Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"Сторінка5/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль 5 ФІНАНСОВИЙ РИНОК КРАЇН ЄСПитання для обговорення

 1. У чому полягають особливості функціонування фінансових ринків країн ЄС?

 2. Дайте характеристику процесу створення валютного союзу в рамках ЄС.

 3. Наведіть функції, склад, принципи формування та завдання Європейської комісії та Економічно-фінансового комітету Ради Європи у питаннях регулювання фінансового ринку країн ЄС.

 4. Дайте характеристику банківського сектора країн ЄС. Які існують відмінності серед країн ЄС?

 5. Визначте місце небанківських фінансових установ на фінансових ринках країн ЄС. Які із них переважають і чому?

 6. Розкрийте механізм функціонування системи центральних банків та її роль у забезпеченні стабільності єдиної валюти ЄС.

 7. Наведіть основні “критерії конвергенції” та їх значення в забезпеченні фінансової стабільності в ЄС.

 8. Які причини та характерні особливості фінансової кризи в ЄС? Охарактеризуйте наслідки для фінансових ринків країн ЄС.

 9. Охарактеризуйте механізм фінансової стабілізації країн ЄС. Визначте який принцип використання коштів Європейського фонду фінансової стабілізації?

 10. Які найбільші фондові біржі функціонують в країнах ЄС? Охарактеризуйте їх місце та роль у трансформації світових фінансових ресурсів.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Можливі наслідки виходу країни ЄС із “зони євро” з погляду на стабільність фінансового ринку ЄС.

 2. Уведення в обіг облігацій ЄС: можливі наслідки та перспективи.

 3. Роль найбільших фондових ринків країн ЄС (Німеччини, Франції, Англії) у світовому ринку капіталу.


Теми рефератів

 1. Вільне переміщення капіталів як фактор функціонування єдиного фінансового ринку ЄС.

 2. Засади створення, мета та функції діяльності Європейського Центрального банку.

 3. Критерії “конвергенції” як система забезпечення стабільності єдиного економіко-монетарного простору в рамках ЄС.

 4. Переваги та недоліки введення єдиної валюти в країнах ЄС.

 5. Досвід створення та функціонування валютного союзу в рамках ЄС.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Країна “А” характеризується такими макроекономічними показниками за 2011 рік: ВВП – 746,5 млрд. гр. од.; дефіцит бюджету – 22,3 млрд. гр. од.; загальний борг держави – 398,55 млрд. гр. од.; рівень цін минулого року – 345 пунктів, рівень цін поточного року – 398 пунктів; відсоткова ставка центрального банку – 5%; курс валют коливався в межах 2%.

Визначте, чи має право дана країни ввести євро в обіг? Наведіть розгорнуту відповідь. Визначте напрямки фінансової політики держави відповідно до умов Маастрихтського договору.


Методичні вказівки щодо виконання завдання

При виконанні цього завдання слід звернутися до вимог щодо фінансово-економічних показників країн, які бажають користуватися євро, які були увалені у 1992 року у м. Маастрихт.


Ситуаційна вправа 2. Охарактеризуйте відповідність боргової та економічної політики країн ЄС критеріям конвергенції. Визначте можливі наслідки для стабільності фінансових ринків країн ЄС. Свою позицію аргументуйте, підкріпивши їх фінансово-економічними показниками. Порівняйте показники країн ЄС із Україною. Зробіть висновки
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Відповідність боргової та економічної політики країн ЄС критеріям конвергенції пропонується проаналізувати в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Приклад розрахунку відповідності показників боргової та економічної політики країн ЄС критеріям конвергенції

Країна

Показник

Відхилення від нормативу
“+”, “-”


1995-2000

2000-2005

2005-2010

2011-2012

Німеччина

Дефіцит державного бюджету по відношенню до ВВП, %

1,5

(-1,5)


2,5

(-0,5)


4,5

(+1,5)


3,5

(+0,5)


Частка державного боргу по відношенню до ВВП, %

32

(-28)


58

(-2)


64

(+4)


75

(+15)


Середньорічний рівень інфляції, %

...

...

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

З метою об’єктивної оцінки фінансової ситуації в країнах ЄС необхідним є розгляд даних показників у динаміці за період 1995-2012 рр. із розбивкою на чотири етапи за середніми значеннями. Аналіз відхилень в межах умовних етапів дозволить визначити країни, що сприяють стабільності фінансового ринку ЄС, а також заважають його розвиткові, підвищуючи ризики нестабільності.


Ситуаційна вправа 3. Проаналізуйте стан розвитку фінансового ринку країн ЄС, використовуючи показники фінансової структури та активності фінансових установ. Зробіть висновки
Методичні вказівки щодо виконання завдання

При виконанні цього завдання слід розрахувати наступні показники: частка активів фінансових установ до ВВП; обсяг торгів на фондовому ринку по відношенню до ВВП; співвідношення активів банків та небанківських фінансових установ; співвідношення активів банків та ринкової капіталізації.

Визначення частки активів фінансових установ до ВВП країни дає можливість встановити рівень розвитку фінансового сектора окремих країн та порівняти їх із середнім по ЄС. Співставивши дані показники із часткою обсягу торгів на фондовому ринку (% до ВВП), можна ідентифікувати модель фінансового ринку країни ЄС – банкоцентрична чи ринкоорієнтована. Натомість порівняння обсягу активів банків та небанківських фінансових установ надасть можливість виявити головних фінансових посередників на фінансовому ринку країн ЄС.

За результатами розрахунків, обчислень і визначення співвідношень слід обґрунтувати напрями удосконалення фінансового розвитку в країнах ЄС.

Результати розрахунків слід представити у табл. 5.2

Ситуаційна вправа 4. Визначте, які європейські фондові біржі користуються найбільшим попитом серед вітчизняних компаній при залученні фінансових ресурсів. Визначте обсяги публічних розміщень (IPO) та сектори, в яких працюють дані компанії.

Таблиця 5.2Основні показники розвитку фінансового ринку країн ЄС

Країна

Показник

Частка активів фінансових установ до ВВП %

Обсяг торгів на фондовому ринку по відношенню до ВВП, %

Співвідношення активів банків та не -банківських фінансових установ


Співвідношення активів банків та ринкової капіталізації

2000

2011

2000

2011

2000

2011

2000

2011

Методичні вказівки щодо виконання завдання

При виконанні цього завдання слід звернутися до статистичних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і проаналізувати загальний обсяг і динаміку IPO вітчизняних компаній. Також необхідно визначити переваги і недоліки європейських фондових бірж з погляду на проведення ІРО вітчизняними компаніями.Модуль 6 “СТРАХОВИЙ РИНОК КРАЇН ЄС”
Питання для обговорення

 1. Дайте загальну характеристику страхового ринку країн ЄС. Охарактеризуйте його структуру.

 2. У чому полягають особливості класифікації видів страхування у країнах ЄС?

 3. Яким чином організовано загальноєвропейську систему страхового нагляду? Охарактеризуйте засади нагляду за страховою діяльністю у країнах ЄС.

 4. Які органи здійснюють нагляд за діяльністю страхових компаній у країнах ЄС?

 5. Яким чином забезпечується нагляд за діяльністю страхових посередників у країнах ЄС?

 6. Які існують об’єднання страховиків (страхових посередників) у країнах ЄС?

 7. Які особливості інвестиційної діяльності страхових компаній у країнах ЄС?

 8. Охарактеризуйте три покоління директив ЄС щодо регулювання страхової діяльності. У чому полягають особливості контролю платоспроможності страхових компаній у країнах ЄС?

 9. Які вимоги правил єдиної ліцензії щодо здійснення страхової діяльності у країнах ЄС?

 10. Охарактеризуйте міжнародні стандарти в системі забезпечення фінансової безпеки страхового та перестрахового ринків “SOLVENCY I” і “SOLVENCY II”.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Проблеми і перспективи запровадження міжнародних стандартів фінансової безпеки страхового та перестрахового ринків “SOLVENCY I” і “SOLVENCY II” в країнах ЄС та в Україні.

 2. Процеси глобалізації та євроінтеграції і їхній вплив на страховий ринок України.

 3. Використання ризик-менеджменту у вітчизняній страховій практиці та країнах ЄС.


Теми рефератів

 1. Становлення та розвиток ринків страхування в країнах ЄС.

 2. Ринок перестрахування в країнах ЄС.

 3. Загальна характеристика, структура та особливості розвитку страхового ринку в країні(на прикладі країни ЄС).

 4. Організація страхового нагляду в країні (на прикладі країни ЄС).

 5. Вплив інвестицій з країн ЄС на страховий ринок України.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Сформулюйте основні напрями та інструменти регулювання страхової діяльності в країнах ЄС, порівняйте їх з практикою в Україні, визначте їх схожість та відмінність.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Характеристику напрямам та інструментам регулювання страхової діяльності слід надавати за такими ознаками: інституційна структура нагляду; правова основа функціонування та діяльності органів страхового нагляду; встановлені законодавством цілі, завдання, функції та повноваження; засади нагляду і аудиту за діяльністю страхових компаній.


Ситуаційна вправа 2. Визначте основні показники, що характеризують рівень розвитку страхового ринку. Зробіть порівняльний огляд розвитку страхового ринку в країнах ЄС та в Україні.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Виконуючі це завдання, необхідно користуватися даними річного статистичного оглядів страхових ринків країн ЄС та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (http://www.dfp.gov.ua/), журналом “Страхова справа” (http://forinsurer.com) та іншими джерелами інформації, що висвітлюють дану проблематику.

Стан розвитку страхового ринку характеризують такі основні показники: кількість страховиків; кількість страхових продуктів (видів страхування); кількість укладених страхових договорів; обсяг зібраних страхових платежів; обсяг виплат страхового відшкодування; темпи зростання страхових премій і виплат; рівень капіталізації страхового ринку та ін. Необхідно доповнити цей перелік, обґрунтовуючи значення кожного показника.

Основними макроекономічними індикаторами розвитку страхового ринку є наступні: • показник “проникнення страхування” – розраховується як співвідношення обсягу страхової премії та валового внутрішнього продукту, і є одним з найбільш важливих показників оцінки впливу страхування на соціально-економічний розвиток країни;

 • показник “щільності страхування” – сума страхової премії у розрахунку на душу населення, зростання цього показника зумовлюється зростанням споживання страхових послуг в країні;

 • співвідношення страхових виплат і суми отриманої страхової премії – відображає рівень фінансування ризиків через страхову систему;

 • обсяг страхової премії у масштабах регіональних і міжнародного страхових ринків – дозволяє сформувати рейтинг країн світу за рівнем розвитку страхового ринку.

На основі результатів виконання завдання, складіть рейтинг країн ЄС за рівнем розвитку страхового ринку, охарактеризуйте місце страхового ринку України в загальноєвропейському, обґрунтуйте основні проблеми та перспективи його розвитку.
Ситуаційна вправа 3. Охарактеризуйте галузеву структуру європейського страхового ринку, зробіть порівняльний аналіз із галузевою структурою страхового ринку України.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Галузева структура страхового ринку характеризується обсягом страхових премій та виплат з окремих видів страхування, співвідношенням ризикового страхування і страхування життя, а також обов’язкових і добровільних видів страхування, часткою перестрахування в загальному обсязі страхових платежів тощо. Виконуючи це завдання слід зупинитися на таких моментах: • визначення частки страхового ринку країн ЄС у світовому ринку;

 • визначення частки страхового ринку України в європейському страховому ринку;

 • динаміка валових страхових платежів (виплат) в країнах ЄС;

 • розподіл страхових премій за країнами ЄС;

 • структура страхових премій (виплат) за видами страхування у країнах ЄС та Україні – при цьому особливу увагу слід приділити співвідношенню ризикового страхування та страхування життя;

 • частка перестрахування у країнах ЄС та Україні.

Виконуючі це завдання, необхідно користуватися даними річного статистичного оглядів страхових ринків країн ЄС та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (http://www.dfp.gov.ua/), журналом “Страхова справа” (http://forinsurer.com) та іншими джерелами інформації, що висвітлюють дану проблематику.
Ситуаційна вправа 4. Дослідіть особливості діяльності страхових посередників (страхових агентів та брокерів) в країнах ЄС та в Україні. Охарактеризуйте канали збуту страхових продуктів в європейських країнах. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Виконуючи це завдання, передусім слід звернутися до організації системи нагляду за діяльністю страхових посередників в країнах ЄС та порівняти вимоги до страхового посередництва в країнах ЄС та в Україні. Окрім того, необхідно розглянути кількість страхових посередників в країнах ЄС, їх співвідношення із страховими компаніями, а також визначити ефективність діяльності інституту страхових посередників. Також можна дослідити канали збуту страхових продуктів в країнах ЄС та Україні (прямі продажі, страхові агенти, страхові брокери, bancassurance, інші).


Ситуаційна вправа 5. Охарактеризуйте обсяги та структуру інвестиційного портфеля страховиків країн ЄС та України. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Виконуючі це завдання, необхідно дослідити питання значення інвестиційної діяльності як на макроекономічному рівні, так і на рівні окремих страхових компаній; охарактеризувати підходи щодо державного регулювання інвестиційної політики страхових компаній в країнах ЄС та в Україні; вивчити основні принципи і рекомендації щодо напрямків розміщення страхових резервів в країнах ЄС; систематизувати вимоги щодо інвестування страхових резервів страхових компаній в Україні. Також було б доцільно дослідити обсяг, динаміку та структур інвестицій страховиків ЄС та провести порівняльний аналіз структури інвестиційного портфелю страховиків країн ЄС та України.Модуль 7 “ІНВЕСТУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС”
Питання для обговорення

 1. Визначте основні критерії розмежування прямих та портфельних інвестицій.

 2. Дайте характеристику міжнародній інвестиційній діяльності. Яку роль у ній відіграють країни ЄС?

 3. Охарактеризуйте основні моделі інвестування у теорії міжнародної економіки.

 4. Назвіть фактори розвитку міжнародного інвестування.

 5. Які мотиви сприяють розвитку міжнародного інвестування?

 6. Охарактеризуйте основні форми міжнародного інвестиційного капіталу. Поміркуйте, як за останні п’ятдесят років змінилася структура міжнародного руху капіталу в розрізі прямих, портфельних інвестицій та міждержавних кредитів і банківських депозитів.

 7. Які методичні підходи використовують при оцінюванні інвестиційної привабливості у країнах ЄС?

 8. Охарактеризуйте існуючі системи моніторингу оцінки інвестиційного клімату у країнах ЄС.

 9. Які підходи використовують при оцінюванні конкурентоспроможної національної економіки у країнах ЄС?

 10. Дайте характеристику методам регулювання інвестиційної діяльності у країнах ЄС.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Вплив монетарної політики на міграцію капіталу в країнах ЄС.

 2. Наслідки лібералізації руху капіталу для країн ЄС та України.

 3. Сучасний стан та перспективи участі України в євроінтеграційних процесах.


Теми рефератів

 1. Інвестиційний клімат країн ЄС: проблеми сучасності та шляхи покращення.

 2. Вплив євроінтеграційного курсу України на її соціально-економічний розвиток.

 3. Інвестиційна політика ЄС та зростання української економіки.

 4. Досвід країн ЄС регулювання інвестицій.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Проведіть аналіз значущості іноземного капіталу для розвитку українських підприємств. Визначте, які заходи потрібно провести для зростання надходження капіталу з країн ЄС, зокрема, та світових фінансових ринків загалом. Обґрунтуйте заходи, які, на ваш погляд, суттєво вплинуть на надходження європейського і світового капіталу в Україну в подальшому.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

При виконання завдання слід звернутися до інтернет-порталів Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua), Національного банку України (www.bank.gov.ua), Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua) та проаналізувати структуру інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування. У процесі аналізу особливу увагу слід приділити оцінюванню динаміки такого показника як інвестиції в основний капітал, які здійснені коштом іноземних інвесторів. Окрім того, важливо звернутися до структури прямих іноземних інвестицій за країною походження в економіку України, та визначити ключових європейських інвесторів в Україну.

Заходи, які можуть суттєво вплинути на надходження іноземного капіталу в Україну, необхідно охарактеризувати з погляду очікуваних наслідків, ризиків і обмежень у здійсненні та навести їх у табл. 7.1.
Ситуаційна вправа 2. Проаналізуйте досвід країн ЄС щодо створення та функціонування вільних економічних зон. Зробіть висновки щодо доцільності подальшого функціонування спеціальних (вільних) економічних зон ( ВЕЗ) та територій пріоритетного розвитку (ТПР) в Україні. З’ясуйте, чи є відмінність у значущості ВЕЗ для розвинених країн та країн, що розвиваються.

Таблиця 7.1Основні заходи по активізації надходження іноземного капіталу.

Назва заходу

Очікувані наслідки

Ризики

Обмеження у здійсненні


Методичні вказівки щодо виконання завдання

З метою виконання цього завдання слід скористатися звітами Світової асоціації вільних економічних зон (WEPZA) (www.wepza.org), Міжнародної організації праці, Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) (www.unctad.org), Державної служби статистики України. Результати дослідження та аналітичні дані в узагальненому вигляді слід подати у табл. 7.2.

Для ґрунтовного дослідження даного питання слід враховувати, що в Україні спеціальною (вільною) економічною зоною вважається частина території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємництва вітчизняних та іноземних інвесторів. Основною відмінністю ВЕЗ від ТПР є те, що ВЕЗ створюється з конкретною, чіткою ціллю і на відносно невеликій території, а ТПР створюється на територіях в адміністративних межах районів, міст (ТПР в м. Харкові) або областей (ТПР в Закарпатській області).

Таблиця 7.2Результати функціонування ВЕЗ по регіонах

Регіон

Загальний обсяг інвестицій,

млн. дол. США

Загальний обсяг інвестицій у ВЕЗ,

млн. дол. США

Кількість зайнятого населення у регіоні,

млн. осіб

Частка рівня зайнятості у ВЕЗ, %

Експорт ВЕЗ,

млн. дол. США

Частка від загального експорту, %

Усього у світіАзіатсько-Тихоокеанський регіонАмерикаБлизький Схід та Північна АфрикаЦентральна та Південна АфрикаЗахідна ЄвропаСхідна та Центральна Європа, у т.ч.:УкраїнаРумуніяПольщаЧехія


Отже, для правильного проведення розрахунків і заповнення запропонованої таблиці необхідно використовувати сумарні дані за ВЕЗ та ТПР.

Визначення відмінностей у значущості ВЕЗ для розвинених країн та країн, що розвиваються, слід такими за наступними критеріями: мета створення, функції, фактори, пільги, негативні наслідки створення, рівень контролю (табл. 7.3).

Ситуаційна вправа 3. Проведіть оцінювання інвестиційної привабливості галузей економіки України для європейських інвесторів. Визначте, чи відбулися суттєві зміни у пріоритетах вкладення іноземного капіталу за останні п’ять років. Якщо відбулися, обґрунтуйте, чим це було обумовлено. Які галузі економіки України, на ваш погляд, мають найбільшу привабливість для вкладення капіталу інвесторів з країн ЄС і чому? Обґрунтуйте напрямки державної політики в Україні щодо розвитку обраних вами галузей. Визначте, який досвід країн ЄС щодо стимулювання інвестиційної діяльності, може бути використаний в Україні.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Для виконання завдання слід скористатися даними інтеренет-порталу Державної служби статистики України (www.ukrstat.gov.ua) та провести аналіз за останні п’ять років вкладення капіталу за галузями економіки України. При цьому слід визначити галузі-лідери за залученням інвестицій. Висновки слід підкріпити даними щодо надходження інвестицій за по роках, загального обсягу інвестицій за останні п’ять років, обсягу прямих інвестицій у % до загального обсягу.

Таблиця 7.3

Організаційно-економічна характеристика діяльності ВЕЗ

Критерій

Групи країн

розвинені країни

країни, що розвиваються

Мета створенняФункціїФакториПільгиНегативні наслідкиРівень контролю за діяльністю


Для визначення перспективності тієї чи іншої галузі з точки зору іноземного інвестора, скористайтесь даними інформаційно-аналітичних порталів “Fixygen” (http://www.fixygen.ua/calendar/ipo/), “PREQVECA” (http://www.preqveca.ru/) та проаналізуйте найбільш успішні IPO, які було проведено українськими компаніями за аналізований період, проаранжуйте їх за галузями економіки та зробіть висновки.

Також слід визначити основні напрямки політики держави в розрізі програм підтримки інвестиційної привабливості галузей. Порівняйте досвід реалізації цих програм в Україні та країнах ЄС (табл. 7.4).

Таблиця 7.4Основні напрямки інвестиційної політики в розрізі галузей економіки
в країнах ЄС та Україні


Країна

Галузь

Напрямки інвестиційної політики

Зміст програми

Економіко-соціальний ефектПідсумовуючи результати дослідження, слід надати якісну оцінку умовам ведення бізнесу в країнах ЄС та Україні та укласти табл. 7.5, проранжувавши вплив умов на інвестиційні процеси у галузях України за рівнями: високий (***), середній (**) і низький (*).Таблиця 7.5

Якісна оцінка умов інвестиційної діяльності в Україні

Види діяльності

Умови

розвиненість

монополізація

конкурентоспроможність

державний вплив

розмір початкових капіталовкладень

інфраструктура

кваліфікація кадрів

адміністративні перепони

Промисловість

Будівництво

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

Торгівельна діяльність

Транспортна діяльність

Сфера не фінансових послуг

Банківська діяльність

Страхова діяльність

Інші фінансові послугиМодуль 8 “ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС”
Питання для обговорення

 1. Охарактеризуйте систему організації ринку облігацій в країнах ЄС та міжнародного ринку облігацій.

 2. Розкрийте сутність та надайте характеристику єврооблігаціям. У чому полягає специфіка даного інструменту?

 3. З’ясуйте сутність та схему випуску депозитарних розписок як інструменту фінансових інвестицій.

 4. Який інструментарій використовується при аналізі європейських та міжнародних фондових ринків?

 5. На яких засадах ґрунтується визначення інвестиційних рейтингів? Порівняйте досвід країн ЄС та України.

 6. Дайте характеристику фундаментальному аналізу. Які методики використовують фундаментальні аналітики при проведенні аналізу?

 7. Охарактеризуйте методи технічного аналізу дослідження ринків.

 8. Охарактеризуйте системи ціноутворення на провідних європейських та світових фондових біржах.

 9. Назвіть чинники, які впливають на придбання іноземної валюти як об’єкта інвестування.

 10. Які фінансові інструменти використовуються у країнах ЄС для хеджування фінансових ризиків?


Проблемні та дискусійні питання

 1. Значення євровалютного ринку для країн, що розвиваються.

 2. Функціональний зв’язок між національним та фінансовим ринком країн ЄС.

 3. Вплив соціально-економічної політики держави на розвиток фондового ринку: досвід країн ЄС та України.


Теми рефератів

 1. Основні підходи до вирішення проблеми оцінки ефективності фондового ринку: досвід країн ЄС.

 2. Досвід країн ЄС залучення капіталу на фондових біржах.

 3. ІРО на європейських фондових майданчиках: досвід та перспективи вітчизняних компаній.


Ситуаційна вправа 1. Розкрийте сутність та проведіть порівняльний аналіз американської та європейської моделі ринку цінних паперів. Визначте спільні та відмінні риси моделі ринку цінних паперів України із американською та європейською. Обґрунтуйте, до якої саме моделі більшою мірою тяжіє вітчизняний ринок цінних паперів.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Порівняння американської та європейської моделі слід проводити за такими ознаками: можливості поєднання професійної діяльності на ринку цінних паперів, роль банків на ринку цінних паперів, тип системи обліку прав на цінні папери, наявність і роль реєстраторів, ступінь державного регулювання, роль номінальних утримувачів, орган державного регулювання (табл. 8.1). Органи державного регулювання слід охарактеризувати за назвою, статусом, підпорядкованістю та наявністю регіональної мережі.

Таблиця 8.1

Порівняльний аналіз американської та європейської моделей
ринку цінних паперів і моделі ринку цінних паперів в Україні


Ознака порівняння

Американська модель
(США)


Європейська модель
(Німеччина)


Україна

Можливості поєднання професійної діяльності на ринку цінних паперів


Роль банків на ринку цінних паперів


Тип системи обліку прав на цінні папери


Наявність і роль реєстраторів


Ступінь державного регулювання


Роль номінальних утримувачів


Орган державного регулювання
Ситуаційна вправа 2. Проведіть оцінку конкурентоспроможності вітчизняного ринку цінних паперів серед країн Центральної, Східної Європи, а також країн ЄС. Визначте, чи змінилася роль ринку цінних паперів України у перерозподілі фінансових ресурсів порівняйте з показниками інших країн. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Виконуючи завдання, слід враховувати, що питання конкурентоспроможності національного ринку цінних паперів та його можливості, роль у перерозподілі фінансових ресурсів на цілі інвестування перед Україною стоїть досить гостро. При вивченні проблеми конкурентоспроможності національного ринку цінних паперів слід охарактеризувати розвиток країни за такими ознаками: капіталізація ринку, обсяг торгівлі акціями, кількість національних компаній, що пройшли лістинг, капіталізація фондового ринку/ВВП (табл. 8.2). При цьому слід враховувати, що показник насиченості господарського обороту цінними паперами та роль ринку цінних паперів у перерозподілі грошових ресурсів на цілі інвестування можна оцінити за допомогою співвідношення між капіталізацією ринку акцій та ВВП. Так, капіталізація переважної більшості розвинених ринків становить 40-60%. Дані для дослідження можна знайти, скориставшись базою даних Світової федерації бірж (www.fibv.com) та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (www.nssmc.gov.ua).

Таблиця 8.2

Ринки акцій країн ЄС та України

Країна

Капіталізація ринку, млн. дол.

Обсяг торгівлі акціями, млн. дол.

Кількість національних компаній що пройшли лістинг

Капіталізація фондового ринку/ВВП, %

2000

20052000

20052000

20052000

2005
Ситуаційна вправа 3. Розкрийте сутність фінансових спекуляцій та їх наслідки для економіки країни на прикладі країн ЄС. Охарактеризуйте стан розвитку вітчизняного ринку цінних паперів на основі індексу “мильної бульбашки” та визначте, чи спостерігалося в Україні з 2005 року таке явище на вторинному ринку цінних паперів як перегрів ринку і, як наслідок, утворення бульбашок.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

З розвитком інформаційних технологій, фінансових інструментів та зростанням бажанням отримати надприбутки на вкладений капітал особливо гостро постає питання фінансових спекуляцій та утворення мильних бульбашок на вторинному ринку цінних паперів, що призводить до загострення кризових явищ. Аналіз досвіду країн з розвинутою економікою, у тому числі країн ЄС дозволяє стверджувати, зростання ринку цінних паперів відбувається за умов досягнення значення “індексу мильної бульбашки” рівня 15-25%. В свою чергу індекс “мильної бульбашки” вимірюється у відсотках та розраховується як різниця між капіталізацією та грошовою масою, яка знаходиться в обороті.

У процесі виконання завдання важливо систематизувати як позитивні, так і негативні наслідки фінансових спекуляцій для економіки країни.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка