Правознавство ● Економіка і організація підприємстваСкачати 94.55 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір94.55 Kb.
Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Управління навчальним закладом»
Правознавство

Економіка і організація підприємства

Загальна психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Конфліктологія

Логіка
Програми дисциплін
Правознавство
Конституційне право України

Поняття, види та характеристика конституцій. Конституція України – загальна характеристика. Закони та підзаконні нормативні акти. Виборче право в Україні. Референдум: поняття, види та характеристика. Законодавча влада в Україні. Виконавча влада в Україні. Судова влада в Україні.Трудове право України

Поняття та види трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Зміна умов трудового договору. Припинення трудового договору. Контракт – як особлива форма трудового договору. Поняття та види робочого часу. Поняття та види часу відпочинку. Відпустки: поняття, види та тривалість. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.


Література

1. Правознавство : підруч. / за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 848 с.

2. Основи правознавства : навч. посіб. / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко та ін. – К. : КНТ, 2009. – 408 с.

Економіка і організація підприємства


Підприємство як суб’єкт господарювання

Законодавча база функціонування підприємства. Статут підприємства. Класифікація підприємств та її практичне значення. Структура підприємства (загальна, виробнича та управлінська). Інтеграційні форми підприємств та організацій (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо). Підприємство як виробнича система.Персонал підприємства та продуктивність праці

Основи організації праці. Організація нормування праці.Система управління підприємством

Основні функції управління. Методи управління та основні типи організаційних структур управління підприємством. Організація планування виробництва. Методи організації робіт з планування. Організація виробничо-господарської діяльності підприємства. Дослідно-експериментальне виробництво.Матеріальні та нематеріальні ресурси, активи підприємства

Основні і оборотні виробничі фонди. Поняття й види нематеріальних активів підприємства. Вартісна оцінка і терміни використання нематеріальних активів.


Фінансово-економічні результати та їх вплив на діяльність підприємства

Прибуток і дохід. Джерела формування прибутку (доходу). Показники рентабельності (продукції, виробництва, активів, капіталу тощо)Якість продукції та системи її забезпечення

Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг). Організація контролю якості на виробництві


Література

1. Економіка підприємства : підруч. / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, В.В. Кулішов та ін.; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 680 с.

2. Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В.Г. Васильков. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.

3. Малів З.О. Економіка підприємства : навч. посіб. / З.О. Малів, І.М. Луцький. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2006. – 580 с.

Загальна психологія
Предмет психології, її методи та задачі

Значення терміна «психологія». Поняття про психіку людини. Загальні функції психіки. Загальні групи психологічних досліджень. Основні суб’єктивні методи психології: спостереження, самоспостереження, опитування. Об’єктивні методи кількісної оцінки психічних явищ.Природа і механізми психічних явищ

Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. Психічні процеси: пізнавальні, емоційні, вольові. Психічні стани та їх регуляція. Поняття про емоції та емоційні стани. Психічні властивості: спрямованість, характер, темперамент, здібності. Свідомість як вищий рівень психічного відображення. Загальне поняття про особистість.Психологічна теорія діяльності

Поняття про діяльність. Види діяльності. Структура діяльності: потреби особистості як вихідна форма активності, мета діяльності, мотиви діяльності.


Література

1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.

2. Киричук О.В. Основи психології : підруч. / О.В. Киричук, В.А. Роменець. – К. : Либідь, 1999. – 632 с.

3. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений в 3 кн. / Р.С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1. – 688 с.; Кн. 2. – 606 с.; Кн. 3. – 630 с.

Педагогічна психологія
Психологія навчання

Психологія викладання. Навчання і переконання. Метод, стиль та бар’єр. Адаптація, соціальна адаптація. Інтеріоризація. Розуміння навчального матеріалу. Конструктивні та директивні моделі навчання. Викладання як мислительна активність, «рефлективне викладання». Професійне вигорання вчителя.Научіння, навчання та учіння

Научіння: суть, завдання, результат. Умовно-рефлекторне, віакарне, оперативне, соціальне научіння. Виготський Л.С. «Зона найближчого розвитку». Учіння: мета та специфіка. Стиль навчання та учіння. Когнітивний стиль. Психологічні теорії, що пов’язані із проблемами навчання та учіння: теорія особистості, теорія діяльності, культурно-історична теорія Виготського Л.С., Лентьєва О.М.; теорія когнітивного дисбалансу, теорія пам’яті.Закономірності інформатики, адаптовані до навчальних процесів

Закономірності сприйняття інформації. Зміст освіти та зміст навчання. Зміст навчання в школі. Підручники, вимоги до них.Педагогічні цілі та оцінювання

Ціль освіти та педагогічна ціль. Таксономія педагогічних цілей. Педагогічна компетентність. Різниця між якісною та кількісною оцінками. Стандартизовані тести. Процесуальна оцінка діяльності. Результати навчання: 5 основних типів набутих здібностей. Валідність тесту: конструктивна, критеріальна, очевидна і змістова. Кількісне вимірювання і якісна оцінка досягнень учнів. Аргументи можна використати за і проти стандартизованих тестів.Операційні складові навчальної діяльності

Закономірності сприймання, типи сприймання. Пам’ять, мнемічні дії, загальні характеристики процесів пам’яті. Теорії пам’яті. Мислення. Теорії мислення, поняття інсайту. Мислення і знання. Розуміння. Психологічні принципи творчого мислення в групі. Перешкоди творчому мисленню. Увага: мимовільна, довільна, післядовільна; обсяг, стійкість, переключення та коливання уваги. Уміння як складові операційних компонентів навчання. Особливості процесу формування навичок.Емоційно-вольові складові навчальної діяльності

Поняття про емоції, почуття і переживання. Функції емоцій і почуттів. Роль різних груп емоцій у діяльності учня та вчителя. Поняття про волю. Функції волі, вольова регуляція, фази вольової дії.Здібності та здатності як складові навчальної діяльності

Здатності та здібності. Зв’язок здібностей із навчанням учнів. Класифікація здібностей. Теорія множинного інтелекту Ґарднера.Врахування вікових особливостей учнів у навчально-виховному процесі

Критерії визначення періодів життя людини. Теорія Е. Еріксона: стадії розвитку особистості Дошкільний вік: загальні психологічні особливості, розвиток особистості, провідний вид діяльності – гра. Молодший шкільний вік: загальні психологічні особливості, розвиток пізнавальних здібностей, розвиток особистості, провідний вид діяльності – навчання. Криза шести років. Підлітковий вік: загальні психологічні особливості, розвиток особистості, розвиток пізнавальної сфери, провідний вид діяльності. Криза перехідного віку. Рання юність, старший шкільний вік: загальні психологічні особливості, розвиток особистості, розвиток пізнавальної сфери, особливості соціалізації. Рання зрілість.


Література

1. Боднарчук Е.И. Основы психологи и педагогики : курс лекций / Е.И. Боднарчук, Л.И. Боднарчук. – 3-е изд., стер. – К. : МАУП, 2002. – 168 с.

2. Скрипченко О.В. Психолого-педагогічні основи навчання: навч. посіб. для викл. психології і педагогіки, асп., студ. пед. навч. закл. / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко. – К. : Укр. Центр духовн. культури, 2005.-712 с

3. Основы психологических знаний : учеб. пособие / авт.-сост. Г.В. Щёкин. – 4-е изд., стер. – К. : МАУП, 2001. – 128 с.

Соціальна психологія
Зміст і завдання соціальної психології

Соціальна психологія як наука. Предмет соціальної психології. Форми існування соціально-психологічних явищ. Історія виникнення соціальної психології, засновники, зв’язок з іншими науками.Проблема особистості в соціальній психології

Загальні підходи до вивчення особистості. Поняття і загальна схема соціалізації особистості. Інститути соціалізації. Механізми соціалізації: ідентифікація, наслідування, навіювання, переконання, примус.Соціально-психологічні характеристики спілкування

Загальна характеристика процесу спілкування. Види міжособистісного спілкування: імперативне, маніпулятивне, діалогічне. Характеристика професійного спілкування. Вербальні і невербальні рівні передачі інформації. Невербальні компоненти ділового спілкування. Комунікативні бар’єри. Комунікативна компетентність. Механізми соціальної перцепції: ідентифікація, атракція, емпатія, типізація. Механізми самосприйняття – пізнання себе: соціальна рефлексія. Взаємодія як вплив і організація діяльності. Типи взаємодії: протистояння, поступливість, уникання, співпраця, компроміс. Засоби соціально-психологічного впливу: cоціально-психологічний вплив через ЗМІ. Соціальний вплив групи на індивіда та індивіда на групу.Соціально-психологічна характеристика малих груп

Характеристики малих груп: кількість, склад, структура груп. Інформаційна, владна, комунікативна структури групи. Групові процеси: розвиток, згуртування, груповий тиск, процес прийняття групового рішення.Керівництво і лідерство в малих групах

Теорії лідерства. Складові авторитету керівника: організаційний потенціал, мотиваційний потенціал, ціннісний потенціал, стиль управління. Особистісні характеристики керівника. Стилі управління: авторитарний, демократичний, ліберальний.


Література

1. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Акадкмвидав, 2005. – 448 с.

2. Москаленко В.В. Соціальна психологія / В.В. Москаленко. – К., 2008. – 688 с.

3. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб. : Питер, 1999. – 750 с.

Конфліктологія
Феноменологія і аналіз конфлікту

Поняття конфлікту, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту. Причини, наслідки і функції конфлікту. Типологія конфлікту. Аналіз структурних елементів конфлікту. Динаміка конфлікту.Конфлікт і особистість

Конфліктність та конфліктні типи поведінки. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Форми прояву та умови попередження внутрішньоособистісних конфліктів. Методи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів.Міжособистісні конфлікти

Особливості та причини конфліктів в міжособистісному спілкуванні. Сфери прояву міжособистісних конфліктів. Тактики та стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.Групові конфлікти

Причини виникнення та особливості двох основних типів групових конфліктів («особистість – група» і «група – група»). Роль лідерів у групових конфліктах. Вплив групових феноменів на особливості протікання та вирішення групових конфліктів.


Література

1. Анцупов А.Я. Конфликтология : учеб. для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М., 2000.

2. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии / С.М. Емельянов. – СПб., 2003.

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : підруч. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці, 2010.

Логіка
Мислення як предмет вивчення логіки. Поняття як форма абстрактного мислення

Поняття як форма абстрактного мислення. Логічні прийоми формування понять (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення). Зміст та об’єм поняття. Співвідношення між поняттями. Узагальнення та обмеження понять. Визначення (дефініція) поняття як логічна операція. Використання визначень та класифікацій понять у навчанні.Судження як форма абстрактного мислення. Основні закони логічного мислення

Судження як форма абстрактного мислення. Об’єднана класифікація простих категоричних суджень за кількістю та якістю. Логічний аналіз питань і відповідей. Основні закони логічного мислення. Використання формально-логічних законів в навчанні.Умовивід як форма абстрактного мислення. Дедукція, індукція та аналогія в навчальному процесі

Умовивід як форма абстрактного мислення. Загальна характеристика умовиводів, види умовиводів. Методи встановлення причинних зв`язків між явищами. Дедукція, індукція та аналогія в навчальному процесі.Доведення і спростування, логічні основи ведення суперечок

Загальна характеристика та структура доведення та спростування. Правила доведення і спростування та логічні помилки, що виникають при їх порушенні. Структура та види суперечок. Коректні та некоректні прийоми в дискусіях і полеміці. Логічні парадокси та способи їх вирішенняЛітература

1. Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна) : навч. посіб. для студ., асп., викл. ВНЗ / Н.В. Карамишева. – Львів : Каменяр, 2011. – 455 с.2. Гетманова А.Д. Учебник по логике / А.Д. Гетманова. – М. : ЧеРо, 2000. – 304 c.

3. Петровська І.Р. Логіка : навч. посіб. / І.Р. Петровська. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 148 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка