Предмет і завдання курсу „Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладахСкачати 66.29 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір66.29 Kb.

 1. Предмет і завдання курсу „Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах"

 2. Функції художньо-мовленнєвої діяльності.

 3. Організовані та неорганізовані форми художньо-мовленнєвої діяльності, їх використання в різних вікових групах.

 4. Методи наукового дослідження у методиці організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 5. Роль художньо-мовленнєвої діяльності у формуванні уявлень дітей про феномен "краса".

 6. Інтегроване художньо-творче заняття як основна організована форма художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 7. Поняття „діяльність", „діяльнісний підхід" у навчанні й вихованні дітей.

 8. Художньо-мовленнєва діяльність як педагогічна категорія.

 9. Принципи побудови інтегрованих художньо-творчих занять: принцип образної єдності; принцип відкритого літературно-мовного простору; принцип емоційно-когнітивної готовності до творчої діяльності.

 10. Художня діяльність, її сутність і характеристика. Художня діяльність дітей.

 11. Короткий історичний огляд вивчення проблеми художньо-мовленнєвої діяльності у вітчизняній лінгводидактиці.

 12. Джерела і жанри художнього читання. Принципи добору літературних творів для читання й розповідання дітям. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.

 13. Унікальна роль мови в розвитку різних видів мистецтва (живопису, музики, театру, скульптури, кіно).

 14. Складові художньо-мовленнєвої діяльності: художньо-естетичне сприймання, ціннісна оцінка, художня комунікація і творчо-імпровізаторська діяльність.

 15. Значення художнього слова у вихованні і мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку.

 16. Художня творчість митців і розвиток різних видів дитячої художньої діяльності як особистісної активності навколо і під впливом мистецьких творів.

 17. Короткий історичний огляд вивчення проблеми художньо-мовленнєвої діяльності у зарубіжній лінгводидактиці.

 18. Методика проведення літературних занять у різних вікових групах.

 19. Художньо-мовленнєва діяльність як процес взаємодії з творами мистецтва.

 20. Педагогічний внесок К.Д.Ушинського у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 21. Організовані та неорганізовані форми роботи з книгою в дошкільному закладі.

 22. Художній образ - найважливіший компонент художньо-мовленнєвої діяльності. Специфічні засоби втілення художнього образу в різних видах мистецтв, спільні риси.

 23. Педагогічний внесок К.Д.Ушинського у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 24. Види і типи літературних занять. Специфіка окремих видів занять їх структура, методичні прийоми роботи.

 25. Мова як художнє явище. Художня мова. Креативність мовлення. Зіставлення понять „творчість" у мовленні і „мовотворення".

 26. Педагогічний внесок С.Ф.Русової у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 27. Методика ознайомлення дітей з жанрами, композицією, засобами художньої виразності твору, дитячою книгою, її структурою.

 28. О.О.Потебня, Л. А. Булаховський, С. В. Болтівець про значення процесу мовотворення для індивідуального і суспільного розвитку мови. Співвідношення етичного й естетичного в художньо-мовленнєвій діяльності (О.О. Потебня).

 29. Педагогічний внесок А.М.Богуш у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 30. Методика формування художньо-естетичного сприймання літературних творів різних жанрів. Використання методу моделювання.

 31. Поняття про мовленнєвотворчу діяльність у дошкільному віці, її механізми, функції.

 32. Педагогічний внесок Н.В.Гавриш у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 33. Види бесід після художнього читання: етично-оцінні, моральної спрямованості, уявлюваний діалог з героями творів, колективне складання листа герою та ін.

 34. Проблема розвитку словесної творчості в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних педагогів (О.М.Артемова, А. М. Богуш, Л. В. Вороніна, Н.В.Гавриш, С. В. Ласунова, Н.О.Орланова, Т. Г. По-стоян, В. Г. Захарченко, О. С.Ушакова).

 35. Педагогічний внесок Н.С.Карпинської у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 36. Методика проведення узагальнюючих бесід після художнього читання у різних вікових групах.

 37. Роль мовленнєво-творчої діяльності в об'єднанні різних видів дитячої художньої діяльності.

 38. Педагогічний внесок Є.О.Фльориної у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 39. Методика роботи в куточку книги.

 40. Текст в усному і писемному мовленні. Художній текст.

 41. Педагогічний внесок С.М.Чемортан у розробку проблеми організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 42. Літературні та літературно-музичні свята та розваги, їх значення. Тематика, види, зміст літературних ранків і вечорів, методика їх проведення в різних вікових групах.

 43. М.М. Бахтін про жанри мовлення: оцінно-мовленнєві, літературно-художні, культурно-наукові. Поняття про засоби художньої образності.

 44. Основні змістові лінії художньо-мовленнєвої діяльності: літературно-мовленнєва, образотворчо-мовленнєва, театрально-мовленнєва, музично-мовленнєва діяльності.

 45. Використання творів живопису як ілюстрації до літературних творів. Ілюстрації, їх види. Ознайомлення дітей з книжковою ілюстрацією, творчістю художників-ілюстраторів.

 46. Психологічна структура художньо-мовленнєвої діяльності, основні її характеристики: предметність, мотивованість, усвідомленість, цілеспрямованість, креативність.

 47. Роль мовленнєвотворчої діяльності.

 48. Методика організації художньої комунікації за книжковими ілюстраціями. Дослідження Т.О.Репіної, В.О.Єзикєєвої, І.Котовоїта ін.

 49. Науковий внесок Л.С.Виготського, О.О.Леонтьєва у вивчення теоретичних засад художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 50. Зміст і базисні характеристики художньо-мовленнєвої діяльності дітей в Базовому компоненті дошкільної освіти та варіантних програмах.

 51. Методика організації музично-мовленнєвої діяльності на різних видах літературних занять. Види музично-ритмичних вправ та ігор.

 52. Складові компоненти художньо-мовленнєвої діяльності: сприймання, оцінка, спілкування, відтворення вражень і уявлень, продуктивна діяльність під впливом творів мистецтва.

 53. Науковий внесок О.Р.Лурія, О.В.Запорожця у вивчення теоретичних засад художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 54. Дитячий театр як особливий вид гри в дошкільному віці.

 55. Дослідження О.В.Запорожця, О.І.Нікіфорової щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів.

 56. Художньо-мовленнєва компетенція як комплексна характеристика особистості.

 57. Види і характеристика творчих літературно-мовленнєвих завдань, ігор та вправ, методика їх використання в ході музичних занять.

 58. Розвиток образного мислення, уяви, художньо-естетичних уявлень у процесі художньо-мовленнєвої діяльності.

 59. Науковий внесок Г.С.Костюка, С.Л.Рубінштейна у вивчення теоретичних засад художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 60. Єдність спрямувань сім'ї та дошкільного закладу у вирішенні проблем художнього виховання.

 61. Розвиток загальних і спеціальних художніх здібностей дітей, розвиток креативності у процесі художньо-мовленнєвої діяльності.

 62. Дослідження К.Є.Хоменко, Є.Ф.Лукіної щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів.

 63. Форми театрально-ігрової та театрально-мовленнєвої діяльності в дошкільному закладі: театральна вистава як видовище; гра-драматизація, театралізовані ігри, гра за сюжетом літературного твору як гра для себе; інсценування як підготовлений виступ дітей для глядачів.

 64. Створення художньо-естетичного розвивального середовища як умови існування і становлення художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 65. Дослідження Н.О.Ветлугіної щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів.

 66. Завдання і зміст розвитку мовлення в різних формах театрально-мовленнєвої та театрально-ігрової діяльності в різних вікових групах.

 67. Зміст, принципи побудови розвивального середовища як умови існування і становлення художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 68. Дослідження Н.С.Карпинської, Т.Г.Казакової щодо особливостей сприймання дітьми художніх творів.

 69. Види театрів: настільний, картонажний, ляльковий, театр іграшок, тіньовий, фланелеграф, пальчиковий театр, театр живих тіней, "театральна антресоля". Методика їх використання в різних вікових групах.

 70. Взаємозв'язок рівня художнього розвитку педагога і художньої творчості дітей.

 71. Чинники художньо-мовленнєвої компетенції.

 72. Драматизація та інсценування за змістом художніх творів у дошкільному закладі. Режисура - шлях трансформації казки у гру. Методика організації та керування іграми-драматизаціями; читання за ролями, інсценування художніх творів у різних вікових групах.

 73. Психолого-педагогічні засади організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 74. Пізнавально-естетична, художньо-комунікативна, виразно-емоційна, оцінювально-етична, театрально-ігрова, мовленнєвотворча компетенції.

 75. Методика організації театрально-мовленнєвої діяльності: обговорення і складання сценарію, розподілення ролей, виготовлення необхідних атрибутів, проведення репетицій.

 76. Лінгвістичні та лінгводидактичні засади організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей.

 77. Завдання формування художньо-мовленнєвої компетенції в дошкільному закладі.

 78. Методи і прийоми формування інтонаційної виразності мовлення, розвитку акторських здібностей дітей у процесі театрально-мовленнєвої діяльності.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка