Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів-заочників усіх спеціальностейСторінка3/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.12 Mb.
#10484
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6

Пояснення:

Збіг кількох приголосних ускладнює вимову, тому вони спрощуються.

Найчастіше спрощуються такі групи приголосних, як -ждн-, -здн-, -стн-, -стл, -слн-, в яких випадає середній звук. Наприклад: користь – корисний, честь – чесний.

Виняток становлять слова: хвастливий, кістлявий, пестливий, шістнадцять.

Зберігається також -т- і в прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження: контрастний, форпостний.

При творенні прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- в коренях слів може відбуваються чергування приголосних звуків:

[г], [ж], [з] + -ськ-, -ств-= -зьк-, -зтв;

Наприклад: Прага – празький.

[к], [ч], [ц] + -ськ-, -ств-= -цьк-, -цтв;

Наприклад: козак – козацький.

[х] - [ш] - [с] + -ськ-, -ств-= -ськ-, -ств;

Наприклад: чех – чеський.Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

ДОРУЧЕННЯ

 

Я, Івченко Олена Григорівна, оператор цеху № 7 дійсно доручаю отримати в бухгалтерії ЗАТ “Лідія” належну мені заробітну плату за травень 2013 року Шевчуку Іллі Хомичу за його паспортом: серії ВН № 152942, виданим Калінінським РВ УМВС України у м. Донецьк 08 квітня 1991 року, прописаного за адресою м. Донецьк, вул. Челюскінцев, б. 7, кв. 19 

30 квітня 2013 р.                                                         __________________                                                                                                                                                  (підпис Івченко О.Г.)

Підпис Івченко О.Г. засвідчую

 

Начальник відділу кадрів                                                      Г.М. Гришко30.04.2013

Правильно виконане завдання 6 має такий вигляд.

Запропонований уровок належить до офіційно-ділового стилю.

Однією з основних ознак є те, що запропонований текст характеризується інформативністю, безособовістю, стереотипністю, відсутністю емоційного забарвлення, стислістю, чіткістю. Офіційно-діловий стиль потребує максимально точного викладення думки, це має запобігти подвійному або неточному різнобічному тлумаченню змісту документів.

Лексика офіційно-ділового стилю є термінологізованою за рахунок спеціальних сталих виразів та термінів: дипломатичних, юридичних, законотворчих, суспільно-політичних. В тексті використовується назва виду документа (слово «доручення»), використовуються лексичні сполуки, які називають канцелярськими штампами, усталені звороти, словосполучення, моделі речень.


Завдання 7. Відредагуйте речення.

 1. Шановний Сергій Вікторович, ви можете ввійти до кабінету.

 2. Проїздний квиток можна придбати у касі вокзала.

 3. На підприємство привезли новий двохядерний процессор.

 4. У більшісті випадків студенти складають іспити вчасно.

 5. В будь-якому випадку ти можеш піти у бібліотеку.

Правильний варіант:

 1. Шановний Сергію Вікторовичу, ви можете ввійти до кабінету.

 2. Проїзний квиток можна придбати у касі вокзалу.

 3. На підприємство привезли новий двох’ядерний процесор.

 4. У більшості випдків студенти скаладють іспити вчасно.

 5. В будь-якому випадку ти можеш піти до бібліотеки.

Пояснення:

 1. В українській мові під час звертання до особи її ім’я та ім’я по батькові слід ставити у форму кличного відмінка.

 2. У словах українського походження в деяких групах приголосних («ждн», «здн», «стн», «стл» та ін.) може відбуватися спрощення; іменники чоловічого роду, які вживаються на позначення закладів, установ та організацій, в родовому відмінку будуть мати закінчення –у / –ю.

 3. У складних словах, якщо друга частина слова починається на йотований голосний, слід писати апостроф; у загальних назвах іншомовного походження подовження в групах приголосних не відбувається.

 4. У словах українського походження голосні «о» та «е» можуть чергуватися з «і» у закритому та відкритому складах.

 5. Напрямок руху передається за допомогою прийменника «до» (наприклад, до міста, до магазину, до лабораторії).


Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Подпись Шевченко И.И. засвидетельствовали в отделе кадров.

1. Підпис Шевченка І.І. було засвідчено у відділі кадрів.

2. Журналист написал статью об экологичном состоянии города.

2. Журналіст написав статтю про екологічний стан у місті.

3. Уважаемый Сергей Петрович, вам предоставят возможность выступить в двенадцать часов.

3. Шановний Сергію Петровичу, вам нададуть можливість виступити о дванадцятій годині.

4. Заведующий кафедрой всегда с большим вниманием относится к каждому студенту.

4. Завідувач кафедри завжди з великою увагою ставиться до кожного студента.

5. Студенти занесли в актовий зал два стола.

5. Студенти занесли до актової зали два столи.


Правильно виконане завдання 8 має такий вигляд.

1. Характерною особливістю української мови порівняно з російською є неспівпадіння родових форм (подпись (рос. м.) – ж. р., а підпис (укр. м.) – ч. р.).

2. В українській мові чоловічі прізвища, які закінчуються на –о, відмінюють (Іван Шевченко (наз.в.), Івана Шевченка (род.в.), Івану Шевченку (дав. в.).

3. Спостерігається відмінність у вживанні відмінкових форм при слабкому керуванні (писать о … (рос. м.) – писати про … (укр. м.); в двенадцать часов (рос. м.) – о дванадцятій годині (укр. м.); занести в (рос. м.) – занести до (укр. м.).

4. В українській мові наявний кличний відмінок, який є формою звернення (Сергію Петровичу).

5. В українській мові нерідко замість активних дієприкметників теперішнього часу вживаються іменники (замість «завідуючий» – «завідувач»).Завдання 9. Складіть резюме до тексту.

Матеріал до оформлення резюме

Мовні засоби:

  1. Стаття присвячена важливій (суттєвій, актуальній, основній) проблемі, питанню, темі... .

  2. У дослідженні повідомляється, розповідається, розглядається.

Науковець повідомляє, стверджує, аналізує, узагальнює, досліджує, доводить, заперечує, критикує ...

У роботі проаналізовані (розглянуто) такі проблеми...

Дослідник підкреслює, звертає увагу …


  1. Отже, можна сказати, що...

Учений доходить висновку, що ...

Із вищесказаного випливає ...Взірець резюме

У даній статті автор розглядає питання про існуючі форми суспільного виробництва. Констатуючи той факт, що людству відомі різні форми його вияву, основними автор вважає три: натуральне виробництво, товарне виробництво, безпосередньо суспільне виробництво.

Характеризуючи кожну форму, автор визначає найголовніші їх риси, а також співвіднесеність із певною суспільно-економічною формацією.

Автор приходить до висновку, що в жодній суспільно-економічній формації не існує у чистому вигляді лише однієї форми суспільного виробництва.Завдання 10. Складіть анотацію до тексту.
Матеріал до оформлення анотації

Мовні засоби:

У книзі досліджується (що) …

У монографії дається характеристика …

У книзі аналізується …

Основна увага приділяється …

Автор, аналізуючи досвід (чого), зупиняється на …

У статті висвітлюються деякі аспекти …

Розглядаються фактори, які сприяють …

Розкривається сутність …

Взірець анотації

Зарицька І.М., Чикаліна І.О.

3 – 34 Українське ділове мовлення. Практикум / За заг. редакцією проф. А.П. Загнітка. – Донецьк: центр підготовки абітурієнтів, 1997. – 112 с.

ISBN 966 – 7177 – 01 – 7

Рецензенти:Кравченко Є.Г., кандидат філологічних наук, доцент / Донецький державний університет /,

Поповський А.М., доктор філологічних наук, професор / Дніпропетровський державний університет /.

Подано теоретичний матеріал з основних питань орфографії згідно з новою редакцією «Українського правопису», практичні завдання з вживанням економіко-правової лексики. Вміщено зразки окремих цивільно-правових і управлінських документів, на матеріалі яких визначаються лексичні і граматичні особливості ділових паперів, етикетні норми, засоби стандартизації та інші теоретичні питання діловодства.

Для фахівців економіко-правових спеціальностей, викладачів, абітурієнтів, студентів та діловодів.

Варіанти контрольних робіт

ВАРІАНТ № 1
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.
Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Можно … создать полноценный искусственный разум – уже не вопрос. … можно. … человеческому он не уступит, … во всех отношениях опередит его. … произойдет это, … в начале 21 века. … как будет подтверждено … искусственный интеллект действительно создан?

… критерий в свое время обосновал теоретик кибернетики Тюринг. …подразумевалась процедура испытания … человек сумеет определить, что он «общается» с машиной, … полноценного искусственного разума нет. Тюринг развил … принципиальное представление о так называемом универсальном преобразователе информации. … мыслил устройство, обладающее памятью … удовлетворяет единственному условию: память конечна … способна вместить длинный … ограниченный алфавит символов.

Модель Тюринга самостоятельна, … , при условии, что у человеческой памяти в самом деле ограниченная вместимость, … колоссальная, астрономическая … предельная. … мозг состоит из ограниченного числа клеток, … мельчайшие элементарные частицы, … квантовой теории, обладают конечным числом состояний. … теоретическая модель достаточно обоснована.


Завдання 4. Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис.

Швидкість, дилетант, гігант, журналіст, тиждень, якість, область, почесть, відпустка, баласт, цілість, проїзд, користь, депутат, аспірант.Завдання 5. Поставте подані іменники у форму кличного відмінка.

Колега, директор, читач, Петро, Наталя, пан, Сергій, Олег, Микола, чоловік, товариш, Весна, учитель, лікар, Земля.Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

Виник, мов iз легенди. Пiсля зруйнування Сiчi, в потьомкiнськi часи, поверженi запорожцi заснували монастир у цих мiсцях, у плавнях, що належали ранiше однiй iз окраїнних запорозьких паланок. Отам у плавнях постригались у ченцi, брали до рук, замiсть шабель, книги Святого письма.

Перевдягалися, як оточенцi, в буденну сiру одежу гречкосiїв. Чорною жалобою ряс прикривали буйно-червонi шаровари лицарiв Запорожжя. I вирiшено було тодi на їхнiй сумовитiй радi: збудуємо собор. Воздвигнемо, щоб пiднiсся в небо над цими плавнями, що рибою кишать, над степами, де нашi конi випасались, i буде незломлений наш дух жити у святiй цiй спорудi, наша воля сяятиме в небi блиском недосяжних бань. Шаблю вибито з рук, але з серця не вибито дух волi й жадання краси! Наша непокора в цiм витворi стане серед степiв навiки, окрасою Великого Лугу вгору сягне... Але хто ж збудує? Хто сотворити зумiє? Пiдлiток мiсцевий викликався, тямковитий хлоп'як з очима великими, як натхнення. "Благословiть!" I зник у плавнях. Три доби його не було, потiм повернувся до товариства й на долонi тримав собор готовiсiнький, весь зроблений iз стеблин комишу.

Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. Згідно умов конкурсу участники мали зібратися в десять годин на ганку. 2. Студенти обов’язково мають принести довідку в університет, якщо вони пропустили заняття по хворобі. 3. Наша керівник Іванова Ольга Борисівна має наукову ступінь кандидата технічних наук. 4. На областних змаганнях перемогла студентська группа нашого університету. 5. Про біо-сферу (як сукупність живих істот) писав ще Ж.-Б. Ламарк у праці «Гідро-геологія».Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Текущий счет был открыт в Приватбанке.

1. Поточний рахунок було відкрито у Приватбанку.

2. Профорганизации всегда заботятся о сотрудниках.

2. Профспілки завжди піклуються про співробітників.

3. Уважаемый Алексей Леонидович, ви можете войти в конференц-зал.

3. Шановний Олексію Леонідовичу, ви можете війти до конференц-зали.

4. Новый директор компании очень демократичен в своих подходах к производству.

4. Новий директор компанії дуже демократичний у своїх поглядах щодо виробництва.

5. О результатах исследования мы будем докладывать каждый час.

5. Про результати дослідження ми докладатимемо щогодини.Завдання 9. Складіть резюме до тексту №1.

Завдання 10. Складіть анотацію до тексту №1.
ВАРІАНТ № 2
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Слово «экос», … , греческого происхождения, … в переводе оно означает «дом». … экология – это наука о доме, … - о среде обитания, о биосфере.

… дом нужно беречь, … держать в чистоте, … поддерживать благоприятные условия для существования. … как это должно делаться … что должен взять на себя человек … с чем природа справиться сама? Ответ на подобные вопросы должен быть подтвержден экспериментально, … ставить масштабные эксперименты в естественных условиях нельзя, … человечество имеет весьма печальный опыт таких «экспериментов». … создается экспериментальная зкосистема … модель называется этекосом. … искусственная система представляет собой … техническую … компьютерную модель, …можно имитировать смену времени суток, времени года, сезонность … изменение климата. Задачей исследования … является изучение влияния климата, его изменений на живые организмы. …исследования помогут точнее узнать механизмы … самоочищения природы … водоемов, … восстановления природных комплексов. … лабораторные эксперименты позволят качественно оценить восстанавливаемые ресурсы системы.
Завдання 4. Вставте, де треба, пропущені літери, поясніть правопис слів.

Акс…ома, тер…торія, с…стема, дец…метр, кофе…н, оп…онент, і…реальний, марок…анський, ж…рі, тон…а, програм…а, рад…ус, конт…розвідка, ф…нанси, соц…ологія.Завдання 5. Подані слова запишіть українською мовою. Утворіть прикметники від поданих іменників, запишіть їх, поясніть правопис.

Донецк, Запорожье, Чехия, студент, проезд, парламент, Буг, казах, аспирант, неделя, практикант, корреспондент, польза, счастье, Карадаг.


Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

З січня 2014 року в Україні збираються ввести можливість реєстрації підприємств та ліквідації бізнесу у нотаріальних конторах. З відповідною пропозицією виступила Державна реєстраційна служба.

«Те, що ми плануємо зробити вже з наступного року з січня, це можливість для нотаріусів реєструвати бізнес і припиняти бізнес», – повідомив на прес-конференції голова Укрдержреєстру Дмитро Ворона.
За його словами, відповідний законопроект вже розглядається у міністерствах.

Ворона зазначив, що нововведення надасть підприємцям вибір – звертатися з вищеназваних питань до державної реєстраційної служби чи до найближчого нотаріуса.

«Якщо ми говоримо, що державних реєстраторів буде 1 тис. 540 осіб –то нотаріусів буде в державі 7 тисяч. Порівнюючи ці цифри, ми розуміємо, що ми наближаємо ці послуги до людей і робимо відкриття бізнесу легшим, для того, щоб ми дійсно могли просунутися у наданні відповідних послуг для наших людей»", – зазначив Ворона.

Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. Більше семи десяти відсотків студентів успішно здали сесію. 2. На протязі двохтисячного року при кафедрі працювала досліджувана група. 3. Прохожі затримувалися біля поштового ящика і вчитувалися в об’яву. 4. У місті збудован новий торгівельний центр. 5. Студент пішов в бібліотеку за потрібною книжкою.Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Строительство нового дома будет начато в следующем году.

1. Будівництво нового будинку буде розпочато наступного року.

2. Директору Шевченко Олегу Степановичу предложили новый интересный проект.

2. Директору Шевченкові Олегу Степановичу запропонували новий цікавий проект.

3. Участники конференции продемонстрировали новый двухъядерный процессор.

3. Учасники конференції продемонстрували новий двох’ядерний процесор.

4. Работники торгового центра заботятся о безопасности клиентов.

4. Працівники торговельного центру турбуються про безпеку клієнтів.

5. Курить на крыльце запрещено.

5. Палити на ґанку заборонено.

Завдання 9. Складіть анотацію до тексту №2.

Завдання 10. Складіть резюме до тексту №2.
ВАРІАНТ № 3
Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.
Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Многие представляют себе … научные работы, открытия, формулировки законов природы … пишут в учебниках – это результат роботы «маститых» ученых, … людей почтенного возраста, накопивших … знания …большой опыт. …как показывает история науки, дело обстоит как раз наоборот. … Галилей первое свое крупное открытие в физике сделал … в возрасте 20 лет. … оно послужило основанием для создания часов. … в 26 лет Галилей стал профессором … экспериментально установил знаменитые законы падения тел под силой тяжести.

Ньютон … и Галилей, одно из крупнейших открытий – закон всемирного тяготения - … сделал в возрасте 20 лет. … теоретической основой всей современной электроники … оптики служат уравнения Маквелла, … свои первые научные труды опубликовал не достигнув 19 лет.

… другой пример. В 1913 году была совершена, …, революция в физике. … ознаменовалась выходом в свет работы 28-летнего датского физика Нильса Бора. … эта работа положила начало квантовой теории света.

… можно привести не мало других имен, … из всего сказанного становится ясно … человек решил посвятить себя научной работе, … следует начинать ее как можно раньше, в студенческие годы. … все сказанное не умаляет роль ученых старшего поколения, которые, …, тоже вошли в науку молодыми.
Завдання 4. Запишіть слова українською мовою, поясніть особливості правопису іншомовних слів.

Парламентское лобби, торричеллиева пустота, аннотация, иррациональные величины, масса, азимут, мониторинг, конъюнктура, дистрибьютор, приоритет, досье, конвейер, альтруизм, инъекция, коллоквиум.Завдання 5. Утворіть прикметники від поданих іменників, запишіть їх, поясніть правопис.

Буг, чех, товариш, казах, викладач, безпека, Галичина, молоко, Париж, ткач, Волноваха, Карадаг, Прилуки, Гаага, Кагарлик.Завдання 6. Перекладіть словосполучення, поставте їх у форму кличного відмінка.

Уважаемый господин Петров, дорогой друг, господин Владимир, уважаемая госпожа директор, уважаемая Мария Евгеньевна, Олег Юрьевич, брат Ярослав, глубокоуважаемый господин Ковалев, подруга Ольга, коллега Бельский.


Завдання 7. Відредагуйте речення.
1. Студенти обов’язково мають принести довідку в університет, якщо вони пропустили заняття по хворобі. 2. На областних змаганнях перемогла студентська группа нашого університету. 3. Про біо-сферу (як сукупність живих істот) писав ще Ж.-Б. Ламарк у праці «Гідро-геологія». 4. На протязі двохтисячного року при кафедрі працювала досліджувана група. 5. У місті збудован новий торгівельний центр.
Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Строительство нового дома будет начато в следующем году.

1. Будівництво нового будинку буде розпочато наступного року.

2. Профорганизации всегда заботятся о сотрудниках.

2. Профспілки завжди піклуються про співробітників.

3. Участники конференции продемонстрировали новый двухъядерный процессор.

3. Учасники конференції продемонстрували новий двох’ядерний процесор.

4. Новый директор компании очень демократичен в своих подходах к производству.

4. Новий директор компанії дуже демократичний у своїх поглядах щодо виробництва.

5. Курить на крыльце запрещено.

5. Палити на ґанку заборонено.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка