Предмет і завдання дидактикиСкачати 304.68 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір304.68 Kb.
#9969
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни “Дидактика”

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Предмет і завдання дидактики

План заняття

1. Дидактика як наука і навчальна дисципліна.

2. Методологічна основа дидактики.

3. Основні компоненти теорії освіти і навчання.

4. Предмет і завдання сучасної дидактики.

Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Дидактика, освіта, навчання, самоосвіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, навчальна діяльність, розвиток особистості, методологія науки, предмет дидактики, об’єкт дидактики

Контрольні питання

1. Хто з педагогів зробив найпомітніший внесок у розвиток дидактики?

2. Що вивчає дидактика? В чому її функції?

3. Охарактеризуйте основні компоненти теорії освіти і навчання.

4. Обґрунтуйте зв’язок дидактики з іншими науками.

5. Охарактеризуйте предмет і завдання сучасної дидактики.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Користуючись педагогічною літературою, доведіть положення про те, що дидактика – теоретична і нормативно-прикладна наука.

2. Розкрийте суть та охарактеризуйте основні функції дидактики: теоретичну і практичну.

3. Обґрунтуйте взаємозв’язки між компонентами дидактичної теорії.

4. Ознайомтесь та проаналізуйте традиційні дидактичні системи (Я.-А.Коменський, Й.-Г.Песталоцці, Й.-Ф.Гербарт та ін.).

5. Які чинники сприяють розвитку дидактики як науки?Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова В.Сухомлинського:

Що найголовніше у моєму житті ? Без вагань відповідаю: любов до дітей”.

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Які елементи дидактичних систем минулого збереглися в сучасній українській школі?

2. Що забезпечує розвиток дидактичної теорії на сучасному етапі?

3. Що спільного і відмінного між дидактикою і предметними методиками?Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Завдання дидактики на сучасному етапі розвитку освіти.

2. Основні дидактичні концепції в історії розвитку дидактики

Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 3-27.

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

3. Дидактика современной школы / под ред. В.А.Онищука. – К. : Радянська школа, 1987. – 237с.

4. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – 528 с.

5. Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посібник / С.П.Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.

7. Оконь В. Введение в общую дидактику / В.Оконь. – М. : Высш. шк., 1990. – 382 с.

8. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс : учебник для студ. пед. вузов : в 2 кн. / И.П.Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 576 с.

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Закономірності, принципи і правила навчання

План заняття

1. Філософська сутність понять “закон”, “закономірність”, “принцип”; їх взаємозв’язок.

2. Зовнішні і внутрішні закономірності навчання.

3. Реалізація принципів навчання в навчальному процесі.

4. Поняття про правила навчання.

Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять:

Закон, закономірність, принцип, правило, принципи навчання, зовнішні і внутрішні закономірності процесу навчання.Контрольні питання

1. В чому суть принципу свідомості й активності? Назвіть основні правила його реалізації.

2. Назвіть основні правила реалізації принципу систематичності.

3. Назвіть основні правила реалізації принципу наочності.

4. Назвіть основні правила реалізації принципу науковості.

5. Назвіть основні правила реалізації принципу доступності.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Визначте співвідношення понять “закономірність”, “закон”, “дидактичний принцип”, “правило навчання” у різних підручниках з педагогіки.

2. Охарактеризуйте основні правила реалізації дидактичних принципів.

3. У державній національній програмі “Освіта” (Україна XXIст.) сформульовані найважливіші принципи реформи всієї системи освіти. Проаналізуйте їх сутність.

4. Опрацюйте працю В.Сухомлинського “Сто порад учителеві” з позиції реалізації основних принципів навчання.

5. Проаналізуйте шкільний підручник із будь-якого предмету з погляду реалізації в ньому певних принципів навчання: систематичності та послідовності, наочності, науковості, зв’язку навчання з життям.Літопис цікавих думок

Прокоментуйте цитату В.О.Сухомлинського:

Немає ні однієї педагогічної закономірності, немає ні однієї істини, яка була б абсолютно однаково застосована до всіх дітей”.

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Чому існує різна кількість принципів навчання? Обґрунтуйте Ваші судження.

2. Яке практичне значення має уявлення вчителя про принципи навчання як дидактичну систему?

3. Яким чином Ви зможете реалізувати пораду В. Сухомлинського про те, що наочність – стежина пізнання і світло, яке осяває цю стежину?


Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень


1. Характеристика принципів навчання у сучасній дидактиці.

2. Історичні аспекти виникнення дидактичних принципів.Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 63-75.

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 314-319.

3. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки / О.А.Дубасенюк. – К. : ЦНЛ, 2004. – Р. 1.1.

4. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 116-137.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С. 247-266.

6. Підласий І.П. Правила реалізації принципів навчання : хрестоматія / уклад. : А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 253-263.

7. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. закладів освіти / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C. 147-150.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3-4

Тема: Методи і засоби навчання

План заняття

1. Поняття про метод і прийом навчання.

2. Проблема класифікації методів навчання.

3. Характеристика методів навчання за типом пізнавальної діяльності учнів.

4. Характеристика методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

5. Характеристика методів контролю і самоконтролю в навчанні.

6. Проблема вибору методів навчання.

7. Засоби навчання.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Метод навчання, прийом навчання, класифікація методів, словесні, наочні, практичні методи, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні методи, метод проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі методи, методи стимулювання і мотивації, контролю і самоконтролю, засіб навчання.Контрольні питання

1. Чим зумовлено різні підходи до класифікації методів навчання?

2. Охарактеризуйте особливості використання методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

3. Дайте характеристику групи методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

4. Охарактеризуйте методи контролю та самоконтролю в навчанні.

5. Які види наочності використовують при застосуванні методу ілюстрацій, а які – демонстрацій?Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Запропонуйте поєднання найбільш ефективних методів навчання для формування в учнів теоретичних знань. Охарактеризуйте їх.

2. Пригадайте та запишіть 2-3 фрагменти уроків зі свого шкільного життя, на яких були використані певні методи навчання, та проаналізуйте з позиції доцільності їх поєднання.

3. Визначте переваги і вади класифікації методів навчання за джерелом знань. Обґрунтуйте свою думку.

4. Визначте переваги і вади класифікації методів навчання за рівнем пізнавальної діяльності учнів.

5. Опрацюйте працю В.Сухомлинського “Павлиська середня школа” (Розумове виховання і питання методики навчання) та випишіть рекомендації щодо використання методів навчання у педагогічній практиці.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова В.О.Сухомлинського:

Знати – це означає уміти застосовувати знання”.

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Чому неможливо знайти універсальний метод навчання, який можна було б використовувати в різних умовах і ситуаціях?

2. Чому в навчальних програмах і підручниках немає конкретних рекомендацій про те, які саме методи навчання необхідно використовувати?

3. Які основні фактори покладено в основу класифікації методів навчання? Розкрийте сутність найбільш обґрунтованих.Тематика рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Основні підходи до класифікації методів навчання у сучасній дидактиці.

2. Практичні методи навчання: мета та специфіка використання.

Література

1. Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння / А.М.Алексюк. – К. : Знання, 1980. – 48 с.

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / Ю.К.Бабанський. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.

3. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 78-96.

4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О.Вишневський. – К. : Знання, 2008. – С. 135-148.

5. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 320-373.

6. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С.158-192.; 183-192.

7. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Харків : “ОВС”, 2002. – С. 311-333.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С. 267-298.

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підруч. для студентів педагогічних факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 189-255.

10. Чайка В.М. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю / В.М.Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – С. 109- 157.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: Процес навчання та його структура

План заняття

1. Навчання як процесуальне явище.

2. Компоненти процесу навчання.

3. Взаємозв’язок основних функцій процесу навчання.

4. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

5. Структура діяльності вчителя.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Навчання, викладання, учіння, процес, компоненти процесу навчання, функції процесу навчання, структура діяльності вчителя, процес засвоєння знаньКонтрольні питання

1. Розкрийте сутність кожного структурного компонента процесу навчання.

2. В чому полягає виховна функція навчання і якими засобами її можна реалізувати?

3. В чому полягає розвивальна функція навчання і якими шляхами вона реалізується?

4. Розкрийте взаємозв’язок основних функцій навчання.

5. Охарактеризуйте компоненти структури діяльності вчителя.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Ознайомтесь зі змістом Державної національної програми “Освіта” і випишіть завдання удосконалення навчального процессу.

2. На основі самостійно опрацьованої літератури, охарактеризуйте основні взаємозв’язки компонентів процесу навчання.

3. Користуючись підручниками і посібниками з педагогіки доведіть, що процес навчання є системою.

4. Обґрунтуйте положення про те, що процес навчання є процесом триєдиним.

5. Випишіть важливі міркування з педагогічних праць Я.-А.Коменського, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського, які стосуються сутності навчання.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова Ш. Амонашвілі про вчителя:

Вчитель – це скло через яке дитина дивиться на життя

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Охарактеризуйте основні види навчання. Поміркуйте та розкрийте їх особливості.

2. Які способи доцільно використовувати для стимулювання учнів до активної навчальної діяльності?

3. Керівна роль у процесі навчання належить учителю. Чи можливо за такого підходу забезпечити самостійну пізнавальну активність учнів?Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Основні шляхи формування в учнів початкових класів інтересу до знань.

2. Функції процесу навчання та їх роль у формуванні всебічно розвиненої особистості.

Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 63-75.

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 284-293.

3. Дубасенюк О.А. Практикум з педагогіки / О.А.Дубасенюк. – К. : ЦНЛ, 2004.

4. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 97-115.

5. Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посібник / С.П.Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 90-105.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С. 213-246.

7. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів пед. факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 85-111.

8. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. закладів освіти / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C. 122-131.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема: Зміст освіти в сучасній школі

План заняття

1. Проблема формування і реалізації змісту освіти в сучасних умовах.

2. Державний, регіональний та шкільний компоненти змісту освіти.

3. Основні документи, що визначають зміст освіти в сучасній українській школі.

4. Державний стандарт освіти та його складові.

Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Зміст освіти, теорії формування змісту освіти, знання, уміння, навички, компоненти змісту освіти, навчальний план, програма, державний і шкільний компоненти загальної середньої освіти, підручник, посібник, види освіти.Контрольні питання

1. У чому полягають особливості освітньої системи в Україні?

2. Розкрийте специфіку державного, регіонального та шкільного компонентів змісту освіти.

3. Які основні документи визначають зміст освіти в сучасній українській школі?

4. Охарактеризуйте основні складові Державного стандарту початкової загальної освіти.

5. Розкрийте зміст та обґрунтуйте взаємозв’язки понять: “навчальний план”, “навчальна програма”, “підручник” і “посібник”.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Охарактеризуйте основні шляхи гуманізації змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі.

2. Опрацювавши нормативно-правові документи, розкрийте шляхи вдосконалення змісту освіти відповідно до Закону України “Про освіту” та Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.).

3. Опрацюйте різні теорії формування змісту освіти, порівняти їх сильні і слабкі сторони.

4. Проаналізуйте навчальну програму з будь-якого предмета початкової школи щодо реалізації змісту освіти.

5. Дайте характеристику базового навчального плану середньої загальноосвітньої школи України. Проаналізуйте критерії відбору основ наук, що вивчаються в середній школі.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова Г.Лейбніца:

Той, хто тримає в руках освіту, здатний змінити обличчя Землі”.

Викладіть свої міркування. Випишіть висловлювання видатних педагогів щодо ролі освіти у житті людини.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Поміркуйте, які об’єктивні і суб’єктивні фактори впливають на зміст шкільної освіти?


2. Яким чином забезпечується єдність і взаємозв’язок загальної, політехнічної і професійної освіти в школі і ПТУ? Обгрунтуйте свою думку.

3. Які завдання постають перед учителем при здійсненні аналізу навчального матеріалу підручника?Тематика рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Компоненти змісту освіти.

2. Стратегія розвитку варіативної освіти в Україні.

Література

1. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 266-283.

2. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття). – К., 1994.– 64с.

3. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 138-157.

4. Закон України “Про загальну середню освіту” // Інформаційний збірник МОН України. – 1999. – № 15.

5. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – № 77.

6. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Харків : “ОВС”, 2002. – С. 250-274.

7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С. 184-212.

8. Чайка В.М. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів / В.М.Чайка. – Тернопіль: Астон, 2002. – С.76-108.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Зміст початкової освіти

План заняття

1. Поняття про зміст початкової освіти.

2. Навчальні плани і програми для початкової школи.

3. Державний та шкільний компоненти навчання.

4. Види освіти (загальна, політехнічна, професійна)

5. Реалізація змісту освіти в сучасній школі.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Зміст освіти, теорії формування змісту освіти, навчання, викладання, розвиток особистості, навчальний план, навчальна програма, державний стандарт початкової освіти, компетенція, освіта, підручник.Контрольні питання

1. Що вкладають провідні дидакти в поняття змісту початкової освіти?

2. Окресліть характерні особливості навчальних планів та програм для початкової школи.

3. Що таке навчальна програма? Яка її структура?

4. Що являє собою навчальний план школи? Яка його структура та функції?

5. Охарактеризуйте види освіти (загальну, політехнічну, професійну).Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Проаналізуйте різні трактування понять: зміст освіти, навчальний план, навчальна програма, концепція подані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть ті, які, на Вашу думку, найбільш повно відображають суть цих понять. Обґрунтуйте свою точку зору.

2. Проаналізуйте шкільні підручники, з погляду дотримання в них певних вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Опишіть основні історичні періоди реформування освіти України ХХ – початку ХХІст.

4. Які сучасні принципи розроблення змісту освіти, висвітлені в ст..6 Закону України “Про освіту”?

5. Опрацюйте зміст Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст..) з погляду реформування змісту освіти в Україні.Літопис цікавих думок

Поміркуйте над афоризмом Абуля Фаранжа:

Знання – настільки дорогоцінна річ, що їх корисно добувати з будь-якого джерела”.

Викладіть свої міркування. Підберіть афоризми до теми та проаналізуйте їх.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Поміркуйте над питанням: чи може бути успішною освіта без самоосвіти?

2. Які принципи навчання ілюструють наведені висловлювання:

Порожня голова не думає” – П.Блонський.

Уміння складають ознаки таланту” – І.Кант.

Доберіть ще кілька, які б відображали вищенаведені принципи навчання.

3. У якому напрямку, на Вашу думку, слід продовжити роботу з удосконалення змісту шкільної освіти?

Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Сутність завдання змісту освіти у початковій школі

2. Компетенція: суть, структура основні види.

Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 44-62.

2. Гуманізація процесу навчання в школі : навч. посібник / за ред. С.П.Бондар. – К. : Стилос, 2001. – 256 с.

3. Дежавний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – № 1-2. – С. 5-60.

4. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття). – К., 1994.– 64с.

5. Закон України “Про загальну середню освіту” // Інформаційний збірник МОН України. – 1999. – № 15.

6. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – № 77.

7. Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посібник / С.П.Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 124-144.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.184-212.

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 39-75.

10. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. закладів освіти / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C. 132-146.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема: Форми організації навчання

План заняття

1. Поняття про форми організації навчання.

2. Урок – основна форма організації навчання.

3. Класифікація форм організації навчального процесу в початкових класах.

4. Підготовка вчителя до уроку, самоаналіз його результатів.

5. Інші форми організації навчання.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Форма організації навчання, індивідуальна форма, групова форма, фронтальна форма, урок, підготовка до уроку, самоаналіз, практикум, семінар, факультатив, навчальна екскурсія, індивідуальна і групова консультації, домашня робота.Контрольні питання

1. Охарактеризуйте розвиток форм організації навчання.

2. Оцініть позитивні і негативні аспекти класно-урочної системи.

3. Назвіть основні вимоги до сучасного уроку.

4. Обґрунтуйте вимоги до пояснення вчителем нового матеріалу на уроці.

5. Перелічіть основні етапи підготовки вчителя до уроку.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Користуючись педагогічною літературою, охарактеризуйте основні форми організації навчання, що мали місце в історії розвитку школи.

2. На основі порівняльного аналізу, обґрунтуйте переваги і вади уроку як основної форми організації навчання в сучасній школі.

3. Опрацюйте праці відомих педагогів, що вивчали проблему “форми організації навчального процесу”. Класифікуйте їх.

4. Користуючись 5-ти томним виданням творів В.О.Сухомлинського, випишіть думки автора про роль і місце уроку в освіті і вихованні учнів.

5. Зверніться до книги Я.А.Коменського “Велика дидактика” і віднайдіть рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу на уроці; проаналізуйте, які з них заслуговують на увагу і в сучасній школі.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова В. Сухомлинського:

Вільний час учня народжується на уроці”.

Викладіть свої міркування. Доповніть сказане іншими цитатами з педагогічної спадщини цього видатного педагога.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Які фактори впливають на вибір організаційних форм навчання. Обґрунтуйте свою думку.

2. Поміркуйте: у чому полягає комплексність підготовки вчителя до уроку? Викладіть свої міркування.

3. Чим, на Вашу думку, зумовлено використання в сучасній школі спеціальних (додаткових) форм організації навчання? Обґрунтуйте своє судження.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень.

2. Історичні аспекти виникнення форм організації навчання у початковій школі.

3. Особливості підготовки та проведення відкритого уроку.

Література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О.Вишневський. – К. : Знання, 2008. – С. 124-135.

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 374-395.

3. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 193-206.

4. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Харків : “ОВС”, 2002. – С. 334-361.

5. Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 145-165.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.299-311.

7. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів пед. факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 256-318.

8. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. закладів освіти / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C. 165-175.

9. Чайка В.М. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. / В.М.Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – С.158-179.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9-10

Тема: Типи та структура уроків у початковій школі

План заняття

1.Типи уроків та їх структура.

2.Дидактична характеристика основних структурних елементів уроків різних типів.

3. Нестандартні уроки.

4. Інтегровані уроки.

5. Вимоги до сучасного уроку.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Принцип навчання, урок, зміст освіти, розповідь, бесіда, методи навчання, підручник, програма, план, посібник, форма організації навчання,Контрольні питання

1. Дайте означення уроку. Якими умовами і факторами визначається вибір мети уроку?

2. За якими ознаками класифікуються типи уроків?

3. Чим визначається структура уроку? Охарактеризуйте основні структурні елементи уроку.

4. Окресліть особливості інтегрованого уроку.

5. Проаналізуйте вимоги до сучасного уроку.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. За допомогою імітаційного моделювання програйте і проаналізуйте уроки подані в книгах:

а) Савченко О.Я. Урок в початкових класах / О.Я.Савченко. – К. : Освіта, 1993. – С.74-75, С.84-86;

б)  Амонашвілі Ш.О. Здравствуйте, дети! / Ш.О.Амонашвілі. – М., 1988. – С.20-25, С.29-34.

2. Підберіть проблемні запитання до тексту з “Букварика”.

3. За допомогою ситуативного моделювання підготуйте (програйте) ситуацію з уроку, де подача нового матеріалу здійснюється за допомогою пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмового навчання.

4. Пригадайте та занотуйте фрагменти уроків учителів своєї школи, в яких яскраво проглядалися б елементи педагогічної майстерності. Проаналізуйте ці фрагменти з позиції відображення мети (типу) уроку.

5. Користуючись педагогічною літературою, охарактеризуйте зв’язки між дидактичною метою уроку, його типом і основними ланками процесу навчання.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова В.О.Сухомлинського:

До хорошого уроку вчитель готується все життя”.

Викладіть свої міркування. Складіть чи випишіть із педагогічної літератури універсальні правила підготовки вчителя до року.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Які форми нетрадиційних уроків вам відомі? Чи доводилося вам спостерігати їх на практиці, як ви до них ставитесь?

2. Поміркуйте, які чинники характеризують ефективний урок?

3. Які, з точки зору працездатності учнів, найважчі дні тижня, найважчі хвилини уроку? Обґрунтуйте Вашу думку.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Інноваційні підходи до проведення уроку в початковій школі.

2. Багатоваріантність структури уроків

3. Дидактичні особливості інтегрованих уроків

4. Вплив нестандартних уроків на розвиток молодших школярів.

Література

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А.Амонашвілі. – М. : Просвещение, 1988. – С. 20-25; С. 29-34.

2. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 97-120.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 374-405.

4. Галузинський В.М. Педагогіка : теорія та історія / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – Рівне, 1996. – С. 189-194.

5. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 207-235.

6. Корнажевський Ю.А. Аналіз уроку / Ю.А.Корнажевський. – Х. : Видавництво “Ранок”, 2008. – 336 с.

7. Лукьянова М.І. Особистісно орієнтований урок : конструювання та діагностика / М.І.Лук’янова, Н.А.Разіна, Т.М.Абдуліна. – Х. : Видавництво “Ранок”, 2007. – 176 с.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С. 299-338.

9. Настільна книга педагога : посібник / упоряд.: В.В.Андрєєва, В.В.Григораш. – Х. : Вид. группа “Основа”, 2006. – С. 103-201.

10. Островерхова Н.М. Аналіз уроку : концепції, методики, технології / Н.М.Островерхова. – К. : Фірма “ІНКОС”, 2003. – 352 с.

11. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів пед. факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 256-318.

12. Савченко О.Я. Урок в початкових класах / О.Я.Савченко. – К. : Освіта, 1993. – С. 74-85.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

Тема: Специфіка організації навчання

в малокомплектній школі

План заняття

1. Особливості організації навчального процесу в малокомплектній школі.

2. Специфіка побудови уроків у малокомплектній школі.

3. Діяльність вчителя та учнів у різних видах навчання в малокомплектній школі.

3. Варіанти структури уроків у класах-комплектах.

Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Малокомплектна школа, клас-комплект, урок однопредметного змісту, урок різнопредметного змісту, специфіка організації навчання в класі-комплекті.Контрольні питання

1. Яку школу називають малокомплектною?

2. Які класи можуть бути об’єднані в комплект?

3. В чому полягає специфіка проведення уроків у класі-комплекті?

4. За яких умов здійснюється поєднання уроків різнопредметного й однопредметного змісту?

5. Які функції виконує самостійна робота у класах-комплектах?Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Користуючись педагогічною літературою, охарактеризуйте зовнішні (організаційні) умови навчально-виховного процесу в малокомплектній школі.

2. Дайте характеристику внутрішніх (психолого-дидактичних) умов організації навчально-виховного процесу в малокомплектній школі.

3. Складіть типовий варіант планування уроку для комплекту з двох класів.

4. Подайте типовий варіант структури уроку з етапом, спільним для трьох класів комплекту.

5. Сформулюйте рекомендації для молодого вчителя початкових класів щодо здійснення ефективного навчально-виховного процесу в малокомплектній школі.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова Я.-А. Коменського:

Усіма можливими способами потрібно пробуджувати в дітей палке прагнення до знань і до навчання”.

Викладіть свої міркування. Опрацювавши педагогічну літературу, визначте шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в початковій школі.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Поміркуйте, якими причинами обумовлюється складність роботи в малокомплектних школах?

2. Які підходи можливі при складанні розкладу занять у малокомплектній школі?

3. Які труднощі повинен подолати вчитель у процесі організації навчання учнів у класах-комплектах? Викладіть свої міркування з приводу подолання цих труднощів.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Умови ефективності навчально-виховного процесу в малокомплектній школі.

2. Типи та структура уроків у малокомплектній школі.

3. Сучасна малокомплектна школа: реалії та проблеми.Література

1. Бущак Г. Готовність вчителя до навчання, професійних змін та росту / Г.Бущак // Педагогічна думка. – 2004. – № 4. – С. 57-60.

2. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах // Сільська школа України. – 2003. – № 8-9. – С. 6-8.

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів пед. факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Генеза, 2002. – С. 319-348.

4. Щодо неправомірності формування класів-комплектів : Лист МОН України 1/9-299 від 10.06.2003 р.

5. Щодо правомірності формування класів-комплектів : Лист МОН України 1/9-299 від 10.06.2003 р.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12-13

Тема: Мотивація учіння молодших школярів

План заняття

1. Суть поняття мотивів. Мотив і стимул до навчання учнів початкових класів.

2. Класифікація мотивів навчання.

3. Причини втрати інтересу до навчання учнів молодшого шкільного віку.

4. Дидактичні засоби стимулювання інтересу до навчання.

5. Роль оцінки вчителя в стимулюванні навчання учнів початкових класів.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Мотив, мотивація, стимул, учіння, навчання, освіта, класифікація мотивів, інтереси учня, соціальні мотиви, пізнавальні мотиви, внутрішні мотиви, зовнішні мотиви.Контрольні питання

1. Чи тотожні поняття “мотив” і “стимул”? Розкрийте значення цих понять.

2. Окресліть основні підходи щодо класифікації мотивів навчання.

3. Назвіть і прокоментуйте основні причини втрати інтересу до навчання учнів молодшого шкільного віку.

4. Перелічіть основні засоби стимулювання інтересу до навчання.

5. Визначте роль оцінки вчителя навчальних досягнень учнів з позиції стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Випишіть із педагогічної літератури основні способи мотивації учіння учнів молодшого шкільного віку, середнього і старшого Охарактеризуйте і порівняйте їх.

2. На основі власного спостереження (досвіду), встановіть основні причини слабкої мотивації учіння сучасного школяра.

3. З’ясуйте, чому питання розвитку здібностей, творчості, мотиваційної сфери учнів у процесі навчання меншою мірою знаходили відображення в дидактичній теорії, ніж питання розробки змісту і методів навчання.

4. Опрацюйте статтю Зязюна І.А. “Мотивація і мотиви людської поведінки”. Законспектуйте основні положення праці.

5. Опрацювавши відповідні джерела, охарактеризуйте умови для формування повноцінної мотивації учіння молодших школярів.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова А. Дістервега:

Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні всього того, що знаєш”.

Викладіть свої міркування. Випишіть висловлювання видатних педагогів щодо практичного застосування знань у педагогічній практиці вчителя.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Що, на Вашу думку, означає “профілактика помилок”? Чи можна запобігти появі втрати інтересу учнів початкових класів до навчання?

2. Які дидактичні засоби стимулювання інтересу до навчання, на Вашу думку, є найефективнішими? Чому?

3. Яке з джерел мотивації навчання Ви вважаєте сьогодні головним? Обгрунтуйте Вашу думку.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Роль діяльності вчителя в стимулюванні навчання учнів початкових класів.

2. Стимулююче середовище – як основа розвитку мотивації учіння молодших школярів.

Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 152-156.

2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / О.Вишневський. – К. : Знання, 2008. – С. 149-162.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 415-426.

4. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 253-255.

5. Зязюн І.А. Мотивація і мотиви людської поведінки / І.А.Зязюн // Початкова школа. – 1994. – № 6. – С. 6-10.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С. 217-233.

7. Настільна книга педагога : посібник / упоряд.: В.М.Андрєєва, В.В.Григораш. – Х.: Вид. группа “Основа”, 2006. – С. 186-193.

8. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагог. Факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 148-170.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

Тема: Диференційоване навчання в школі

План заняття

1. Оптимізація навчального процесу в початковій школі.

2. Поняття диференціації.

3. Види диференціації.

4. Індивідуалізація навчання в школі.

5. Ігрові методи навчання.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Диференціація, диференційоване навчання, задатки, індивідуалізація навчання, рівні засвоєння, інтенсифікація навчання, обдарованість, особистісно-орієнтоване навчання, знанняКонтрольні питання

1. Що таке диференціація навчання?

2. На яких підставах, за якими напрямами здійснюється диференціація навчання та виховання учнів?

3. Обґрунтуйте види диференціації навчальної діяльності.

4. У чому полягає готовність учителя до диференційованого навчання?

5. Що таке індивідуалізація навчання?Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Підберіть кілька прикладів диференційованих завдань для усунення труднощів у формуванні навички писання для учнів першого класу.

2. Опрацювавши відповідні джерела, обгрунтуйте своє ставлення до розподілу учнів відповідно до рівня готовності їх до навч. діяльності (клас прискореного навчання; клас підвищеної індивідуалізації; клас вікової норми )

3. Складіть бібліографічну довідку теми: Індивідуалізація навчання і виховання.

4. Випишіть висловлювання видатних педагогів щодо диференціації та індивідуалізації навчання.

5. Користуючись педагогічною літературою, розкрийте поняття “групова диференціація”.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова К.Ушинського:

Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна спочатку пізнати її також у всіх відношеннях”.

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. У чому слушність думки: “одноразове, епізодичне використання диференційованих завдань не дасть істотних змін у знаннях і розвитку дітей? Поясніть свої міркування.

2. Поміркуйте, у чому суть: а) індивідуалізації, б) диференціації навчання? Назвіть спільні і відмінні риси.

3. Чи профільне навчання в школі виконуватиме роль диференціації навчання? Обґрунтуйте вашу думку.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Профільне навчання в Україні.

2. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти

Література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О.Вишневський. – К. : Знання, 2008. – С. 149-162.

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 415-426.

3. Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – С. 67-70

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.305-311.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15

Тема: Самостійна навчальна робота учнів

План заняття

1. Самостійна робота учнів – органічна частина навчального процесу.

2. Типи і види самостійної навчальної діяльності молодших школярів.

3. Система вправ та завдань для самостійної роботи.

4. Самостійна робота учня з книгою.

Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Самостійність учнів у навчанні, самостійна навчальна робота, форми організації самостійної роботи, типи самостійних робіт, види самостійної роботи.Контрольні питання

1. В чому сутність понять “самостійна діяльність” і “самостійна робота”?

2. Від чого залежить ефективність самостійної роботи молодших школярів?

3. Визначте сутність самостійної роботи як педагогічної категорії і охарактеризуйте її основні ознаки.

4. Проаналізуйте типи і види самостійних робіт, вкажіть основи їх класифікації.

5. Охарактеризуйте самостійну діяльність учнів у процесі виконання ними різноманітних видів самостійних робіт.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1. Розробіть систему завдань з математики до визначеної вами теми для самостійної роботи учнів на уроці.

2. Дайте характеристику самостійної діяльності учнів у процесі виконання ними різноманітних видів самостійних робіт.

3. Проаналізуйте з різних посібників типи і види самостійних робіт, вкажіть основи їх класифікації.

4. Визначте сутність самостійної роботи як педагогічної категорії і охарактеризуйте її основні ознаки.

5. Окресліть характерні особливості роботи із книгою учнями молодших класів з позиції їх самостійної роботи.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова В.О.Сухомлинського:

Сильним, досвідченим стає той педагог, який уміє аналізувати свою працю...”

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

3. Які чинники зумовлюють тривалість самостійної роботи в початкових класах? Обґрунтуйте їх значення.

4. Які методи роботи найчастіше використовуються при організації самостійної роботи учнів?

5. Поміркуйте, якими вміннями повинен володіти молодший школяр, щоб працювати самостійно?Тематика рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Види самостійних завдань на уроках читання в початкових класах.

2. Організація самостійної навчальної роботи молодших школярів на уроках математики.

3. Групові форми самостійної роботи.

4. Види домашніх завдань і способи їх перевірки.

Література

1. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С.227-235.

2. Коваль Г.П. Методика читання : навчальний посібник / Г.П.Коваль, Л.І.Іванова, Т.Б.Суржук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 280 с.

3. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Харків : “ОВС”, 2002. – С. 349-351.

4. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підручник для студентів педагогічн. Факультетів / О.Я.Савченко. – К. : Абрис, 1997. – С. 222-238; С. 309-318.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16

Тема: Суть і завдання контролю у навчальному процесі

План заняття

1. Суть і основні види контролю успішності учнів.

2. Основні принципи контролю знань.

3. Види контролю знань.

4. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

5. Критерії і норми оцінки.Репродуктивний рівень:

Розкрийте зміст понять

Контроль, оцінка, перевірка, оцінювання, критерій, види контролю, норми і критерії оцінки, рівні навчальних досягнень, 12-бальна шкала оцінювання, методи контролю, самоконтроль, рівні знань, функції контролю, види контролю.Контрольні питання

1. Здійсніть диференціацію понять: контроль, перевірка, оцінювання, оцінка, облік.

2. Визначте мету і функції контролю знань.

3. Охарактеризуйте принципи контролю знань.

4. Що визначає основні вимоги до оцінки знань?

5. Проаналізуйте існуючі види контролю.Частково-пошуковий рівень:

Завдання для самостійного пошуку

1.Охарактеризуйте основні вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів молодших класів. В чому виявляється специфіка?

2. Проаналізуйте методологічні засади критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. В якій мірі новий підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів сприятиме подоланню неуспішності учнів?

3. Складіть порівняльну таблицю основних видів контролю та їх дидактичних функцій.

4. Проаналізуйте особливості 12-бальної шкали оцінювання успішності учнів.

5. Користуючись відповідною літературою, доведіть залежність вибору методів перевірки від мети оцінювання успіхів учнів.Літопис цікавих думок

Як ви розумієте слова В. О. Сухомлинського:

Педагогічна оцінка повинна спонукати дитину бути кращою, допомогти бачити її найкращі якості”.

Викладіть свої міркування. Випишіть із праць цього видатного педагога міркування, що розкривають тему.Творчий рівень:

Питання для роздумів

1. Охарактеризуйте особливості тестової методики контролю знань? В чому, на Вашу думку, її ефективність?

2. Як впливає на надійність оцінки оцінювання за 12-бальною шкалою?

3. Якими принципами слід керуватися при оцінюванні результатів діяльності учнів? Обґрунтуйте вашу позицію.Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень

1. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у першому і другому класі.

2. Суть та мета контролю знань.

3. Тести як форма контролю знань.Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І.Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 182-196.

2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навчальний посібник / О.Вишневський. – К. : Знання, 2008. – С. 163-174.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академвидав, 2007. – С. 406-414.

4. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2001. – 7 лютого.

5. Зайченко І.В. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів / І.В.Зайченко. – К. : Освіта України; КНТ, 2008. – С. 236-255.

6. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Харків : “ОВС”, 2002. – С. 361-382.

7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.359-377.8. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студентів вищ. пед. закладів освіти / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C. 193-205.

9. Чайка В.М. Основи дидактики : тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів / В.М.Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – С. 200-207.
Каталог: depart -> liubomyra.iliichuk -> resource -> file
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
depart -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
depart -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
depart -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
file -> Предмет і основні категорії педагогіки
file -> Суть процесу виховання

Скачати 304.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка