Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаСкачати 87.47 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір87.47 Kb.
#38944
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Філософський факультет


ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ(КОМПЛЕКСНИЙ)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ЕКСТЕРНАТНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ОКР “СПЕЦІАЛІСТ”

Методологія та організація наукових досліджень
1. Поняття «науки». Класифікація наук.

2. Структура (система) науки.

3. Наукове дослідження та його складові.

4. Фундаментальні наукові дослідження. Ознаки фундаментального

дослідження.

5. Розвиток науки в епоху Відродження.

6. Розвиток науки у період античності. Дедуктивістська модель наукової раціональності.

7. Прикладне наукове дослідження. Ознаки прикладного наукового

дослідження.

8. Наукова теорія. Гносеологічний, логічний та методологічний підходи до її

визначення.

9. Структурні елементи теорії.

10. Місце понять у науковій теорії.

11. Чинники виникнення наукової теорії.

12. Основні функції наукової теорії.

13. Поняття принципів та наукових категорій.

14. Види пізнавальних завдань у науковому дослідженні (емпіричні,

теоретичні, логічні).

15. Принципи наукового дослідження.

16. Розкрийте поняття «аксіома», «закон», «закономірність», «положення», «ідея», «концепція».

17. Поняття методології у сучасній науці.

18. Рівні методологічного аналізу (конкретнонаукова методологія,

загальнонаукова методологія).

19. Загальнонаукова методологія та її місце у науковому пізнанні.

20. Поняття методу та методології: співвідношення понять.

21. Функції методології науки.

22. Фундаментальні принципи загальнонаукової методології (діалектики, ізоморфізму, детермінізму).

23. Загальнонаукові принципи дослідження: історичний, термінологічний, функціональний.

24. Загальнонаукові принципи дослідження: когнітивний (пізнавальний), моделювання, культурологічний, аксіологічний.

25. Розкрийте системний підхід у науковому дослідженні.

26. Синергетичний підхід у науковому дослідженні.

27. Конкретнонаукова методологія. Методологічна основа дослідження.

28. Багаторівнева концепція методології знання (методи наукового пізнання

за ступенем загальності – філософські, загальнонаукові, часткові).

29. Загальнонаукові методи дослідження.

30. Методи теоретичного пізнання.

31. Порівняння та опис як методи емпіричного дослідження.

32. Аксіоматичний та гіпотетико-дедуктивний методи у науковому дослідженні.

33. Загальнологічні методи дослідження.

34. Моделювання як метод наукового пізнання.

35. Основні етапи наукового дослідження. Логіка наукового дослідження.

36. Формулювання теми наукового дослідження. Етапи формулювання.

37. Проблема дослідження. Вимоги до формулювання проблеми

дослідження. Поняття предмету та об’єкту дослідження. Вимоги до їх формулювання.

38. Гіпотеза дослідження. Вимоги до формулювання гіпотез дослідження.

39. Вимоги до написання наукових статей. Структура наукової статті.40. Вимоги до написання тез дослідження. Структура тез. Структура доповіді.

Психологія бізнесу


 1. Психологія бізнесу як міждисциплінарна наука.

 2. Характеристика предмета та завдань психології бізнесу.

 3. Психологічні теорії підприємництва.

 4. Соціологічні теорії підприємництва.

 5. Загальна характеристика психологічних ознак підприємництва.

 6. Рівні підприємницької активності та їх характеристика.

 7. Проблема ризику в підприємництві. Основні напрями вивчення бізнесу.

 8. Види ризику. Основні ознаки підприємницького ризику.

 9. Сутність лідерства в бізнесі. Основні теорії походження лідерства. Вплив лідерства на процес підприємницької діяльності.

 10. Психологічні вимоги до особистості бізнесмена.

 11. Методи вивчення особистості бізнесмена.

 12. Методи впливу на особистість у бізнесі.

 13. Гендерні стереотипи і обмеження щодо ведення бізнесу.

 14. Причини недосягнення успіху у бізнесі.

 15. Типологія підприємців за Й. Фрейліхом.

 16. Типи керівників у вітчизняній практиці.

 17. Позиції особистості в бізнесі.

 18. Підприємець і менеджер: спільне та відмінне.

 19. Загальна характеристика організації. Причини створення організації.

 20. Етапи створення організації та її основні характеристики.

 21. Функції організації. Форми організації.

 22. Поняття кризи управлінської свідомості.

 23. Інноваційність підприємницької організації.

 24. Характеристика основних моделей організації («закрита» , «відкрита», «випадкова», «синхронна».

 25. Згуртованість організації. Сумісність членів групи. Психологічний клімат в організації.

 26. Основні напрямки психологічної підтримки підприємницьких груп.

 27. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення професійної компетентності кадрів.

 28. Професійна підготовка і перепідготовка підприємницьких кадрів.

 29. Консалтинг як один із видів допомоги підприємцям.

 30. Планування кар’єри сучасного бізнесмена.

 31. Регресивний розвиток особистості бізнесмена.

 32. Групова відповідальність у підприємницькій діяльності.

 33. Особливості ділового спілкування.

 34. Психологічні бар’єри спілкування.

 35. Етнопсихологічні особливості учасників ділової взаємодії.

 36. Характеристика основних стилів керівництва.

 37. Психологічні особливості прийняття управлінських рішень у бізнесі.

 38. Конфлікти в організації. Типологія конфліктів. Динаміка протікання конфліктів. Способи врегулювання конфліктів.

 39. Методи вирішення групових завдань у підприємницькій діяльності.

 40. Реклама як засіб реалізації та збуту продукції. Психологічний вплив реклами на споживачів.Психологія релігії
1. Аксіологічна (ціннісно-орієнтаційна) психологічна сутність релігії.

2. Аксіологічний критерій істинності духовної цінності.

3. Основний психологічний зміст нерелігійної віри (довіри, довір’я). Сприйняття інформацій «на віру».

4. Основний психологічний зміст релігійної віри (віри в Бога) і атеїзму.

5. Предмет психології релігії згідно з ухвалою XV Міжнародного психологічного конгресу (Брюссель, 1957 р.). Взаємозв язки психології релігії з релігієзнавчими та психологічними дисциплінами.

6. Відповідність зцілення вірою в Бога (згідно з К. Г. Юнгом) визначенню ВООЗ стану загального здоров’я людини.

7. Ренесансні ментальні чинники «Смерті Бога» і «Смерті людини» («Nes Deos interset»).

8. Головні екзистенційні висновки щодо глобальних загроз буттю сучасного людства.

9. Основні екзистенційні проблеми людини. «Екзистенційний абсурд».

10. Самогубство як основна проблема філософії за А. Камю (аргументи «розумного» самогубця - мініатюра «Вирок» Ф. Достоєвського).

11. «Духовна нудота». «Тривога долі й смерті». «Тривога порожнечі і відносності смислу».

12. Способи усунення «екзистенційного абсурду», «духовної нудоти», «тривоги долі й смерті», «тривоги порожнечі і відсутності смислу».

13. Позиція «Всупереч Абсурду» за А. Камю. Специфічний мазохізм цієї позиції.

14. Психологія «Втечі від Абсурду» за А. Камю.

15. Психологія благодатних чудес і гуманістично-релігійних вчень.

16. Психологія авторитарних релігійних вчень за Е. Фроммом.

17. Психологія гуманістичних релігійних вчень за Е. Фроммом.

18. Основний психологічний зміст християнського теологічного постулату «Esse qua bonum est» («Буття як таке є благо»).

19. Релігійно-екзистенційні засади психологічної допомоги, мета якої - стан загального благополуччя клієнта, пацієнта.

20. Специфіка релігійно-екзистенційної допомоги суїцидально налаштованим особам.

21. Психотерапевтична інтерпретація висловлювання апостола Павла «Жало смерті - гріх» та істинного «страху божого».

22. Релігійний екстаз. Індивідуальний релігійно-екстатичний досвід. Психологічна самодостатність раціональної («тільки розумом») віри в Бога.

23. Християнське тлумачення сутності добра. «Заповіді Любові» Ісуса Христа - радикальна зміна основ взаємин між Богом і людьми.

24. Найбільша і найперша та рівна з нею друга заповіді Ісуса Христа.

25. Основний психологічний зміст почуття любові, його видів (агапе, сторге, філії, еросу) і християнської любові.

26. Психологічні особливості гуманістичної релігійної моралі.

27. Основний психологічний зміст моральності та совісті особистості. Совість як регулятивний психологічний механізм функціонування християнської моралі.

28. Ірраціональність совісті за Е. Кантом і В. Франклом.

29. Егоїстично-корисливий мотив християнської моралі. Психологія «розумного егоїзму».

30. Християнське моральне налаштування як потужний засіб психопрофілактики, психогігієни, психокорекції негативно забарвлених емоційних переживань і психосоматичних розладів.

31. Дедуктивний мінімум релігії. Основний психологічний зміст магії, чаклунства.

32. Ілюзійні мисленнєві принципи магічної діяльності та її види (імітативна і контагіозна) за Дж. Дж. Фрезером. Проблема дієвості чаклунських впливів.

33. Об’єкти магічного впливу первісних спільнот. Магічний транс.

34. Дедуктивний мінімум релігії. Основний психологічний зміст анімізму.

35. Основна функція душі (anima) в анімістичних віруваннях.

36. Культ як суб’єктивний засіб спілкування з Трансцендентним (Надприродним).

37. Психологічні аспекти сповіді, молитви, медитації

38. Вплив культових відправ на їх учасників.

39. Релігійність як риса українського національного характеру.

40. Основний психологічний зміст та наслідки й загрози тотальної кризи духовності.Методологічні та теоретичні проблеми психології
1. Співвідношення понять “наука”, “філософія”, “світогляд”.

2. Співвідношення понять “метод”, “методологія”, “методика”.

3. Співвідношення понять “теорія”, “методологія”, “парадигма”.

4. Рівні професійного методологування: філософсько-епістемологічний і загальнонауковий.

5. Рівні професійного методологування: конкретно-науковий і методичний.

6. Методологічні настановлення в сучасній психології: ригоризм і лібералізм.

7. Методологічні настановлення в сучасній психології: плюралізм і монізм, амбівалентність.

8. Об’єктивний і суб’єктивний методи.

9. Номотетичний та ідіографічний підходи.

10. Природничо-наукова і гуманітарна парадигми.

11. Q та R – методології.

12. Пояснювальна й описова психологія.

13. Принцип доповнюваності у психології. Методологічна тріангуляція.

14. Поняття про принцип детермінізму та його різновиди.

15. Типи раціональності як епістемологічні моделі (докласична, класична, некласична, постнекласична, універсальна).

16. Взаємозв’язок типів наукової раціональності та історичних модифікацій принципу детермінізму.

17. Базові категорії психології (за М.Г. Ярошевським): дія і психосоціальне відношення.

18. Базові категорії психології (за М.Г. Ярошевським): образ і мотивація.

19. Суб’єктно-вчинковий підхід у школі В.А. Роменця: ситуація, мотивація, дія, післядія.

20. Специфіка методу моделювання у психології.

21. Функціональні можливості просторових моделей у психології.

22. Числова символіка як доглибна архетипна основа наукового методологування.

23. Критерії унормування теорій особистості, за Х’єллом і Зіглером.

24. Критерії унормування теорій особистості, за С. Мадді.

25. Критерії унормування теорій особистості, за С. Клонінгер.

26. Визначення особистості Т.М. Титаренко.

27. Особистість як центральна категорія психологічної науки, за В.В. Рибалкою.

28. Поняття про структуру особистості С.Д. Максименка.

29.Характеристика сучасних систем психології, за Н. Смітом (органоцентризм, соціоцентризм, енвайроцентризм, нонцентризм).

30. Холістична концепція аксіопсихології особистості (З.С. Карпенко).

31.Координати аналізу наукових парадигм, за А.В. Фурманом.

32. Поняття про науково-дослідницькі програми.

33. Основні атрибути наукових шкіл.

34. Актуальні проблеми психологічної науки.

35. Тенденції та перспективи розвитку науково-психологічних досліджень в Україні.

36. Аксіологічний поворот у сучасній психології.

37. Шляхи подолання розриву академічної та практичної психології.

38. Неодетермінізм і синергетика та їх вплив на сучасні психологічні дослідження.39. Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця.

40. Наукові психологічні здобутки вчених Прикарпаття.

Скачати 87.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал