Практикум Для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"Сторінка3/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль 2 БЮДЖЕТНА СИСТЕМА КРАЇН ЄСПитання для обговорення

 1. Вкажіть основні принципи формування бюджету ЄС та охарактеризуйте їх.

 2. Дайте характеристику основних етапів бюджетного процесу ЄС.

 3. Дайте характеристику повноважень основних інституцій ЄС (Єврокомісія, Рада Міністрів ЄС, Європарламент) в рамках бюджетного процесу.

 4. Визначте основні статті доходів бюджету ЄС. Наведіть приклади власних та залучених доходів.

 5. Визначте основні статті видатків бюджету ЄС. Наведіть приклади видатків на економічну сферу, охорону та управління природними ресурсами, фінансування зовнішніх програм.

 6. Проаналізуйте систему здійснення видатків бюджету ЄС. Хто є розпорядником та отримувачем бюджетних коштів?

 7. Чи може бюджет ЄС прийматися з дефіцитом? Відповідь обґрунтуйте.

 8. Який граничний рівень обсягу бюджету ЄС? Яке його призначення та як він регламентується?

 9. Охарактеризуйте бюджетний рік та систему контролю органів ЄС за виконанням бюджету.

 10. Визначте сутність бюджетної стратегії ЄС. Ким вона розробляється та затверджується? Які її основні засади?


Проблемні та дискусійні питання

 1. Фінансові суперечності між країнами стосовно розподілу і використання видатків бюджету ЄС.

 2. Імовірність використання бюджету ЄС найбільшими його донорами (Німеччина, Франція, Великобританія) як засіб тиску на основних реципієнтів фінансових ресурсів.

 3. Відповідність обсягу фінансових можливостей бюджету ЄС сучасним викликам фінансової та боргової кризи в Європі.


Теми рефератів

 1. Історичні передумови та процес розвитку бюджетних відносин в об’єднаній Європі.

 2. Бюджет ЄС: порядок затвердження та виконання.

 3. Особливості бюджетної політики ЄС.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Порівняйте країни ЄС за обсягами наданих до бюджету ЄС і отриманих з нього фінансових ресурсів. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

На основі даних офіційного сайту Європейського Союзу слід заповнити табл. 2.1. Важливим також є доповнити аналіз ранжуванням країн ЄС за обсягами сплачених та отриманих фінансових ресурсів з бюджету відповідно за обсягами коштів, часткою бюджету та часткою національного доходу країни. У процесі дослідження слід визначити основних донорів та реципієнтів бюджету ЄС.

Таблиця 2.1

Показники участі країни ЄС у формуванні

та використанні спільних бюджетних ресурсів у 2010 р.

Країна

Показники

Ресурси, сплачені до бюджету ЄС

Ресурси, отримані з

бюджету ЄС

млн. євро

% від бюджету ЄС

% від ВНД країни

млн. євро

% від бюджету ЄС

% від ВНД країниСитуаційна вправа 2. Проаналізуйте склад та структуру доходів і видатків бюджету ЄС. Визначте основні статті надходжень до бюджету та пріоритетні напрямки видатків. Дослідіть, чи відповідають видатки бюджету ЄС пріоритетним цілям його функціонування. Запропонуйте механізми покращення доходної та видаткової частин бюджету.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

У процесі виконання цього завдання необхідно виявити тенденції змін в доходній та видатковій частинах бюджету, для чого передусім слід дослідити обсяги та структуру доходної і видаткової частини бюджету ЄС за декілька років.


Ситуаційна вправа 3. Складіть календар підготовки, ухвалення і виконання бюджету ЄС. Дайте характеристику основним етапам бюджетного процесу. Визначте роль і місце всіх інституцій ЄС, що приймають участь у бюджетному процесі.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Календар підготовки, ухвалення і виконання бюджету ЄС слід укладати з погляду на контрольні дати бюджетного процесу, відповідальні органи та зміст його етапів (табл. 2.2).Таблиця 2.1

Календар бюджетного процесу в ЄС

Етап бюджетного процесу

Контрольна дата виконання етапу бюджетного процесу

Відповідальний орган за реалізацію бюджетного процесу

Характеристика етапу бюджетного процесу


Модуль 3 “ПОДАТКОВА СИСТЕМА КРАЇН ЄС”Питання для обговорення

 1. Охарактеризуйте типи та моделі податкових систем країн ЄС.

 2. Охарактеризуйте відмінності в організаційних питаннях побудови податкових систем України та країн ЄС.

 3. Яким чином здійснюється контроль за сплатою податків у країнах ЄС? Які існують види відповідальності за податкові правопорушення?

 4. Які особливості побудови прямого оподаткування у країнах ЄС?

 5. Дайте характеристику системі непрямого оподаткування в країн ЄС.

 6. Вкажіть характерні риси міжнародного подвійного оподаткування. Назвіть шляхи врегулювання проблеми міжнародного подвійного оподаткування.

 7. Охарактеризуйте особливості стягнення податку на прибуток корпорацій у країнах ЄС.

 8. Охарактеризуйте напрямки та особливості гармонізації податкових систем країн ЄС.

 9. Дайте характеристику офшорних зон. Назвіть причини та наслідки їх існування в країнах ЄС.

 10. Охарактеризуйте, чи готова Україна до впровадження податкових стандартів ЄС? Обґрунтуйте власну позицію.


Проблемні та дискусійні питання

 1. Порівняльна характеристика вітчизняної практики та практики країн ЄС у стягненні податку з доходів фізичних осіб.

 2. Порівняльна характеристика вітчизняної практики та практики країн ЄС у стягненні податку з доходів юридичних осіб.

 3. Основні проблеми гармонізації оподаткування в Україні відповідно до умов у ЄС.


Теми рефератів

 1. Податкова відкритість: досвід країн ЄС.

 2. Боротьба з офшорними зонами зі сторони світового співтовариства.

 3. Податок на прибуток корпорацій у країнах ЄС.

 4. Митний Союз ЄС та етапи його створення.

 5. Особливості стягнення акцизів та мита у країнах ЄС.


Завдання для самостійної роботи

Ситуаційна вправа 1. Дайте оцінку податковим системам країн ЄС за показником “податкове навантаження” (податковий тягар). Визначте рівень податкового навантаження в Україні та країнах ЄС, порівняйте їх. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Податкове навантаження – це комплексна характеристика, яка включає наступні характеристики: кількість податків і інших обов'язкових платежів; структуру податків; механізм стягнення податків; показник податкового навантаження на платника податку. На макроекономічному рівні податковий тягар є узагальненим показником, що характеризує роль податків в житті суспільства, та визначається як відношення загальної суми податкових зборів до валового національного продукту. Податковий тягар відображає ту частину виробленого суспільством продукту, яка перерозподіляється за допомогою бюджетних механізмів з метою фінансування функцій і завдань держави.

При виконанні цього завдання необхідно зібрати та проаналізувати актуальну податкову статистику, при цьому доцільно звернутися до офіційних порталів Європейської комісії (http://ec.europa.eu/) та Організації економічного співробітництва та розвитку (http://www.oecd.org/statistics/).

Результати розрахунків податкового навантаження та податкового тягаря в Україні та країнах ЄС представте із використанням табличного і графічного методів.


Ситуаційна вправа 2. Дайте характеристику податковим системам країн ЄС за критерієм співвідношення прямих і непрямих податків. Розгляньте особливості моделей податкових систем, які розрізняють за цим критерієм, наведіть приклади. Порівняйте досвід країн ЄС із вітчизняною практикою формування і підтримання співвідношення між прямим і непрямим оподаткуванням.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

Досвід країн ЄС щодо справляння прямих і непрямих податків слід подати у табл. 3.1.

У цій таблиці передусім необхідно зазначити прямі і непрямі податки, що входять в систему податків і зборів країн ЄС.

При виконанні цього завдання необхідно зібрати та проаналізувати актуальну податкову статистику, при цьому доцільно звернутися до офіційних порталів Європейської комісії (http://ec.europa.eu/) та Організації економічного співробітництва та розвитку (http://www.oecd.org/statistics/). Також необхідно здійснити порівняння вітчизняної практики і досвіду країн ЄС побудови податкової системи за критерієм співвідношення прямих і непрямих податків.

Таблиця 3.1

Особливості прямого і непрямого оподаткування
в країнах ЄС
пор.

Країна

Пряме оподаткування

Непряме оподаткування
Також при виконанні цього завдання слід розпочати із систематизації переваг і недоліків прямого і непрямого оподаткування.


Ситуаційна вправа 3. Розкрийте специфіку справляння податку на додану вартість в країнах ЄС. Зробіть висновки.
Методичні вказівки щодо виконання завдання

При виконанні цього завдання слід пам’ятати, що на сьогоднішній день європейське співтовариство все ще залишається розрізненим в контексті справляння одного з найважливіших непрямих податків – ПДВ. Необхідно скласти зведену таблицю із характеристикою елементів ПДВ в різних країнах ЄС (табл. 3.2)

Таблиця 3.2

Особливості справляння ПДВ
в країнах ЄС
пор.

Країна

Елементи ПДВ

платники

об’єкт /

база

ставки

строки

пільги

період

звітність


По-перше, існують різні ставки податку, а по-друге, процедура обчислення і сплати ПДВ при торгівлі всередині країни істотно відрізняється від аналогічної процедури при торгівлі між різними країнами ЄС. У перспективі в рамках ЄС передбачається перехід на уніфіковану систему справляння ПДВ в міжнародній торгівлі, за якої якій податок буде стягуватися за місцем походження товару, а не за місцем призначення, як зараз. При виконанні завдання необхідно розглянути положення Директив ЄС по уніфікації податку на додану вартість. Слід звернути увагу на те, як здійснюється оподаткування операцій по реалізації товарів, робіт або послуг при торгівлі між країнами ЄС. Також необхідно розглянути порядок стягнення ПДВ з операцій, пов’язаних із імпортом з ЄС та експортом до ЄС товарів, робіт, послуг.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка