Предмет і основні категорії педагогікиСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.49 Mb.
#374
  1   2   3
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни “Основи педагогіки”

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Предмет і основні категорії педагогіки

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – сутність понять “особистість”, “навчання”, “виховання”, “освіта”, “розвиток”, “формування”; об’єкт і предмет вивчення педагогіки як науки, її завдання і функції; суть основних педагогічних категорій; систему педагогічних наук; зв’язок педагогіки з іншими науками; джерела педагогіки; основні напрями зарубіжної педагогіки.

Уміти – виділяти основні педагогічні поняття; володіти категоріальним апаратом; визначати особливості становлення і розвитку педагогіки як науки; обґрунтовувати значення педагогіки як науки і навчальної дисципліни.План заняття

1. Виникнення і розвиток педагогіки як науки.

2. Об’єкт, предмет, функції та завдання педагогіки.

3. Основні категорії педагогіки.

4. Система педагогічних наук.

5. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Джерела педагогіки.

6. Напрями зарубіжної педагогіки.Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Що таке педагогіка: наука чи мистецтво?

2. Охарактеризуйте основні категорії педагогіки.

3. Розкрийте сутність предмета педагогічної науки.

4. У чому полягає основна відмінність духовної педагогіки від світської?

5. Які особливості характеризують українську народну педагогіку?

6. Яке значення мають міжпредметні зв’язки для педагогіки?

7. Охарактеризуйте основні течії в зарубіжній педагогіці.

8. Розкрийте особливості педагогіки як науки.

9. Визначте галузі педагогіки як науки.

10. У чому полягає зв’язок педагогіки з гуманітарними дисциплінами?

11. Які основні функції педагогіки?

12. Розкрийте основні завдання педагогіки як науки.

13. З’ясуйте зв’язок педагогіки з психологією.Теми наукових повідомлень

1. Педагогічна наука і педагогічна практика.

2. Класики педагогічної теорії і практики.

3. Педагогіка як наука і навчальна дисципліна.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Занотуйте міркування видатних педагогів про педагогіку як науку, мистецтво чи технологію.

2. Занотуйте міркування видатних педагогів про значення педагогічної науки у формуванні особистості дитини.

3. Випишіть погляди А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського про роль педагогічної теорії у діяльності вчителя.

4. Випишіть судження К.Д.Ушинського про роль педагогічної діяльності.

5. Підберіть цитати з художніх і наукових текстів до даної теми.

6. Знайдіть збірники прислів’їв та приказок і проаналізуйте їх з точки зору наявних у них виховних настанов.

Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте особливості становлення педагогіки як науки.

3. Іноді кажуть: “Психологія без педагогіки безкорисна, педагогіка без психології безсильна?”. У чому, на Вашу думку, суть цього формулювання?

4. Педагогіка запозичає і використовує поняття інших наук. Чому при цьому вона залишається самостійною наукою?

5. Проаналізуйте передачі телебачення з метою визначення у них педагогічних думок.

6. Ознайомтесь з однією із праць М.Стельмаховича з проблем народної педагогіки і випишіть 2-3 приклади, які підтверджують педагогічну мудрість українського народу.

7. Проаналізуйте визначення понять “педагогіка”, “виховання”, “навчання”, “освіта”, подані у різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть ті, які, на Вашу думку, найбільш повно відображають суть цих понять. Обґрунтуйте свою точку зору.

8. Теми рефератів та повідомлень:

а) Що таке педагогіка: наука чи мистецтво?

б) Функції педагогічної науки: теоретична, практична і прогностична.

в) Що дає сучасному вчителеві педагогічна наука?

г) Зв’язок педагогіки з гуманітарними дисциплінами.

д) У чому зв’язок педагогіки з біологічними дисциплінами?

е) Історичні аспекти виникнення педагогіки.

Творчий рівень:

1. Складіть термінологічний словник по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами.

2. Співвідношення основних категорій педагогіки (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми, кросворду).

3. Структура системи педагогічних наук (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

4. Складіть кросворд до теми: “Предмет і завдання педагогіки”.

Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.12-25.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.11-19.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.4-16.

4. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.6-25.

5. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.7-29.

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.45-49.

7. Курлянд З.Н. Педагогіка: навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.Ю.Осипова та ін. – Харків: Бурун Книга, 2009. – С.5-11.

8. Мазоха Д.С. Педагогіка: навчальний посібник / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.19-22.

9. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.40-48.

10. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник / С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – С.6-13.

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.11-27.

12. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова та ін. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.11-19.

13. Полякова Г.А. Педагогіка: навчальний посібник / Г.А.Полякова, Т.А.Борова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – С.10-20.

14. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.11-31.

15. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.9-20.

16. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.8-41.

Додаткова література

1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

2. Закон України “Про освіту”. – К.: Генеза, 1996. – 36с.

3. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – 150с.

4. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С.4-6.

5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2005. – № 4(5). – С.6-30.

6. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навчальний посібник / С.В.Омельяненко. – К.: Знання, 2008. – С.22-32.

7. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.9-15.

8. Педагогіка: хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.87-108.

9. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.11-30.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА: Філософські основи педагогіки

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – особливості методології педагогічної науки; філософські течії, які є методологічною основою педагогіки.

Уміти – проектувати філософські концепції і системи на педагогічну науку, обґрунтовувати основні філософські течії педагогіки.

План заняття

1. Поняття “методологія педагогічної науки”.

2. Загально- і конкретно-наукова методологія педагогіки.

3. Філософські концепції розвитку особистості.

4. Філософська система гуманізму в освіті.

5. Ціннісний (аксіологічний) підхід до вивчення педагогічних явищ.Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. У якому співвідношенні знаходяться поняття “культура” і “методологічна культура”?

2. За якими критеріями можна судити про сформованість методологічної культури майбутніх учителів?

3. Що таке методологія науки взагалі і педагогіки як науки зокрема?

4. Назвіть основні концепції розвитку особистості.

5. Охарактеризуйте сучасні філософські течії в зарубіжній педагогіці.

6. Що являє собою “методологія педагогічної науки”?

7. Які ви знаєте філософські вчення, що слугують методологічною основою різних наук, в тому числі й педагогіки? Охарактеризуйте кожне з них.

8. Визначте основні ідеї та положення системи гуманізму в сучасній освіті.

9. Дайте визначення поняттям “екзистенціалізм”, “діалектичний матеріалізм”, “позитивізм”.Теми наукових повідомлень

1. Філософські течії в педагогіці.

2. Філософія освіти в сучасній Україні.

3. Методологія сучасної педагогічної науки.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Із підручника “Теоретичні основи педагогіки” (За ред. О.Вишневського) випишіть і опрацюйте систему цінностей.

2. Занотуйте міркування видатних педагогів про особистість учителя.

3. Використовуючи науково-педагогічну літературу, визначте особливості методологічної культури вчителя початкової школи.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Спроектуйте філософські концепції і системи на педагогічну науку.

3. Проаналізуйте філософську систему гуманізму в освіті.

4. Визначте систему цінностей вчителя початкової школи.

5. Реферати і повідомлення:

а) У якому співвідношенні знаходяться поняття “культура” і “методологічна культура”?

б) За якими критеріями можна судити про сформованість методологічної культури майбутніх учителів?Творчий рівень:

1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі.

2. Обґрунтуйте свою точку зору на місце цінностей у педагогічному процесі.

3. Обґрунтуйте принцип гуманізму в освіті.

4. Визначте систему цінностей в сучасній освіті.

Основна література

1. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.26-31.

2. Клепко С.Ф. Змінні виміри філософії освіти / С.Ф.Клепко // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.Андрущенка. – К.: Знання, 2000. – С.131-134.

3. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.46.

4. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник / С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – С.13-14.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.27-41.

6. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.20-24.

7. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.102-103.Додаткова література

1. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІПОППЮ, 2006. – 328с.

2. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти / В.С.Лутай. – К.: Магістр-S, 1996. – 256с.

3. Філософія виховання: навчальний посібник для студентів педвузів / упор. М.Д.Култаєва. – Харків: ПДПУ, 2001. – 272с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

тема: Система освіти і виховання в Україні

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – основні принципи побудови освіти; структурні компоненти освіти; систему освіти в Україні; органи управління та самоврядування освітою; завдання освіти на сучасному етапі розвитку держави; основні напрями і пріоритети сучасної освіти.

Уміти – орієнтуватися в закладах освіти і завданнях, які стоять перед ними; визначати типи закладів освіти; обґрунтовувати основні принципи побудови системи освіти в Україні.

План заняття

1. Поняття системи освіти і виховання в Україні.

2. Система і структура освіти в Україні.

3. Завдання системи освіти.

4. Принципи побудови освіти в Україні.

5. Основні пріоритети сучасної освіти.Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Охарактеризуйте основні ланки системи освіти України.

2. Розкрийте суть принципів, на яких будується освіта в Україні на основі аналізу Закону України “Про освіту”.

3. Розкрийте суть ступеневої і неперервної освіти в Україні.

4. Як відбувається підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в Україні?

5. Розкрийте основні завдання системи освіти.

6. Назвіть освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

7. Охарактеризуйте такі навчальні заклади як гімназія, училище, ліцей, консерваторія, університет.

8. Проаналізуйте основні нормативні документи, що стосуються загальноосвітньої школи.

9. Назвіть типи загальноосвітніх закладів освіти.

10. Визначте основні положення Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про позашкільну освіту”.

11. Розкрийте принципи побудови освіти в Україні.Теми наукових повідомлень

1. Структура системи освіти в Україні.

2. Ступеневість вищої освіти в Україні.

3. Забезпечення якості підготовки педагогічних працівників.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Законспектуйте Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про позашкільну освіту”.

2. Проаналізуйте та випишіть статті із Законів України про систему освіти в Україні, її структуру, завдання, принципи.

3. Розкрийте особливості різних типів навчальних закладів.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте якою мірою і якими шляхами реалізуються у нашій державі вимоги принципів освіти.

3. Із Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про позашкільну освіту” випишіть і змоделюйте систему освіти в Україні.

4. Проаналізуйте працю Я.А.Коменського “Закони добре організованої школи”.

5. Реферати і повідомлення:

а) Яку роль у системі освіти відіграють позашкільні освітньо-виховні заклади?

б) Актуальні проблеми розвитку шкільної освіти.

в) Особливості організації навчально-виховного процесу у різних типах освітніх закладів.

г) Альтернативні заклади освіти.Творчий рівень:

1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури.

2. Структура системи освіти в Україні (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

3. Управління освітою в Україні (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

4. Складіть модель системи освіти в Україні.

Основна література

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник / О.Вишневський. – К.: Знання, 2008. – С.48-59.2. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.247-265.

3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: навчальний посібник / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – С.27-36.

4. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. №20. – Ст.134.

5. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – № 25. – С.5.

6. Закон України “Про освіту”. – К.: Генеза, 1996. – 36с.

7. Закон України “Про позашкільну освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №46. – Ст.134.

8. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.68-75.

9. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.77-86.

10. Курлянд З.Н. Педагогіка: навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.Ю.Осипова та ін. – Харків: Бурун Книга, 2009. – С.46-56.

11. Мазоха Д.С. Педагогіка: навчальний посібник / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.22-27.

12. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.15-39.

13. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.42-46.

14. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова та ін. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.55-70.

15. Полякова Г.А. Педагогіка: навчальний посібник / Г.А.Полякова, Т.А.Борова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – С.24-54.

16. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.112-118.

17. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.217-220.Додаткова література

1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61с.

2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с.

3. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – 150с.

4. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С.18-25.

5. Концепція позашкільної освіти та виховання // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1997. – № 7. – С.28.

6. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С.4-6.

7. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2005. – № 4(5). – С.6-30.

8. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: навчальний посібник / С.В.Омельяненко. – К.: Знання, 2008. – С.55-66.

9. Педагогіка: хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.161-184.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА: методи науково-педагогічних досліджень

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – особливості методів науково-педагогічних досліджень; етапи організації і проведення наукових досліджень; класифікацію методів науково-педагогічних досліджень, їх характеристику; вимоги до проведення наукових досліджень.

Уміти – визначати методи науково-педагогічних досліджень та особливості їх використання; обґрунтовувати особливості застосування певних методів наукових досліджень у практичній діяльності.

План заняття

1. Характеристика науково-педагогічних досліджень.

2. Технологія, етапи і процедура педагогічних досліджень.

3. Поняття про методи науково-педагогічних досліджень та їх вибір.

4. Форми втілення результатів досліджень в практичну діяльність вчителів.

Питання для фронтальної бесіди і дискусій

1. Сформулюйте означення методу науково-педагогічного дослідження.

2. Які вимоги до складання і проведення анкети?

3. Які вимоги до складання тесту?

4. Які умови ефективності бесіди, інтерв’ю, анкетування, тестування?

5. Охарактеризуйте методологічну основу педагогіки як багаторівневу систему.

6. Які риси педагогічних явищ і процесів слід враховувати, плануючи проведення педагогічного дослідження?

7. Яким вимогам повинні відповідати результати науково-педагогічного дослідження?

8. Охарактеризуйте вихідні положення та основні елементи наукового дослідження.

9. Опишіть алгоритм наукового дослідження.

10. Яким вимогам повинна відповідати система методів для проведення педагогічного дослідження?

11. Назвіть основні групи методів науково-педагогічного дослідження, зазначивши ознаки, за якими ці групи виділяються.

12. Окресліть можливі межі застосування кожного з конкретних методів науково-педагогічного дослідження та умови їх ефективного використання.

13. Чи потрібно вчителю самостійно проводити в школі науково-педагогічні дослідження чи це справа вчених-професіоналів?Теми наукових повідомлень

1. Методологія і методи науково-педагогічних досліджень.

2. Науково-дослідна діяльність студентів вищих педагогічних закладів України.

3. Методи дослідження особистості молодшого школяра.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Із підручника “Педагогіка” випишіть різні підходи до класифікації методів науково-педагогічних досліджень.

2. Визначте групу методів дослідження, за допомогою яких можна дослідити особливості розвитку молодшого школяра.

Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Опрацюйте тестові завдання, запропоновані у підручнику “Практикум з педагогіки” (О.А.Дубасенюк).

3. Сформулюйте науково-методологічний апарат (актуальність, предмет, об’єкт, мета, завдання, методи) обраної теми дослідження.

4. Яким вимогам повинні відповідати результати науково-педагогічного дослідження?

5. Опишіть алгоритм наукового дослідження.

6. Доберіть систему методів, яку, на Вашу думку, слід використати для визначення рівня згуртованості класного колективу.

7. Доберіть систему методів, яку, на Вашу думку, слід використати для визначення рівня вихованості учня.

8. Доберіть систему методів, яку, на Вашу думку, слід використати для вивчення мотивів навчання учня.

9. Реферати і повідомлення:

а) Чи потрібно вчителю самостійно проводити в школі науково-педагогічні дослідження чи це справа вчених-професіоналів?

б) Як ви вважаєте, які напрямки навчального і наукового дослідження актуальні для сучасної школи?Творчий рівень:

1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі.

2. Розробіть анкету для визначення рівня готовності учнів до самовиховання.

3. Складіть анкету для визначення позанавчальних інтересів і захоплень школярів, враховуючи їхній вік.

4. Розробіть тести для учнів молодшого шкільного віку.

5. Розробіть рекомендації щодо використання методу бесіди та інтерв’ю у початковій школі.

6. Складіть рекомендації щодо застосування у початковій школі методів експерименту, анкетування, спостереження тощо.

Основна література

1. Волкова Н.П. Педагогіка: навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – С.20-35.

2. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В.Зайченко. – К.: “Освіта України”, “КНТ”, 2008. – С.32-39.

3. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: навчальний посібник / М.Д.Касьяненко. – К.: Вища школа, 1993. – С.75-85.

4. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2008. – С.105-128.

5. Кузьмінський А.І. Педагогіка: підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2004. – С.49-51.

6. Курлянд З.Н. Педагогіка: навчальний посібник / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.Ю.Осипова. – Харків: Бурун Книга, 2009. – С.11-13.

7. Мазоха Д.С. Педагогіка: навчальний посібник / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.27-31.

8. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – С.48-50.

9. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник / С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – С.13-18.

10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2007. – С.41-45.

11. Педагогіка: навчальний посібник / упор. І.М.Богданова. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2003. – С.19-21.

12. Полякова Г.А. Педагогіка: навчальний посібник / Г.А.Полякова, Т.А.Борова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2011. – С.18-19.

13. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С.32-47.

14. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень: навчально-методичний посібник / О.П.Рудницька, А.Г.Болгарський, Т.Ю.Свистельнікова. – К., 1998. – С.5-18.

15. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / А.С.Філіпенко. – К.: Академвидав, 2005. – С.85-94.

16. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – С.24-39.

17. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Г.С.Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. – С.77-100.

18. Ягупов В.В. Педагогіка: навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.102-145.Додаткова література

1. Гончаренко С. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.Гончаренко. – К., 1995. – 46с.

2. Грицай Ю.О. Освіта – школа – вчитель: навчальний посібник / Ю.О.Грицай. – Миколаїв: МДПУ, – 2000. – С.107-127.

3. Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А.Колесніченко, Л.Л.Борисенко. – К.: КНЕУ, 2002. – 157с.

4. Науково-дослідна робота в закладах освіти: методичний посібник / укл. Ю.О.Турапов, В.І.Уруський. – Тернопіль: АСТОН, 2001. – 140с.

5. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермяков, Н.І.Зеленкова, Г.Ю.Лавришина. – К.: Знання, 2006. – С.35-41.

6. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2002. – С.31-46.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5


Каталог: depart -> liubomyra.iliichuk -> resource -> file
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
depart -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
depart -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
depart -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
depart -> Соціально-культурні компетенції
file -> Суть процесу виховання
file -> Предмет і завдання дидактики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка