Практикум для студентів ІІІ курсу (V семестр) напрям підготовки 010101 «Дошкільна освіта»Скачати 146.66 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір146.66 Kb.
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)

імені проф. Поніманської Т.І.


ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ
Практикум
для студентів ІІІ курсу (V семестр)

напрям підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Рівне - 2016


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної (лабораторної) та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням психологічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.


ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про дошкільну освіту». – К., 1999.

 2. Волков Б.С. Детская психология. – М.: Пед.общество России, 2002.

 3. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

 4. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: Навч. посіб – К.: Академвидав, 2008. – 432 с.

 5. Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч. посіб. Для самостійної роботи студента / Р.В.Павелків, О.П.Цигипало. – К.: Академвидав, 2011. – 376 с.

 6. Практикум по детской психологии: Пособие для студентов, воспитателей детского сада / Под ред. Г.А. Урунтаевой, – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291 с.

 7. Смирнова Е.О. Детская психология. – М.: Владос, 2003.

 8. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М.: Академия, 2005.


Індивідуальні довготривалі завдання

 1. Прочитати праці відомих психологів, підготувати короткі письмові відгуки на них.

 • Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды / Под ред. Д.И. Фельштейна. – М.: Воронеж, 1995. – 349с.

 • Запорожець А.В. Развитие ємоциональной регуляции действий у ребенка // Сб.псих.тр. – М.: Педагогика, 1986. – Т.1. – 320 с.

 • З.М. Истомина. Развитие произвольного запоминания у дошкольников // Хрестоматия по детской психологии. Учебное пособие / Ред.-сост. Г.В.Бурменская. – М.: Московский социальный інститут, 2005. – 656 с.

 • О.М. Дьяченко Об основных направлениях развития воображения дошкольника // Хрестоматия по детской психологии. Учебное пособие / Ред.-сост. Г.В.Бурменская. – М.: Московский социальный інститут, 2005. – 656 с.


Практичні та лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи
ЗАНЯТТЯ 1

ТЕМА: Розвиток емоційної та вольової сфери дошкільника

Форма роботи: СемінарПЛАН

1. Загальні закономірності розвитку емоцій і почуттів в онтогенезі

3. Особистісний аспект розвитку емоцій та почуттів.

4. Розвиток вищих почуттів.

5. Умови розвитку емоцій і почуттів у дітей.

6. Особливості розвитку довільних рухів.

7. Становлення етапів вольової дії у дітей дошкільного віку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи метод вивчення продуктів діяльності, проаналізуйте малюнки дітей, у яких відображене їхнє емоційне ставлення до різних явищ довкілля.

2. Виявите за допомогою спостереження і бесід основні мотиви, що спонукають дитину здійснювати вольову поведінку.
Основні теми для самостійної роботи


 1. Етапи раннього емоційного розвитку.

 2. Емоційне спілкування та прихильність дитини.

 3. Наслідки жорсткого поводження з дітьми та ігнорування дітей.

 4. Інтерперсональна концепція виникнення тривоги у дітей.

 5. Психологічні основи концепції тривоги.

 6. Сучасні уявлення про природу тривоги.

 7. Класифікація тривожних розладів у дітей.

 8. Специфічні фобії у дітей дошкільного віку.

 9. Зв’язок тривожності і депресії

 10. Страхи в немовлячому віці.

 11. Причини виникнення агресії у дошкільників.

 12. Прояв агресії у дітей дошкільного віку.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990.

 2. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М.: Вид-во МГУ, 1976.

 3. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М., 1978.

 4. Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. – М., 1997.

 5. Изард К.Э. Психология эмоций / К.Э. Изард. – СПб.: Питер, 2000.

 6. Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної сфери дошкільників / Упоряд. І.В. Молодушкіна. – Х.: Вид.група «Основа», 2010. – 207с.

 7. Запорожец А.В. Развитие эмоциональной регуляции действий у ребенка // Сборник психологических трудов. – М.: Педагогика, 1986. – Т.1. – С. 258 – 260.

 8. Карпенко Н. Профілактика дитячих страхів / Н.Карпенко //
  Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 14-15.

 9. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СП б.: Питер, 2004. – 480 с.

 10. Котирло В.К. Розвиток вольової поведінки у дошкільників. – К., 1971. – С. 51-161.

 11. Княжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей.: Ярославль: Академия развития, 1996. – 206 с.

 12. Монакова Н.И. «Путешествие с Гномом». Развитие эмоциональной сферы дошкольников / Н.И.Монакова. – СПб.: Речь, 2008.

 13. Павленко Т. Емоційний розвиток дітей // Психолог. – 2002. – № 41.

 14. Психология эмоций: Тексты. Москва., 1982.

 15. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. – М: Педагогика. – 1986. – 176 с.

 16. Селиванов В.А. Психология волевой активности личности. – М. 1987.


ЗАНЯТТЯ 2

ТЕМА: Розвиток сприймання у дошкільному віці

Форма роботи: СемінарПЛАН

 1. Психологічні основи системи сенсорного виховання.

 2. Розвиток основних видів чуттєвого сприймання.

 3. Сприймання простору.

 4. Орієнтація у часі

 5. Особливості сприймання дитиною художніх творів.

 6. Сприймання людини дітьми різного віку.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

 1. Продумайте і проведіть експеримент із метою вивчення розвитку сприймання дітьми картини. Чи буде відрізнятися рівень сприймання картин з різним змістом у однієї і той самої дитини? Чи однаковий буде рівень сприймання однієї і тієї ж картини у всіх дітей конкретної вікової групи?


Основні теми для самостійної роботи

 1. Особливості сприймання кольору дітьми раннього віку.

 2. Відмінність у розвитку мовного і музичного сприймання.

 3. Оволодіння перцептивними діями в період дошкільного дитинства.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. – М., 1964.

 2. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т. – М., 1986. – Т. 1. (Развитие восприятия у детей-дошкольников: 52-99).

 3. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СП б.: Питер, 2004. – 480 с.

 4. Люблінська ГО. Дитяча психологія. – К., 1974. – 352 с.

 5. Панько Е.А. и др. Развитие познавательных процессов дошкольников: Учебное пособие. – Минск, 1984. – С. 3-39.

ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА: Розвиток пам’яті та уяви в дошкільному віці

Форма роботи: СемінарПЛАН

 1. Особливості пам'яті дитини в ранньому віці.

 2. Розвиток пам’яті в дошкільному віці.

 3. Психологічні прийоми розвитку пам’яті у дітей.

 4. Розвитоу уяви в ранньому віці.

 5. Розвиток уяви в дошкільному віці.

 6. Психолого-педагогічні прийоми розвитку уяви у дітей.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

 1. Запишіть і проаналізуйте перші дитячі спогади. Визначте, до якого віку вони відносяться, який їх зміст, що запам'яталося краще, емоційно позитивно забарвлені події чи негативно?

 2. Проаналізуйте дитячі малюнки двох вікових груп (наприклад, середньої і старшої) на теми «Дуже смішне», «Казкове місто». У чому проявляється уява в малюнках дітей, які прийоми використовуються ними для створення образів уяви?


Основні теми для самостійної роботи

  1. Вікові та індивідуальні відмінності пам’яті.

  2. Вплив різних видів діяльності на розвиток пам’яті дитини.

  3. Вплив сюжетно-рольової гри на запам’ятовування та відтворення.

  4. Роль слова в процесі мимовільного запам’ятовування.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека: Учеб.пособие. – М., 1985.

 2. Зінченко П.І., Рєпкіна Г.В. Пам’ять і її розвиток. – К., 1965.

 3. Истомина З.М. Развитие памяти. – М., 1985.

 4. Карпенко З.С., Савчин З.Я. Вивчення i розвиток уяви в дошкільному віці. – Коломия, 1996. – 47 с.

 5. Лурия А.Р. Внимание и память – М., 1975.

 6. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.А. Как развивать внимание и память вашего ребенка. – М., 1995.

 7. Нейрохимические основы обучения и памяти / Под ред. Р.И.Кругликова. – М., 1989.

 8. Норман Д. Память и обучение / пер с англ. – М., 1985.

 9. Роговин М.С. Проблемы теории памяти. – М., 1977.

 10. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Г.Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М., 1979.

 11. Шадриков В. Д., Черемошкина Л.И. Мнемические способности: развитие и диагностика. – М., 1990.


ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА: Розвиток уваги у дітей дошкільного віку

Форма роботи: СемінарПЛАН

 1. Розвиток уваги у дітей раннього віку.

 2. Розвиток уваги у дітей старшого дошкільного віку.

 3. Шляхи та засоби організації та підтримки уваги дітей.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

   1. Підберіть вправи та ігри на розвиток властивостей уваги дітей дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гоноболии Ф. Н. Внимание и его воспитание М, 1974.

  2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.

  3. Джелали А. Секреты Наполеона. Память. Внимание. X., 1995.

  4. Добрынин Н. Ф. О селективности и динамике внимания //Вопр. психологии. – 1975. – №2.

  5. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СП б.: Питер, 2004. – 480 с.

  6. Матюгин И. Ю. Аскоченская Т. Ю., Бонк И. А. Как развивать внимание и память вашего ребенка. – М., 1995.

  7. Общая психология. Под. ред., В.В. Богословского и др. – М, 1982.

  8. Страхов В. И. Внимание в структуре личности. – Саратов, 1996.

  9. Хрестоматия по вниманию./ Под. ред. А.Н. Леонтьева, А. Пузерея, В.Я. Романова. – М., 1976.ЗАНЯТТЯ 5

ТЕМА: Розвиток мислення в дошкільному віці

Форма роботи: СемінарПЛАН

 1. Вікові психологічні новоутворення в сфері мислення.

 2. Наочно-дійове мислення.

 3. Наочно-образне мислення.

 4. Словесно-логічне мислення.

 5. Психолого-педагогічні методи розвитку мислення у дітей.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. У ході спостережень за дітьми різного віку запишіть їх найцікавіші висловлювання і запитання. Здійсніть їх аналіз, простеживши вікову динаміку розвитку мислення у дітей.


Основні теми для самостійної роботи

  1. Вибіркові характеристики доопераційного мислення дитини.

  2. Стадія конкретних операцій.

  3. Відкриття Ж.Піаже про егоцентризм дитячого мислення.

  4. Вивчення дитячого мислення у вітчизняній та зарубіжній науці.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Новоселова С.М. Развитие мышления в раннем возрасте – М., 1978.

 2. Обухова Л.В. Этапы развития детского мышления. – М., 1972.

 3. Солосо Р.Л. Когнитивная психология – М., 1996.

 4. Пиаже Ж. Речь и мышление. – М., 1994.

 5. Поддьяков М.М. Мышления дошкольника. – М., 1977.

 6. Практическая психология: учебное пособие. – М., 1982.

 7. Психология детей дошкольного возраста: Развитие познавательных процесов / Под ред. А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина. М., 1964.

 8. Развитие личности ребенка / Н. Ньюкомб. – 8-е изд. – СП б.: Питер, 2003. – 640 с.


ЗАНЯТТЯ 6

ТЕМА: Психологічна готовність дитини до школи

Форма роботи: СемінарПЛАН

 1. Вимоги до дітей, що йдуть до школи.

 2. Інтелектуальна готовність дитини до школи.

 3. Соціальна та соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 4. Вольова готовність дитини до школи.

 5. Формування психологічної готовності до школи в різних видах діяльності.


ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Розробіть тематику консультацій для батьків старших дошкільників, що психологічно ще не готові до школи. Підберіть наукову літературу для них з цієї проблематики. Врахуйте, що утруднення можуть виникнути не тільки при формуванні інтелектуальної, але і мотиваційної, вольової сфери дитини; різна і готовність батьків до спільної з вами роботи з підготовки дітей до школи.ЛІТЕРАТУРА

 1. Амонашвитли Ш.А. В школу – с шести лет. – М., 1986.

 2. Зинцова Л. И., Сушкова Е.Ю. Готовность к школьному обучению. Учебная деятельность школьников – М., 1988Головань Н.О. Вікові особливості дітей шестирічного віку та їх діагностика / Н.О.Головань // Навчання і виховання шестирічних першокласників. К.: Рад.школа, 1990. – 72 с.

 3. Готовність дитини до школи / упоряд.: Л.Богуславська, С.Гончаренко, Л.Кондратенко; за аг.ред. С.Максименка, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 112 с.

 4. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок: психологическая готовность к школе. – М., 1987.

 5. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М., 1991.

 6. Лаврентьева Г. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання / Г. Лаврентьева // Дошкільне виховання. 2000. – № 9. – С.3-5.

 7. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. / В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1986.

 8. Практикум по детской психологи: Пособие для студентов, воспитателей детского сада / Под ред. Г.А.Урунтаевой, – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291 с.

 9. Практична психологія. Старший дошкільний вік / Упорд. О.А.Атемасова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 176 с.


Питання гарантованого рівня знань

 1. Значення дитячої психології. Предмет дитячої психології.

 2. Зв’язок дитячої психології з іншими науками

 3. Становлення дитячої психології як науки.

 4. Психоаналітична концепція психічного розвитку

 5. Сучасні теорії психічного розвитку дитини.

 6. Концепція культурно-історичного розвитку.

 7. Поняття про психологічні факти та їх своєрідність. Загальні принципи та шляхи вивчення психічного розвитку

 8. Планування та структура психологічного дослідження.

 9. Методи наукового дослідження в дитячій психології.

 10. Загальна характеристика впливу спадковості та середовища як основних передумов психічного розвитку

 11. Роль навчання і виховання в психічному розвитку дитини

 12. Поняття провідної діяльності

 13. Спілкування з дорослими та однолітками як основа психічного розвитку дитини.

 14. Формування у дітей потреби в спілкуванні.

 15. Мотиви та форми спілкування

 16. Перехідні періоди, особливості їх перебігу у дітей.

 17. Розробка вікової періодизації в психологічній науці.

 18. Вроджені форми поведінки новонародженого, їх загальна характеристика

 19. Основні новоутворення періоду новонародженості

 20. Розвиток рухів дитини в немовлячому віці.

 21. Сприймання та пам’ять дітей немовлячого віку.

 22. Розвиток мови та мислення немовлят.

 23. Зародження зображувальної діяльності в ранньому віці

 24. Оволодіння ходьбою та її значення в психічному розвитку дитини.

 25. Формування предметної діяльності в ранньому віці.

 26. Розвиток мовлення дітей в ранньому віці.

 27. Гра як провідна діяльність дитини дошкільного віку, її значення для психічного розвитку дитини.

 28. Теорії ігрової діяльності дітей.

 29. Рівні розвитку ігрової діяльності.

 30. Особливості взаємин між дітьми в грі.

 31. Роль дорослих у розвитку ігрової діяльності дитини.

 32. Формування психологічних передумов трудової діяльності.

 33. Формування уявлень дітей про працю дорослих.

 34. Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дитини.

 35. Психологічні особливості зображувальної діяльності дитини.

 36. Передумови формування навчальної діяльності у дітей дошкільного віку.

 37. Умови розвитку навчальної діяльності дошкільників.

 38. Основні рівні розвитку навчальної діяльності дітей.

 39. Вплив сімейного мікросередовища на розвиток особистості дитини.

 40. Вплив дитячого товариства на розвиток особистості дитини.

 41. Розвиток самосвідомості дитини дошкільного віку.

 42. Вплив дорослих на формування самооцінки дитини.

 43. Формування статевої приналежності дитини.

 44. Розвиток мотиваційної сфери дитини.

 45. Загальні закономірності розвитку емоцій та почуттів дитини в онтогенезі

 46. Особистісний аспект розвитку емоцій та почуттів

 47. Розвиток вищих почуттів у дітей

 48. Умови розвитку емоцій та почуттів.

 49. Особливості розвитку довільних рухів у дітей

 50. Становлення етапів вольової дії у дітей

 51. Розвиток пізнавальних здібностей дитини

 52. Розвиток практичних здібностей дитини

 53. Розвиток спеціальних здібностей дитини

 54. Загальні особливості та умови розвитку здібностей у дошкільному дитинстві.

 55. Емоційний розвиток дитини у немовлячому та ранньому віці.

 56. Розвиток відчуттів та сприймань у дошкільному віці.

 57. Особливості формування у дітей дошкільного віку сприймання різноманітних сторін дійсності (сприймання простору, часу, художніх творів, іншої людини).

 58. Розвиток уваги дитини немовлячого та раннього віку.

 59. Розвиток уваги в дошкільному віці.

 60. Шляхи та засоби організації та підтримки уваги дітей

 61. Розвиток наочно-дійового мислення у ранньому та дошкільному віці.

 62. Образне мислення та його формування у дошкільників.

 63. Розвиток логічного мислення у дітей.

 64. Психолого-педагогічні методи розвитку мислення у дітей

 65. Передумови та особливості розвитку уяви у ранньому віці.

 66. Характеристика образів уяви дітей дошкільного віку.

 67. Роль різних видів діяльності у розвитку дитячої уяви.

 68. Особливості пам'яті дитини у ранньому віці.

 69. Розвиток пам'яті у дошкільному віці.

 70. Психологічні прийоми розвитку пам’яті у дітей

 71. Розвиток словника та граматичного ладу мови

 72. Розвиток звукової сторони мови та усвідомлення звукового складу слова

 73. Поняття психологічної готовності дитини до школи.

 74. Загальні прояви темпераменту у дітей

 75. Розгортання темпераменту в дитячому віці

 76. Характеристика дітей різних типів темпераменту

 77. Інтелектуальна готовність дитини до школи

 78. Соціальна та соціально-психологічна готовність дитини до школи

 79. Вольова готовність дитини до школи

 80. Формування психологічної готовності до школи в різних видах діяльності.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка