Про інноваційну та дослідно-експериментальну роботу кафедри педагогіки і психології за 2016 рік



Скачати 137.13 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір137.13 Kb.
Про інноваційну та дослідно-експериментальну роботу кафедри педагогіки і психології за 2016 рік
Освітні інноваційні процеси та інноваційна діяльність нині є визначальними чинниками оновлення змісту і системи освіти та суттєвим важелем переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Сьогодні, впроваджуючи нові знання і технології в освітню діяльність, педагогічні працівники шкіл Волині першочергово потребують знань про інноваційні процеси, освітні інновації та навичок практичного застосування новітніх технологій. Саме відповідну підготовку та інформаційну підтримку, на нашу думку, забезпечують вищі навчальні заклади системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тобто Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, а відповідно і всі його структурні підрозділи. Тому впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників на кафедрі ми розглядаємо як наукову проблему.

У роботі науково-педагогічні працівники кафедри дотримуються законодавчо-нормативних документів, які на теперишній час регламентують інноваційну діяльність в галузі освіти:

1. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

2. «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. із змінами від 16.10.2012 р.

3. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09. 2011 р. із змінами від 16.10.2012 р.

4. «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», наказ МОН України від 07.11.2000 р. № 522 із змінами та доповненнями 30.11.2012 р.

5. «Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказ МОН України від 20.01.2002 № 114 із змінами та доповненнями від 23.11.2009 р.

6. «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. із змінами від 16.10.2012 р.

Вирішенню поставлених завдань сприятиме процес систематичного впровадження освітніх інновацій. Ми погоджуємось і використовуємо результати досліджень Т. І. Бєсєди, М. Ю. Красовицького, А. В. Сердюка, які дослідили умови впровадження досягнень педагогічної науки у практику шкіл; Л. М. Ващенко, Л. І. Даниленко – розкрили умови організації запровадження інновацій в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, В. М. Маліхіною, Н. М. Чепурною, О. М. Самойленком – умови впровадження освітніх інновацій у навчальний процес інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Працівники кафедри розуміють, що процес впровадження освітніх інновацій тісно пов’язаний із сучасною педагогічною практикою, яку вивчає нова галузь загального наукового і педагогічного знання − педагогічна інноватика.

Враховані висвітлені раніше у наукових дослідженнях особливості та етапи процесу впровадження досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду та освітніх інновацій дозволили працівникам кафедри визначити такі етапи впровадження освітніх інновацій:

- діагностичний, на якому здійснюється моніторинг якості кваліфікації педагогів, виявлення кола проблем; оприлюднення результатів моніторингу для усвідомлення педагогічним колективом необхідності змін і впровадження інновації; пошук і актуалізація нових ідей;

- підготовчий забезпечує готовність педагогічного колективу до впровадження освітніх інновацій: ознайомлення з метою, змістом, завданнями, критеріями оцінювання та попередніми результатами (за умови, якщо впровадження даної інновації здійснювалось раніше на базі іншого навчального закладу);

- формуючий, створюється творча група для розробки плану впровадження, програми, координацію та моніторинг отриманих результатів на кожному етапі й оформлення документації;

- апробаційний (освоєння) інноваційної технології; моніторинг отриманих результатів, їх оцінка. Важливого значення набуває роль консультанта (наукового керівника) як одного з керівників інноваційної педагогічної програми, а також процес навчання педагогічних працівників під час якого відбувається освоєння механізмів ефективного впровадження;

- корекційний передбачає визначення та вивчення проблем впровадження за результатами моніторингу (мотивація, інформування учасників; фінансування, непередбачені обставини тощо) пошук шляхів їх вирішення та створення умов для повторного впровадження;

- адаптаційний – впровадження з урахуванням попередніх результатів: подолання опору та психологічного дискомфорту, якісне інформування суб’єктів процесу;

- експертний – передбачає залучення незалежних експертів для оцінювання результатів впровадження – визначає якісні зміни у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників;

- презентаційний – оприлюднення результатів впровадження освітніх інновацій (конференції, семінари, Інтернет-ресурси, ЗМІ).

Критичний аналіз теорії і практики впровадження освітніх інновацій дозволив нам уточнити та обґрунтувати організаційно-методичні, аналітично-інформаційні та психолого-педагогічні умови, які сприяють їх упровадженню у підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зокрема:



організаційно-методичні – передбачають створення та забезпечення діяльності інноваційних і інформаційних структурних підрозділів ІППО щодо організації впровадження освітніх інновацій, координації, моніторингу, системного інформування та консультування учасників;

аналітично–інформаційні – викликані гострою потребою у систематизації інформації про освітні інновації, досконалого її відбору на основі аналізу об’єктивних даних, визначення якості; розробка системи інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій; активного застосування сучасних ІКТ в інформаційних процесах та дистанційному навчанні; створення єдиного інформаційного простору системи післядипломної освіти;

психолого-педагогічні – виникли у наслідок активних сучасних перетворень у державі, суспільстві й освіті, які створюють у педагогічних працівників розуміння необхідності впровадження освітніх інновацій, але проблема їх психологічної неготовності до змін залишається актуальною.

Інноваційна діяльність кафедри визначається певними напрямами роботи, одним з яких є розробка проблеми інституту «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти» і кафедри «Підвищення рівня професіоналізму педагогів як умова інноваційного розвитку освіти». Кожен науково-педагогічний працівник свою інноваційну діяльність конкретизує через реалізацію власної проблеми наукового дослідження працівників кафедри.

За результатами наукових досліджень відповідно до інноваційних процесів у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників працівниками кафедри впроваджено такі навчальні дисципліни: «Інноваційна педагогіка», «Тенденції розвитку сучасної освіти», «Педагогічна майстерність», «Педагогічна психологія», «Психологія управління».

Науково-педагогічними працівниками розроблено 16 спецкурсів:

Вітюк В. В.:

1. «Технології професійного розвитку педагогів» (12 год.).

2. «Психологія управління змінами в освітніх організаціях» (12 год.).

Луцюк А. М.:

3. «Євроатлантична інтеграція і безпека України» (12 год.).

4. «Громадянська освіта» (12 год.).

Ткачук Н. М.:

5. «Моделювання педагогічної реальності: теорія і технології» (14 год).

6. «Клуби за інтересами як інноваційна форма позаурочної діяльності» (10 год.).

7. «Педагогічні технології навчання в старшій профільній школі» (18 год.).

8. «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади» (12 год.).



Остапйовський О.І.:

9. «Теорія та практика проведення тренінгу» (12 год.).

10. «Прикладна педагогічна психологія» (12 год.).

11. «Психолого-педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі» (12 год.).



Турчина Л. І.:

12. «Формування лідерських якостей учнівської молоді» (8 год).

13. «Психолого-педагогічний супровід професіоналізації особистості в освітньому середовищі» (12 год).

Нечипорук О. В.:

14. «Тенденції реформування сучасної освіти за кордоном та в україні» (12 год.).



Кліш П. А.:

15. «Толерантне спілкування – один із засобів ефективного впливу на особистість» (12 год.).



Остапйовська Т. П.:

16. «Розвиток логічного мислення молодших школярів» (12 год.).

Кафедра з метою удосконалення освітньої інноваційної діяльності співпрацює з партнерами:


 • Національна академія педагогічних наук України.

 • ДВНЗ «Університет менеджменту».

 • Інститут проблем виховання НАПН України.

 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

 • Луцький педагогічний коледж.

 • Осередок розвитку освіти (Варшава, Республіка Польща).

 • Українська асоціація імені Василя Сухомлинського.

 • Товариство психологів України.

На базі окремих освітніх закладів науково-педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації (стажування), що є одним із шляхів теоретичного пізнання і практичного використання освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На нашій кафедрі також стажуються, так за останніх три роки – 2-є викладачів СНУ імені Лесі Українки, 8-м працівників Луцького педагогічного коледжу.

Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності передбачає наявність відповідних моделей. Однією із існуючих у сучасній науці й практиці моделей є модель підготовки педагогів до використання інноваційних технологій В. Сластьоніна, Л. Подимової, О. Козлової, яка включає такі взаємозумовлені компоненти:

а) поінформованість про інноваційну педагогічну технологію шляхом:

- оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних технологій;

- оволодіння технологією розробки та застосування педагогічних інновацій;

- визначення особистісної позиції щодо необхідності використання інноваційних педагогічних технологій на практиці;

б) технологізованість у формуванні компетентності педагогів щодо розробки та використання інноваційних педагогічних технологій;

в) результативність підготовки педагогів до використання інноваційних педагогічних технологій та її оцінку.

Структурна модель підготовки педагога до інноваційної діяльності, розроблена К. Макагон, має три етапи: діагностично-коригуючий; навчальний; аналітико-результативний.

Чотирьохрівнева структура готовності вчителів до інноваційної діяльності розроблена Н. Клокар, включає репродуктивний, репродуктивно-корегуючий, конструкторський, новаторський рівні.

Працівники кафедри дотримуються сформованої в області організаційної структури інноваційної освітньої діяльності, яка забезпечує системний підхід до дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах.
Управління освіти і науки та молоді Волинської ОДА

1. Ухвалює рішення про відкриття, впровадження, продовження або завершення експериментальних педагогічних досліджень (колегія, наказ);

2. Здійснює загальний контроль за ходом експерименту в межах своїх повноважень.

ВІППО:

1. Забезпечує поширення інноваційного досвіду серед освітян області;

2. Координує роботу методистів М/РМК/центрів з питань інноваційної діяльності;

3. Проводить експертизу заявок щодо доцільності проведення дослідно-експериментальної роботи;

4. Надає рекомендації щодо відкриття, впровадження, продовження або завершення експериментальних педагогічних досліджень на основі експертних висновків.

5. Забезпечує організаційний та методичний супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти;

6. Координує роботу навчальних закладів, на базі яких здійснюється педагогічний експеримент;

7. Аналізує результати досліджень.


Районні/міські управління/відділи освіти міськвиконкомів/райдержадміністрацій:
1. Готують листи-клопотання на відкриття експериментального дослідження;

2. Забезпечують методичну підтримку дослідження, здійснюють поточний контроль за ходом експерименту в межах своїх повноважень.


Ініціатор експериментального дослідження (директор навчального закладу):
1. Готує пакет документів на проведення дослідно-експериментальної роботи (заява, заявка, програма);

2. Здійснює поточний контроль за ходом експерименту в межах своїх повноважень;

3. Готує поточні та підсумковий звіти за результатами дослідно-експериментальної роботи.

Саме в умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. (Розуміння).


Освітня інновація в ЗОШ:

 • Психолого-педагогічна: нововведення в навчальному процесі; нововведення у виховному процесі; нововведення в управлінському процесі.

 • Науково-виробнича: комп’ютеризація; телекомунікація; матеріально-технічне оснащення.

 • Соціально-економічна: сучасні технології розвитку особистості; нововведення в правове забезпечення освіти; нововведення в економіку освіти.

Виходячи із цього, можна виокремити алгоритм впровадження освітніх інновацій, де важливим є: актуальність нововведення; відповідність нової ідеї загальній ідеї розвитку навчального закладу; результативність нововведення; творча новизна; методична розробленість ідеї; готовність суб’єктів інноваційного процесу до освоєння нововведення; ресурсне забезпечення.
Дослідно-експериментальна робота

 1. Комунальний заклад «Луцька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради» з проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів в умовах сучасного навчального закладу». Керівник – Вітюк В. В.; консультант – Луцюк А. М.

 2. Люблинецька ЗОШ-інтернат І–ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Волинської обласної ради з проблеми «Соціально-духовна адаптація особистості в умовах освітнього простору школи-інтернату». Керівник – Луцюк А. М.; консультант – Загрева В. Я..

 3. Комунальний заклад «Луцький НРЦ Луцької міської ради» Волинської області з проблеми «Соціалізація дітей з особливими потребами». Керівник – Остапйовський О. І.; консультант СНУ ім. Лесі Українки – Коць М. О.

 4. НВК «Локачинська ЗОШ I-III ступенів – гімназія» Локачинської районної ради» «Формування компетентної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища». Керівник – Луцюк А. М., консультант – Остапйовський О. І.

 5. Комунальний заклад «Луцький НВК «Гімназія № 14» Луцької міської ради». «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища». Керівник – Вітюк В. В., консультанти –Інститут обдарованої дитини Поліхун Н. І., СНУ ім. Лесі Українки Бабій М. Ф.

 6. Комунальний заклад «Луцька ЗОШ I-III ступенів № 23 Луцької міської ради» «Моделювання інноваційного середовища навчального закладу для формування соціально адаптованої особистості». Керівник – Турчина Л.І., консультанти – Вітюк В. В., Луцюк А. М.


Результати впровадження освітніх інновацій в ЗОШ:

 • оновлення змісту освіти;

 • докорінне переосмислення технологій навчання і виховання;

 • створення умов для реалізації особистості;

 • оновлення складових педагогічного процесу: мети, змісту, методів і засобів діяльності;

 • вміння вибудовувати концептуальні засади педагогічних нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію інноваційних дій;

 • створення нової системи управління навчальним закладом;

 • зміна організаційної структури навчального закладу (реорганізація системи методичної роботи);

 • підвищення рівня кваліфікації педагогів;

 • створення атмосфери творчості та емоційного комфорту.

Таким чином працівники кафедри і педагоги шкіл свою готовність до інноваційної діяльності визначають за такими показниками:
1. Усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій

2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи;

3. Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на експериментальну діяльність;

4. Готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності;

5. Володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розроблення нових.

На кафедрі проводиться координація та організація роботи з реалізації освітніх проектів. Так, працівниками реалізуються такі проекти:

Проект Українського фонду благополуччя дітей “Програма 15” за підтримки Bread for the World (Німечина). Тренінги на базі ЗОШ № 1 , 23, 22 м. Луцька

Проект Українського фонду благополуччя дітей «Впровадження програми з попередження торгівлі людьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти, ІІ фаза» у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Проект Жіночого консорціуму України «Попередження насильства у школі» за підтримки Save the Children.

Соціальна програма Андрія Покровського "МИ#SVIDOMI" – цикл ток-шоу для школярів з антиреклами наркотиків. Уже охоплені проектом Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького, ЗОШ № 9, 7, 19, 1, 2, 3, 5, 15, Правничий ліцей-інтернат.



Про науково-інноваційну, дослідно-екпериментальну роботу кафедрали повідомляють на вченій (14 виступів) та науково-методичній (3) радах. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних заходах (конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах, круглих столах, творчих майстернях) з питань інновацій, наукових досліджень (міжнародні –15, всеукраїнські – 9, регіональні – 49). Загальна кількість публікацій – 96, з них ВАК – 9, «Педогогічний пошук» – 13. Здійснювалося опонування дисертацій (7), рецензування монографій, авторефератів дисертацій, посібників, магістерських, дипломних, бакалаврських робіт та іншої наукової та методичної продукції в загальній кількості –128.

Ми переконані в тому, що інноваційна педагогіка допомагає вчителеві глибше розуміти завдання сучасної школи, щоб синтезувати в підростаючій людині прагнення до навчання, до здобуття знань у різних видах діяльності, забезпечити розвиток особистості ерудованої, соціально активної, з розвинутим мисленням, спроможної самостійно, активно і творчо вирішувати поставлені перед нею практичні завдання. Саме з таких позицій науково – педагогічні працівники прагнуть ознайомлювати педагогів із інноваційними процесами в освіті, а практично їх реалізувати через дослідно- експериментальну роботу.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка