Практикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультетуСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.9 Mb.
#14303
ТипПрактикум
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права і процесу
ПРАКТИКУМ
З КУРСУ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

для студентів юридичного факультету

ЛЬВІВ - 2010

С. М. Лепех

Практикум з курсу «Сімейне право України» : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.

Схвалено кафедрою цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № від « » січня 2010 року.

Авторські права застережені

Тема 1. Поняття сім’ї та сімейного права.

Сімейні правовідносини

1. Поняття сім’ї як первинного та основного осередку суспільства. Підстави виникнення сім’ї.

2. Предмет сімейного права. Види відносин, які становлять предмет правового регулювання. Особливості сімейних правовідносин. Визначення місця сімейного права в системі галузей права України.

3. Регулятори сімейних відносин

3.1.Нормативно-правові акти як регулятори сімейних відносин. Конституція України 1996 року. Міжнародно-правові акти. Сімейний кодекс України 2002 року – основний регулятор сімейних відносин: загальний огляд, новели законодавчих підходів до вирішення дискусійних питань. Місце Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів у структурі правового регулювання сімейних відносин.

3.2.Договір, звичай як регулятори сімейних відносин. Переваги та межі договірного регулювання сімейних відносин. Роль звичаїв для оптимізації механізму регулювання сімейних відносин.

3.3.Роль моральних засад, релігійних канонів у регулюванні сімейних відносин.

4. Поняття та види сімейних правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин.

6. Елементи сімейних правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст. Сімейна право- та дієздатність. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

7. Захист сімейних прав та інтересів. Предмет, способи захисту. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту.
І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 року (дата набуття чинності для України – 27.09.1991 року).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 11.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 року № 1296-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Cт. 192.

ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») № 5-рп/99 від 03.06.1999 року // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 24.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини 1 статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) № 18-рп/2004 від 01.12.2004 року // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.

Застосування судами сімейного законодавства України // Вісник


Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право : учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М. : Юристъ, 2003. – 333 с.

Ватрас В. А. До питання про поняття сімейних правовідносин / Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Міжн. наук. конф. [«Другі осінні юридичні читання»] / В. А. Ватрас. – Хмельницький : Вид-во ХІУП, 2003.

Дністрянський С. Право подружнє / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 196 с.

Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1901. – 648 с.

Дністрянський С. Родинно-маєткове право / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 164 с.

Жилінкова І. В. Поняття сім’ї в праві / І. В. Жилінкова // Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. – № 10.

Жилінкова І. В. Сімейне право : галузевий суверенітет чи де суверенізація ? / І. В. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – № 26.

Злотник І. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин // Юридичний журнал. – 2004. - № 10.

Ильина О. Ю. Об определении интересов ребенка как семейно-правовой категории / О. Ю. Ильина // Государство и право. – 2005. – № 11.

Короткова Л. Сімейне право України (історичний огляд) / Л. Короткова, О. Віхров // Право України. – 1994. – № 11–12.

Короткова Л. Шляхи правового захисту сім’ї державою / Л. Короткова, О. Віхров // Право України. – 1997. – № 1.

Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке / Н. В. Кравчук // Государство и право. – 2004. – № 6.

Лозова Г. О. Поняття сім’ї та шлюбу в новому Сімейному кодексі України / Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Четверті осінні юридичні читання»] / Г. О. Лозова. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2005.

Матвеева Н. А. Сравнительное брачное право России, Украины и Беларуси : учеб. пособ. / Н. А. Матвеева. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України / Г. Миронова // Право України. – 2004. – № 4.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2003. – 464 с.Нечаева А. М. Семейное право : актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 280 с.

Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі / О. Олійник // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. – М. : «Статут», 2001. – 354 с.

Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. – М. : Статут, 2006. – 557 с.Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учеб. для вузов / Л. М. Пчелинцева. – [5-е изд., перераб.]. – М. : Норма, 2007. – 704 с.

Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов : Вища школа, 1985. – 180 с.

Сиротенко С. Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України / С. Є. Сиротенко // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. – Xарків, 2003. – Вип. 63.

Сібільов М. М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин / М. М. Сібільов // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. – Xарків, 2003. – Вип. 63.

Сімейне право України : підручник / [Т. О. Ариванюк, І. А. Бірюков, В. С. Гопанчук та ін.] ; за ред. В. С. Гопанчука. – К. : Істина, 2002. – 304 с.

Сімейне право України : підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В.Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – [2-е вид., перероб. і допов.] – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 288 с.

Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд : наук.-практ. посіб. / Центр правових досліджень Фурси / [Л. Ю. Драгнєвіч, О. С. Пульнєва, Є. І. Фурса та ін.] ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса, 2005. – Кн. 1. – 896 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.

Тарусина Н. Н. Семейное право : учеб. пособ. / Н. Н. Тарусина. – Москва : «Проспект», 2001. – 144 с.

Фурса С. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин / С. Фурса, Л. Драгнєвіч // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

Фурса С. Я. Договірні відносини в Сімейному кодексі і їх вплив на нотаріальний процес / С. Я. Фурса // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11.

Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України : перехрестя правових традицій / Є. Харитонов // Юридична Україна. – 2003. – № 1.
ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- договору про спільне проживання та ведення спільного господарства (конкубінат);

- заяви про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах

ІІ. З’ясуйте ступінь та лінію споріднення


  • між батьком та сином;

  • між тіткою та племінником;

  • між троюрідним братом та сестрою;

  • між прадідом та правнуком;

  • між рідними братом та сестрою.

ІІІ. Порівняйте терміни «сім’я», «родина», «шлюб», «свояцтво».

ІУ. Чи є членами однієї сім’ї зазначені особи  • чоловік та дружина, які не проживають разом;

  • мама та 5-річний син, який фактично проживає окремо (з бабцею);

  • батько та син, які ніколи не проживали разом;

  • рідні сестри, які після смерті батьків завжди проживали разом (чи має значення їхній подружній стан?);

  • жінка та чоловік, які проживають в конкубінаті?

У. Наведіть приклади актів сімейного законодавства і розташуйте їх за юридичною силою.

УІ. Наведіть приклади поіменованих договорів, якими можуть регулюватися сімейні та прирівняні до них відносини (зазначте статті Сімейного кодексу України, якими вони передбачені).

УІІ. Наведіть приклади застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних правовідносин.

УІІІ. Розкрийте моральні засади суспільства, яким не повинні суперечити підстави створення сім'ї.


ЗАДАЧА 1. Войнаровська та Маркін проживали разом протягом чотирьох років, вели спільне господарство, піклувались один про одного, однак, після того, як Войнаровська дізналась, що Маркін не розірвав шлюбу із Бєловою, платить аліменти сину, народженому в цьому шлюбі, виник спір і вона звернулась до суду з вимогою щодо поділу набутого за час спільного проживання майна (будинок та земельна ділянка, придбані за час спільного проживання, але зареєстровані на ім’я Маркіна, побутова техніка, меблі, коштовності).

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.


ЗАДАЧА 2. Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 2000 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти, і кошти, що отримували від їх реалізації, вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2010 році Осипова померла і її рідна сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення.

Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав. Дайте юридичну оцінку ситуації.


ЗАДАЧА 3. Якимів та Степанова з 2002 року, не реєструючи шлюбу, проживали разом. Степанова не працювала, доглядаючи дітей. У 2005 році вони придбали машину, зареєструвавши її на ім’я Якиміва. З 2007 року половину заробітної плати Якимів щомісяця зі згоди Степанової вносив на банківський вклад. У 2010 році вони посварились і Степанова звернулась до банку з проханням повернути їй половину вкладу, однак, їй відмовили, зазначивши, що вкладником є Якимів.

Чи стала Степанова співвласником машини та суми банківського вкладу?


Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття сім’ї та назвіть підстави її створення.

2. Які правові наслідки проживання жінки та чоловіка однією сім’ю без реєстрації шлюбу (в конкубінаті)?

3. Дайте визначення поняття сімейного права України. Які відносини регулюються сімейним правом та в чому полягають їхні особливості?

4. Які є концепції в науці щодо місця сімейного права в системі галузей права України?

5. Назвіть соціальні регулятори сімейних відносин.

6. Які основні засади правового регулювання сімейних відносин визначені в Конституції України?

7. Норми яких міжнародно-правових актів підлягають застосуванню щодо регулювання сімейних відносин в Україні?

8. Дайте загальну характеристику Сімейного кодексу України як основного регулятора сімейних відносин в нашій державі. Хто був розробником проекту цього нормативно-правового акту?

9. Які засади застосування аналогії права та аналогії закону щодо регулювання сімейних відносин?

10. Охарактеризуйте договір як регулятор сімейних відносин. Назвіть приклади сімейно-правових договорів.

11. Дайте визначення понять суспільної моралі, моральних засад суспільства. Охарактеризуйте мораль як регулятор сімейних відносин. Яка роль релігійних канонів у формуванні моральних засад суспільства?

12. Дайте визначення поняття сімейних правовідносин.

13. Назвіть та охарактеризуйте окремі види сімейних правовідносин.

14. На підставі чого можуть виникати, змінюватися та припинятися сімейні права та обов’язки? Які класифікації юридичних фактів застосовуються в сімейному праві?

15. Що таке юридичні стани? Наведіть їх приклади в сімейному праві. Що таке родство, свояцтво?

16. Хто може бути учасником сімейних правовідносин? Які особливості сімейної правоздатності та сімейної дієздатності?

17. Що може бути об’єктом сімейних правовідносин?

18. Що становить зміст сімейних правовідносин? Розкрийте сутність здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.

19. Дайте визначення поняття захисту сімейних прав та інтересів. Що може бути предметом такого захисту?

20. Розкрийте сутність юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту сімейних прав.

21. Які уповноважені органи здійснюють діяльність щодо захисту сімейних прав та інтересів?

22. Якими способами здійснюється захист сімейних прав та інтересів?

23. Щодо яких вимог, які випливають із сімейних відносин, застосовується позовна давність?


Тема 2. Шлюб. Недійсність шлюбу

1. Поняття, правова природа та ознаки шлюбу.

2. Умови укладення шлюбу. Досягнення шлюбного віку, наявність вільної згоди та відсутність перешкод до укладення шлюбу.

3. Державна реєстрація шлюбу. Медичне обстеження наречених. Правові наслідки відмови від укладення шлюбу.

4. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.

5. Підстави та порядок визнання (підтвердження) недійсності шлюбу.

5.1. Порядок анулювання актового запису про шлюб державними органами реєстрації актів цивільного стану.

5.2. Судовий порядок визнання шлюбу недійсним.

5.3. Момент, з якого шлюб є недійсним. Санація недійсного шлюбу.

5. Правові наслідки недійсності шлюбу: загальні та особливі.

5. Неукладений шлюб.
І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року (дата набуття чинності для України – 23.03.1976 року) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 11.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.

Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24.12.1993 року № 3807-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14.

Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1740 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 47. – Ст. 2128.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1064 // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2516.

Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року № 86/5 (у редакції наказу від 10.12.2007 року № 1227/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 95. – Ст. 3475.

Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5 (у редакції наказу від 22.11.2007 року № 1154/5) // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 90. – Ст. 3320.ІІ. СУДОВА ПРАКТИКА:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п’ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») № 5-рп/99 від 03.06.1999 року // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 24.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1.

Застосування судами сімейного законодавства України // Вісник


Верховного Суду України. – 2003. – № 1.

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:

Антокольская М. В. Семейное право : учебник [изд. 2-е, перераб. и доп.] / М. В. Антокольская. – М. : Юристъ, 2003. – 333 с.

Бикова О. Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України / Молодь у юридичній науці : зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. [«Другі осінні юридичні читання»] / О. Ю. Бикова. – Хмельницький : Вид-во ХІУП, 2003.

Бикова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бикова, Т. Федосєєва // Право України. – 2008. - № 6.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – К. : Истина, 2006. – 1008 с.

Гражданское уложение Германии / науч. редакторы А. Л. Маковский и др., пер. с нем. – [2-е изд., доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 816 с.

Дністрянський С. Заручини в австрійським праві. Габілітаційний виклад, виголошений у Львові дня 26 січня 1899 р. / Дністрянський С. – Львів : НТШ, 1899. – 23 с. – Відбитка з «Правничого Вісника».

Дністрянський С. Нові причинки до теорії заручин в новітнім праві / Дністрянський С. – Львів : НТШ, 1905. – 87 с. – Відбитка з «Правничого Вісника»

Дністрянський С. Право подружнє / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1900. – 196 с.

Дністрянський С. Право родинне після викладів проф. д-ра С. Дністрянського / Дністрянський С. – Львів : Кружок Правників, 1901. – 648 с.

Жилінкова І. В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє / І. В. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – № 27.

Лепех С. Недійсність та розірвання шлюбу за сімейним законодавством України = Lepekh S. Annulment and Dissolution of Marriage in Ukrainian Family Law / S. Lepekh // Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration. – Lublin, 2007.

Матвеева Н. А. Сравнительное брачное право России, Украины и Беларуси : учеб. пособ. / Н. А. Матвеева. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2003. – 464 с.Нечаева А. М. Семейное право : актуальные проблемы теории и практики / А. М. Нечаева. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – 280 с.

Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова. – М. : Статут, 2006. – 557 с.Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве / З. В. Ромовская. – Львов : Вища школа, 1985. – 180 с.

Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1248 с.Тарусина Н. Н. Семейное право : учеб. пособ. / Н. Н. Тарусина. – Москва : «Проспект», 2001. – 144 с.

Фурса С. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин / С. Фурса, Л. Драгнєвіч // Юридична Україна. – 2003. – № 1.

ЗАВДАННЯ

І. Складіть проекти

- заяви про надання права на шлюб;

- заяви про анулювання актового запису про шлюб;

- позовної заяви про визнання шлюбу недійсним;

- позовної заяви про застосування правових наслідків недійсного шлюбу;ЗАДАЧА 1. Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.

Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокіним зобов’язання. Дайте юридичну оцінку ситуації.ЗАДАЧА 2. Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.

Дайте юридичну оцінку ситуації.


ЗАДАЧА 3. 16-річний Андріїв подав до суду заяву про надання йому права на шлюб з 19-річною Юліановою у зв’язку з її вагітністю. Батьки Андріїва надіслали суду свої заперечення щодо цього.

Проаналізуйте ситуацію. Чи обов’язково має бути присутня Юліанова під час розгляду цієї справи судом? Чи мають юридичне значення заперечення батьків Андріїва? Чи має вказуватись у рішенні суду, з ким саме заявнику надається право на шлюб?


ЗАДАЧА 4. Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗІ в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.

Натомість Онишко звернулась із заявою до РАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним.

Дайте юридичну оцінку ситуації.

ЗАДАЧА 5. Соловій та Романів зареєстрували шлюб. Через деякий час Соловій дізнався, що дружина має двох дітей від попереднього шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою відсутності його вільної згоди на укладення шлюбу з Романів.

Проаналізуйте ситуацію.


ЗАДАЧА 6. Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.

Вирішіть спір.


ЗАДАЧА 7. Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з'ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.

Які дії має вчинити орган РАЦСу ?


ЗАДАЧА 8. Віктюк та Миронова подали до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу. На другий день до працівника РАЦСу звернулась Генералова з проханням не реєструвати шлюбу між Віктюком та Мироновою, оскільки вона з Віктюком уже п’ять років проживає однією сім’єю, але без реєстрації шлюбу, у них є двоє спільних дітей.

Які дії має вчинити орган РАЦСу ?ЗАДАЧА 9. Пилипова звернулась до органу РАЦСу із заявою про реєстрацію шлюбу із Степановим, який на даний час перебуває в іншому місті. Пилипова пояснила, що Степанов не може особисто з’явитись і представила складену ним заяву, засвідчену його начальником за місцем праці. Крім того, Пилипова зазначила, що до цього моменту вона уже два роки проживала зі Степановим однією сім’єю і вони мають сина, а тому вона просить провести реєстрацію шлюбу через два тижні, а не через місяць.

Які дії має вчинити орган РАЦСу ?


ЗАДАЧА 10. При поданні заяви про реєстрацію шлюбу з Ковальською Денисов зазначив, що його попередній шлюб з Климко уже розірвано, однак, він забув документи про це. Працівник органу РАЦСу заяву прийняла, але просила принести свідоцтво про розірвання попереднього шлюбу. Через місяць, коли наречені з’явились для реєстрації шлюбу, Денисов представив копію рішення суду про розірвання шлюбу, яке вступило в законну силу 23.12.2003 року, і пояснив, що саме розірвання шлюбу в органах РАЦСу він не реєстрував.

Які дії має вчинити орган РАЦСу ?


ЗАДАЧА 11. Студентка Антонова після тривалої переписки погодилась вийти заміж за Шеремету, який був засуджений до позбавлення волі і перебував у колонії. Для цього вона заповнила бланк заяви про реєстрацію шлюбу, свій підпис завірила в інституті за місцем свого навчання, і надіслала цю заяву за місцем відбування покарання Шеремети. Начальник виправної установи Биков, розглянувши це звернення відмовився надати бланк такої ж заяви Шереметі і надав Антоновій відповідь, що дані про неї у поданій заяві мають бути засвідчені працівником місцевого органу РАЦСу за місцем її проживання. Антонова звернулась до адвоката з проханням підготувати скаргу на дії Бикова.

Дайте юридичну консультацію.


ЗАДАЧА 12. Після реєстрації шлюбу під час шлюбної подорожі Майданов з’ясував, що його дружина Лозова страждає на епілепсію, до того ж не може народити дитину. Лозова пояснила, що чоловік до укладення шлюбу ніколи не цікавився станом її здоров’я, ніколи не казав, що хоче мати дітей. Однак, Майданов вирішив припинити ці стосунки.

Дайте юридичну консультацію.


Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття шлюбу та розкрийте його ознаки.

2. Назвіть умови укладення шлюбу.

3. Який шлюбний вік встановлений в Україні для чоловіків та жінок? Чи має правове значення різниця у віці між нареченими? В якому порядку особі може бути надано право на шлюб до досягнення нею шлюбного віку?

4. Яка згода на укладення шлюбу вважається вільною?

5. Які є перешкоди до укладення шлюбу?

6. Розкрийте порядок державної реєстрації шлюбу. Якими нормативно-правовими актами треба керуватися? Чи визнається релігійний обряд шлюбу в Україні? Чи допускається подання заяви про реєстрацію шлюбу, реєстрація шлюбу через представника? Чи є обов’язковим медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу? Після спливу якого строку від дня подання нареченими заяви відбувається реєстрація шлюбу? Чи може він бути скорочений або продовжений?

7. Які правові наслідки відмови наречених від реєстрації шлюбу?

8. Дайте визначення поняття недійсності шлюбу.

9. Назвіть обставини, за наявності яких шлюб є недійсним, шлюб визнається судом недійсним, шлюб може бути визнаний недійсним?

10. В якому порядку підтверджується недійсність шлюбу державними органами реєстрації актів цивільного стану, шлюб визнається недійсним судом?

11. З якого моменту шлюб є недійсним?

12. Які є загальні правові наслідки недійсності шлюбу?

13. Які є особливі правові наслідки недійсності шлюбу?

14. Чим відрізняються недійсний та неукладений шлюб?


Каталог: faculty -> pravo
pravo -> Поняття особистості в соціології
pravo -> 1 заняття Основні питання
pravo -> „Види права (здати до кінця вересня)
pravo -> Тема Етичні засади здійснення правосуддя. План
pravo -> Стадії вчинення злочину
pravo -> Тема 20. Загальне поняття та ознаки держави
pravo -> Законспектуйте коротко одне із джерел спеціальної літератури. Проведіть розмежування злочинів
pravo -> Завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття I
pravo -> Завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття III
pravo -> Завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття II


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка