Правові засади інтелектуальної власності в україніСторінка1/7
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.83 Mb.
#4292
  1   2   3   4   5   6   7
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В УКРАЇНІ

ВСТУП


Освіта, науково-технічний рівень національного виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес в цілому значною мірою залежать від рівня та ефективності творчої діяльності українського суспільства. ХХІ століття – це століття знань, де основною рушійною силою стає інтелектуальна власність, рівень якої визначається усвідомленням значення цієї діяльності для розвитку суспільства. Якісна правова охорона об’єктів інтелектуальної власності є гарантією розвитку наукового прогресу.

У сучасних умовах будь-який вид доцільної діяльності людини – виробництво, оборона, охорона здоров’я тощо – неможливі без належного науково-технічного забезпечення, соціально-економічний прогрес суспільства взагалі є неможливим без духовного розвитку.

Усі новітні досягнення у галузі науки, літератури, мистецтва, виробництва є результатом творчої діяльності людини і є об’єктом інтелектуальної власності. Конституція України та Цивільний кодекс України гарантують кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Для того щоб навчатися захищати власні права, права інших власників на об’єкти інтелектуальної власності, необхідно набувати певні знання у зазначеній сфері, вміти ними користуватися на практиці.

Навчальний курс «Правове регулювання інтелектуальної власності» складається з розділів «Авторське право та суміжні права», «Патентне право» та «Міжнародне право і співробітництво в галузі інтелектуальної власності». Його мета – дати майбутнім спеціалістам необхідний обсяг правових знань у галузі інтелектуальної власності, на базі яких вони повинні зайняти активну життєву позицію в суспільстві і використовувати отримані правові знання в своїй професіональній, громадській та особистій діяльності.

Розділ І. Авторське право і суміжні права
Тема 1. Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права


 1. Поняття, система права інтелектуальної власності.

 2. Принципи права інтелектуальної власності.

 3. Джерела права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності є підгалуззю цивільного права і займає особливе місце в системі особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб. Розглядаючи перше питання, студенти повинні визначити поняття інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності, розглянути основні інститути інтелектуальної власності. Особливе значення мають принципи права інтелектуальної власності, такі як свобода літературної, художньої, наукової творчості,

Система принципів інтелектуальної власності потребує свого окремого аналізу. Серед джерел інтелектуальної власності потрібно встановити окремі групи та надати їм характеристику.
Проблемні питання


 1. Порівняйте поняття «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності».

 2. Субєкти та об’єкти інтелектуальної власності.

 3. Особливості нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.

 4. Які об’єкти інтелектуальної власності законодавець відносить до засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу?


Реферати

 1. Історія розвитку права інтелектуальної власності.

 2. Становлення і розвиток права інтелектуальної власності в Україні.

 3. Теорії права інтелектуальної власності.

 4. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної власності.

 5. Загальні засади права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України.


Завдання для самостійної роботи

 1. Складіть схему системи інтелектуальної власності.

 2. Запропонуйте принципи побудови законодавства про інтелектуальну власність.

 3. Порівняйте законодавство України з нормами міжнародного права в галузі інтелектуальної власності.


Завдання для перевірки засвоєних знань

 1. Право інтелектуальної власності – це:

а) галузь права;

б) інститут права;

в) підгалузь права;

г) норма права.

2. До видів інтелектуальної власності належать:

а) матеріальне виробництво;

б) промислова власність;

в) літературні твори;

г) результати наукової діяльності.

3. Інститути права інтелектуальної власності:

а) авторське право;

б) патентне право;

в) комерційна діяльність;

г) ноу-хау.

4. Що розуміють під змістом права інтелектуальної власності:

а) право власності;

б) володіння певним об’єктом;

в) право володіння, користування, розпорядження;

г) право на результати творчої діяльності.

5. Розташуйте нормативно-правові акти за їх юридичною силою:

а) Цивільний кодекс України;

б) Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

в) Конституція України;

г) Всесвітня конвенція про авторське право.


Тема 2. Загальні засади авторського права
1. Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

2. Загальна характеристика авторських правовідносин.

3. Джерела авторського права.

При вивченні цієї теми студенти повинні визначити поняття авторського права, його особливості як інституту права інтелектуальної власності. Особливу увагу слід звернути на об’єктивне і суб’єктивне значення авторського права, розкрити їх зміст. Предметом будь-якого правового інституту є суспільні відносини, тому при підготовки до другого питання необхідно проаналізувати авторські правовідносини, надати їх характеристику. На семінарському занятті необхідно розглянути завдання та основні принципи авторського права. Відповідь на третє питання повинна містить всебічний аналіз таких джерел, як Конституція України, Цивільний Кодекс України, який містить Книгу ІУ «Право інтелектуальної власності», Закон України «Про авторське право і суміжні права». Окремо слід зупинитися на міжнародних джерелах авторського права.


Проблемні запитання:

 1. Порівняйте авторське право в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

 2. Вкажіть на відмінності авторських правовідносин від цивільних правовідносин взагалі.

 3. Що розуміють під виключним правом?

 4. У чому особливість методу правового регулювання авторських правовідносин?


Реферати

 1. Історія розвитку авторського права.

 2. Перші джерела авторського права.

 3. Загальна характеристика Закону України «Про авторське право та суміжні права».

 4. Принципи авторського права.


Завдання для самостійної роботи

 1. Складіть порівняльну таблицю російського та українського законодавства про авторське право та суміжні права.

 2. Наведіть різні точки зору на поняття авторського права.

 3. Визначіть систему норм міжнародного права з авторського права.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Авторське право охоплює собою відносини:

а) організаційні;

б) стосовно об’єктів науково-технічної творчості;

в) стосовно створення і використання творів науки, літератури і мистецтва;

г) лише особисті немайнові права авторів.

2. Авторським правом охороняються:

а) його об’єкти;

б) особисті немайнові та майнові права авторів і правонаступників;

в) твори науки, літератури і мистецтва;

г) інформація про управління правами мистецтва.

3. В об’єктивному значенні авторське право – це:

а) право власності на об’єкти авторського права;

б) право володіння твором науки, літератури, мистецтва;

в) нормативні акти, які регулюють авторські правовідносини;

г) авторські правовідносини.

4. Авторське право в суб’єктивному значенні – це:

а) сукупність законодавчих актів, що регулюють авторські правовідносини;

б) правовідносини в сфері інтелектуальної власності;

в) особисті немайнові і майнові права та обов’язки авторів;

г) право володіння твором науки, літератури, мистецтва.

5. До джерел авторського права відносяться:

а) Цивільний кодекс України;

б) Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

в) Конституція України;

г) Закон України «Про господарські товариства».Тема 3. Об’єкти авторського права


 1. Поняття і види об’єктів авторського права.

 2. Твір як об’єкт авторського права, його ознаки.

 3. Класифікація творів.

Семінарське заняття повинно початися з визначення загального поняття об’єкта правовідносин і тільки потім – поняття об’єктів авторського права, встановлення його особливості. Особливої уваги при підготовці до заняття потребує класифікація об’єктів авторського права. Необхідно провести порівняльний аналіз видів об’єктів авторського права, що надають Цивільний кодекс України і Закон України «Про авторське право і суміжні права». Аналізуючи твіряк об’єкт авторського права, слід ретельно розглянути такі його ознаки: творчий характер, об’єктивна форма. Навести приклади результатів творчої діяльності, що не вважаються об’єктами авторського права. При відповіді на третє питання необхідно дати характеристику різним видам класифікацій творів, звернути увагу на окремі види творів.


Проблемні питання

 1. Порівняйте твір як об’єкт авторського права з іншими об’єктами цивільних правовідносин.

 2. За яких умов твір визнається об’єктом авторського права?

 3. В чому особливість інших об’єктів авторського права?

 4. В яких випадках твір вважається суспільним надбанням?


Реферати

 1. Літературні твори як об’єкти авторського права.

 2. Музичні твори як об’єкти авторського права.

3. Твори, які не охороняються авторським правом.

 1. Службові твори.

 2. Об’єкти садово-паркового мистецтва.


Завдання для самостійної роботи

 1. Визначіть випадки вільного використання творів.

 2. Наведіть різні точки зору на поняття авторського права.

 3. Надайте класифікацію об’єктів авторського права.


Завдання для перевірки засвоєних знань

1. Об’єктом авторського права є:

а) похідні твори;

б) твори народної творчості;

в) грошові знаки;

г) державні нагороди України.

2. Об’єкти авторського права характеризуються такими ознаками:

а) результат творчої діяльності;

б) є опублікованими;

в) є новими;

г) творчий характер;

д) мають вираження в об’єктивній формі.

3. До літературних творів належать:

а) твори живопису;

б) фотографічні твори;

в) комп’ютерні програми;

г) аудіовізуальні твори.

4. Авторське право на твір виникає:

а) внаслідок факту його створення;

б) тільки після його реєстрації;

в) з моменту виконання всіх формальностей щодо ідентифікації твору;

г) з моменту сплати коштів за користування значком ©.

5. Авторське право на твір залежить від:

а) реєстрації цього права у патентному відомстві України;

б) права власності на матеріальний носій;

в) не залежить від його носія;

г) розміру встановленої авторської винагороди.

6. Авторське майнове право на службові твори переважно виникає:

а) у автора;

б) у роботодавця;

в) у автора і роботодавця;

г) у того, хто більше заплатить.


7. Вільне відтворення твору із зазначенням імені автора дозволяється:

а) для публічної демонстрації і публічного показу;

б) розповсюдження примірників творів шляхом першого продажу;

в) для введення в прокат;

г) видання у світ рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих.

8. Перехід авторського твору у суспільне надбання надає право:

а) використовувати вільно цей твір з виплатою суспільству ренти;

б) використовувати їх вільно без виплати авторської винагороди;

в) використовувати у подальшому ці твори лише з дозволу суспільства;

г) використовувати цей твір лише державою у особі її уповноважених органів.
Каталог: pravo -> wp-content -> uploads -> sites
pravo -> -
pravo -> Людина, особистість, громадянин мета
pravo -> Зі зниженою працездатністю
pravo -> Курс лекцій у схемах для студентів напряму підготовки 030402 «Правознавство» усіх форм навчання
sites -> Конспект лекцій "Основи конституційного права України"
sites -> Правоведение
sites -> Екологічне право
sites -> Трудове право
sites -> Законодавство вступ
sites -> Модуль засади конституційного права україни тем конституційне право україни як галузь права


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка