Предмет і основні категорії педагогікиСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
ТЕМА: СПАДКОВІСТЬ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – сутність понять “спадковість”, “генотип”, “задатки”, “здібності”, “розвиток”, “формування”; спадкові програми розвитку особистості, детерміновану і варіантну складові програми розвитку; педагогічний аспект успадкування інтелектуальних, спеціальних і моральних якостей особистості; роль спадковості у розвитку особистості молодшого школяра та її врахування в організації навчально-виховного процесу початкової школи.

Уміти – визначати спадкові програми розвитку особистості, розрізняти сутність понять “задатки” і “здібності”, обгрунтовувати вплив спадковості на розвиток особистості молодшого школяра.

План заняття

1. Сутність поняття “спадковість”.

2. Взаємозв’язок розвитку, спадковості і виховання.

3. Спадкові програми розвитку особистості. Генотип і його частини.

4. Задатки та здібності.

5. Вплив спадковості, середовища і виховання на розвиток і формування особистості.Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. У чому полягає вплив спадковості на розвиток особистості школяра?

2. Якою мірою цілеспрямоване виховання може усунути спадкові недоліки особистості?

3. Як українська народна педагогіка трактує вплив спадковості на розвиток особистості дитини?

4. Визначте взаємозв’язок розвитку, спадковості і виховання.

5. Розкрийте вплив спадковості на розвиток і формування особистості.

6. У чому полягає детермінована складова спадкової програми розвитку особистості?

7. Які особливості варіантної складової спадкової програми розвитку особистості?

8. Розкрийте сутність понять “задатки” і “здібності”?

9. Розкрийте питання успадкування інтелектуальних якостей особистості.

10. Охарактеризуйте особливості педагогічної роботи з дітьми із спеціальними задатками.

Теми наукових повідомлень

1. Вплив спадковості на розвиток особистості молодшого школяра.

2. Взаємозв’язок розвитку, спадковості і виховання.

3. Народна педагогіка про вплив спадковості на розвиток особистості.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотувати міркування педагогів про значення спадковості у розвитку особистості школяра.

2. Підібрати цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки про вплив спадковості на розвиток особистості.

3. Підберіть приклади з народної педагогіки про вплив спадковості на формування особистості молодшого школяра.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Обґрунтуйте на конкретних прикладах вплив спадковості на формування особистості дитини.

3. Проаналізуйте зміст роботи вчителя у напрямі розвитку творчих здібностей молодших школярів.

4. Реферати і повідомлення:

а) У чому полягають особливості взаємодії соціального і біологічного в розвитку особистості?

б) Роль спадковості у розвитку і формуванні особистості молодшого школяра.

в) Визначення задатків і здібностей дітей та їх врахування вчителем початкової школи в організації навчально-виховного процесу.

г) Педагогічні умови розвитку здібностей молодшого школяра.

Творчий рівень:

1. Спробуйте проаналізувати, що ви успадкували від батьків і своїх предків. З цією метою побудуйте генеалогічне дерево своєї сім’ї. Особливу увагу зверніть на задатки до певного виду діяльності, що проявляються у вашій сім’ї.

2. Проаналізуйте особливості розвитку здібностей молодших школярів у сільській малокомплектній школі.

Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.374-443.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.39-42.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.24-25.

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.42-46.

5. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.55-56.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.61-68.

7. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.22-27.

8. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.98-99.

9. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.46-48.

10. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посіб. / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.77-96.

Додаткова література

1. Бех І.Д. Виховання особистості: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848с.

2. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.Костюк. – К., 1989. – 608с.

3. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.16-24.

4. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.95-107.

5. Служинська З. Спадковість людини / З.Служинська. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2012. – 365с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

ТЕМА: РОЛЬ ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – вплив виховання на розвиток і формування особистості молодшого школяра; мету і завдання сучасного українського виховання; умови і фактори визначення цілей виховання; ідеали українського національного виховання; зміст морального, естетичного, фізичного, розумового, трудового виховання; напрями зарубіжної педагогіки про мету виховання; надбання народної педагогіки про мету та ідеал виховання.

Уміти – визначати мету і завдання виховання на сучасному етапі розвитку держави; розкривати особливості здійснення виховної роботи у загальноосвітній школі першого ступеня; складати програму цілеспрямованого впливу на формування певних якостей особистості молодшого школяра.

План заняття

1. Виховання як суттєвий чинник розвитку і формування особистості школяра.

1. Мета і завдання виховання в сучасній школі.

2. Зарубіжна педагогіка про мету виховання.

3. Ієрархія виховних цілей. Умови і фактори визначення цілей виховання.

4. Ідеал українського виховання.

5. Народна педагогіка про мету та ідеал виховання.

Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Доведіть, що мета виховання має об’єктивний характер і узагальнено виражає ідеал людини.

2. У зв’язку з чим ідеали різних людей можуть різнитися за змістом, структурою та дієвістю?

3. За якими напрямами необхідно здійснювати виховну роботу і які завдання слід вирішувати, щоб сформувати всебічно розвинену людину?

4. В чому полягає мета виховання в сучасній педагогіці?

5. Який ідеал українського виховання?

6. На яких засадах будується сучасний український виховний потенціал?

7. Охарактеризуйте умови та фактори визначення цілей виховання.

8. Визначте ідеал виховання у народній педагогіці.

9. Розкрийте завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості.

10. Визначте поняття мета, ідеал, мета виховання.

12. Які фактори впливають на формування мети виховання.

13. Чому виховання вважають вирішальним фактором у розвитку і формуванні особистості людини?

14. Як трактує вплив середовища і виховання на розвиток особистості українська народна педагогіка?Теми наукових повідомлень

1. Мета і завдання національного виховання.

2. Роль виховання у розвитку і формуванні особистості молодшого школяра.

3. Ідеал сучасного українського виховання.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про мету та ідеал виховання.

2. Підібрати цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки про роль виховання у розвитку особистості.

3. Підберіть приклади з народної педагогіки про вплив середовища на формування особистості молодшого школяра.

4. Користуючись творами видатних педагогів виберіть цитати про особливості виховання молодших школярів.

5. Знайдіть збірники прислів’їв та приказок і проаналізуйте їх з точки зору наявних у них виховних настанов. Порівняйте близькі за змістом прислів’я різних народів.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте Концепцію національного виховання, Державну національну програму “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національну доктрину розвитку освіти і на їх основі визначте мету та завдання виховання.

3. Прослідкуйте, як у процесі історичного розвитку змінювався зміст поняття “всебічний гармонійний розвиток особистості”.

4. Як формувалися цілі виховання в історії суспільного розвитку і педагогічної думки?

5. Проаналізуйте передачі телебачення з метою визначення їх впливу на виховання молодших школярів.

6. Реферати і повідомлення:

а) Засоби народної педагогіки про мету та ідеал виховання.

б) На яких засадах будується сучасний український виховний потенціал?

в) Ідеали козацького виховання.

г) Зарубіжна педагогіка про мету виховання.

Творчий рівень:

1. Запропонуйте свою програму виховання сучасної дитини.

2. Поясніть роль ідеалу для становлення і формування особистості дитини.

3. Напишіть міні-твір “Роль виховання у формуванні особистості дитини у сучасних умовах розвитку держави”.

4. Організуйте дискусію на тему “Чи потрібні дитячі виховні організації?”

Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.239-443.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.46-48.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.26-27.

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.50-53.

5. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.29-35.

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.68-76.

7. Мазоха Д.С. Педагогіка: навчальний посібник / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.31-35.

8. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.55-56.

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.78-104.

10. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.16-24; С.30-34.

11. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова та ін. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.22-27.

12. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.98-102.

13. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.95-107.

14. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.50-51; С.55-67.

15. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.42-66; С.77-96.Додаткова література

1. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г.Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1992. – 190с.

2. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

3. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С.18-25.

4. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С.4-6.

5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2005. – № 4(5). – С.6-30.

6. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навчальний посібник / С.В.Омельяненко. – К.: Знання, 2008. – С.44-54.

7. Педагогіка: хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.125-160.

8. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання / М.Г.Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996. – 354с.

9. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232с.

10. Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал / В.Янів. – Мюнхен-Тернопіль, 1992. – 167с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

ТЕМА: ДІЯЛЬНІСТЬ, СПІЛКУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – сутність понять “діяльність”, “спілкування”, “активність”; компоненти діяльності; вплив діяльності на розвиток і формування особистості; основні види діяльності; особливості змісту і мети різних видів діяльності учнів початкової школи; роль спілкування у розвитку особистості дитини та його врахування в організації навчально-виховного процесу початкової школи.

Уміти – визначати підбір основних видів діяльності молодших школярів задля їх розвитку і формування; обґрунтовувати значення спілкування у розвитку учнів загальноосвітньої школи І ступеня.

План заняття

1. Діяльність як фактор формування особистості молодшого школяра.

2. Суть, зміст і мета діяльності.

3. Основні види діяльності молодших школярів.

4. Спілкування і його значення в розвитку особистості.

Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Який вид діяльності особливо впливає на розвиток особистості учнів молодшого шкільного віку?

2. У чому полягає вплив діяльності на розвиток особистості молодшого школяра?

3. Назвіть та охарактеризуйте основні види діяльності молодших школярів.

4. Розкрийте особливості спілкування як чинника формування особистості учня початкової школи.

5. Визначте поняття “діяльність”, “спілкування”, “активність”.

6. Визначте взаємозв’язок діяльності, спілкування і виховання у розвитку особистості молодшого школяра.

7. Які основні компоненти діяльності?

8. У чому полягає суть пізнавальної активності молодших школярів?

9. Розкрийте зміст і мету проведення ігрової діяльності у початковій школі?

10. Визначте зміст і мету трудової діяльності молодших школярів.

11. У чому полягає роль спілкування у розвитку особистості дитини.Теми наукових повідомлень

1. Діяльність як чинник розвитку і формування особистості.

2. Роль спілкування у розвитку особистості молодшого школяра.

3. Взаємозв’язок діяльності, спілкування і виховання у розвитку особистості.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про діяльність, спілкування і розвиток молодшого школяра.

2. Підібрати цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки про вплив діяльності і спілкування на розвиток особистості.

3. Підберіть приклади з народної педагогіки про вплив діяльності і спілкування на формування особистості молодшого школяра.

4. Користуючись творами видатних педагогів виберіть цитати про особливості організації діяльності та спілкування з учнями молодшого шкільного віку.

Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Обґрунтуйте вплив діяльності на розвиток молодшого школяра.

3. Охарактеризуйте значення спілкування у розвитку особистості дитини.

4. Реферати і повідомлення:

а) Спілкування і розвиток особистості.

б) Вплив засобів комунікації на формування особистості молодшого школяра.

в) Значення активності у розвитку особистості молодшого школяра.

г) Діяльність як чинник розвитку особистості молодшого школяра.

Творчий рівень:

1. Складіть словничок педагогічних термінів до даної теми.

2. Сформулюйте власні погляди щодо створення умов для розвитку особистості у процесі діяльності.

3. Обґрунтуйте свою точку зору на роль і значення спілкування у формуванні особистості молодшого школяра.

4. Складіть виступи перед учнями, вчителями, батьками на тему: “Найбільше щастя людини це можливість спілкування”.

Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.374-443.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.39-42.

3. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.53-55.

4. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.48-58.

5. Максимюк С.П. Педагогіка / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.58-60.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.78-82.

7. Фіцула М.М. Педагогіка / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.52-53.

8. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посіб. / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.77-96.

Додаткова література

1Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А.Колесніченко, Л.Л.Борисенко. – К.: КНЕУ, 2002. – С.92-124.

2. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.16-24.3. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.95-107.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка