Практичне заняття 8 (2 год.) Колектив та його вплив на особистість основні поняття теми КолективСкачати 54.81 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір54.81 Kb.
#52389
Практичне заняття 8 (2 год.)
КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ
Основні поняття теми
Колектив – соціально значима група людей, які об’єднані спільною метою, узгоджено діють для досягнення мети і мають органи самоврядування.

.

План 1. Письмова контрольна робота (25 хв.).

І Варіант

  1. Колектив, його ознаки й структура.

  2. Які зв’язки обумовлюють розвиток особистості в колективі?

  3. У чому своєрідність поглядів А.С. Макаренка на соціальні функції дитячого колективу?


ІІ Варіант

  1. За якими ознаками можна судити про розвиток колективу та його рух?

  2. Розкрийте зміст діяльності колективу на кожному етапі його розвитку?

3. Значення гуманістичних поглядів В.О.Сухомлинського у формуванні колективу.

.

ІІ. План обговорення  1. Розкрити та проаналізувати функції дитячого колективу.

  2. Структура та розвиток колективу

  3. Схема вивчення особистості учнів І-ІХ класі та колективу

  4. Стадії розвитку дитячого колективу.

  5. Учнівське самоврядування в класі та школі.

Мета

 1. Розкрити теоретичні аспекти поняття про колектив.

 2. Виховувати гуманістичне ставлення до учня.

 3. Розвивати самостійність.


Студент має:

Знати теоретичні основи колективної діяльності учнів.

Вміти вивчати особистість учнів як членів колективу.
ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

“Педагогічне управління колективом”, ”Самореалізація і самоствердження особистості у колективі”.


ІV. Практичне заняття ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 1. Стадії розвитку шкільного колективу (Крижко В.В. Менеджмент в освіті /В.В.Крижко, Є.М.Павлютенков. – К., 1998. – С. 151–154).

2. Статті В.О.Сухомлинського “Сто порад вчителю” (ст. 63, 64)


V. Самостійне завдання (Домашній практикум):

Вирішіть цю проблему:

Психологи поділяють учнів на дві основні категорії: школярі з колективістичними нахилами і школярі з індивідуалістичного складу. Якщо учні “випадають” з колективу, то для чого потрібно робити всіх колективістами, насильно змінювати природу дитини і переробляти її особисті якості?

Як ви думаєте? Наведіть аргументи “за” і “проти”?

Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання, або виконання дослідного завдання

Виконання

практичного завдання

Написання реферату

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

5 бали

3 балів

2 бали

15 балівЛітература

1. Галузинський В. М.. Педагогіка: теорія та історія : навч. посібник / В. М.Галузинський, М. Б. Євтух. – К., 1995. – С.120–129.

2. Фіцула М. М. Педагогіка / М.М.Фіцула. – К., 2001. – С. 347–365.

4. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П.Волкова. – К., 2001. – С.180–206

5. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання / С.Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – С. 55–62, 234–238.

6. Крижко В.В. Менеджмент в освіті /В.В.Крижко, Є.М.Павлютенков. – К., 1998. – С. 151–154).

7. Сухомлинський В. Вибрані твори : в 5 т. / Василь Олександрович Сухомлинський ; ред. кол. О.Г. Дзеверін, В.З. Смаль, М.М. Грищенко та ін.– К. : Рад. шк., 1977– .–

Т.2 : Сто советов учителю. – 1977. – С. 600 – 607.
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕК­ТИВУ.

1. Склад класу за віком, національністю і статтю.

2. Актив класу. Наявність у нього авторитету серед учнів. Характеристика активістів (ініціативність, само­стійність, наполегливість, вимогливість, організаторські здібності). Наявність у класі неофіційного активу, йо­го характеристика і стосунки з офіційним активом.

3. Стан згуртованості та організованості класу. Вмін­ня розподілити роботу і обов'язки. Вміння підкоряти­ся розпорядженням уповноважених осіб. Критика і са­мокритика в колективі. Стан дисципліни в класі. Ви­падки порушення дисципліни та їх характерні причи­ни. Взаємини між учнями класу. На чому вони ґрунту­ються: на спільній роботі, спільних інтересах, визнан­ні авторитету, взаємодопомозі тощо? Наявність малих груп, основа їх виникнення і ступінь зацікавленості за­гальними справами колективу. Характер і спрямованість товаришування і дружби. Взаємини між хлопчиками і дівчатками. Наявність кругової поруки в класі.

4. Ідейно-політична спрямованість колективу класу. Моральні переконання та ідеали учнів. Інтерес до сус­пільно-політичних подій і соціальних проблем у нашій країні та за кордоном. Рівень розвитку почуття націо­нальної самосвідомості.

5. Успішність класу. Загальний показник успішно­сті класу з навчальних предметів. Ставлення учнів до

окремих навчальних предметів і вчителів. Взаємодопо­мога в навчанні. Дисципліна на уроках. Негативні мо­менти в навчальній діяльності (списування, шпаргалки, підказування). Невстигаючі учні, причини їх неуспіш­ності.6. Громадська робота класу. Інтерес класу до загально-шкільного життя і участь у ньому. Місце суспільно корисної праці в житті колективу. Види праці та харак­тер її виконання класом. Вияви свідомої дисципліни в праці. Громадські обов'язки учнів.

7. Кругозір учнів, їх загальний розвиток, інтерес до мистецтва, літератури і спорту. Форми його вияву (ко­лекціонування, читацькі конференції, диспути, обгово­рення переглянутих кінофільмів, спектаклів тощо). Культура мовлення.

8. Культура поведінки учнів у школі та поза нею. Ставлення до вчителів, батьків і товаришів.

Хоч який би метод вивчення особистості або колек­тиву застосовувався, педагог повинен чітко уявити, для чого йому потрібні певні відомості про об'єкт вивчення. Необхідна конкретна програма вивчення учня або колек­тиву.

Особистість формується і виявляється в різних ви­дах діяльності. Що свідомішою, активнішою та цілеспрямованішою є діяльність особистості, то повніше й дос­товірніше виявляються її якості. Педагог бачить, як учень ставиться до навчання, до фізичної праці, до спор­ту, до громадських справ. Вияв певних рис у різних ви­дах діяльності підвищує достовірність даних про учня. Вивчення учня здійснюється у взаємозв'язку з колек­тивом, у системі колективних взаємин. Його поведінка залежить не лише від особистих якостей, а й від харак­теру стосунків з колективом, специфіки життя колек­тиву. Педагог має знати специфіку впливу колективу на учня та його реагування на цей вплив.

Особистість вихованця і сам колектив не є чимось за­стиглим і незмінним. Вони проходять складний процес розвитку й формування. Тому дослідження змін в осо­бистості й колективі має практичне значення для виховної роботи з ними, правильного прогнозування її змісту й добору методів та форм виховного впливу.

За час навчання учень може побувати в різних кла­сах та школах, однак процес його вивчення повинен три­вати всюди. Кожний новий вихователь перш ніж почати вивчення І виховання нового учня, має встановити, що вже було зроблено до нього, щоб продовжити розпо­чате.

Відомості про учня або колектив, отримані за допо­могою одного методу, потребують перевірки іншими ме­тодами, щоб гарантувати достовірність і об'єктивність.Вивчення і виховання здійснюються одночасно, вза­ємодоповнюються. Прийом або метод вивчення особисто­сті може бути водночас і методом її виховання (бесіда, доручення та ін.). Аналіз реагування учня або колективу на певний виховний вплив допомагає дібрати способи впливу для наступної роботи.

Дані, отримані у процесі вивчення учня або колек­тиву, слід одразу ж використовувати у виховній роботі з ними.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> ped -> golub -> 2piv -> teor vish -> day -> ppz
ppz -> Виховний процес та його особливості
ppz -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет
ppz -> Загальні методи виховання
ppz -> Формування наукового світогляду основні поняття теми
2piv -> «Педагогіка» для студентів денної форми навчання Самостійна робота студента (срс)
teor vish -> Програма іспиту з навчальної дисципліни «Теорія виховання»
2piv -> Тема: Педагогічне спілкування як засіб взаємодії
ppz -> Практичне заняття 7 (2год.) Родинно-громадсько-шкільне виховання основні поняття теми Сімейне виховання

Скачати 54.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка