом.

З метою розширення обсягу знань та вдосконалення професійних умінь учителів початкових класів у побудові навчально-виховного процесу, спрямованого на формування творчо мислячої дитини, збагачення методами активізації навчально-творчої діяльності учнів розроблено спецкурси «Розвиток мислення молодших школярів» та «Використання проектної діяльності у початковій школі».

На базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проводяться експрес-курси підготовки вчителів початкових класів до викладання предмета «Сходинки до інформатики», мета яких успішне опанування практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та оволодіння методикою викладання зазначеного предмета в початковій школі. До 1 вересня 2013 року плануємо підготувати 100% вчителів початкових класів до викладання предмета «Сходинки до інформатики» у 2 класі.

Для надання методичної допомоги вчителям початкових класів створена і діє на Інтернет-ресурсі http://cit.ckipo.edu.ua/ он-лайнова спільнота вчителів початкових класів з питань викладання предметів у початковій школі.

В області працюють обласні творчі групи вчителів початкових класів: • «Здійснення апробації підручників для першого класу»;

 • «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи»;

 • «Формування компетентностей молодших школярів».

Педагоги області здійснювали апробацію підручників для першого класу: «Буквар» (авт. М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко); «Буквар» (авт. М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко); «Математика» (авт. Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницька); «Математика» (авт. М.В. Богданович, Г.П. Лишенко); «Музичне мистецтво», (авт. Л.С. Аристова, В.В. Сергієнко) і «Музичне мистецтво» (авт. О.В. Лобова). Учителі початкових класів брали участь у громадсько-педагогічному обговоренні та аналізі оригінал-макету підручника «Трудове навчання» (авт. В.К. Сидоренко, Н.В. Котелянець, О.В. Агєєва) для учнів 3 класу.

Для розкриття новизни навчального змісту та особливостей побудови уроків навчання грамоти (1 клас), української мови та літературного читання (2 клас) проведено майстер-класи М.Д. Захарійчук та В.О. Науменко, авторів комплекту підручників, посібників та зошитів для учнів 1-их і 2-их класів.

На допомогу вчителям початкових класів та вихователям груп продовженого дня укладено посібник «Нові орієнтири початкової освіти» (автори-укладачі Гаряча С.А., Добровольська Л.Н.), який містить теоретико-методичні та практичні матеріали, які допомагають педагогам впроваджувати новий Державний стандарт початкової загальної освіти та організувати навчально-виховний процес з першокласниками.

З метою підвищення професійної компетентності та творчої активності вчителів початкових класів розроблено та проведено творчі майстерні педагогів-новаторів області: лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», вчителя-методиста О.В. Савченко, заслужених учителів України М.Г. Довбуш та С.І. Силантьєвої.

Цікавою формою залучення педагогів до обговорення питань щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі є Інтернет-семінари. Під час проведення Інтернет-семінару «Організація різних видів діяльності учнів початкових класів під час викладання курсу «Природознавство» згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти 2011 року» вчителі початкових класів ділилися досвідом, як через навчальний матеріал природознавства, зокрема засвоєння фактів, явищ, процесів оточуючого світу, через правильно організовану діяльність з різними об’єктами, допомогти дитині пізнати навколишній світ і забезпечити набуття життєво необхідних знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Під час обласної науково-практичної конференції «Діти нової свідомості» через формат відео та живого спілкування педагогічні працівники області мали можливість дізнатися про отримані на сьогодні результати дослідження феномену сучасних дітей, зорієнтуватися на переосмислення сприйняття дітей нового покоління та взаємодії з ними,виокремити пропозиції щодо перспектив створення відповідного психолого-педагогічного підґрунтя, яке сприятиме піднесенню духовного розвитку дитини і дорослого, гуманізації та облагородженню освітнього простору.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів 2013/14 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань. Перший урок у початкових класах проводиться за темою «Черкащина! Вкраїни рідної окраса, Земля безсмертного Тараса!» з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів.

Звертаємо увагу на те, що у 2013-2014 навчальному році організація навчально-виховного процесу у 3-4 класах здійснюється за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, розміщеними в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 №1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник МОН України №17-18, 2011).

Робочі плани для 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 682 від 29.11.2005.

Для спеціалізованих 3-4 класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 182 від 13.03.2006.

Для спеціалізованих 3-4 класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 291 від 13.05.2005 (додатки 2, 3), з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України № 682 від 29.11.2005).

Організація навчання в 3-4 класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН № 469 від 20.06.2006 згідно з рішенням колегії МОН від 24.05.2006):

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №572 від 10.06.2011 затверджено Типові навчальні плани початкової школи та передбачено поетапне введення їх в дію, зокрема:

у 3-х класах – з 2014/ 2015 н. р.;

у 4-х класах – з 2015/ 2016 н. р.

Особливості організації навчально-виховного процесу

у 1-2-их класах

З 1 вересня 2013 року в 1-2 класах загальноосвітніх навчальних закладів продовжується впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Робочі навчальні плани для 1-2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572. Відповідно до мови навчання у системі початкової загальної освіти зазначеним документом передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів:

• для початкової школи з українською мовою навчання;

• для початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини;

• для початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання та з поглибленим вивченням іноземних мов;

• для спеціалізованої початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини та з поглибленим вивченням іноземних мов;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів музичного профілю;

• для спеціалізованої початкової школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів художнього профілю.Нагадуємо, що для забезпечення повноцінності початкової загальної освіти необхідна реалізація інваріантної і варіативної складової, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів навчального плану.

Організація навчання в 1-2 класах у 2013/14 навчальному році здійснюється за навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 №1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені на сайті МОН України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua:


 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011;

 • Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012;

 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

Для реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти використовуються підручники для 1-2 класів з усіх предметів інваріантної складової, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 № 118 «Про надання грифа навчальній літературі».

Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у 1-их класах здійснюється за груповою (класно-урочною) та індивідуальною формами навчання.

Тривалість уроків у 1-их класах загальноосвітніх навчальних закладів становить 35 хвилин. З метою збереження здоров’я першокласників, запобігання їх втоми під час уроків потрібно проводити 2 фізкультхвилинки (на 10-15-ій і 20-25-ій хвилині кожного уроку), які містять рухливі, дихальні вправи, вправи для збереження зору, пальчикову гімнастику тощо. Але, якщо діти швидко стомлюються, можна провести і три фізкультхвилинки протягом уроку (особливо в першому півріччі ).

Наголошуємо, що навчальні досягнення учнів 1-их класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів оцінюються словесно, а не в балах. Не допустимо використання умовних символів як замінників бальної шкали при перевірці письмових робіт з мов, математики, природознавства та інших предметів у 1 класі. Проте, застосування штампів, наклейок як подарунків учневі за гарно виконану роботу, старанність або з метою заохочення є доречним.

Результати вербального оцінювання навчальних досягнень з кожного предмету у 1-2 класах до класного журналу не заносяться.

У І семестрі 2-го класу рівень навчальних досягнень учнів, оцінюється вербально, а у ІІ семестрі – в балах. Навчальні досягнення другокласників з предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Сходинки до інформатики» протягом року оцінюються вербально.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог Державних санітарних норм, згідно з якими у 1-му класі домашні завдання не задаються, У 2-му класі на виконання домашніх завдань учні мають витрачати не більше 45 хв, у 3-му – 1 год 10 хв, у 4-му – 1 год 30 хв. Домашні завдання не рекомендується задавати на вихідні, святкові та канікулярні дні.

У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптації першокласника до шкільного життя. Тому протягом перших дев’яти днів навчання пропонуємо провести адаптаційний період, під час якого учні знайомляться з вчителем, один з одним, з нормами співпраці, правилами поведінки в школі тощо.

За рекомендаціями листа МОН України за від 01.06.12 за №1/9-426, для забезпечення синхронності у навчанні грамоти (читання й письма) за рішенням педагогічної ради навчального закладу в 1-му класі доцільно використати на цей предмет 1 годину варіативної складової. Доречно проводити бінарні уроки навчання грамоти.

Детальніше про організацію навчально-виховного процесу у першому класі можна прочитати у навчально-методичному посібнику «Нові орієнтири початкової школи» (авт. Гаряча С.А., Добровольська Л.Н., Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – 194 с.).Вивчення предметів у 2 класі

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти потребує від учителя ґрунтовного знання навчальних програм та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.Українська мова

Вивчення початкового курсу української мови у 2-му класі здійснюється за підручниками «Українська мова» (авт. М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик) та «Українська мова» (авт. М.Д. Захарійчук). Основною метою вказаного курсу є формування комунікаційної компетентності учнів, тобто їх здатність успішно користуватися мовою у ході пізнання світу, спілкування, взаємодії з іншими учасниками навчального процесу. Важливо навчити молодших школярів творчо застосовувати знання, уміння, способи діяльності в нових умовах, оцінювати результати навчання власні і товаришів. Щоб забезпечити виконання зазначених у навчальній програмі з української мови завдань, зокрема, гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, засвоєння знань про мову, мовні вміння, необхідно постійно проводити роботу над формуванням компетентності уміння вчитися. Важливою є реалізація соціокультурної змістової лінії, яка передбачає формування в учнів уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, розширення знань державу, її символи, традиції і звичаї, літературну спадщину тощо.

Матеріали підручників допомагають вчителеві забезпечити виконання програми. При складанні календарно-тематичних планів слід враховувати, що підручники з української мови по-різному структуровані. Так, структура підручника «Українська мова» (авт. М.Д. Захарійчук) чітко відповідає мовній змістовій лінії навчальної програми. Тоді, як автори підручника «Українська мова» М.С. Вашуленко і С.Г. Дубовик структурування загального змісту розпочали з теми «Звуки і букви». А потім, використовуючи принцип від загального до часткового (В.В. Давидов), запропонували до вивчення теми у такому порядку: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово», «Правопис».

Під час викладання української мови значну увагу слід приділити практичному засвоєнню і використанню матеріалів підручників. Навчальний процес на уроках потрібно організувати таким чином, щоб учень був не пасивним слухачем і виконавцем вправ, а активним, мислячим співрозмовником, здатним мати і відстоювати власну думку, дискутувати, доповідати, коментувати тощо.Літературне читання

У 2-му класі учні розпочинають вивчати навчальний предмет «Літературне читання», що є складовою освітньої галузі «Мови і літератури», головною метою якого визначено розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності. Назва навчального предмета орієнтує на роботу з літературним твором як зразком мистецтва слова. Завдання вчителя – організувати роботу на уроці так, щоб навчити дитину повноцінно сприймати художній твір як мистецтво. Під час навчання необхідно забезпечити розвиток усіх характеристик навички читання вголос і мовчки (ІІ семестр) за провідної ролі смислового читання; оволодіння прийомами виразного читання, вмінням будувати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого), вести діалог.

Під час уроків літературного читання слід застосовувати технології кооперативного навчання, інтерактивні форми і методи, створювати спеціальні навчальні ситуації (робота в парах, ротаційних змінних трійках, малих групах, читання з передбаченням, незакінчені речення, колективне обговорення змісту прочитаного, прослуханого, участь у літературній бесіді, рольові літературні ігри, декламація, драматизація тощо), у процесі яких формується культура спілкування молодших школярів.

Звертаємо увагу на нову змістову лінію «Досвід читацької діяльності» (опрацювання текстів різних видів), яка передбачає ознайомлення учнів початкових класів з особливостями опрацювання художнього твору , зокрема усвідомлення жанрових особливостей твору; його смисловий і структурний аналіз; засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення до змісту прочитаного/прослуханого.

Зазначаємо, що 1 раз на два тижні проводиться окремий урок позакласного читання. Визначаючи твори для проведення вищевказаного уроку, слід враховувати умови забезпечення дитячою літературою районних (міських), шкільних, домашніх бібліотек.

Математика

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти метою освітньої галузі «Математика» є формування предметної математичної компетентності. Структурними елементами змісту освіти є набуття молодшими школярами обчислювальних, логічних, алгебраїчних, просторово-орієнтаційних, інформаційно-графічних геометричних компетенцій. Вчителеві потрібно не лише сформувати в учнів відповідні знання, уміння і навички, а й навчити практично їх застосовувати у реальних життєвих ситуаціях. Реалізація нової змістової лінії «Робота з даними» полягає в ознайомленні учнів на практичному рівні зі способами подання інформації, її аналізом і порівнянням.

За новою програмою у 2-му класі вивчаються дії додавання і віднімання з переходом через десяток у два етапи:

І – додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20;

ІІ – додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 100.

У 2-му класі вивчаються всі таблиці множення і ділення. Для успішного засвоєння учнів відповідних таблиць необхідно розкрити сутність цих дій, показати взаємозв’язок між ними.

Зміст кожної арифметичної дії розкривається в процесі виконання ряду практичних дій з предметними множинами.

У 2-му класі продовжується робота над задачами, зокрема формується поняття про складену задачу, її структурні елементи, сутність процесу розв’язання, аналітичних чи синтетичних міркуваннях щодо пошуку шляхів її вирішення. Учні під керівництвом учителя моделюють описані у задачі ситуації у вигляді короткого запису, схеми, графів, таблиць. Розв’язок задач записують діями (з поясненням або запитаннями) чи виразом; відповідь – повну.Трудове навчання

Суттєві зміни відбулися у програмі «Трудове навчання», мета якого формування предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка сприяє розвитку їх практичних та побутових умінь і навичок. На вивчення даного предмета відводиться 1 година на тиждень. Кардинально змінено підхід до структурування програми 2-го класу. Для опрацювання запропоновано такі теми: 1. Робота з природними матеріалами.

 2. Аплікація з використанням ниток.

 3. Згинання і складання паперу.

 4. Паперові об’ємні фігури.

 5. Орнамент.

 6. Оригамі.

 7. Витинанка.

 8. Робота із пластиліном на площині з елементами творчості.

 9. Самообслуговування. Культура харчування.

 10. Самообслуговування . Одяг і взуття.

 11. Макетування.

 12. Екскурсії.

Важливим є введення таких тем, як «Самообслуговування» і «Екскурсії», які дають можливість сформувати у школярів навички соціалізації, розширити уявлення про оточуючий світ, як систему взаємопов’язаних елементів. Запропоновані програмою бесіди необхідно проводити, використовуючи різноманітні інтерактивні форми.

Сходинки до інформатики

У 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів розпочинається вивчення нового предмета «Сходинки до інформатики» (1 год на тиждень).Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-383 від 30.05.13 при вивченні зазначеного курсу клас ділиться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі. Важливо, щоб навчання молодших школярів за програмою «Сходинки до інформатики» здійснювалося у першій половині дня згідно розкладу уроків, використовуючи найновіше комп’ютерне обладнання. Пріоритетне право викладання курсу має відповідно підготовлений учитель початкових класів (пройшов навчання за спецкурсом «Сходинки до інформатики»).

Особливістю уроку «Сходинки до інформатики» є те, що він розбивається на 3 частини: теоретичну, практичну і розвивальну, причому практична частина уроку є продовженням теоретичної. Учитель має так спланувати роботу учнів на уроці, щоб кожен з них зміг попрацювати відведений для цього без шкоди для здоров’я час (у 2 класі – до 15 хв) безпосередньо за комп’ютером. Звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Природознавство

У програмі природознавства для 2-го класу знайшли відображення всі ті ж змістові лінії освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти, які школярі вивчали у 1-му класі, а саме: об’єкти природи, взаємозв’язки в природі, Земля – планета Сонячної системи, Україна на планеті Земля, рідний край, охорона і збереження природи, методи пізнання природи. Так, як зміст програми структурований за спірально-концентричним принципом, то другокласники вивчають уже знайомі поняття глибше, проникаючи в сутність явищ та процесів на доступному рівні, відповідно до їх вікових особливостей.

Основним принципом побудови програми з природознавства для 2-го класу є фенологічний (сезонний). Тому в чотирьох розділах (темах) програми зосереджені матеріали про зміни стану природи в різні пори року: восени, взимку, навесні та влітку. Ці ж розділи розкривають ряд питань, які стосуються розуміння сутності виникнення сезонних природних явищ, без яких важко умотивовано проводити спостереження за природою впродовж кожного сезону.

Особливу увагу на уроках природознавства у 2-му класі необхідно приділити практичному спрямуванню, тобто застосуванню набутих учнями знань у різноманітних життєвих ситуаціях. У першу чергу, це стосується правил поведінки серед природи, оціночних суджень щодо ставлення свого та інших людей до природи, участі в доступній природоохоронній діяльності, наприклад, виготовлення годівничок для птахів, догляд за рослинами і тваринами, допомога старшим під час проведення весняно-осінніх робіт на шкільному подвір’ї чи своїй вулиці тощо. Особливу увагу слід приділитиведенню спостережень, як універсальному методу вивчення природи;дослідницькій роботі, творчим завданням, які зазначені у кожній темі програми.

Під час спостережень у природі рекомендується проводити записи і замальовки, а також робити фото, кіно та магнітофонні записи, вести «Календар природи». Для спостереження за погодою необхідно за вікном класного приміщення або поблизу нього повісити термометр для вимірювання температури.

За програмою передбачено роботу учнів у шести міні-проектах, участь у яких стимулює інтерес учнів до отримання нових знань, розвитку їх здібностей та обдарувань, практичного застосування знань у конкретній діяльності.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від 24.05.13 1/9-368

На № від

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка