Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людиниСкачати 124.88 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір124.88 Kb.
#10358
Методична розробка практичного заняття з медичної психології

по темі: „ Предмет, завдання та методи  дослідження  психологічного стану людини.

для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність – медична психологія).
ТЕМА: Предмет, завдання та методи  дослідження  психологічного стану людини.
І. Актуальність теми:

У числі наук, що розвивають сучасні підходи до пізнання людської особистості, виділяється медична психологія, специфічним предметом якої є дослідження патологічних психічних станів і процесів, у тому числі й у їх соматичних проявах, з одного боку, і психологічних проявів і наслідків патологічних соматичних процесів і явищ - з іншого. В дійсний час вона склалася у відносно самостійну область знань, що спирається на великий корпус експериментальних даних і отриманих на основі їхнього узагальнення закономірностей.

Сучасна медична психологія має у своєму розпорядженні солідний методологічний і методичний апарат, що дозволяє одержувати надійні практичні рекомендації, необхідні для ефективної діагностики і лікування різних захворювань, а також для етично і соціально виправданого впливу на мислення і поведінку людей з метою їхньої адаптації до мінливих умов життя, нормалізації психологічного клімату в трудовому й іншому колективах, раціональній організації різних видів діяльності і, нарешті, для навчання і виховання дітей, молоді і дорослих. Теоретичні й експериментальні дослідження в області медичної психології збагачують своїми результатами психологічну науку, медицину і педагогіку, а використання її прикладних висновків допомагає в професійній діяльності психологів, лікарів, соціальних працівників, вихователів, вчителів і викладачів, багатьох інших категорій фахівців, що мають справу з людьми.
ІІ. Навчальні цілі заняття:
Мати уявлення (α – І): про місце медичної психології серед інших наук; про вплив медичної психології на розвиток загальнотеоретичних питань психології.
Ознайомитись (α – І): із методологічними принципами медичної психології.
Знати (α – ІІ): предмет вивчення медичної психології, її цілі та задачі; розділи, які вивчає загальна та спеціальна медична психологія; історичні етапи розвитку медичної психології у світі та на Україні; методи психологічного дослідження: спостереження, самоспостереження, цілеспрямована психологічна бесіда.
Оволодіти (α – ІІІ): методами психологічного дослідження; навичками побудови комплексного психологічного дослідження.
Вміти (α – ІІІ): провести комплексне психологічне дослідження з урахуванням віку та культуральних особливостей пацієнтів.
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з хворими, правові аспекти діагностики та лікування психічних хвороб, правила первинного діагностичого інтерв’ю.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна фізіологія

Загальна психологія


Історія медицини

Історія психології


Філософія

Соціальна медицина


Експериментальна психологія

основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму


основні етапи становлення та розвитку медичної та психологічної наук у світі та на Україні зокрема
методологія та її основні принципи
володіти методами психологічного дослідження окремих психічних процесів
 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психіатрія

Патопсихологія

 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Поняття про психічну норму та патологію

Стан психічних функцій і хвороба

Психологія здоров’я


V. Зміст теми заняття: структурно-логічна схемаVІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2


3

4

56
7


Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань:

1. предмет вивчення медичної психології, цілі та задачі.

2. Питання, якими займається загальна та спеціальна медична психологія

3. історичні етапи розвитку медичної психології у світі та на Україні

4. методи психологічного дослідження: спостереження, самоспостереження, цілеспрямована психологічна бесіда.


Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок:

1.Оволодіти методами психологічного дослідження; навичками побудови комплексного психологічного дослідження.

2. провести комплексне психологічне дослідження з урахуванням віку та культуральних особливостей пацієнтів.Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття
Домашнє завданняІІ

ІІ
ІІ


ІІ

ІІІ


ІІІ
ІІІ


індивідуальна теоретична співбесіда (опитування) • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня


формування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня


Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали


Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література
1-3 хв

10-25%

10-25%


60-90%

10-20%
VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття


 1. Тест з множинним вибором:

Загальна медична психологія включає такі розділи:

а) медична деонтологія +

б) психогігієна +

в) психологія хворих хірургічного профілю

г) вчення про індивідуальність +

д) психосоматика +
 1. До розділів спеціальної медичної психології відносять:

а) особливості психіки жінок під час вагітності +

б) психологія хворих дітей +

в) особливості психіки хворих при проведенні експертизи +

г) психогігієна шлюбу

д) загальна психотерапія


 1. До основних розділів клінічної психології відносять:

а) психосоматика +

б) психопатологія

в) патопсихологія +

г) психодіагностика

д) нейропсихологія


 1. Тест на знаходження логічних пар:

Завдання: вкажіть відповідність Прізвища вченого та його внесок у розвиток медичної психології:

Внесок у розвиток медичної психології Прізвище


Ввів термін «клінічна психологія» З. Фрейд

Засновник наукової психології Уітмер

Засновник патопсихології в Росії Лурія

Засновник нейропсихології Зейгарник

Психодинамічний напрямок в психології Вундт

Започаткував


З’єднайте метод дослідження та відповідно його особливості:
а) спостереження а) метод збору даних в процесі особистого спілкування

по спеціально складеній програмі

б) експеримент б) заочне опитування

в) анкетування в) активний вплив на явище, яке досліджується

г) бесіда г) стандартизація умов пред’явлення

д) тест д) природність ситуації

Предметом вивчення медичної психології є:

а)

б)в)

г)
а) порушення психіки та поведінки;

б) особистісні та поведінкові особливості людей, які страждають на різноманітні захворювання;

в) вплив психологічних факторів на виникнення, розвиток та лікування хвороб

г) особливості взаємин хворих людей та соціального мікро середовища в якому вони знаходяться.


 1. Загальна медична психологія вивчає:

а)

б)

в)г)

д)


е)

 1. Основні закономірності психології хворої людини (критерії нормальної, тимчасово зміненої і хворобливої психіки), психологія лікаря (медичного працівника), психологія повсякденного спілкування хворого і лікаря, психологічної атмосфери лікувально-профілактичних установ.

 2. Психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи.


 1. Індивідуальність (темперамент, характер, особистість), еволюція й етапи її постнатального онтогенезу (включаючи дитинство, підлітковий вік, юність, зрілість і пізній вік), афективно-вольові процеси.

 2. Медичну деонтологію, що включає питання лікарського обов’язку, етики, лікарської таємниці.

 3. Психогігієну (психологію медичних рад і консультацій, психологію родини, психогігієну осіб у кризові періоди їхнього життя (пубертатний, клімактеричний). Психологію шлюбу і статевого життя. Психогігієнічне навчання, психотренінг взаємин лікаря і хворого.

 4. Загальну психотерапію.


VІІІ. Література:


  1. Клиническая психология: Учебн. для студ. мед. вузов /Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 9-23, 123-138.

  2. Медична психологія: Підручник / І.С. Вітенко. – К.: Здоровя, 2007. – С.19-24.

  3. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – 4-е изд.- М.: „МЕДпресс-информ”, 2002. – С.3-61.

  4. Медична психологія: навчальний посібник. / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В./ – 2-е вид., Вінниця – С. 49-61.

Підготувала: к.м.н. Стукан Л.В.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.
Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»

Скачати 124.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка