Право на освітуСкачати 64.54 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір64.54 Kb.
Тема уроку: Право на освіту.

Мета уроку:

1) познайомити учнів з основними нормативно-пра­вовими актами в галузі освіти;

2) розкрити принципи, на яких ґрунтується освіта в Україні;

3) висвітлити форми освіти;

4) показати права та обов'язки учнів;

5) виховувати в учнів повагу до навчання.Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: громадське самоврядування в освіті.

Обладнання:

1) Конституція України;

2) Закон України «Про освіту»;

3) Підручник: О.І. Пометун,Т.О.Ремех. Правознавство.Практичний курс.


Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Конституційне закріплення права на освіту.

2. Обов'язковість повної середньої освіти.

3. Правовий статус навчальних закладів.

4. Форми освіти.

5. Права та обов'язки учнів.

6. Самоврядування в навчальних закладах.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.


Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитуван­ня.

Запитання.

1. У чому полягає призначення особистих прав та свобод людини ?

2. Назвіть основні особисті права та свобод людини.

3. Що є змістом права на життя?

4. Що є змістом права на повагу до його гідності?

5. Що таке презумція невинуватості?

6. В яких випадках закон дозволяє переглядати чужу кореспонденцію?

7. Назвіть основні нормативно-правові акти України, в яких закріплені гаранти права на працю.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Конституційне закріплення права на освіту.

Завдання. За допомогою вправи «Мікрофон» вчитель запитує учнів:яку людину можна назвати освіченою?

Розповідь вчителя.

Освіта є основою розвитку суспільства, а право на осв­іту — одним з головних прав людини в будь-якому цивіл­ізованому суспільстві. Право на освіту в нашій країні га­рантоване Конституцією України (стаття 53). Вчитель за­читує статтю 53 Конституції України:

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкіль­ної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; роз­виток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни... мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відпо­відно до закону гарантується право на навчання рідною мо­вою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товари­ства.

Основним нормативно-правовим актом у галузі освіти є Закон України «Про освіту». Він закріплює:

1) принципи освіти;

2) систему освіти;

3) визначає учасників навчального процесу;

4) права та обов'язки учасників навчального проце­су.

5. порядок управління освітою в Україні;

Крім цього Закону, в Україні діють також закони:

1) «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності»;

2) «Про професійно-технічну освіту»;

3) «Про загальну середню освіту»;

4) «Про вищу освіту»;

5) «Про позашкільну освіту»;

6) «Про дошкільну освіту».


Запитання вчителя:за допомогою «Дерева рішень» учень записує на дошці варіанти відповідей

1. Назвіть, які ви знаєте заклади освіти.

2. Доведіть обов'язковість повної середньої освіти.

Розповідь вчителя.

Згідно Конституції України, повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та ви­ховання.Завдання. Обговоріть у парах принципи освіти. Які принципи ви би додали?У загальному колі відстоюйте свої принципи.

Відповідальність за здобуття повної загальної серед­ньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків або опі­кунів.


Проміжне закріплення.

Запитання. За допомогою вправи «Мікрофон».

Чому в нашій країні загальна середня освіта є обов'яз­кова?

3. Правовий статус навчальних закладів.

«заклади освіти, незалежно від їх статусу, належності І форми власності, мають забезпечувати якість освіти в об­сязі вимог державних стандартів освіти.Запитання:

Чому закон встановлює однакові державні стандарти освіти як для державних і комунальних, так і для приват­них навчальних закладів?

Діяльність закладу освіти розпочинається за наявності державної ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації.

Заклад освіти повинен мати власну назву, в якій обо­в'язково вказуються його тип та організаційно-правова форма.
4. Форми освіти.

(Це схема заготовлена на класній дошці заздалегідь)5. Права та обов'язки учнів.

Запитання.

 1. Які ви знаєте права учнів?

 2. Як ви вважаєте, чому права учнів установлено на
  рівні закону?


Які ви знаєте обов'язки учнів?

 1. Чому учні зобов'язані неухильно виконувати свої
  обов'язки?


 2. Чому обов'язки учнів, як і їхні права, встановлені нарівні закону?

Далі вчитель знайомить учнів із витягами із Закону України «Про освіту» ст. 51, 52.

Закон України «Про освіту»:

Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докто­рантів.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

- навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівнів;

- вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;


продовження освіти за професією, спеціальністю на основі державного освітньо-кваліфікашйного рівня,здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти; доступ до інформації в усіх галузях знань;

- участь у науково-дослідній,дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах,виставках,конкурсах; особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,організації дозвілля,побуту тощо; участь в об'єднаннях громадян; безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; користування по слугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування,про філактики захворювань та зміцнення здоров'я; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних інших представників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Стаття 52. Обов'язки вихованців, учнів, студентів, кур­сантів, слухачів, стажистів, кліничних ординаторів, аспірантів, докторантів.

1. Обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, кліничних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:


 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;

 • систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними
  навичками, професійною майстерністю, підвищення загаль­
  ного культурного рівня;

 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку
  закладу освіти.

6. Самоврядування у навчальних закладах.

Це питання вчитель заздалегідь доручає підготувати двом учням класу. Один учень розкриває і пояснює тео­ретичні положення щодо питання самоврядування, а інший - як конкретно здійснюється самоврядування в їхній школі.IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Бесіда.

1. Яка стаття Конституції України гарантує право на освіту?

2. Назвіть основні нормативно-правовий акт в галузі освіти України.

3. Назвіть основні положення Закону «Про освіту» України.

4. Які ще закони про освіту діють на територію України?

5. Як ви вважаєте, чому в нашій країні поряд з державними освітніми закладами, розвиваються також недержавні?

6. Які вам відомі форми освіти?

7. Назвіть основні завдання органів учнівського самоврядування.


 1. Підсумки уроку.

 2. Домашнє завдання.

1. Тема 2 розділу 4 підручника «Основи правознавства» авторства В.С.Журавського.2. Підготувати повідомлення на тему: «Чи сповна я реалізую своє право на освіту».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка