Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів-заочників усіх спеціальностейСторінка2/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6


* Активні дієприкметники теперішнього часу, які утворюються від дієслів І і ІІ дієвідміни дуже обмежені у творенні й використанні. У сучасній мові лишилися тільки ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки й перешли до класу прикметників. При цьому слід мати на увазі, що активні дієприкметники теперішнього часу відтворюються прикметниками: господствующий – панівний, разрушающий – руйнівний, металлорежущий – металорізний, нержавеющий – нержавний. Натомість більше поширені у сучасній українській мові віддієслівні прикметники на -льний: знижувальний, ослаблювальний.

** Слід писати і говорити завідувач, а не завідуючий; командувач, а не командуючий. Але виконуючий обовязки, оскільки вислів уживається у функції іменника.

Пасивні дієприкметники на -мий здебільшого заступаються дієприк-метниками на -ний: управляемый – керований, производимый – вироблюваний; познаваемый – пізнаваний тощо.

Проте, спочатку треба зясувати, яке значення ці дієприкметники передають: саме дієприкметникове, прикметникове або іменникове, а потім уже добирати відповідники.

Як зазначають фахівці, рекомендується для подавання понять, позначуваних у російській мові дієприкметниками, в українській мові вживати такі засоби:

- перебування у стані дії позначати дієприкметником та описовими конструкціями;

- властивості обєктів і субєктів дії – прикметниками;

- назви обєктів і субєктів дії – іменниками.

Наприклад:

1) Дієприкметники на -щий

- составляющий - складальний (призначеність виконувати активну дію)

складівний (здатний виконувати активну дію)

що складає ( в активній дії)

складач (активний субєкт дії)

складовий (-а)

Порівняймо:

- Среднемесячный темп роста наличных денег составлял 9 %, в то время как безналичная составляющая увеличилась в среднем на 10 % в месяц / Середньомісячний темп росту готівки складав 9 %, у той час як безготівкова складова збільшилась у середньому на 10 % на місяць.

- Корпоративные сети могут насчитывать тысячи компьютеров, сотни серверов, включать мэйнфреймы, связывать регионы на разных континентах, а составляющие их локальные сети размещаться в нескольких зданиях / Корпоративні мережі можуть нараховувати тисячі копютерів, сотні серверів, містити мейнфрейми, звязувати регіони на різних континентах, а локальні мережі, що їх складають, розміщатися у декількох будівлях.


 1. Дієприкметник на -щийся

- выключающийся – що виключається

 1. Дієприкметник на ый

 • сдвигаемый – зсувний

що зсувається

 1. Назви обєктів і субєктів дії

 • командующий – командувач

 • фактор, влияющий (на что) – фактор впливу

Окремо зазначимо особливості перекладу російських конструкцій із дієприкметником следующий.

Дієприкметник слідуючий неможливий в українській мові навіть теоретично, оскільки немає дієслів, від яких він міг би утворитися. Отже, перекладається:

а) словом наступний (у часовому й просторовому значенні), порівняймо: Следующий вариант стандарта 10 BaseT с пропускной способностью 10 Mbps использует в качестве среды передачи неэкранированную витую пару категории 3 / Наступний варіант стандарту 10 BaseT з пропускною здатністю 10 Mbps використовує як середовище передачі неекранову виту пару категорії 3.

б) Словом такий (перед переліком або поясненням).

Переклад речень, в яких уживаються дієприкметникові звороти, здійснюється відповідним чином. Якщо дієприкметниковий зворот утворено за допомогою активних дієприкметників теперішнього часу, він здебільшого перекладається за допомогою складнопідрядного речення, порівняймо: Примером может служить двигатель, питающийся от преобразователя и приводящий в движение механизм / Прикладом може служити двигун, який (що) живиться від перетворювача й надає руху механізму;

- минулого часу: Минцберг, обобщивший более ранние исследования ипроведший фундаментальное исследование по изучению труда пяти руко-водителей высшего звена, отмечает / Мінцберг, який узагальнив більш ранні дослідження й зробив фундаментальне дослідження з вивчення праці пяти керівників вищої ланки, зазначає. Проте існує і така можливість, що використовується віддієслівний іменник. Порівняймо: Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий … / Фактори впливу на організацію фінансів підприємств ….

Якщо у реченні ужиті дієприкметникові звороти, утворені на основі пасивних дієприкметників, у перекладі можливі такі варіанти:

1) а) За допомогою дієприкметникових зворотів: При проектировании систем управления, построенных на основе фаззи-логики, разрабатывают так называемый фаззи-проект /Під час проектування систем керування, побудованих на основі теорії фазі-логики, розробляють так званий фазі-проект.

б) Для описания конкретного интерфейса следует смотреть документацию используемого программного обеспечения / Для опису конкретного інтерфейса слід дивитись документацію використовуваного програмного забезпечення.

2) За допомогою складнопідрядних речень: Однако в рамках технологии Ethernet существуют несколько спецификаций: разделяемая или ком-мутируемая сеть … / Але в межах технології Ethernet існують декілька специфікацій: мережа, яка (що) розділяється або комутується.

У наукових текстах дуже часто уживаються складнопідрядні речення. Вони перекладаються традиційно, тобто за допомогою теж складнопідрядних речень, порівняймо: Уменьшение или полное устранение ошибки после завершения переходного процесса при управлении может быть достигнуто введением на вход Р дополнительного сигнала, который должен компенсиро-вать сигнал ошибки / Зменшення або повне усунення помилки після завершення перехідного процесу при керуванні може бути досягнене введенням на вхід Р додаткового сигналу, який повинен компенсувати сигнал помилки. - Некая группа должна соответствовать нескольким обязательным требованиям, чтобы считаться организацией / Деяка група повинна відповідати декільком обовязковим вимогам, щоб вважатися організацією.

Необхідно лише підкреслити, що в науковому стилі для передання російського сполучного слова который використовуються сполучники який і що.

Під час перекладу прийменникових конструкцій слід звертати увагу на їх значення:

1) Російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) по (якщо вказується на простір, поверхню, межі): В практике гор-ного дела принято ориентировать линии падения и простирания пласта по сторонам света / У практиці гірничої справи прийнято орієнтувати лінії падіння і простягання пласта по сторонах світу;

б) орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок): по

компенсационному каналу поступает сигнал / компенсаційним каналом над-ходить сигнал;

в) за, на, з (у значенні згідно з чимось): по принципу построения / за принципом побудови; по запросу клиента / на запит клієнта; по интере-сующим их вопросам / з питань, що їх цікавлять; по другому адресу / на іншу адресу;

г) за, з, із, через (у значенні причини, наслідку, деякі інші випадки): по недоразумению / через непорозуміння; не однородны по составу / не однорідні за складом; по нормали к напластованию / за нормаллю до напластування; доступ по вызову / доступ за викликом.

2) Російським конструкціям з прийменником при в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) при: … образец подвергают высокому отпуску при температуре 650 10С / зразок піддають високому відпуску при температурі 650 10С; (місцерозташування): Колледж при университете / Коледж при універси-теті; В лабораториях при некоторых заводах цементованные изделия подвергают поверхностной закалке с индукционным нагревом ТВЧ / У лабора-торіях при деяких заводах цементовані вироби піддають поверхневому гартуванню з індукційним нагрівом ТВЧ.

б) під час чого (значення часу): управление … изменяется при откло-нении / керування … змінюється при відхиленні (під час відхилення); при исполнении служебных обязанностей / під час виконання службових обовяз-ків;

в) за умови, з (значення умови): при условии – за умови (при умові); характер его в динамике при данном возмущении / характер його в динаміці при даному збуренні; В процессе продолжительной выдержки и при высокой температуре цементации изделия приобретают необходимые свойства / У процесі тривалого витримування і за високої температури цементації ви-роби отримують необхідні властивості; При повышении температуры подвижность шлаков увеличивается и разрушение огнеупоров возрастает / З підвищенням температури рухомість шлаків збільшується і руйнування вогнетривів зростає.

г) Російським конструкціям з прийменником к (чему) відповідають українські конструкції з прийменником до (чого): устойчивый к электро-магнитным колебаниям / стійкий до електромагнітних коливань; другие будут располагаться ближе к данной плоскости / інші будуть розташовуватися ближче до даної плоскості.

Отже, перекладаючи науково-технічний текст з російської мови на українську, необхідно враховувати особливості як російської, так і української мови, і в кожному випадку використовувати найкращий лексичний або граматичний відповідник. Свідоме і послідовне дотримання норм у сфері правопису, синтаксичного оформлення мовної / мовленнєвої одиниці уможливлює повноцінне професійне спілкування, підвищує рівень і мовленнєвої, і загальної культури людини.

Доцент Л.К. Лазарєва
Л і т е р а т у р а :

1. Бараш Л. Сеть для офиса. – Компьютерное обозрение. М. 1998, № 39, стр. 30- 35; № 40, стр. 28-30.

2. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами. – Ленинград, Энергоиздат, 1982. – 392 с.

3. Войналович О., Морганюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінол. процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. –256 с.

4. Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В.І., Ленець К.В., Пустовіт Л.О. Новий російсько-український словник-довідник. – К.: Довіра, 1996. –797 с.

5. Мескон М., Альберг М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. –102 с.

6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. –240 с.

7. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк та ін. – К.: Наукова думка, 1998. – 892 с.

8. Стрельников В.И. Технология очистных работ. Конспект лекций. – Донецк, 2001. –150 с.

9. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. – К.: Наукова думка, 1996. – 240 с.

10. Українсько-російський словник наукової термінології/За заг. ред. Л.О. Симоненко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 416 с.
Взірцевий варіант виконання контрольної роботи
У взірцевому варіанті виконується лише деякі найбільш складні завдання.
Завдання 1. Перекладіть одну сторінку тексту з вашого фаху. Визначте риси наукового стилю цього тексту.

Глинка Н.И. Общая химия. – СПб., 1983, с. 173Скорость реакции в гетерогенных системах. Гетерогенные реакции имеют большое значение в технике. Достаточно вспомнить, что к ним принадлежат, например, горение твердого топлива, коррозия металлов и сплавов.

Рассматривая гетерогенные реакции, нетрудно заметить, что они тесно связаны с процессами переноса вещества. В самом деле, для того, чтобы, реакция, например, горения угля могла протекать, необходимо, чтобы диоксид углерода удалялся бы от поверхности угля, а новые количества кислорода подходили бы к ней. Оба процесса (отвод СО2 от поверхности угля и подвод О2 к ней) осуществляются путем конвенции (перемещения массы газа или жидкости) и диффузии.

Таким образом, в ходе гетерогенной реакции можно выделить по меньшей мере три стадии:

 1. Подвод реагирующего вещества к поверхности;

 2. Химическая реакция на поверхности;

 3. Отвод продукта реакции от поверхности.

При установившемся режиме реакции все три стадии ее протекают с равными скоростями.
Переклад тексту з російської мови на українську
Швидкість реакції в гетерогенних системах. Гетерогенні реакції мають велике значення в техніці. Досить згадати, що до них належать, наприклад, горіння твердого палива, корозія металів і сплавів.

Аналізуючи гетерогенні реакції, наважко побачити, що вони тісно пов’язані з процесами перенесення речовини. Справді, для того, щоб реакція, наприклад, горіння вугілля могла тривати, необхідно, щоб діоксид вуглецю, який утворюється під час цієї реакції, увесь час усувався б від поверхні вугілля, а нові кількості кисню підходили б до неї. Обидва процеси (відведення СО2 від поверхні вугілля та підведення О2 до неї) здійснюються через конвенції (переміщення маси газу або рідини) і дифузії.

Таким чином, у протіканні гетерогенної реакції можна виокремити принаймні три стадії:


 1. Підведення реагуючої речовини до поверхні;

 2. Хімічна реакція на поверхні;

 3. Відведення продукту реакції від поверхні.

За усталеного режиму реакції всі три стадії її протікають з однаковими швидкостями.

Перекладений уривок належить до наукового стилю мовлення, який характеризується: 1. інформативністю: У тексті багато термінів, наприклад , гетерогенні системи, хімічна реакція, діоксид вуглецю, а також загальнонаукових слів і словосполучень, а саме: усталений режим, до них належать, пов’язані з процесами тощо;

 2. логічністю: Зазначена теза (гетерогенні реакції тісно пов’язані з процесами перенесення речовини) роз’яснюється детальним розкриттям згаданої закономірності, робиться чіткий висновок (таким чином…); повторюються терміни (гетерогенні реакції, стадії реакції); вживаються вказівні займенники (цієї реакції);

 3. аргументованістю: Текст містить складнопідрядні речення, зокрема причинно-наслідкові речення (для того, щоб реакція могла тривати, необхідно, щоб …), роз’яснення прикладами (до них належать, наприклад, горіння твердого палива, корозія металів і сплавів);

 4. об’єктивністю та безособовістю подачі інформації, яка підкреслюється як теперішнім часом дієслів (здійснюється, протікають, мають значення), так неозначено-особовими конструкціями (досить згадати, неважко помітити, можна виокремити);

 5. лаконічністю у передачі інформації. У мові застосовуються дієприслівникові звороти (аналізуючи реакції), позамовні засоби подачі інформації, а саме: СО2, О2 (формули, символи).

Завдання 2. Випишіть із перекладеного тексту десять термінів і визначте спосіб їх творення.

діоксид, процес, система, маса, дифузія – запозичення іншомовних слів;

гетерогенний, корозія, реакція – утворення термінів суфіксальним способом від іншомовних коренів;

підведення, вуглець, кисень, сплав – утворення термінів за словотвірними моделями української мови суфіксальним способом, останній термін – без афіксним способом;Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

… разнообразные научные данные свидетельствуют … современная хозяйственная деятельность человека очень опасна для земной биосферы. … не касаться общественных аспектов этой проблемы, … легко можно прийти к самым мрачным выводам. … прогнозы многих ученых. … считают, … наступающий глобальный экологический кризис можно предотвратить … только … крайними мерами … искусственное уменьшение численности населения, торможение дальнейшего технико-экономического развития.Для виконання завдання користуйтеся таблицею засобів міжфразового зв’язку

Засоби міжфразового зв’язку


Комунікативна ситуація

Мовні засоби

1. Заміна ключового слова вказівно-

замінювальними словамивін, такий, цей, який, подібний в називному і непрямих відмінках

2. Вираження причинно-наслідкових зв’язків

оскільки, чому, тому, звідки, таким чином, у результаті, отже, у зв’язку з чим, завдяки чому, залежно від чого, звідси

3.Вираження умови і мети висловлювання

якщо ..., то ... ; у випадку, у разі, щоб, для цього

4. Приєднання нової інформації до вже відомої

крім того, а також, до речі, разом, з цим, більш того, і навіть, при цьому

5. Співставлення частин інформації

як, наче, з одного боку, навпаки, але, однак, а проте, інакше кажучи, аналогічно, і, в протилежність цьому, або (чи), як ... так і, так, також

6. Порядок перерахування інформації

по-перше, по-друге, зрештою, врешті-решт, нарешті

7. Пояснення, уточнення інформації

адже, навіть, лише, зокрема, наприклад, точніше кажучи, чи, тобто

8. Зв’язок із попередньою та наступною інформацією

як відомо, згідно з цим, відповідно до чого, як було показано, як зазначалося, подібно до цього, вищевказаний, введений, описаний, доведений, розглянутий, проаналізований, перерахований, сформульований

9. Оцінювання інформації

на жаль, безсумнівно, безперечно, можливо, звичайно, все-таки, все ж

10. Ілюстративність інформації

наприклад, як-от, а саме, на кшталт

У професійному мовленні переважають складні синтаксичні структури, які найточніше передають зміст наукових творів та ділових паперів різних обсягів і жанрів. Головним компонентом у цих творах є текст. Текст, як відомо, найчастіше утворюється не безпосередньо з речень, а із сукупностей речень. Адже у мовленні не просто про щось повідомляється, ця передана інформація розгортається, пояснюється, аргументується. Між цими окремими реченнями, які становлять певну сукупність, існують відповідні синтаксичні зв’язки. Насамперед це ланцюговий зв’язок, який відтворює деяку спадкоємність між об’єднуваними компонентами, що знаходяться у лінійній послідовності. Найбільш відомими мовними засобами ланцюгового зв’язку є повтори елементів попереднього речення, вживання синонімів до цих елементів, вказівно-замінювальних слів (він, вона, цей, це, такий, тоді, там і т.ін.) родових понять. Наприклад: Виставка новітньої гірничої техніки відкрилася на території «ЕКСПО-ДОНБАС». Вона організована об’єднанням «ЕКСПО-центр» і відомим європейськими фірмами. Експозиція становить особливий інтерес для спеціалістів галузі. У фірм … із … давні й міцні зв’язки з нашими підприємствами … У цьому прикладі спостерігаємо ланцюговий зв’язок, засобами якого є слова: виставка → вказівно-замінювальне слово вона синонім експозиція; словосполучення відомі європейські фірми.

Найбільш характерним для текстів професійного мовлення є ланцюговий займенниковий зв’язок, який тісніше єднає речення, ніж інші види зв’язку і є стилістично нейтральним.Отже, правильно виконане завдання 3 має такий вигляд.

Як відомо, різноманітні наукові відомості свідчать, що сучасна господарська діяльність людини є дуже небезпечною для земної біосфери. Якщо не зачіпати суспільні аспекти цієї проблеми, то легко можна дійти найневтішніших висновків. Саме такими є прогнози багатьох вчених. Вони вважають, що глобальної екологічної кризи, яка насувається, можна уникнути, на жаль, лише такими крайніми заходами, як штучне зменшення чисельності населення, гальмування техніко-економічного розвитку.

Завдання 4. Вставте, де треба, пропущені літери, поясніть правопис слів.

Кофе…н, д…станція, парф…мерія, ан…отація, ім…іграція, мас…а, тон…а, д…сципліна, гол…андський.Правильний варіант:

Кофеїн, дистанція, парфумерія, анотація, імміграція, маса, тонна, дисципліна, голландський.Пояснення:

При написанні іншомовних слів «і» пишеться:

1) перед голосними: варіант, радіус;

2) після б, п, в, м, ф, г, к, х, н, л, перед наступними приголосними: фінанси, бізнес.

При написанні іншомовних слів «и» пишеться:

1) у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед приголосними: сигнал, шифр.

«Ї» пишеться після голосних: акмеїзм.

Подвоєння приголосних звуків в іншомовних словах зазвичай немає.

Воно зберігається лише:


  1. у загальних назвах типу: брутто, тонна, нетто; манна; ванна; мадонна; булла; бонна.

  2. у власних назвах і похідних від них голосних словах: Марокко – марокканський;

  3. при збігу однакових голосних префікса і кореня: ірраціональний.

Завдання 5. Подані слова запишіть українською мовою. Утворіть прикметники від поданих іменників, запишіть їх, поясніть правопис.

Луганск, Галичина, Чехия, депутат, счастье, казак, Буг, неделя, радость, зависть, пшеница, товарищ.Правильний варіант:

Луганськ – луганський, Галичина – галицький, Чехія – чеський, депутат – депутатський, щастя – щасливий, козак – козацький, Буг – бузький, тиждень – тижневий, радість – радісний, заздрість – заздрісний, пшениця – пшеничний, товариш – товариський.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка