Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"Сторінка4/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль 4 ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ КРАЇН ЄСПитання для обговорення

 1. Які ознаки має домогосподарство відповідно до вітчизняних та європейських методологічних засад статистики?

 2. Які функції виконуються домогосподарства в економіці? Наведіть аргументи, підкріпивши їх даними соціальної, економічної та фінансової статистики для країн ЄС.

 3. Дайте характеристику типового домогосподарства в країнах ЄС.

 4. Яку роль відіграють фінанси домогосподарств у розвитку економіки країн ЄС?

 5. Які елементи входять до складу грошових і сукупних доходів домогосподарств в країнах ЄС?

 6. У чому полягає специфіка утворення фондів домогосподарств в країнах ЄС?

 7. Яким чином здійснюються організовані та неорганізовані заощадження населення в країнах ЄС? Як вони співвідносяться?

 8. Які чинники здійснюють найбільш відчутний вплив на формування ощадної активності домогосподарств у різних країнах ЄС?

 9. Яким чином відрізняються доходи і витрати домогосподарств міського і сільського населення в країнах ЄС?

 10. Охарактеризуйте типовий бюджет домогосподарства у різних країнах ЄС.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Порівняльна характеристика вітчизняної практики та практики країн ЄС щодо розрахунку прожиткового мінімуму.

 2. Заощадження населення в Україні та країнах ЄС: масштаби, мотивація створення та ефективність використання.

 3. Структура витрат домогосподарств країн ЄС та України як індикатор рівня життя.


Теми рефератів

 1. Європейська соціальна хартія як джерело соціальних стандартів.

 2. Система соціального страхування в країнах ЄС.

 3. Первинні і вторинні доходи домогосподарств в країнах ЄС.

 4. Нерівність розподілу доходів між соціальними верствами в Україні та країнах ЄС.

 5. Досвід подолання бідності в країнах ЄС.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Обґрунтуйте, який вплив здійснює фінансовий добробут домогосподарств на ефективне функціонування та розвиток фінансової системи країни? Наведіть аргументи, підкріпивши їх фінансово-економічними показниками. Порівняйте цей вплив в Україні та країнах ЄС.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Вплив фінансового добробуту домогосподарств на фінансову систему слід розглядати для кожної сфери фінансової системи – державних фінансів, міжнародних фінансів, фінансового ринку та фінансів суб’єктів господарювання. При вивченні впливу фінансового добробуту домогосподарств на функціонування та розвиток сфер та окремих ланок фінансової системи необхідно звернутися до таких факторів як модель перерозподілу ВВП через бюджетну систему, структура податкової системи, особливості соціальної політики, система соціального страхування, довіра населення до фінансових установ, рівень захисту споживачів фінансових послуг та ін.


Ситуаційна вправа 2. Загальноприйнятим є той факт, що у контексті оцінювання рівня життя домогосподарств найбільш формалізованим, ґрунтовним та визначеним підходом виступає європейська система соціальних стандартів, яка в узагальненому вигляді наведена у табл. 4.1. Проаналізуйте вітчизняну соціальну політику з позиції відповідності її європейським соціальним стандартам.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Порівняння вітчизняних і європейських соціальних стандартів слід проводити із використання показників соціальної, економічної, демографічної та фінансової статистики, які б дозволили виявити їх відповідність чи невідповідність вітчизняних соціальних стандартів європейським вимогам. Окремо слід дослідити проблему відсутності можливостей адекватного і повного оцінювання соціально-економічних, демографічних та фінансових явищ і процесів. За результатами розрахунків, обчислень і визначення співвідношень слід обґрунтувати напрями удосконалення вітчизняної соціальної політики коротко-, середньо- та довгострокового характеру з метою забезпечення її відповідності європейським соціальним стандартам.Ситуаційна вправа 3. Звернувшись до методології складання рейтингу “Quality of Life Index”, проаналізуйте, які фінансові чинники використовуються в оцінюванні якості життя людини у різних країнах. Які місця у рейтингу посідає Україна та країни ЄС?
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Індекс якості життя – це комплексний показник, який адекватно характеризує рівень суспільного розвитку, досягнутий країною. Укладачі щорічного рейтингу “Quality of Life Index” враховують вартість проживання, інфраструктуру, економічне становище, рівень свободи, ризик і безпеку, стан навколишнього середовища, охорону здоров’я, дозвілля і культуру, а також кліматичні умови. База даних щодо результатів обчислення рейтингу за 100-бальною шкалою наведена для 194 країн на веб-сторінці http://internationalliving.com.

При виконанні завдання особливу увагу слід звернути на показники, які характеризують вартість проживання і розвиток економіки, а також вагові значення цих сфер з позиції загального рейтингу. Важливе значення має визначення, у яких сферах Україна має найбільші проблеми, а у яких – потенціальні можливості щодо покращення ситуації.

Таблиця 4.1Основні показники європейських соціальних стандартівпор.

Показник

Значення

1

Показник очікуваної тривалості життя при народженні

мінімум – 25 років, максимум – 85 років

2

Показник грамотності дорослого населення

на рівні 100%

3

Середня тривалість навчання

не менше 15 років

4

Реальний ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності

від мінімальних 200 дол. до максимального рівня 40 тис. дол. США

5

Сумарний коефіцієнт народжуваності

на рівні 2,14–2,15

6

Коефіцієнт старіння населення

не більше 7%

7

Розрив у рівні доходів граничних децильних груп населення

не повинен перевищувати 10:1

8

Частка населення, яке проживає за межею бідності

не більше 10%

9

Співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати

не повинен перевищувати 1:3


Ситуаційна вправа 4. Систематизуйте фінансові та соціально-економічні критерії використовуються для ідентифікації приналежності домогосподарства або фізичної особи до середнього класу. Порівняйте європейські та вітчизняні фінансові та матеріальні мінімуми зарахування до середнього класу. Складіть порівняльну характеристику портрета представників середнього класу в Україні та країнах ЄС.

Узагальніть соціально-економічне значення формування та розвитку середнього класу в країні. Проведіть порівняння ролі середнього класу у суспільстві в країнах ЄС і Україні.


Методичні вказівки щодо виконання завдання

Традиційними індикаторами, які беруться за основу для виділення у суспільстві та аналізу середнього класу є: матеріально-майновий стан, професійний статус, рівень освіти. Проте центральне місце в цій системі критеріїв найчастіше відводиться рівню доходів, як правило, у розрахунку на душу населення. При цьому важливою науково-методичною проблемою є визначення цього рівня – достатнього не тільки для задоволення першочергових життєвих потреб, але й для реалізації зростаючих потреб. Найбільш використовуваним є підхід Світового банку, відповідно до якого до середнього класу у країнах, що розвиваються, зараховують громадян, дохід яких становить від 4 до 17 тисяч доларів на рік. При виконанні завдання слід систематизувати підходи щодо визначення рівня доходів, який би дозволяв віднести домогосподарство або фізичну особу до середнього класу. Слід звернутися до досвіду вивчення характеристик середнього класу в країнах ЄС та Україні.

Складаючи портрет представників середнього класу в Україні та країнах ЄС слід використовувати як демографічні та соціально-економічні риси – вік, стать, рівень освіти, характер зайнятості, посада, місце проживання, так і характеристики фінансової поведінки – обсяг доходів та витрат, рівень фінансової грамотності та доступ до ринків фінансових послуг, зокрема форми грошових розрахунків, спектр використання страхових та банківських послуг та ін. Також важливим є порівняння за умовами життя – власне чи наймане жило, кількість автомобілів у родині, рівень витрат на харчування, рівень доступу до медичних і освітніх послуг, розмежування доходів на споживання і нагромадження.

Порівнювати роль середнього класу у суспільстві в країнах ЄС і Україні слід передусім за наступними критеріями: частка населення, яка суб’єктивно і об’єктивно відноситься до середнього класу, активність споживчої поведінки, чи виконується середнім класом роль стабілізатора суспільства, чи є середній клас носієм демократичних і ліберальних цінностей, чи є середній клас джерелом відтворення висококваліфікованих фахівців.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка