Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"Сторінка8/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Навчально-методична:

 1. Аналітичні та статистичні матеріали офіційного сайту Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu.

    1. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн: навчальний посібник / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

 2. Базель ІІ: проблеми та перспективи використання в національних банківських системах [Текст]: Монографія / ред.: А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 261 с.

 3. Борщ, Л.М. Інвестування: теорія і практика: навчальний посібник / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова; Київський ун-т ринкових відносин, Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Знання, 2007. – 685 с.

 4. Бурцев В.В. Факторы финансовой безопасности России // Менеджмент в России и зарубежом. – 2001. – №1. – С. 55 – 70.

 5. Буряк П. Ю.Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – Хай-Тек Прес, 2007. – 336 с.

 6. Васюренко О. В. Банківський нагляд [Текст]: Підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. – К. : Знання, 2011. – 502 с.

 7. Вахненко Т. Регулювання потоків іноземного капіталу: уроки світової практики/ Т. Вахненко // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 2. – C.49-54

 8. Власюк О.С. Модернізація фінансової стратегії України: виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку / О. С. Власюк //Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 18-28

 9. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес, Г. Волес ; пер. з англ. Р. Ткачук. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 871 с.

 10. Гайдуцький А. Світовий ринок міграційного капіталу та економічна криза 2008-209 років/ А. Гайдуцький // Вісник НБУ. – 2010. – № 1. – С. 39-37.

 11. Гега П. Т. Основи податкового права // Глава 6. Досвід зарубіжних країн з питань оподаткування та контролю за справлянням податків. / П. Т. Гега, Л. М. Доля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/18/18/24/.

 12. Гошовська В. А. Соціальна домінанта національної безпеки: актуальні проблеми [Текст] : Монографія / В. А. Гошовська. – К. : Корпорація, 2004. – 196 с.

 13. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: навч. посіб. / І.А. Грицяк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: К.І.С., 2004. – 260 с.

 14. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія / Б. В. Губський. – К.: [Б. В.], 2001. – 122 с.

 15. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України/ Б. В. Губський; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – К.: [Б. В.], 2003. – 328 с.

 16. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Б. В. Губський. – К.: Наукова думка, 1998. – 388 с.

 17. Друзенко Г. Європейська криза: українські рефлексії / Г. Друзенко // Дзеркало тижня. – 2005. – №24. – С. 5.

 18. Економічна статистика [Текст] : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Моторин, А. В. Головач, А. В. Сидорова та ін. ; За заг. ред. Р. М. Моторина. – К. : КНЕУ, 2005. – 326 с.

 19. Європейський простір: портал проєвропейського громадянського суспільства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eu.prostir.ua.

 20. Європейський Союз Словник – довідник / за ред. М. Марченко. – К., “1С”, 2006 – 140 с.

 21. Загоруйко Ю. Свіжа кров для старої Європи: десять країн Центральної та Східної Європи вступили в Європейський Союз / Ю. Загоруйко. – Дзеркало тижня. – 2004. – №21. – 11 С.

 22. Захарін, С.В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок / С. В. Захарін // Фінанси України. – 2003. – № 9. – C.102-113.

 23. Захаров А. С. Налоговое право Европейского союза: действующие директивы ЕС в сфере прямого налогообложения / А. С. Захаров – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 144 с.

 24. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки ; [А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник, Ф. Павелка та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 258 с.

 25. Інтернет-глосарій термінів ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.euabc.com.

 26. Карадаш, С. “Дивний” середній клас в Україні [Електронний ресурс] / С. Карадаш. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012 /dyvnyj-serednij-klas-v-ukrajini/.

 27. Карпінський Б. А. Фінансова система [Текст] : Навчальний посібник/ Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 184 с.

 28. Кобушко І. М. Офшорні зони як засіб зростання інвестиційного потенціалу / І. М. Кобушко, Я. В. Говорун, С. О. Панченко // Механізм регулювання економіки, 2011, № 1 – С. 182-187.

 29. Коваленко В. В. Банківський нагляд [Текст] : Навчальний посібник / В. В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 262 c.

 30. Концепція економічної безпеки України / Ін-т. економ. прогнозування; Кер. проекту В.М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

 31. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування та етапи становлення / В.В. Копійка, Т. І. Шинкаренко / Навч. посібник. – К.: Ін Юре, 2001. – 447 с.

 32. Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика України / За ред. академіка НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 76 с.

 33. Крисоватий А. І. Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн–учасниць ЄС / А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук // Фінанси України – 2009. – №2. – C. 31-43.

 34. Кузнецова Е. Средний класс: западные концепции / Е. Кузнецова // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 2. – С. 19-28.

 35. Лачин Візир огли Абишли. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку/ Візир огли Абишли Лачин //Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 493-499

 36. Лео Гох. Как реально работает фондовый : секретное руководство для инвестора – “партизана” / Пер с англ., За науч. ред. Е.О.Ершова. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 368 с.

 37. Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи: монографія / С. М. Козьменко, М. І. Макаренко, Ф. І. Шпиг ; ред. А. О. Єпіфанов. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 109 с.

 38. Лутчин Н. П. Статистика фінансів [Текст] : Навчальний посібник / Н. П. Лутчин, А. К. Миронюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Новий світ- 2000, 2006. – 324 с.

 39. Любунь О. С. Банківський нагляд [Текст] : Підручник / О. С. Любунь, К. Є. Раєвський. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 40. Манасуев А. Европейская конвенция об устранении двойного налогообложения / А. Манасуев, В. Гондусов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jursites.ru/manasuev_gondusov_ evropeiskay.html.

 41. Международное движение капитала [Текст] : (Инвестиционная политика зарубежных стран) : Учебник / Н. Н. Ливенцев, Г. М. Костюнина. – М. : Экономистъ, 2004. – 368 с.

 42. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: ученик / Финансовая академия при правительстве РФ, Центр фундаментальных и прикладных исследований; ред. Л. Н. Красавина. – 3-е изд.,перераб. и доп.. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 576 с.

 43. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник / Л.О. Миргородська – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с. – С.76-100.

 44. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”; ред. Л. В. Руденко. – К.: КНЕУ, 2008. – 168 с.

 45. Міжнародні фінанси: навчальний посібник/ Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; ред. О. М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.

 46. Міжнародні фінанси: навчальний посібник/ ред. Ю. Г. Козак. – 3-е вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.

 47. Барановський О. І. Фінансова безпека / НАН України; Інститут економічного прогнозування. – К.: Фенікс. – 1999. – 338 с.

 48. Наказ Міністерство економіки України 02.03.2007 № 60 Методика розрахунку рівня економічної безпеки України http://www.me.gov.ua/control/publish/article?art_id=97980.

 49. Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури [Текст]: Монографія / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Університет банківської справи НБУ, 2009. – 384 с.

 50. Науменкова С. В. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн [Текст] : Навчальний посібник / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, Університет банківської справи НБУ, 2010. – 170 с.

 51. Новосельська Л. І. Міжнародний досвід розрахунку прожиткового мінімуму [Текст] / Л. І. Новосельська, Ю. Ю. Цігуш // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України – 2009. – Вип. 19.4. – С. 198-200.

 52. Ногінський О. Євросоюз vs Митний союз: Кому дістанеться більше суверенітету України? / О. Ногінський, Д.Джангіров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news/ 505831-evrosoyuz-vs-mitniy-soyuz-komu-distanetsya-bilshe- suverenitetu-ukrajini.html

 53. Пикуш Ю. П. Оценка уровня либерализации рынков банковских услуг: монографія / Ю. П. Пикуш. – Сумы: УАБД НБУ, 2006. – 72 с.

 54. Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України: Інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. к.е.н. О.І. Кірєєва, к.е.н. М.М. Шаповалової та к.е.н. Н.І. Гребеник – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 132с. [електронній ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=70686.

 55. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.]; За ред. І. О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – С.30-116.

 56. Право Європейського Союзу : навчальний посібник / відпов. ред. Петров Р. А. ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ : Істина, 2010. – 376 с.

 57. Резнікова О. О. Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення/ О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 45-54.

 58. Рябіка В. Формування “середнього класу” в умовах сучасного суспільного розвитку [Електронний ресурс] / В. Рябіка. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=26 &c =351.

 59. Сазонець І. Л. Економічна політика ТНК: навчальний посібник/ І. Л. Сазонець, Ю. М. Варич; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 318 с.

 60. Сазонець І. Л. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник/ І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет. – К.: ЦНЛ, 2007. – 304 с.

 61. Середній клас України: Теорія та сучасні тенденції становлення [Текст] : Монографія / Є. О. Бугаєнко [та ін.] ; . – К.: Корпорація, 2004. – 582 с.

 62. Симоян Р. Х. Средний класс: социальный мираж или реальность? [Текст] / Р. Самоян // Социологические исследования. – 2009. – №1. – С. 55-61.

 63. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: навчальний посібник/ ред.: С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. – 2-е вид. переробл. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 472 с.

 64. Шангіна Л. Відкладене життя, або середній клас в українському виконанні [Текст] / Л. Шангіна // Дзеркало тижня. – 2002. – № 7 (24). – С. 5-6.

 65. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку [Текст]: Монографія / І. О. Школьник. – Суми : Мрія, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.

 66. European Union Public Finance [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en. cfm.

 67. European Union Public Finance [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en. cfm.

 68. European Union Public Finance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_ en.cfm.

 69. Fontaine Pascal. Europe in 12 lessons / Pascal Fontaine. – Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 2010. – 80 pp.

 70. Fontaine Pascal. Europe in 12 lessons / Pascal Fontaine. – Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 2010. – 80 pp.

 71. Fontaine Pascal. Europe in 12 lessons / Pascal Fontaine. – Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 2010. – 80 pp.

 72. Report on budgetary and financial management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/ publications/publications_en.cfm.

 73. Report on budgetary and financial management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/ publications/publication _en.cfm.

 74. Report on budgetary and financial management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/ publications/publications_en.cfm.

 75. The European Union budget at a glance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/ publications_en.cfm.

 76. The European Union budget at a glance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/ publications_en.cfm.

 77. The European Union budget at a glance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/ publications_en.cfm.


Нормативно-інструктивна:

 1. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007. – Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0

 2. Balance of Payments and International Investment Position Manual [Електронний ресурс]. – 6 BPM. – International Monetary Fund, 2009. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.

 3. Consumer Price Index Manual: Theory and Practice Електронний ресурс]. – International Labour Office etc, 2004. – Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manual.

 4. European system of accounts [Електронний ресурс]. – Eurostat, 1995. – Режим доступу: http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/ESA95/en/titelen.htm.

 5. External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users [Електронний ресурс]. – International Monetary Fund, 2003. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/eds/guide/guider.pdf.

 6. Government Finance Statistics Manual [Електронний ресурс]. – International Monetary Fund, 2001. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfsesa.pdf.

 7. Incoterms 2010 [Електронний ресурс]: ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms. – International Chamber of Commerce, 1963-2010. – Режим доступу: http://iccwbo.org.

 8. Monetary and Financial Statistics Manual [Електронний ресурс]. – International Monetary Fund, 2000. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/mfs/manual/rus/mfsmr.pdf.

 9. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment [Електронний ресурс]. – 4-th edition. – OECD, 2008. – Режим доступу: http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf.

 10. European Parliament and Council Directive 2002/87/EC of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC, 93/22/EEC, 98/78/EC and 2000/12/EC [Electronic resource]. – Режим доступу: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24038c.htm.

 11. Identification of financial conglomerates [Electronic resource]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-conglomerates/supervision_en.htm#identification.


Навчальне видання

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ У ФІНАНСАХ


Практикум
Укладачі:

Школьник Інна Олександрівна

Кремень Вікторія Михайлівна

Семеног Андрій Юрійович

Кубах Тетяна Григорівна

Журавка Олена Сергіївна

Дутченко Олена Олегівна

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка