Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"Сторінка7/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль 11 ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА У КРАЇНАХ ЄСПитання для обговорення

 1. Охарактеризуйте систему організації статистичної служби в ЄС. Які функції покладено на Євростат?

 2. На яких засадах ґрунтується європейська система національних рахунків? Яку структуру фінансового сектора вона передбачає?

 3. Охарактеризуйте досвід країн ЄС статистичного вивчення державного бюджету.

 4. Які методичні підходи використовуються у країнах ЄС щодо статистичного аналізу дефіциту бюджету і державного боргу?

 5. Яким чином у країнах ЄС проводять статистичний аналіз зовнішньоекономічної активності?

 6. Дайте характеристику методичним і практичним засади вивчення інфляційних процесів у країнах ЄС?

 7. Охарактеризуйте систему показників грошової статистики в країнах ЄС.

 8. За допомогою яких показників у країнах ЄС визначають активність банків та їх роль з позиції розвитку економіки?

 9. Які методичні підходи використовуються у країнах ЄС щодо статистичного аналізу діяльності небанківських фінансових посередників.

 10. Які статистичні методи і прийоми у країнах ЄС використовуються для аналізу процесів на ринку цінних паперів?


Проблемні та дискусійні питання

 1. Розвиток статистичної методології щодо оцінювання рівня бюджетної централізації та децентралізації в країнах ЄС.

 2. Розвиток статистичного інструментарію щодо аналізу ефективності функціонування центральних банків країн ЄС.

 3. Проблеми і перспективи гармонізації вітчизняної системи статистики із європейськими стандартами.


Теми рефератів

 1. Становлення та розвиток фінансової статистики в країнах ЄС та Україні як науки.

 2. Організація системи фінансової статистики в країнах ЄС.

 3. Статистичні класифікації, що використовується у фінансовій статистиці, – європейський та вітчизняний досвід.

 4. Європейська система національних рахунків, її формування та розвиток.

 5. Європейський досвід оцінювання інфляційних процесів та його використання в Україні.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Проведіть огляд десяти інтернет-джерел статистичної фінансової інформації європейських організацій, інституцій, інформаційних агентств, консалтингових компаній та рейтингових агенцій.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Розглядаючи джерело фінансово-статистичної інформації його необхідно охарактеризувати з позиції спектру даних, періодичності їх оновлення, параметрів доступу та ін. Результати огляду джерел фінансово-статистичної інформації представте у вигляді табл. 11.1.


Ситуаційна вправа 2. Визначте зовнішньоторговельний оборот, сальдо торговельного балансу, коефіцієнт покриття імпорту експортом, експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти для країн ЄС та України за останні десять років. Порівняйте рівень торговельної відкритості країн ЄС та України. Зробіть висновки.

Таблиця 11.1Характеристика джерел фінансово-статистичної інформаціїпор.

Назва

Посилання на джерело або web-сайт

Інформація, що надається,
її особливостіМетодичні вказівки щодо виконання завдання

З метою оцінювання стану та розвитку зовнішньої торгівлі використовується сукупність показників, яка складається за наступних груп:

1. Обсягові (абсолютні) показники:


 • обсяги експорту країни () та реекспорту;

 • обсяги імпорту країни () та реімпорту;

 • зовнішньоторговельний оборот (обіг) – це сума вартості експорту та імпорту країни або груп країн за певний період: рік, квартал, місяць, яка показує загальні обсяги зовнішньоторговельної діяльності:

, (10.1)

де

– зовнішньоторговельний оборот; • генеральна торгівля – це прийняте у міжнародній статистиці позначення зовнішньоторговельного обігу з урахуванням вартості транзитних товарів, яке показує загальне зовнішнє ввезення, вивезення та транзиту товарів:

, (10.2)

де

– вартість транзитних товарів, перевезених через територію країни; • фізичний обсяг зовнішньої торгівлі – це оцінка експорту або імпорту товарів у незмінних цінах одного періоду (як правило, року) для отримання інформації щодо руху товарної маси без впливу коливання цін.

2. Результативні показники:

 • сальдо торговельного балансу ():

, (10.3)

а також сальдо балансу послуг, сальдо балансу поточних операцій платіжного балансу; • коефіцієнт покриття імпорту експортом:

. (10.4)

Його значення може перевищувати 100% у разі позитивного сальдо торговельного балансу, бути меншим за 100% – за негативного сальдо, тобто коли певна частка імпорту не забезпечується експортом. • індекс концентрації експорту – при цьому найчастіше використовується індекс Хіршмана:

, (10.5)

де

обсяг експорту і-го товару з країни.

Його значення лежать у проміжку від 0 до 1, де 1 означає найбільший ступінь концентрації, що буває у випадку, коли весь експорт складається з одного товару (групи товарів). Абсолютне значення індексу не має економічного змісту, тому його необхідно розглядати в динаміці або у порівнянні з показниками для інших країн.


, (10.6)

де

– коефіцієнт імпортної залежності;– обсяг імпорту і-го товару в країну;

обсяг споживання і-го товару в країні.

 • індекс чистої торгівлі – показує по кожному з товарів (або товарній групі) рівень перевищення експорту над імпортом (при позитивному значенні індексу) або рівень перевищення імпорту над експортом (при від’ємному значенні індексу):

, (10.7)

Значення „–1” та „+1” відповідно є екстремальними: інші від’ємні значення демонструватимуть ступінь перевищення імпорту над експортом, а інші позитивні – відповідно ступінь перевищення експорту над імпортом. • індекс внутрішньогалузевої торгівлі – ступінь внутрігалузевої торгівлі промисловими товарами вимірюється за допомогою індексу Грубеля-Ллойда:

. (10.8)

Чим вищим є значення цього індексу, ти більшою є частка внутрігалузевої торгівлі. Значення цього індексу можуть варіюватися від 0, що означає повну відсутність внутрігалузевої торгівлі, до 1, що означає повністю інтегровану торгівлю промисловими товарами.

3. Показники структури зовнішньої торгівлі характеризують експортні та імпортні товарні потоки за такими ознаками, як товарний склад і регіональна спрямованість.

4. Показники динаміки: абсолютні і відносні показники інтенсивності динаміки, які розраховуються для експорту, імпорту, зовнішньоторговельного обороту та ін.

5. Показники інтенсивності, до яких відносять:


 • обсяг експорту, імпорту та зовнішньоторговельного обороту на душу населення;

 • квоти – традиційно розраховують експортну квоту (10.9), імпортну квоту (10.10) і зовнішньоторговельну квоту (10.11):

, (10.9)

, (10.10)

, (10.11)

де

– валовий внутрішній продукт країни.

Також існують й інші підходи до розрахунку зовнішньоторговельної квоти, наприклад, як відношення зовнішньоторговельного балансу до ВВП у вартісному еквіваленті:

(10.12)

або як співвідношення половини обсягу зовнішньоторговельного обороту до ВВП:. (10.13)
Ситуаційна вправа 3. На основі даних міжнародної інвестиційної позиції країн ЄС та України за останні десять років обчисліть показники їх фінансової інтегрованості у міжнародний фінансовий ринок в цілому та міжнародний ринок акцій. Порівняйте рівень інтегрованості країн ЄС та України. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Для розв’язку завдання необхідно звернутися до міжнародної інвестиційної позиції країн, яка оприлюднюється центральними банками.

На основі даних міжнародної інвестиційної позиції країни можна оцінити рівень її міжнародної фінансової інтеграції як відкритість національної економіки для потоків капіталу – чим вища відкритість, тим вищий ступінь міжнародної фінансової інтеграції, й навпаки.

Так, міжнародна інвестиційна позиція країни дозволяє обчислити наступні показники міжнародної фінансової інтеграції країни: • відкритість економічної системи країни для потоків капіталу:

, (10.14)

де

– рівень фінансової інтегрованості країни в міжнародний фінансовий ринок;і – запаси валових іноземних фінансових активів і зобов’язань країни відповідно.

У якості показників і можна використати обсяги активів і пасивів, які відображаються у міжнародній інвестиційній позиції країни. • рівень фінансової інтеграції країни в міжнародний ринок акцій:

, (10.15)

де

– рівень міжнародної фінансової інтегрованості країни на міжнародному ринку акцій;і – валові іноземні активи й зобов’язання по прямих інвестиціях в акціонерний капітал відповідно;

і – валові іноземні активи й зобов’язання по портфельних інвестиціях в акціонерний капітал відповідно.

Сутність показників і в межах прямих інвестицій, що відображаються у міжнародній інвестиційній позиції, відображає показник „Акціонерний капітал та реінвестовані доходи”, а сутність показників і – „Цінні папери, що дають право на участь у капіталі”, що виокремлюються у складі портфельних інвестицій.По аналогії із показником (10.15) можна також проаналізувати індикатори, побудовані на підставі окремих компонентів валових зовнішніх активів і зобов’язань, а саме накопичених запасів прямих іноземних інвестицій, портфельних інвестицій та різних комбінацій їх компонентів.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка