Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"


Модуль 9 “ФІНАНСОВИЙ НАГЛЯД У КРАЇНАХ ЄС”Сторінка6/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
#10605
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль 9 “ФІНАНСОВИЙ НАГЛЯД У КРАЇНАХ ЄС”Питання для обговорення

 1. Охарактеризуйте існуючі моделі фінансового нагляду, відмінності між ними та досвід країн ЄС щодо їх впровадження.

 2. Які чинники впливають на вибір моделі фінансового нагляду? Продемонструйте дію цих чинників на прикладі країни ЄС.

 3. Які передумови і чинники зумовили запровадження моделі єдиного нагляду в країнах ЄС?

 4. Охарактеризуйте засади нагляду за діяльністю банківських установ в країнах ЄС.

 5. Які органи здійснюють нагляд за діяльністю страхових компаній в країнах ЄС?

 6. Яким чином забезпечується фінансовий нагляд за фондовим ринком в країнах ЄС?

 7. Які наглядові дії уповноважені здійснювати центральні банки країн ЄС?

 8. Яке місце в системі фінансового нагляду відведене Європейському центральному банку?

 9. Яким чином організовано загальноєвропейську систему фінансового нагляду?

 10. Охарактеризуйте розвиток базельських засад фінансового нагляду за діяльністю банківських установ.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Трансформація загальноєвропейської системи фінансового нагляду.

 2. Нагляд за діяльністю фінансових конгломератів: європейський та вітчизняний досвід.

 3. Проблеми і перспективи запровадження нагляду на основі єдиного регулятора в країнах ЄС і Україні.


Теми рефератів

 1. Європейський досвід забезпечення інституційної, операційної та фінансової незалежності органів фінансового нагляду і регулювання.

 2. Секторна модель фінансового нагляду в країнах ЄС.

 3. Модель фінансового нагляду “дві вершини” в країнах ЄС.

 4. Організація фінансового нагляду в країні (на прикладі конкретної країни ЄС)

 5. Методичні підходи щодо оцінювання стабільності фінансового сектору в країнах ЄС.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Систематизуйте, узагальніть та порівняйте науково-методичні підходи щодо тлумачення понять “фінансовий нагляд”, “фінансовий моніторинг” та “фінансовий контроль”. Наведіть власне бачення сутності цих понять. Проілюструйте, яким чином організовано системи фінансового нагляду, фінансового моніторингу та фінансового контролю в країнах ЄС.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

При дослідженні сутності понять “фінансовий нагляд”, “фінансовий моніторинг” та “фінансовий контроль” окрім систематизації, узагальнення і порівняння існуючих науково-методичних підходів до їх тлумачення, необхідно запропонувати власне бачення сутності цих понять.

Узагальнивши науково-методичні підходи щодо тлумачення сутності понять “фінансовий нагляд”, “фінансовий моніторинг” та “фінансовий контроль”, слід визначити, яким чином співвідносяться ці поняття.

Системи фінансового нагляду, фінансового моніторингу та фінансового контролю в країнах ЄС слід розглядати з точки зору їх інституційної структури, тобто необхідно визначити органи та інституції, які забезпечують в країнах ЄС фінансовий нагляд, фінансовий моніторинг та фінансовий контроль, та розглянути їх функції, повноваження і обов’язки.


Ситуаційна вправа 2. Охарактеризуйте систему фінансового нагляду країни ЄС та України, порівняйте їх.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Характеристику системі фінансового нагляду країни слід надавати за такими ознаками: інституційна структура фінансового нагляду; правова основа функціонування та діяльності органів фінансового нагляду; встановлені законодавством цілі, завдання, функції та повноваження; засади нагляду і аудиту за діяльністю органів фінансового нагляду та їх бюджетної підзвітності; процедура взаємодії із законодавчою та виконавчою владою; підзвітність органів фінансового нагляду громадськості.


Ситуаційна вправа 3. Обґрунтуйте чинники, що зумовлюють трансформацію структури системи фінансового нагляду і перехід від однієї моделі фінансового нагляду до іншої в країнах ЄС. Спираючись на досвід країн ЄС, розробіть сценарії трансформації системи фінансового нагляду в Україні та охарактеризуйте проблеми і перспективи їх впровадження.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

У світовій практиці залежно від особливостей функціонування національних фінансових систем, зумовлених специфікою історичного розвитку, законодавства, традиціями, політичною структурою, рівнем економічного розвитку та регулювання економіки, виокремлюють три основні моделі наглядових систем: секторну, за завданнями та модель єдиного нагляду. Секторна модель ґрунтується на чіткому розподілі завдань і функцій наглядових органів за діяльністю окремих секторів – банківського, страхового та фондового (інвестиційного). Відповідно до моделі за завданнями обов’язки наглядових органів розподілено на основі завдань і функцій нагляду на: пруденційний нагляд за діяльністю фінансових посередників і на регулювання бізнесу у фінансовому секторі (модель “двох вершин”). Зазначену модель слід розглядати як перехідну від секторної до моделі єдиного нагляду. За умови ж використання моделі єдиного регулятора відбувається концентрація всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі.

Для узагальнення досвіду країн ЄС щодо побудови системи фінансового нагляду слід укласти табл. 9.1.

Таблиця 9.1Інституційна структура фінансового нагляду
в країнах
ЄС

Країна

Модель

Кількість

наглядових

органів

Відповідальність центрального банку за прийняття остаточного рішення у сфері банківського нагляду

секторна

за завданнями

єдиного нагляду


Враховуючи той факт, що однією з основних тенденцій трансформації системи фінансового нагляду в країнах ЄС є відмова від секторної моделі – протягом 2000-2006 рр. від секторної моделі відмовилися 13 європейських країн, дослідіть досвід забезпечення фінансового нагляду, які все ж таки її зберігають: Греція, Іспанія, Кіпр, Литва, Словенія, Болгарія і Румунія. Особливої уваги заслуговує вивчення досвіду країн, які використовують модель фінансового нагляду за завданнями: Нідерландів, Франції, Португалії та Італії. Стосовно моделі єдиного фінансового нагляду систематизуйте усі “за” і “проти” запровадження цієї моделі та вивчіть європейський досвід щодо інституційно-організаційної побудови єдиного наглядового органу.

З метою розробки сценаріїв трансформації системи фінансового нагляду в Україні, зверніться до досягнень вітчизняної науки в цьому аспекті, систематизуйте існуючі напрями щодо розбудови фінансового нагляду в Україні та обґрунтуйте власне бачення шляхів удосконалення інституційної структури фінансового нагляду. Для визначених сценаріїв охарактеризуйте їх сутність та конкретизуйте їх переваги, недоліки, ймовірність впровадження на сучасному етапі розвитку системи фінансового нагляду в Україні, проблеми, вирішення яких вимагає впровадження сценарію тощо.
Ситуаційна вправа 4. Охарактеризуйте засади фінансового нагляду за діяльністю висококонвергентних інтегрованих фінансових посередників – фінансових конгломератів – в країнах ЄС. Визначте масштаби діяльності фінансових конгломератів в Україні та систематизуйте можливості їх негативного впливу на стабільність вітчизняного фінансового сектору.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Перш ніж розглянути засади фінансового нагляду за діяльністю фінансових конгломератів, слід звернутися до сутності фінансового конгломерату і конкретизувати його відмінності від інших фінансових посередників та їх об’єднань. Для цього передусім слід опрацювати основні положення Директиви 2002/87/ЄС про здійснення додаткового нагляду за кредитними установами, страховими та інвестиційними фірмами, що входять до фінансового конгломерату, яка була ухвалена у грудні 2002 р. Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу. Ця директива акцентує увагу на фінансовому конгломераті як на об’єкті фінансового нагляду і чітко визначає систему критеріїв для визначення приналежності різних видів фінансових об’єднань і фінансових груп до фінансових конгломератів. Спираючись на цю Директиву, систематизуйте та узагальніть додаткові заходи щодо додаткового фінансового нагляду за діяльністю фінансових посередників, що входять до фінансового конгломерату.

Аналіз присутності фінансових конгломератів в Україні слід проводити за їх присутністю та активністю у різних сегментах фінансового ринку – банківському, страховому, інвестиційному ринках, ринку цінних паперів. Проаналізуйте діяльність вітчизняних фінансових груп з точки зору відповідності їхньої діяльності критеріям фінансового конгломерату.

Систематизацію та узагальнення можливостей впливу діяльності фінансових конгломератів на стабільність і розвиток фінансового сектору слід проводити з позиції негативного і позитивного їх впливу, виходячи з того, що, як правило, фінансові конгломерати на вітчизняному фінансовому ринку є представниками надпотужного фінансового іноземного капіталу.Модуль 10 “ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇН ЄС”
Питання для обговорення

 1. У чому полягає економічна сутність категорії “фінансова безпека”? Як вона співвідноситься з економічною безпекою та іншими її складовими?

 2. Які показники характеризують фінансову безпеку держави?

 3. З’ясуйте значення наступних понять: фінансова безпека держави, фінансова безпека юридичної особи, фінансова безпека фізичної особи. Як вони співвідносяться?

 4. Дайте характеристику суб’єктам та об’єктам фінансової безпеки держави.

 5. Розкрийте основні принципи фінансової безпеки держави.

 6. Що є елементами фінансової безпеки? Розкрийте їх значущість для фінансової безпеки держави.

 7. Проаналізуйте існуючі загрози для фінансової безпеки в Україні. Порівняйте їх з існуючими загрозами у країнах ЄС.

 8. Визначте специфічні фінансові загрози для юридичних осіб в Україні. Порівняйте їх з існуючими загрозами у країнах ЄС.

 9. Які найбільш значимі загрози для фінансової безпеки фізичних осіб існують в Україні? Порівняйте їх з існуючими загрозами у країнах ЄС.

 10. Охарактеризуйте систему організації фінансової безпеки в Україні.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Ризики нарощування державного боргу: досвід України та країн ЄС.

 2. Доларізація та її вплив на фінансову безпеку держави.

 3. Протекціонізм як засіб захисту національних інтересів: досвід країн ЄС та України.


Теми рефератів

 1. Передумови переходу України до ринкової економіки та вступу до ЄС.

 2. Основні напрямки співпраці України та країн ЄС у сфері відмивання “брудних грошей”.

 3. Фінансово-економічні аспекти сучасного етапу розвитку офшорних компаній.

 4. ТНК та їх роль у світовій фінансовій стабільності.

 5. Досвід країн ЄС в питанні лібералізації ринку фінансових послуг.


Ситуаційна вправа 1. Розрахуйте рівень тіньової економіки монетарним методом за останні п’ять років та порівняйте з офіційними даними, які оприлюднюються Міністерством економічного розвитку та торгівлі України і Державною службою статистики України. Проаналізуйте динаміку рівня тіньової економіки в Україні. Зробіть висновки щодо необхідності та можливості скорочення даного явища у вітчизняній економіці. Порівняйте рівень тонізації вітчизняної економіки та країн ЄС.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Обчислення рівня тіньової економіки монетарним методом полягає у визначенні тенденцій зміни співвідношення між обсягом готівки та банківськими депозитами у періоді, що аналізується, до базового періоду. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за базовий період прийнято 1991 рік. Водночас при виконанні даного завдання за базовий період рекомендується прийняти 2000 рік.

Припускається, що:


 • при здійсненні суб’єктами господарювання і населенням незареєстрованої економічної діяльності розрахунки за товари, роботи і послуги проводяться з використанням готівки, що зумовлює збільшення попиту на готівку в обігу, що обертається поза банками;

 • швидкість обігу готівкових коштів як в офіційній, так і в тіньовій економіці однакова;

 • базовим уважається період, у якому рівень тіньової економіки був незначним;

 • у базовому періоді рівень тіньової економіки дорівнює нулю.

Цей метод є непрямим.

Розрахунок рівня тіньової економіки монетарним методом здійснюється на основі рівнів тіньової економіки, розрахованих за методом Гутманна, та модифікованим методом.

Рівень тіньової економіки методом Гутманна в періоді, що аналізується (), розраховується за формулою:

, (10.1)

де

– показник відношення обсягу депозитів до грошового агрегату в періоді, що аналізується;– показник відношення обсягу депозитів до грошового агрегату в аналогічному періоді попереднього року.

Показник відношення обсягу депозитів до грошового агрегату () у зазначених періодах розраховується за такою формулою:, (10.2)

де

– грошова маса у відповідному періоді (млн. гривень);– банківські депозити у відповідному періоді (млн. гривень);

– гроші поза банками у відповідному періоді (млн. гривень);

– базовий період, за який прийнято 2000 рік.

За методом Гутманна скорочення відношення обсягу депозитів до грошового агрегату у періоді, що аналізується, є свідченням тенденції збільшення рівня тіньової економіки.

Рівень тіньової економіки за модифікованим методом у періоді, що аналізується розраховується за такою формулою:, (10.3)

де

– коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в обігу в періоді, що аналізується;– коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в обігу в базовому періоді.

Коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в обігу розраховується за такою формулою:, (10.4)

де

– гроші поза банками в періоді, що аналізується (млн. гривень);– переказні депозити в національній валюті, що є результатом різниці між грошовою масою у періоді, що аналізується, та величиною грошей поза банками у цьому періоді (млн. гривень);

– швидкість обертання готівкових коштів у періоді, що аналізується.

Швидкість обертання готівкових коштів розраховується за такою формулою:, (10.5)

де

– загальна сума грошових витрат населення в періоді, що аналізується (млн. гривень);– середній обсяг грошей поза банками в періоді, що аналізується (млн. гривень).

Загальна сума грошових витрат населення в періоді, що аналізується розраховується за такою формулою:, (10.6)

де

– витрати населення на придбання товарів та послуг у періоді, що аналізується (млн. гривень);– соціальні трансферти в періоді, що аналізується (млн. гривень);

– вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, у періоді, що аналізується (млн. гривень);

– приріст фінансових активів у періоді, що аналізується (млн. гривень);

– кошти населення на будівництво власних квартир у періоді, що аналізується (млн. гривень);

– кошти населення на індивідуальне житлове будівництво в періоді, що аналізується (млн. гривень).

За модифікованим методом збільшення обсягів доходів, отриманих населенням з офіційних джерел і витрачених на задоволення споживчих потреб, та депозитів у національній валюті є свідченням тенденції зменшення рівня тіньової економіки.

Інтегральний рівень тіньової економіки за монетарним методом розраховується як сума зважених величин рівнів тіньової економіки, розрахованих за методом Гутманна та за модифікованим методом.

Зважена величина рівня тіньової економіки за методом Гутманна розраховується за такою формулою:. (10.7)

Зважена величина рівня тіньової економіки за модифікованим методом розраховується за такою формулою:. (10.8)
Ситуаційна вправа 2. Розрахуйте рівень фінансової безпеки України та проаналізуйте його динаміку. Визначте вплив факторів на рівень фінансової безпеки держави.

Запропонуйте програму заходів підвищення рівня фінансової безпеки України та аргументуйте, які заходи з досвіду країн ЄС можуть бути використані у вітчизняній практиці.


Методичні вказівки щодо виконання завдання

Для визначення рівня фінансової безпеки держави необхідно скористатися Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України, розробленою Міністерством економіки України. У процесі аналізу особливу увагу слід приділити наступним напрямам фінансової безпеки: бюджетна безпека, безпека грошового ринку та інфляційних процесів, валютна безпека, боргова безпека, безпека страхового ринку,безпека фондового ринку.


Ситуаційна вправа 3.Визначте частку іноземного капіталу в статутному капіталі головних учасників фінансового ринку України. Яким чином існуючі тенденції впливають на рівень фінансової безпеки в державі? Обґрунтуйте необхідність впровадження обмежень на входження іноземного капіталу на фінансовий ринок України. Охарактеризуйте досвід нагляду за іноземними учасниками фінансового ринку у країнах ЄС.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Перш ніж розглядати, яким чином присутність іноземного капіталу у статутному капіталі учасників фінансового ринку впливає на фінансову безпеку України, необхідно з’ясувати, яких масштабів набуло входження іноземних фінансових посередників у сегменти фінансового ринку України (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Входження іноземного капіталу у сегменти фінансовому ринку України


Сегмент

Питома вага іноземного капіталу
у зареєстрованому капіталі учасника


Темп
приросту


Країна походження
стратегічного інвестора


2000

2005

2010Фондовий

(фондові біржі)Банківський

(комерційні банки)Страховий

(страхові компанії)Порівняйте динаміку входження іноземного капіталу у сегменти фінансовому ринку з динамікою рівня фінансової безпеки України. При цьому поясніть взаємозв’язок між досліджуваними процесами.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка