Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістюСторінка4/8
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділ 2 Аналіз системи управління якістю ТОВ „ФЕРУМ”

2.1 Характеристика фінансово-економічного стану підприємства


ТОВ „ФЕРУМ” зареєстровано у 1991 році в формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Юридична адреса: м. Київ, вул.. Промислова 17.

Вид діяльності: виробництво автомобільних причепів та скоб’яних виробів.

Проаналізуємо фінансово-економічний стан підприємства за останні три роки.Таблиця 2.1

Оцінка фінансового стану ТОВ „ФЕРУМ”.

Показники

Методика розрахунку показників

2002

2003

2004

Зміни

абсолютні
5-3


відносні,
%


1

2

3

4

5

6

7

1. Загальна вартість активів (майна).

Підсумок балансу (р.280)

39794,00

41399,00

44182,00

4388,00

11,03

2. Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів.

Розділ І активу балансу (р.080)

25585,00

26313,00

29290,00

3705,00

14,48

3. Вартість оборотних (мобільних) активів.

Підсумок р.ІІ і ІІІ активу балансу (р.260+р.270)

14209,00

15086,00

14892,00

683,00

4,81

4. Дебіторська заборгованість.

Підсумок р.150-210 розд. ІІ активу балансу.

3536,00

3036,00

2089,00

-1447,00

-40,92

5. Власний капітал.

Розділ І пасиву балансу (р.380)

36143,00

38996,00

42440,00

6297,00

17,42

6. Залучений капітал.

Підсумок (р.430, 480, 620, 630) розділів ІІ - V пасиву балансу.

3651,00

2403,00

1742,00

-1909,00

-52,29

7. Фондоозброєність:

 

 

 

 

 

 

- (за оплатою праці)

ф.1 (р.030):ф.2(р.240)

8,60

8,16

6,41

-2,19

-25,51

- середньооблікового працівника

ф.1 (р.030):ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

112,59

91,27

92,80

-19,79

-17,58

8. Вартість основних засобів:

 

 

 

 

 

 

- первісна

ф.1, р.031

46812,00

48725,00

52689,00

5877,00

12,55

- залишкова

ф.1, р.030

25333,00

26195,00

29233,00

3900,00

15,39

9. Коефіцієнт зносу основних засобів.

ф.1, р.032 / ф.1, р.031

0,46

0,46

0,45

-0,01

-2,98

10. Матеріаломісткість господарської діяльності.

ф.2 (р.230:р.280)

0,73

0,76

0,73

0,00

0,64

11. Трудомісткість господарської діяльності.

ф.2 (р.240 + р.250) : (р.035)

0,12

0,08

0,09

-0,02

-19,78

12. Фондомісткість господарської діяльності.

ф.2 (р.260:р.280)

0,07

0,07

0,07

0,00

-6,18

13. Матеріаловіддача.

ф.2 (р.280:р.230)

1,37

1,31

1,36

-0,01

-0,63

14. Коефіцієнт співвідношення:

 

 

 

 

 

 

- необоротних і оборотних активів.

ф.1 (р.080):(р.260+р.270)

1,80

1,74

1,97

х

х

- оборотних і необоротних активів.

ф.1 (р.260+р.270):(р.080)

0,56

0,57

0,51

х

х

15. Середньооблікова чисельність працівників.

ф.5 (середньооблікова чисельність працівників)

225

287

315

90,00

40,00

Згідно даних. наведених в табл.. 2.1 загальна вартість активів підприємства на кінець 2004 року склала 44182 тис. грн. В порівнянні з 2002 роком вона збільшилась на 4388 тис. грн. або 11,03%. Це свідчить про те, що підприємство розвивається і має стабільний фінансовий стан.

Вартість необоротних активів у 2004 році в порівняння з 2002 роком збільшилась на 3705 тис. грн., або на 14,48%; оборотних на 683 тис. грн. або 4,81%. Дана ситуація типова для підприємства виробничої сфери на якому, як правило, необоротні активи перевищують оборотні.

Дебіторська заборгованість за аналізований період зменшилась на 1447 тис. грн., або на 40,92%, це є позитивний показник, який свідчить про виважену політику керівництва підприємства щодо дебіторів.

Власний капітал підприємства збільшився на 6297 тис. грн., або на 17,42%, внаслідок чого відпала потреба в залучені додаткового запозиченого капіталу, сума якого скоротилась на 1909 тис. грн., або 52,29%.

Вартість основних засобів збільшилась на 5877 тис. грн., або на 12,5%, проте коефіцієнт зносу основних засобів свідчить, що основні засоби підприємства зношені на 45% (2004р.) і потребують більш інтенсивного оновлення.

Матеріаломісткість господарської діяльності є дуже високою – 0,73 (2004р.), а трудомісткість досить низькою – 0,09 (2004р.). Це обумовлено специфікою випускаємої продукції.

Коефіцієнти співвідношення необоротних і оборотних активів та оборотних і необоротних активів свідчать, що підприємство займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше ніж оборотних), що характерно для всіх виробничих підприємств.

Середньо облікова чисельність працівників за аналізований період збільшилась на 90 чол., або на 40%, що свідчить про збільшення обсягу виробництва.

Для того, щоб проаналізувати ліквідність підприємства розглянемо таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Оцінка ліквідності ТОВ „ФЕРУМ”.


Показники

Норматив

Формула розрахунку

2002

2003

2004

1

2

3

4

5

6

1. Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

>1

ф.1 (сума р.260-270):(р.620)

3,89

6,28

12,13

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.

>0,5

ф.1 (сума р.150-250):(р.620)

1,07

1,48

2,12

3. Коефіцієнт незалежності (забезпеченої) ліквідності.

>0,5

ф.1 (сума р.130-150 + 230,240):(р.620)

1,11

2,24

4,68

4.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

>0,2

ф.1 (сума р.220-240):(р.620)

0,10

0,22

0,42

5.Частка оборотних активів в загальній сумі активів.

за планом

ф.1 (р.260):(р.280)

0,36

0,36

0,34

6.Частка виробничих запасів в оборотних активах.

>0,5

ф.1 (сума р.100-120):(р.260)

0,46

0,44

0,47

Загальний коефіцієнт покриття на протязі аналізованого періоду має сталу тенденцію до збільшення. Це свідчить про достатність у підприємства обігових коштів для погашення боргів протягом року.

Коефіцієнт швидкої ліквідності становить: у 2002р – 1,07; у 2003р. – 1,48; у 2004 р. – 2,12. На протязі аналізованого періоду він становив нормативне значення (> 0,5). Цей коефіцієнт свідчить про те скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Що стосується коефіцієнта абсолютної ліквідності, то тут ситуація наступна: у 2002 році цей показник становив менше нормативу (норматив 0,2; показник 0,10), проте у 2003 та 2004 роках його значення збільшилось і становило відповідно 0,22 та 0,42. Цей показник свідчить про готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Частина оборотних активів в загальній сумі активів та частина виробничих запасів в оборотних активах на протязі аналізованого періоду майже не змінюються і їх значення свідчать, як вже зазначалося раніше, про те що підприємство займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше).

В загальному можна зробити висновок, що підприємство в аналізованому періоді мало ліквідний баланс.

За даними таблиці 2.3 проведемо аналіз ділової активності підприємства.

Таблиця 2.3Оцінка ділової активності ТОВ „ФЕРУМ”.

Показники

Формула розрахунку

2002

2003

2004

Зміни

абсолютні
5-3


відносні,
%


1

2

3

4

5

6

7

1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ф.2 (р.010)

41506

63528

81265

39759

96

2. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ф.2 (р.035)

34587

52938

67718

33131

96

3. Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)

ф.2 (р.280)

25929

33518

37986

12057

47

4. Валовий фінансовий результат від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 

 

 

 

 

 

- прибуток

ф.2 (р.050)

5683

8682

11804

6121

108

- збиток

ф.2 (р.055)

 

 

 

 

 

5. Чистий фінансовий результат:

 

 

 

 

 

 

- прибуток

ф.2 (р.220)

1521

3321

5911

4390

289

- збиток

ф.2 (р.225)

 

 

 

 

 

6. Продуктивність праці (по оплаті праці).

ф.2 (р.035):(р.240)

11,74

16,49

14,84

х

х

7. Фонд оплати праці.

 

 

 

 

 

 

- річний

ф.2(р.240)

2945

3210

4562

1617

55

- місячний

ф.2(р.240):12

245,42

267,50

380,17

135

55

8. Фондовіддача.

ф.2(р.035):ф.1(р.030)

1,37

2,02

2,32

х

х

9. Коефіцієнт оборотності оборотних активів.

ф.2(р.035):ф.1(р.260)

2,44

3,51

4,55

х

х

10. Тривалість обороту оборотних активів.

365:Коеф.оборотності оборотних активів

150

104

80

-70

-188

11. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.

ф.2(р.035):ф.1(р.380 )

0,96

1,36

1,60

х

х

12. Тривалість обороту власного капіталу.

365:Коефіцієнт оборотності власного капіталу

381

269

229

-153

-40

З наведених даних бачимо, що підприємство в період з 2002 по 2004 рік суттєво збільшило випуск готової продукції, внаслідок чого зросла валова виручка та чистий доход підприємства (відповідно на 39759 тис. грн. або 96% та 33131 тис. грн. або 96%). Фактичні обсяги виробництва продукції збільшились на 12057 %, або 47%; збільшення виручки на 96 % свідчить про те що було збільшено ціни на продукцію підприємства.

Чистий прибуток підприємства за аналізований період збільшився на 289%(!). Продуктивність праці на підприємстві збільшилась на 26%. Фонд оплати праці виріс на 5%. Тривалість обороту оборотних активів зменшилась майже вдвічі з 150 днів у 2002р. до 80 днів у 2004р., що є позитивним показником. Також зменшилась на 153 дні тривалість обороту власного капіталу.

Можна зробити висновок, що показники ділової активності підприємства за аналізований період суттєво покращились.

За даними таблиці 2.4 проведемо аналіз рівня ефективності господарської діяльності ТОВ „ФЕРУМ”.

Таблиця 2.4Оцінка рівня ефективності господарської діяльності ТОВ „ФЕРУМ”.

Показники

Формула розрахунку

2002

2003

2004

Зміни

абсолютні
5-3


відносні,
%


1

2

3

4

5

6

7

1. Рентабельність (прибутковість) виробничих витрат.

ф.2 (р.050 або 055) : (р.040) * 100

19,66

19,62

21,11

х

7,37

2. Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності.

ф.2 (р.170 або 175+р.200-205) : (сума р.040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 205) * 100

11,23

16,55

23,92

х

113,10

3. Рентабельність (прибутковість) підприємства.

ф.2 (р.220 або 225):(сума р.040,070,080,090,140,150,160,205)*100

4,62

6,81

9,85

х

113,10

4. Чиста рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

ф.2 (р.220 або 225) : (р.035)*100

4,40

6,27

8,73

х

98,48

5. Рентабельність активів.

ф.2 (р.220 або 225) : (р.280)*100

5,87

9,91

15,56

х

165,26

6. Коефіцієнт окупності виробничих витрат.

ф.2 (р.035) : (р.040)

1,20

1,20

1,21

х

х

7. Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

ф.2 (р.070) : (р.040)

0,05

0,03

0,02

-0,02

-48,65

8. Коефіцієнт окупності активів.

ф.2(р.035) : ф.1 (р.280 гр.3+гр.4)

0,87

1,28

1,53

х

х

Рентабельність господарської діяльності підприємства збільшилась на 113,10%; чиста рентабельність виручки від реалізації продукції збільшилась на 98,48%, рентабельність активів збільшилась на 165,26%; адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції скоротились на 48,65%. Це все свідчить про високу ефективність ведення господарської діяльності підприємства.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка