Предмет і основні категорії педагогікиСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
ТЕМА: Зміст освіти

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – поняття “зміст освіти”; підходи до визначення змісту освіти в історії школи і педагогіки; компоненти змісту освіти; джерела змісту освіти; стандарти освіти; документи, які визначають зміст освіти в сучасній школі; особливості навчальних планів, навчальних програм, підручників і навчальних посібників.

Уміти – визначати особливості змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі; аналізувати навчальні плани та навчальні програми для початкової школи; обґрунтовувати характерні особливості побудови підручників для загальноосвітньої школи І ступеня.

План заняття

1. Визначення змісту освіти в історії школи і педагогіки.

2. Зміст освіти в сучасній школі.

3. Стандарти освіти. Джерела змісту освіти.

4. Особливості навчальних планів, навчальних програм, підручників, навчальних посібників.

Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Охарактеризуйте феномен “зміст освіти”.

2. У чому полягають особливості освітньої системи в Україні. Відповідь аргументуйте.

3. Яким вимогам повинен відповідати зміст освіти?

4.  Яку роль в організації навчального процесу виконують стандарти освіти?

5. Проаналізуйте співвідношення між загальною, політехнічною і професійною освітою.

6. Які фактори впливають на цілі та зміст освіти в загальноосвітній школі?

7. Охарактеризуйте зміст освіти в сучасній школі.

8. Дайте визначення поняттям “підручник”, “навчальний посібник”.

9. Чим характеризуються навчальні програми?

10. Що таке базовий навчальний план?

11. Розкрийте принципи побудови підручника.

12. Які державні нормативні документи відображають зміст освіти?

13. Державний стандарт загальної середньої освіти, його характеристика.Теми наукових повідомлень

1. Зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі.

2. Взаємозв’язок загальної, політехнічної і професійної освіти.

3. Зміст освіти зарубіжної школи.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про зміст освіти.

2. Занотуйте особливості визначення змісту освіти в історії школи і педагогічної науки.

3. Підберіть приклади народної педагогіки, які б характеризували особливості освіти і виховання молодшого школяра.

4. Складіть бібліографію методичних посібників, публікацій, журналів з питань формування змісту освіти.

Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте Державний стандарт загальної середньої освіти, Стандарт початкової освіти.

3. Розкрийте можливості змісту шкільних підручників у формуванні особистості молодшого школяра.

4. Реферати і повідомлення:

а) Особливості змісту освіти в сучасних умовах розвитку держави.

б) Мета і зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі І ступеня.

Творчий рівень:

1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу педагогічної літератури.

2. Користуючись довідниками, статистичними даними, розповідями батьків і старших членів родини, підготуйте історичну розвідку “Особливості розвитку освіти в моєму селі (місті) у ХХ столітті”.

3. Компоненти змісту освіти (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.102-113.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.266-284.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.152-154.

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.138-157.

5. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.63-68; С.220-226.

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.136-151.

7. Курлянд З.Н. Педагогіка: навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.Ю.Осипова та ін. – Харків: Бурун Книга, 2009. – С.77-78.

8. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В.І.Лозова, Г.В.Троцко. – Харків, 1997. – C.201-225.

9. Мазоха Д.С. Педагогіка: навчальний посібник / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.68-72.

10. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.124-144.

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.184-212.

12. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навчальний посібник / С.В.Омельяненко. – К.: Знання, 2008. – С.114-129.

13. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.79-81.

14. Полякова Г.А. Педагогіка: навчальний посібник / Г.А.Полякова, Т.А.Борова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – С.156-160.

15. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.126-136.

16. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.98-120.

Додаткова література

1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

2. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. №20. – Ст.134.

3. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – № 25. – С.5.

4. Закон України “Про освіту”. – К.: Генеза, 1996. – 36с.

5. Закон України “Про позашкільну освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №46. – Ст.134.

6. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С.4-6.

7. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.163-173.

8. Педагогіка: хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.264-270.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – сутність і особливості педагогічного процесу; структуру педагогічного процесу; рушійні сили педагогічного процесу; закономірності педагогічного процесу; компоненти педагогічного процесу; принципи педагогічного процесу; особливості педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі початкової школи.

Уміти – обґрунтовувати зміст і компоненти педагогічного процесу; аналізувати педагогічний процес з погляду реалізації його принципів та врахування закономірностей; визначати особливості організації педагогічного процесу у початковій школі.

План заняття

1. Суть педагогічного процесу.

2. Компоненти педагогічного процесу.

3. Рушійні сили і закономірності педагогічного процесу.

4. Етапи педагогічного процесу.

5. Принципи педагогічного процесу.Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Розкрийте сутність педагогічного процесу.

2. Охарактеризуйте структуру педагогічного процесу.

3. Чому серед компонентів педагогічного процесу провідну роль відіграє педагог?

4. Охарактеризуйте основні закономірності педагогічного процесу.

5. Обґрунтуйте необхідність цілісного підходу до застосування на практиці різноманітних педагогічних технологій.

6. Визначте компоненти педагогічного процесу.

7. Які рушійні сили педагогічного процесу?

8. В чому полягає цілісність педагогічного процесу?

9. Які етапи педагогічного процесу?

10. Розкрийте сутність взаємодії як способу організації педагогічного процесу.

11. У чому полягає роль педагогічного завдання в організації педагогічного процесу?

12. Визначте особливості здійснення педагогічного процесу у початковій школі.

Теми наукових повідомлень

1. Організація педагогічного процесу у сучасній початковій школі.

2. Педагогічний процес як система.

3. Цілісний підхід до організації педагогічного процесу.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про цілісність педагогічного процесу.

2. Випишіть педагогічні погляди А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського про особливості організації педагогічного процесу.

3. Охарактеризуйте зміст понять “педагогічна ситуація”, “педагогічна задача”.

4. Розкрийте сутність педагогічної взаємодії.

Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте педагогічний процес з погляду реалізації його принципів.

3. Проаналізуйте педагогічний процес, виходячи із врахування його закономірностей.

4. Реферати і повідомлення:

а) Педагогічна взаємодія – оптимальний спосіб організації педагогічного процесу у початковій школі.

б) Педагогічна ситуація як найменша структурна частина педагогічного процесу.

в) Цілісність педагогічного процесу.Творчий рівень:

1. Змоделюйте педагогічну ситуацію.

2. Доберіть декілька педагогічних ситуацій, які розкривають процес формування у молодших школярів певних якостей.

3. Складіть опорні схеми до теми: закономірності і рушійні сили педагогічного процесу; етапи педагогічного процесу.Основна література

1. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.70-76.

2. Курлянд З.Н. Педагогіка: навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.Ю.Осипова та ін. – Харків: Бурун Книга, 2009. – С.39-42.

3. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник / С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – С.18-26.

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.112-127.

5. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.45-49.

6. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.67-77.

7. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.146-159.Додаткова література

1. Грицай Ю.О. Освіта – школа – вчитель: навчальний посібник / Ю.О.Грицай. – Миколаїв: МДПУ, – 2000. – С.107-127.

2. Книга вчителя початкової школи. Довідково-методичне видання / упор. Г.Ф.Древаль, А.М.Заїка. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 182с.

3. Матвієнко О. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання / О.Матвієнко. – К.: ПЦ “Фолітан”, 2005. – 198с.

4. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навчальний посібник / С.В.Омельяненко. – К.: Знання, 2008. – С.33-43.

5. Педагогіка: хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.87-108.

6. Педагогічний процес: теорія і практика / за заг. ред. С.О.Сисоєвої // Збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Випуск 1. – 176с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Розвиток і формування особистості дитини

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – суть понять “особистість”, “розвиток”, “формування”; зміст основних теорій розвитку і формування особистості; закономірності і рушійні сили розвитку особистості; структуру особистості; основні напрями розвитку особистості; вікову періодизацію в педагогіці; індивідуальні особливості молодших школярів та їх врахування під час організації навчально-виховного процесу; нерівномірність розвитку учнів початкової школи.

Уміти – визначати основні теорії і напрями розвитку особистості у педагогічній науці; розкривати вікові та індивідуальні особливості молодших школярів; обґрунтовувати нерівномірність розвитку учнів, пояснювати явища акселерації і ретрадації та їх вплив на розвиток особистості школяра; аналізувати особливості розвитку і формування учнів початкової школи.

План заняття

1. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. Структура особистості.

2. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

3. Теорії і напрями розвитку особистості, їх взаємозв’язок.

4. Вікова періодизація в педагогіці.

5. Індивідуальні особливості розвитку учнів.

6. Нерівномірність розвитку молодших школярів.

Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Проаналізуйте різні підходи до визначення вікової періодизації розвитку особистості.

2. Чим обумовлена необхідність знання вчителем вікових особливостей дітей?

3. Охарактеризуйте динаміку фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

4. Обґрунтуйте особливості розвитку психіки та пізнавальної діяльності молодших школярів, підлітків, старшокласників.

5. Якими індивідуальними особливостями характеризується поведінка та особистісний розвиток учнів різних вікових груп?

6. Які можливості відкривають педагогові знання індивідуальних особливостей учнів? Від чого ці особливості залежать?

7. Визначте закономірності розвитку особистості молодшого школяра.

8. Охарактеризуйте структуру особистості.

9. Визначте рушійні сили розвитку особистості молодшого школяра.

10. Охарактеризуйте фактори, які впливають на розвиток молодшого школяра.

11. З’ясуйте відмінності між поняттями “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

12. Охарактеризуйте теорії розвитку особистості.

13. Розкрийте поняття “акселерація” та “ретрадація”.Теми наукових повідомлень

1. Зарубіжні течії розвитку особистості.

2. Розвиток і формування особистості молодшого школяра.

3. Видатні педагоги про розвиток особистості у різні вікові періоди.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів і філософів про вікову періодизацію та особливості розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

2. Занотуйте міркування психологів про вікову періодизацію у психології.

3. Занотуйте міркування фізіологів про вікову періодизацію у фізіології.

4. Підберіть цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки про розвиток і формування особистості.

5. Підберіть приклади з народної педагогіки про особливості розвитку і формування особистості.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Розкрийте особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку.

3. Від яких факторів залежить нерівномірність розвитку дітей?

4. Запропонуйте своє пояснення явища акселерації.

5. Проілюструйте на конкретних прикладах врахування вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів у діяльності вчителя початкової школи.

6. Реферати і повідомлення:

а) Причини виникнення нерівномірності розвитку молодшого школяра.

б) Теорії виникнення явища акселерації.

в) Зарубіжні теорії розвитку особистості.

г) Вікова періодизація у поглядах видатних педагогів.

Творчий рівень:

1. Поясніть, чому деякі психологи стверджують, що особистістю стають двічі: в 3 роки і в підлітковому віці?

2. Поясніть вислів: “Особистістю стають, індивідуальність відстоюють”.

3. Проаналізуйте навчально-виховний стан сучасної школи і напишіть міні-твір, як початкова школа враховує індивідуальні та вікові особливості молодших школярів.

4. Структура особистості (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

5. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури, виписавши по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами.Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.176-238.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.35-93.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.16-27.

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.40-69.

5. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.35-48.

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.54-67.

7. Курлянд З.Н. Педагогіка: навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.Ю.Осипова та ін. – Харків: Бурун Книга, 2009. – С.13-21.

8. Мазоха Д.С. Педагогіка: навчальний посібник / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.35-49.

9. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.51-70.

10. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник / С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – С.26-37.

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.52-82.

12. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова та ін. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.19-33.

13. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.97-110.

14. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.39-46; С.53-54.

15. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посіб. / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.67-101.Додаткова література

1. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – 150с.

2. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С.18-25.

3. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.Костюк. – К., 1989. – 608с.

4. Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А.Колесніченко, Л.Л.Борисенко. – К.: КНЕУ, 2002. – С.72-82.

5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2005. – № 4(5). – С.6-30.

6. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.16-24.

7. Педагогіка: хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.108-124.

8. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.95-107.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ТЕМА: СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – сутність понять “середовище”, “соціалізація”, “особистість”, “формування”, “розвиток”; особливості природного і соціального середовища та їх вплив на розвиток і формування особистості молодшого школяра; фактори, які впливають на розвиток і формування особистості; мікрочинники, мезочинники і макрочинники соціалізації особистості; основні сфери соціалізації особистості.

Уміти – обґрунтовувати вплив середовища на розвиток особистості дитини, її духовну і моральну сфери; визначати фактори соціалізації особистості та їх роль у формуванні особистості.

План заняття

1. Вплив середовища на розвиток і формування особистості.

2. Педагогічна характеристика соціального середовища, його виховні функції.

3. Загальна характеристика процесу соціалізації.

4. Класифікація факторів соціалізації.

5. Характеристика факторів соціалізації особистості.Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Розкрийте вплив негативних факторів середовища на розвиток особистості дитини.

2. Чому педагогічно недоцільно оберігати дитину від негативних факторів суспільного оточення, ізолювавши її від них?

3. Які виховні функції соціального середовища?

4. Назвіть основні сфери соціалізації особистості.

5. Розкрийте сутність понять “середовище”, “соціалізація”.

6. Розкрийте вплив мікросередовища на розвиток і формування особистості дитини.

7. Середовище, яке оточує людину поділяють на …?

8. Що таке “соціальне виховання”?

9. Охарактеризуйте сутність понять “соціальне середовище”, “природне середовище” та їх вплив на розвиток і формування особистості.

10. Обґрунтуйте вплив мезочинників соціалізації на формування особистості дитини.

11. Розкрийте особливості процесу соціалізації.

12. Розкрийте сутність понять “сім’я”, “групи ровесників”, “сусідство”, “мікросоціум”, “виховні організації”.

13. Обґрунтуйте вплив макросередовища на розвиток і формування особистості.

14. Розкрийте роль сім’ї у розвитку і формуванні особистості дитини.

15. Визначте вплив класного колективу на формування особистості молодшого школяра.Теми наукових повідомлень

1. Середовище як чинник розвитку особистості молодшого школяра.

2. Вплив сім’ї на розвиток і формування особистості дитини.

3. Чинники соціалізації особистості.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотувати міркування вчених про вплив середовища на формування особистості школяра.

2. Підібрати цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки про вплив середовища на розвиток і формування особистості дитини.

3. Підберіть приклади з народної педагогіки про вплив середовища на формування особистості молодшого школяра.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте вплив сім’ї та ровесників на розвиток і формування особистості молодшого школяра.

3. Реферати і повідомлення:

а) Роль етносу в процесі соціалізації людини.

б) Вплив факторів сімейного неблагополуччя на формування особистості дитини.

в) Вплив сім’ї на формування особистості молодшого школяра.

Творчий рівень:

1. Напишіть міні-твір на тему “Соціально-педагогічні особливості гірського середовища та його вплив на формування особистості дитини”.

2. Чинники соціалізації особистості (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

3. Підготуйте текст бесіди для батьків на тему “Роль середовища у вихованні дитини”.Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.239-443.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.39-42.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.25-26.

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.46-50.

5. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.55-56.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.68-78.

7. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.22-27.

8. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.98-99.

9. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.48-50.

10. Ягупов В.В. Педагогіка: навч. посіб. / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.77-96.

Додаткова література

1. Бех І.Д. Виховання особистості: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848с.

2. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник / О.І.Власова, А.А.Марушкевич. – К., 2011. – 333с.

3. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №16. – Ст.167.

4. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.Костюк. – К., 1989. – 608с.

5. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.16-24.

6. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.95-107.

7. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.7-14.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка