Про науково-методичний супровід викладання іноземної мови у 7-му класі в 2015-2016 навчальному роціСкачати 85.25 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір85.25 Kb.
#11795
Про науково-методичний супровід викладання іноземної мови

у 7-му класі в 2015-2016 навчальному році

Для учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов готуються нові підручники та навчально-методичні комплекси. Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування. Учителю надається право вибору підручника, який відповідав би конкретним умовам навчання. Проте лише підручник не може забезпечити досягнення цілей, визначених державою до рівня володіння іноземною мовою випускників сучасної школи. Потрібно широко використовувати й інші засоби: робочі зошити, аудіо- та відеоматеріали, твори для домашнього читання, текстові завдання тощо.

У 7-му класі продовжується систематична й послідовна робота з аутентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, які потребують особистісної оцінки подій, вчинків, дій, аргументації власного вибору, точки зору. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову художню та публіцистичну літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.

Рівень володіння іноземною мовою на кінець сьомого класу відповідає рівню А1+ (в школах, де мова вивчається поглиблено, рівню А2) згідно із «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»Національно-патріотичне виховання на уроках іноземної мови

Комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи.Основна школа – це час для виховання любові до своєї малої батьківщини – села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії.

В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами Інтернету чи проектної діяльності, в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця. Матеріал навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку уміння співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. В основній школі відбувається формування навичок та умінь школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам’ятки культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси тощо.

Для учнів середньої школи завдання стають складнішими і відповіді на питання, вимагають певної аргументації. У 7 класі варто більш широко висвітлити теми: «Подорож»: діалоги про Україну; «Дозвілля»; «Туризм» додати тексти про переваги зеленого туризму у регіоні Карпат, текст про національні парки України. При вивченні теми «Подорож» учням можна запропонувати екскурсії у фортецю Хотин, Подорож у Карпати. При вивченні теми «Україна» учні повинні презентувати столицю з метою заохотити іноземних туристів приїхати у Київ. У цьому ж розділі учні вивчають матеріал про Україну та її історичні і пам’ятні місця, описують світлини мальовничих куточків нашої Батьківщини. Виховують почуття патріотизму і матеріали про народні свята (Різдво в Україні, колядки, щедрівки, фото з державною символікою під час святкування Дня Незалежності 24 серпня).
Програмові вимоги відповідно сфер ситуативного спілкування з англійської мови в 7-му класі

Навчання англійської мови має відбуватися з урахуванням наступних теоретичних принципів: • принципу комунікативної спрямованості навчання;

 • принципу ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу;

 • принципу діяльнісного характеру навчання;

 • принципу соціокультурного спрямування навчального процесу;

 • принципу домінуючої ролі вправ і завдань;

 • принципу взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності.


Сфери спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Лексична

Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)

Харчування (приготування їжі, сервіровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря)

Кіно і театр (відвідування театру, кінотеатру) Спорт (спортивні змагання, відомі спортсмени, клуби, секції)

Велика Британія (знайомство з визначними місцями Лондона)

Україна (основні пам’ятки історії та культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

 • характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей;

 • розпитувати з метою роз’яснення й уточнення інформації та надавати необхідні відповіді;

 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

 • просити й надавати допомогу;

 • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

 • висловлювати свої враження, почуття та емоції;

 • аргументувати свій вибір, точку зору;

 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

 • розповідати про свої захоплення;

 • обмінюватись думками з приводу подій, ситуації тощо
Види домашніх обов’язків. Родинні свята. Кухонні прилади. Посуд. Види обробки продуктів харчування. Назви медичних закладів. Жанри фільмів/вистав. Елементи інтер’єру кінотеатру/театру. Види спортивних змагань. Спортивні клуби, секції. Визначні місця столиць. Види позакласних заходів.

Дієслово:

Past Perfect. Tag-questions.

Модальні дієслова: must/mustn’t; need-needn’t; should/shouldn’t.

Займенник: зворотні (myself, ourselves, etc.); ступеню (enough, too…, a little, much).

Прислівник: часу (just, ever), ступеню (a lot, a little).

Сполучник: so, then.

Числівник: порядкові до 1000.

Прийменник:

часу (before, after, for, since)
Інтонація реплік погодження, інтонація складного речення, інтонація реплік поради та висловлення почуттів


Соціокультурна компетенція:

 • розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків людей іншої культури;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки;

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

Загальнонавчальна компетенція

 • уважно стежити за презентованою інформацією;

 • усвідомлювати мету поставленого завдання;

 • ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

 • активно застосовувати мову, що вивчається;

 • знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.


Очікувані результати на кінець 7-го класу

Аудіювання

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередковано (у звукозапису);

 • розуміють основний зміст короткого повідомлення;

 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі.

Монологічне мовлення:

 • логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;

 • передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;

 • дають оцінку прочитаному або почутому;

 • роблять підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.

Обсяг висловлювання у межах 12 речень.

Діалогічне мовлення:

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку;

 • спілкування будується на набутому мовному та мовленнєвому матеріалі і відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики.

Висловлення кожного у межах 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання:

 • читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).

Обсяг у межах 6000 друкованих знаків.

Письмо:

 • письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми;

 • описують предмет, особу, події, явища, об’єкти.

Обсяг письмового повідомлення у межах 12 речень.
Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.
На допомогу вчителю:

Wright, A., Betteridge, M. and Buckby, M. (2006) Games for Language Learning, Cambridge: Cambridge University Press.

Lindstromberg, S. (2004) Language Activities for Teenagers, Cambridge: Cambridge University Press.

Christison, M. A. and Bassano, S. (1995) Look, Who’s Talking!, California: Alta Book Center Publishers.

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

http://www.onestopenglish.com

http://www.pearson.com.ua

www.oup.com/elt

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/resources/

Flash Quizzes for English Study http://a4esl.org/q/f/


З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), більш детально ознайомитися із основними положеннями цього документа можна на сайтах:

http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/ukraine-education-reform-european-framework-re_vstup.pdf; http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-education-reform-european-framework-re_vstup.pdf; www.goethe.de/kiev

Скачати 85.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал