Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності розкриття інформації (примітки) До фінансової звітності за мсфз приватного акціонерного товариства «страхова групаСкачати 308.56 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір308.56 Kb.
Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
До фінансової звітності за МСФЗ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»


за 2014 рік.
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності
АТ «СГ «ТАС» (приватне) (далі - Компанія) є зареєстрованим приватним акціонерним товариством, що провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне розміщення. Основна діяльність компанії — недержавне страхування – інші види страхування, ніж страхування життя.
Дата реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Страхова Група «ТАС» 19.10.1998р.
Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Статутом Компанії.
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії.
Страхові та перестрахувальні операції за період, щодо якого надається дана фінансова звітність, здійснювалися Компанією “ на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме ліцензії з добровільних та обов’язкових видів страхування:
Номери отриманих ліцензій та дата їх видачі:
Серія АВ : № 500425 від 02.12.2009р., № 500426 від 02.12.2009р., № 500427 від 02.12.2009р., № 500428 від 02.12.2009р., № 500429 від 02.12.2009р., № 500430 від 02.12.2009р., № 500433 від 02.12.2009р., № 500434 від 02.12.2009р., № 500435 від 02.12.2009р., № 500436 від 02.12.2009р., № 500437 від 02.12.2009р., № 500438 від 02.12.2009р., № 500439 від 02.12.2009р., № 500440 від 02.12.2009р., № 500441 від 02.12.2009р., № 500442 від 02.12.2009р., № 500443 від 02.12.2009р., № 500444 від 02.12.2009р., № 500445 від 02.12.2009р., № 500446 від 02.12.2009р., № 500447 від 02.12.2009р., № 500448 від 02.12.2009р., № 500449 від 02.12.2009р., № 500450 від 02.12.2009р., № 500451від 02.12.2009р., № 500452 від 02.12.2009р.,№ 500337 від 18.01.2010р., № 594111 від 07.11.2011р.;
Серія АГ № 569183 від 06.01.2011р.
Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Адреса реєстрації Компанії : пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Адреса для листування пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.
Компанія має 28 філій (в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград,Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів).

Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у відповідності до Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів. З 01 січня 2009 року бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій системі на рівні Головного офісу Компанії.


Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не відбувалось.
Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за місцем реєстрації в Окружній державній податковій службі – Центральний офіс з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби.
Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих органах державної податкової служби як платник окремих видів податків за місцезнаходженням підпорядкованих безбалансових підрозділів (податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, збір за спеціальне використання води, екологічний збір).
Податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках, передбачені чинним законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії.
Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик Компанія визначає як вірогідність або загрозу втрати частини доходу або понесення додаткових витрат в результаті страхової та фінансової діяльності.
У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними ризиками:
?? ризиками страхової діяльності;
?? операційними ризиками;
?? фінансовими ризиками;
?? стратегічними ризиками;
?? іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками.
Компанія будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог діючого законодавства та міжнародних стандартів.
АТ «СГ «ТАС» (приватне) є членом таких організацій:
-? Моторне (транспортне) страхове бюро України;
-? об’єднання «Ядерний страховий пул»;
-? Українська федерація убезпечення;
2. Основа підготовки фінансової звітності
Протягом 2014 року Компанія дотримувалась наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.
Облікова політика в Компанії регламентується Законодавством України та Наказом по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" №108/заг від 08.04.2009 року .
Політика ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облік», «Про страхування», чинному законодавствi України та основних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку і розроблена згідно з вимогами Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Облікова політика компанії затверджується наказом Голови Правління. Якщо протягом звітного року до нормативних актів, які регламентують ведення бухгалтерського обліку, вносяться істотні зміни, відповідні положення облікової політики також змінюються.
Протягом 2014 року зміни до облікової політики не вносились.
Фінансова звітність була підготовлена згідно Міжнародним Стандартам Фінансової Звітності (МСФЗ). Фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.14 p., було підготовлено відповідно до МСБО 1 “Подання фінансових звітів”.
Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою та валютою подання звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і зобов’язань Компанії, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу Голови Правління. Результати інвентаризації відображені на балансі Компанії, складеному станом на 31.12.2014 р.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості.

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія функціонуватиме невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.


На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, пов’язаному з світовою економічною кризою та із внутрішньою політичною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. В той же час не існує чіткого уявлення того, які заходи прийматиме уряд України для подолання економічної та політичної кризи. Тому неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної та політичної ситуації на ліквідність і дохід Компанії, стабільність і структуру її операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії і здатність Компанії обслуговувати і платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.
Дана фінансова звітність складається із наступних фінансових форм:
Форма №1 – «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
Форма №2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»
Форма №3 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»
Форма №4 – «Звіт про власний капітал »
3. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Далі - Форма №1) АТ «СГ «ТАС» (приватне) складено за рік, що закінчився 31 грудня 2014 pоку.
До форми № 1, протягом 2014 року коригувань та змін не вносилось.
Відомості активу Балансу викладені у розрізі оборотних та необоротних активів.
Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання, у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та не поточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.
3.1.? Необоротні активи

Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними.


3.1.1.? Основні засоби та нематеріальні активи
Щодо усіх груп та видів основних засобів Компанія дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання.
Собівартість об’єкта основних засобів складається з :
?? ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
?? будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язана з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом;
?? первісної попередньої оцінки на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат періоду в якому вони були здійснені.
Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”.
Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ компанія не здійснювала, оскільки вартість проведення такої переоцінки суттєво перевищує вигоди користувача
Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 0 грн. .
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що відсутня суттєва різниця по оцінці незалежним експертом справедливої вартості основних засобів.
Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ, та можливість обмеженого звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний підхід до оцінки первісної вартості основних засобів та документальне підтвердження облікових даних, нами прийнято рішення не здійснювати коригування амортизаційних відрахувань.
Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.).
Табл. 1
Основні засоби за групами
31.12.2013
31.12.2014
Будівлі, споруди
Первісна вартість
40944
85417
Знос
5280
6802
Остаточна вартість на дату балансу
35664
78615
Машини та обладнання
Первісна вартість
12147
12326
Знос
9051
9659
Остаточна вартість на дату балансу
3096
2667
Транспортні засоби
Первісна вартість
7853
7249
Знос
4763
5057
Остаточна вартість на дату балансу
3090
2192
Інструменти, приладдя, інвентар та інші
Первісна вартість
3132
2930
Знос
2586
2531
Остаточна вартість на дату балансу
546
399
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Первісна вартість
183
183
Остаточна вартість на дату балансу
183
183
ІНШІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Первісна вартість
193
193
Знос
119
134
Остаточна вартість на дату балансу
74
59
ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО
Первісна вартість
64452
108298
Знос
21800
24183
Остаточна вартість на дату балансу
42652
84115
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Первісна вартість
13371
13494
Знос
11150
11506
Остаточна вартість на дату балансу
2221
1988
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Первісна вартість
4363
4410
Знос
2964
2925
Остаточна вартість на дату балансу
1399
1485
Всього за рядком Балансу

Довгострокові активи / Основні засоби


317544
437714
Різниця
По балансу первісна вартість власних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів на кінець року складає 112708 тис. грн., їх амортизація (знос) складає 24 108 тис. грн., залишкова вартість на 31.12.2014 року становить 88600 тис. грн.
За станом на 31.12.2014 р. активів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, відсутні.
Компанія не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо наявності контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.
Компанія не має біологічних активів.
3.1.2.? Нематеріальні активи
Собівартість придбаного нематеріального активу охоплює:
?? Вартість його придбання, яка включає імпортне мито та податок на придбання, який не підлягає відшкодуванню, після вирахування торгівельних та інших знижок;
?? Будь-які витрати, які можна безпосередньо віднести на підготовку цього активу для його використання за призначенням.
Визнання витрат у балансовій вартості нематеріального активу припиняється коли цей актив досягає стану необхідного для його функціонування.
Компанія не капіталізує витрати на сплату відсотків за кредит, тому не включає їх до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку, дані витрати списуються на фінансові витрати звітного періоду.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Відображення нематеріального активу в обліку базується на строкові його користної експлуатації. Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації підлягає амортизації, тоді як нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації – не підлягає амортизації.
В Компанії до нематеріальних активів застосовують прямолініний метод нарахування амортизації
Суму амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід розподіляти на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації.
Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.
Нарахування амортизації починається, коли актив є наявним для використання, тобто коли він перебуває у тому місці і стані, які необхідні для його використання у спосіб, визначений управлінським персоналом. Нарахування амортизації припиняється на одну із наведених далі дат, залежно від того, яка з них наступає раніше: на дату. Коли цей актив класифікується як такий, що утримується для продажу. Або на дату, коли припиняється визнання цього активу.
Нематеріальним активом компанія визнає ліцензії на проведення страхової діяльності ліцензії на користування програмним забезпеченням, витрати на куівлю програмного забезпечення та інше. Під час визнання активу компанія не визначила обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів та не нараховувало амортизацію, що відповідає вимогам п. 107 МСБО 38 “Нематеріальні активи”.
Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн.
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався.
Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні.
Відсутні контрактні зобов'язання, що пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
Станом на 31.12.20134 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 13 494 тис. грн., накопичена амортизація – 11 506 тис. грн., залишкова вартість – 1988 тис. грн..
3.1.3.? Інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються, як інші фінансові інвестиції, на 31.12.2014 р. складають 284150 тис. грн. а саме : Акції компаній :
Дніпровагонмаш ВАТ
05669819
10149
ПАТ ЗНВКІ " ПРОМАКТИВ"
38321965
257183
ПАТ ЦКБ "Шхуна"
14310135
16818,0
Оцінку довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу Компанія проводить відповідно до біржових оцінок, що діють на дату балансу та вважає, що інвестиції мають обліковуватися як Актив від якого у наступних періодах компанія зможе отримувати прибуток.
3.1.4.? Довгострокова дебіторська заборгованість.
Компанія визнає дебіторську заборгованість в балансі, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.
В залежності від термінів вказаних в контрактах дебіторська заборгованість визнається оборотним або необоротним активом.
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість відноситься до необоротних активів Компанії.
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 року становить 65976 тис. грн.
Відстрочені податкові активи на кінець року відсутні.
3.2.? Оборотні активи

Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності страхування протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.


3.2.1.? Запаси
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Запаси станом на 31.12.14 року обліковуються на балансі за середньозваженою собівартістю та становлять 2 192 тис. грн.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам МСБО 2 “Запаси”.
Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні.
3.2.2.? Дебіторська заборгованість (поточна)
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість відноситься до оборотних активів Компанії.
Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості Компанія нараховує резерв сумнівних боргів.
В розрахунок резерву сумнівних боргів по страховій діяльності враховується вся сума простроченої на дату балансу дебіторської заборгованості ( не отримані страхові премії, по договорам страхування з урахуванням усіх термінів оплати по договорам страхування). Даний підхід враховує вимоги Закону України „Про страхування” та умови дії договорів страхування.
Дебіторська заборгованість за послуги страхування станом на 31.12.2014 р. становить 39717 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість становить 6195 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість становить 45912 тис. грн., за якою сформовано резерв сумнівних боргів у розмірі 4158 тис. грн.
Компанія очікує погашення цієї заборгованості протягом 2015 року.
Дебіторська заборгованість за векселями відсутня.
3.2.3.? Грошові кошти та їх еквіваленти:
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Компанії.
Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною вартістю.
Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені в національній валюті. Важливу роль при оцінці грошових коштів відіграє принцип обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки грошових коштів, які повинні запобігати завищенню оцінки активів.
Облік грошових коштів і розрахунків в Компанії здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Облік грошових коштів в Компанії організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна було визначити платоспроможність Компанії, відслідкувати залишки коштів, а також рух та напрям їх використання.
Облік грошових коштів в Компанії ведеться в розрізі валют, в розрізі банків, в яких відкриті поточні та депозитні рахунки. Депозитні рахунки в Компанії обліковуються ще й в розрізі договорів.
Для обліку розрізняють депозитні договори на які існують обмеження і ті які діють без обмежень (їх можливо використовувати в цілях компанії).
Депозитні договори, щодо яких існують обмеження Компанія не відображає, як оборотні активи, а відображає їх у складі необоротних активів, як інші фінансові активи
Грошові кошти за станом на 31.12.2014 р. зберігаються на поточних та депозитних банківських рахунках.
Грошові кошти Компанії в національній валюті станом на 31.12.2014 р. становлять 108605 тис. грн., у тому числі в іноземній валюті (Долар США) — 645 тис. грн. На депозитних рахунках у гривнях –78797 тис. грн..
Інформація щодо розміщення грошових коштів Компанії станом на 31.12.2014 р. наведена в таблиці 2 :
Таблиця.2
Грошові кошти Приватного акціонерного товариства
« Страхова Група «ТАС »
Станом на 31 грудня 2014 року

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


Термін вкладень
Всього
початок
кінець
Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 1165 та 1166)
Х
Х
Х
108605
зокрема на поточних рахунках:
Х
Х
Х
29 807
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва банківської установи
Х
Х
Х
78797
АТ "ТАСКОМБАНК"
09806443
18.01.2013
01.10.2015
49 950,00
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
14305909
27.02.2013
29.02.2015
736,70
ПАТ "Універсал Банк"
21133352
19.11.2013
21.11.2015
5,00
ПУАТ "ФIДОБАНК"
14351016
15.11.2013
безстроковий
7,13
АТ "Укрексімбанк"
00032112
06.06.2013
10.03.2015
1 950,00
АБ «УКРГАЗБАНК»
23697280
12.08.2014
17.06.2016
11 550,00
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
14360570
21.03.2014
безстроковий
0,12
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
00039019
21.10.2014
18.01.2015
748,00
АТ "ОТП Банк"
21685166
13.08.2014
16.11.2015
13 850,00
готівка в касі*
Х
Х
Х
0,6
грошові кошти в дорозі
Х
Х
Х
Обмеження права Компанії на користування грошовими коштами у 2013 році відсутні.
3.3.? Витрати майбутніх періодів

В балансі станом на 31.12.2014 року витрати майбутні періодів становлять 136 тис. грн.

Витрати з передплати на регулярні інформаційні видання та страхування майна Компанії, відображаються у складі інших витрат поточної діяльності протягом 2014 року з урахуванням методу нарахування та відповідності.
3.4.? Відомості про власний капітал
Станом на 31.12.2014 року власний капітал становить - 370 786 тис. грн.. має наступні складові:
?? Статутний капітал – 185 205 тис. грн..
?? Капітал у дооцінках - 39763 тис. грн..
?? Резервний капітал - 4050 тис. грн..
?? Нерозподілений прибуток - 72902 тис. грн..
?? Інші резерви – 68866 тис. грн.
3.5.? Заборгованість та зобов’язання.
Зобов’язання – це заборгованість компанії, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів компанії.
З метою обліку в Компанії зобов'язання поділяються на:

?? довгострокові;

?? поточні;

?? забезпечення;

?? непередбачені зобов'язання.

?? доходи майбутніх періодів.3.5.1.? Довгострокові зобов’язання.
?? Довгострокові фінансові зобов'язання станом на 31.12.2014 р. відсутні.
?? Довгострокова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р. відсутня.
?? Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.
3.5.2.? Поточні зобов’язання.
Зобов'язаннями визнається заборгованість компанії іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок нарахування заборгованості по перестрахуванню, заборгованості перед страхувальниками по договорам страхування, заборгованості перед страховими посередниками та інші операційні зобов’язання, погашення яких у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів компанії та її економічних вигід.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1.
Поточні зобов'язання відображаються на дата балансу за сумою погашення.
Станом на 31.12.2014р. загальна сума поточних зобов’язань склала – 22 599 тис. грн.., з яких :
?? Поточна заборгованість за товари,роботи та послуги – 12490 тис. грн..
?? Заборгованість з отриманих авансів по договорам страхування – 7364 тис. грн..
?? Заборгованість з бюджетом – 1983 тис. грн..
?? Інша поточна заборгованість - 700 тис. грн.
?? Доходи майбутніх періодів – 62 тис. грн.
3.5.3.? Забезпечення наступних витрат і платежів.
Залишок забезпечення Компанія переглядає на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригує (збільшує або зменшує). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.
Забезпечення наступних витрат і платежів станом на 31.12.2014 р. складають 232 019 тис. грн.. а саме:
?? Величина сформованих технічних резервів – 228720 тис. грн., визначена згідно вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року
п. 3.4. Метод формування резерву 1/4, крім ОСАГО та «Зелена карта» методом 1/365 ( з урахуванням коеф. 0,8)
?? Доля перестраховиків у технічних резервах Компанії – 30845 тис. грн.., визначена згідно вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року
п. 3.4. Метод формування резерву ?, , крім ОСАГО та «Зелена карта» методом 1/365 ( з урахуванням коеф. 0,8)
?? Забезпечення витрат персоналу – 3 299 тис. грн.
Спираючись на те, що МСФЗ висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати свої зобов’язання на дату переходу на МСФЗ, та можливість обмеженого звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності, враховуючи ретельний підхід до оцінки зобов’язань та документальне підтвердження облікових даних, Компанією було прийнято рішення не здійснювати коригування страхових резервів.

Компанія розраховує страхові резерви у відповідності до діючого законодавства та облікової політики за методом 1/4. На вимогу МСФЗ було проведено перерахунок резервів за методом 1/365. У порівнянні зазначених двох методів було прийнято рішення щодо адекватності резервів, розрахованих за методом 1/4.

З огляду на те що МСФ3 та МСБО не визначають методів формування резервів компанія формує резерв по методу 1/4. Станом на 31.12.2013 р. проведена перевірка адекватності страхових зобов’язань штатним актуарієм. Висновок актуарних розрахунків щодо адекватності страхових зобов’язань додається.

Інформація щодо категорії активів, якими представлено страхові резерви Компанії наведена у таблиці № 3.

Таблиця №3

Категорія активу


Сума
тис. грн..
Прийнято для покриття резервів
тис. грн..
Грошові кошти на поточних рахунках
29807,33
28799,96
Банківські вклади
116759,7
116211,32
Нерухоме майно
78798,6
78615,44
Акції
284149,75
56725,48
Права вимоги до перестраховиків
30845,08
30854,50
каса
0,58
0,58
Всього
540361
311207
Непоточні зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, не визначені.
4.? Звіт про прибутки та збитки

Фінансова звітність Компанії складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку.


Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про прибутки та збитки.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
4.1.? Операційна діяльність
Дохід від реалізації послуг з видів страхування інших ніж страхування життя здійснюється шляхом продажу страхових продуктів за договорами страхування, та надання послуг за 2014 рік складає 385176 тис. грн.
У звітному періоді отримано інших операційних доходів 86939 тис. грн.. у тому числі:
?? суми , що повертаються із технічних резервів – 30353 тис. грн..
?? інші операційні доходи – 56586 тис. грн..
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням компанії, у 2014 році склали – 108758 тис. грн.. Витрати на збут – 2449 тис. грн. Інші операційні витрати — 40366 тис. грн.
Склад витрат, які були здійснені протягом 2014 року наведено у таблиці. 4.
Таблиця. 4
Адміністративні витрати, тис. грн.
Витрати на заробітну плату з відрахуваннями
52004
Витрати пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування :
Агентська винагорода
59208
Матеріальні витрати
3098
Всього витрат , що відносяться до собівартості
63831
Розрахунково-касове обслуговування
2210
Інші операційні витрати, тис. грн.
Витрати на відрядження
393
Витрати від зміни резерву коливання збитковості
14086
Амортизація
4877
Витрати від операційних курсових різниць
3577
Витрати на оренду приміщення
14464
Інші витрати
22703
Інші адміністративні витрати
31712
Всього інших операційних витрат
40366
Всього адміністративних витрат
108758
Всього витрат на збут
2449
Прибуток від операційної діяльності за 2014 рік становить 23989 тис. грн.
Реструктуризація діяльності Компанії не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Інші фінансові доходи за 2014 рік становлять – 18440 тис. грн., а саме:
-? Доходи від розміщення грошових коштів – 18 440 тис. грн.
Інші доходи – 42338 тис. грн. , з них : Доходи від продажу фінансових інвестицій – 36635 тис. грн.
Інші витрати — 46862 тис. грн.
Сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування у 2014 році —42502 тис. грн.
Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2014 рік — 16971 тис. грн.
Прибуток від надзвичайних подій у 2014 році не було.
Податок на прибуток від надзвичайних подій за 2014 рік не нараховувався.
Виплати акціонерам не здійснювались.
Чистий прибуток за 2014 рік становить 25531 тис. грн..
5.? Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 2014 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Компанії.


5.1.? Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.
?? Сукупні надходження від операційної діяльності у 2014 р. склали - 386 826 тис. грн.
?? Сукупні витрати від операційної діяльності — 387630 тис. грн.
?? Рух коштів від надзвичайних подій – 0,0 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2014 рік становить –
804 тис. грн.
5.2.? Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації та включає наступні статті:

?? Всього надходження по інвестиційній діяльності – 53775 тис. грн.
?? Придбання фінансових інвестицій – 119079 тис. грн.
?? Інші платежі – 0 тис. грн. (витрати)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить – (-65304) тис. грн.
5.3.Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами.


Руху коштів за звітний 2014 рік – не було.
Залишок коштів станом на 31.12.2014 р. становить 108605 тис. грн.
6.? Звіт про зміни у власному капіталі

Статутний капітал становить 185 205 тис. грн., який розділений на 12 347 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 15 000 (п’ятнадцять тисяч ) грн.


Статутний капітал сплачений у сумі 185 205 тис. грн., у повному обсязі.

Капітал у дооцінках на 31.12.2014 р. складає 39763 тис. грн., протягом 2014 року збільшився на 20127 тис.грн.


Резервний капітал складає 4050 тис. грн.
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014 р. становить – 72902 тис. грн.
Величина інших резервів становить – 68866 тис. грн.
Загальна сума власного капиталу компанії становить на 31.12.2014 р. 370786 тис. грн.
7.? Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.


8.? Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Протягом 2014 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.


Протягом 2014 року компанія здійснювала операції з пов'язаними сторонами, за звичайними цінами.
9.? Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні.


Голова Праління П.В. Царук
В.о. Головного бухгалтера І.О. Кульгінська


2014 р. SMA 30115243


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка