Пояснювальна записка Вступне випробування вступників на освітній рівеньСкачати 74.04 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір74.04 Kb.Пояснювальна записка
Вступне випробування вступників на освітній рівень «Магістр» зі спеціальності «Спорт» (менеджмент і маркетинг у спорті) передбачає перевірку знань з навчальних дисциплін «Основи управління та менеджменту фізичного виховання і спорту» і «Економічна теорія».

Випробування здійснюється у формі усної відповіді на питання екзаменаційних білетів та відповідей на додаткові питання членів фахової комісії.
Зміст програми
розділ 1. Основи управління та менеджменту фізичного виховання і спорту
Тема 1. Науковi основи управлiння та менеджменту

Предмет, мета, задачі та програмнi вимоги дисципліни. Основнi поняття теорiї управлiння. Суть управлiння та умови його здiйснення. Значення навчальної дисциплiни для пiдготовки фахiвцiв з фiзичної культури i спорту.


Тема 2. Процес управлiння

Поняття «процес управлiння», його змiст та основнi характеристики. Управлiнський цикл, характеристика його етапiв. Рiвнi та стадiї управлiння. Формалiзована модель процесу управлiння. Принципи процесу управлiння.
Тема 3. Органiзацiя як об’ єкт управлiння

Поняття «органiзацiя», його полiсiмантика. Концептуальна модель органiзацiї, характеристика її компонентiв. Типологiя органiзацiй. Органiзацiйнi структури управлiння, їх характеристика.


Тема 4. Органiзацiйнi основи управлiння фiзкультурним рухом в Українi

Поняття «фiзкультурний рух». Структура фiзкультурного руху та характеристика його компонентiв. Законодавчi та програмно-нормативнi засади розвитку фiзичної культури i спорту в Українi. Система керiвництва фiзкультурним рухом в Українi. Органiзацiйна структура управлiння фiзичною культурою i спортом в Українi. Регiональне управлiння. Змiст i основнi напрями впровадження та забезпечення розвитку вiтчизняного фiзкультурного руху. Суб’ єкти сфери фiзичної культури i спорту.
Тема 5. Органiзацiя управлiння фiзичною культурою у сферi освiти

Характеристика сфери освiти, особливостi її функцiонування та системи управлiння. Органiзацiйна структура управлiння фiзичним вихованням та фiзкультурно-спортивної роботи в суб’ єктах сфери освiти. Система органiзацiї фiзкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкiльних, загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах. Органiзацiя управлiння у позашкiльних навчальних закладах фiзкультурно-спортивної спряманостi.
Тема 6. Управлiння фізкультурно-оздоровчою дiяльнiстю за місцем роботи, проживання та вiдпочинку громадян

Мета та напрями впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи у трудовому колективi. Колектив фiзичної культури, його типи та особливостi управлiння. Характеристика сфери функцiонального управлiння Всеукраїнського центру фiзичного здоров’я населення «Спорт для всiх». Мета, напрями та форми органiзацiї фiзкультурно-оздоровчої дiяльнiстi за місцем проживання та вiдпочинку громадян
Тема 7. Органiзацiя управлiння фізичною культурою і спортом з окремими групами населення з урахуваннями фiзичних та професiйних особливостей.

Управлiння фізкультурно-оздоровчою дiяльнiстю i фізкультурно-спортивною реабiлiтацiєю iнвалiдiв. Органiзацiя фiзкультурно-спортивної реабiлiтацiї людей з особими потребами рiзних нозологiй. Управлiння фізкультурно-оздоровчою дiяльнiстю серед сiльського населення. Система забезпечення та форми органiзацiї роботи. Органiзацiя та управлiння фізичною пiдготовкою у Збройних Силах України, iнших вiйськових формуваннях i спецiальних службах.
Тема 8. Органiзацiйно-управлiнська дiяльнiсть у сферi фiзичної культури і спорту

Визначення термiну «органiзацiйно-управлiнська дiяльнiсть», її структура та змiст. Управлiнське рiшення (класифiкацiя, методи та етапи прийняття). Методи управлiння та стилi керiвництва. Комунiкацiя i комунiкабельнiсть. Органiзацiя процесу комукацiї. Самоменеджмент та управлiння дiловою кар’єрою.
Тема 9. Менеджмент у системi мiжнародного спортивного руху

Сучаснi тенденцiї розвитку мiжнародного спортивного руху, його нормативно-правовi та органiзацiйнi засади. Цiльова спрямованiсть та особливостi управлiння видами спортивної дiяльностi («Спорт для всiх», аматорський спорт, професiйний спорт) у зарубiжних країнах. Органiзацiйнi засади мiжнародного спортивного руху. Структура системи мiжнародного спортивного руху. Сучаснi моделi менеджменту у зарубiжних країнах та їх особливостi. Мiжнародне спiвробiтництво у сфери фiзичної культури i спорту.

розділ 2. економічна теорія
Тема 1. Економічна теорія: предмет і методи пізнання

Предмет економічної теорії, етапи її становлення і розвитку. Функції економічної теорії та структура. Методи пізнання економічних процесів. Економічні категорії і закони. Етапи становлення і розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії. Макроекономіка і мікроекономіка.
Тема 2. Суспільне виробництво та його результати

Суспільне виробництво та його структура, історичні форми. Основні фактори виробництва, їх взаємодія та розвиток. Закони зростання витрат і закон спадної віддачі. Соціальна і економічна ефективність.
Тема 3. Економічні відносини власності

Місце власності в економічній системі. Еволюція форм власності і тенденції їх розвитку в Україні. Процеси приватизації в Україні
Тема 4. Гроші та грошовий обіг

Суть грошей, їх історична еволюція. Функції грошей. Грошовий обіг і його закони.
Тема 5. Інфляція: її суть та види

Суть та причини інфляції. Типи інфляції. Методи регулювання інфляціїТема 6. Ринок та ринковий механізм

Суть ринку та функціонування ринкового механізму. Інфраструктура ринку та недоліки дії ринкового механізму. Види ринку. Закон попиту і пропозиції
Тема 7. Конкуренція і монополія

Конкуренція та її функції. Основні види конкуренції. Причини виникнення та форми монополій. Монополістична конкуренція та наслідки монополізації економіки.
Тема 8. Капітал. Витрати виробництва, ціна і прибуток

Соціально-економічний зміст поняття «капітал». Постійний і змінний капітал. Виробничі фонди підприємства, витрати виробництва, собівартість. Амортизація. Ціна і прибуток. Ціна і прибуток.
Тема 9. Фінансово-кредитна система України

Фінанси і фінансова система. Державний бюджет, його структура та проблеми збалансування. Податки і податкова система. Кредит, його роль в розвитку макроекономічних процесів. Проблеми стабільності грошового обігу.
Тема 10. Доходи населення та його соціальний захист

Доходи: їх суть, джерела, розподіл і роль. Суть, форми і система заробітної плати. Мотивація праці і захист працюючих.

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

10 – 12 б. (відмінно) – виставляється у тому випадку, коли абітурієнт правильно і повністю виявив всебічні глибокі знання предмета, продемонстрував вміння аналізувати програмний матеріал і застосовувати його у конкретних ситуаціях, викладати матеріал грамотно, логічно, послідовно. Також абітурієнт знає терміни дисципліни, конкретні факти, методи, основні поняття, правила і принципи; інтерпретує словесний матеріал; слідує логіці викладеного матеріалу.

7 – 9 б. (добре) – виставляється у тому випадку, коли абітурієнт в основному правильно відповів на питання білету, виконав поставлені завдання, продемонстрував добрі знання предмета, показав здатність аналізувати програмний матеріал, вміння грамотно і логічно його викладати, але припустився поодиноких несуттєвих помилок.

4 – 6 б. (задовільно) – виявляється у тому випадку, коли абітурієнт в цілому продемонстрував знання окремих розділів психології, але не вміє аналізувати і творчо інтерпретувати засвоєний програмний матеріал, припустився окремих несуттєвих помилок.1 – 3 б. (незадовільно) – виявляється у тому випадку, коли абітурієнт припустився грубих помилок, продемонстрував незнання програмного матеріалу, не вирішив поставлені завдання.
література


 1. Базилевич В. Д., Попов В. М., Базилевич К. С., Гражевська Н. І. Економічна теорія. Політекономія: підручник / Віктор Дмитрович Базилевич (ред.) – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

 2. Гасюк I.Л. Державне управлiння фiзичною культурою та спортом, стан

 3. та перспективи розвитку: монографiя / I.Л.Гасюк: МОНМСУ. Хмельницька гуманiт.педагогiчна академiя. – Хмельницький.: ПП Балюк I.Б., 2011. – 432 с.

 4. Гуменюк В.I., Кончак Ю.С. Менеджмент органiзацiй: Навч.посiбник.-

 5. К.: Знання, 2010. – 398 с.

 6. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки Затверджена постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 листопада 2006 р. № 1594 // http://www. gov.ua.

 7. Державне управлiння i менеджмент: навч.посiб.у таблицях та схемах / Г.С.Одiнцова, Г.I.Мостовий, О.Ю.Амосов та iн., заг.ред. Г.С.Одiнцової.- Харкiв.: ХарРIУАДУ, 2002.- 492 с.

 8. Дмитриченко Лилия Ивановна, Дмитриченко Лилиана Анатольевна, ХимченкоАндрей Николаевич. Экономическая теория (Политическая экономия): учеб. пособие. — Донецк : Каштан, 2009. — 296с

 9. Дутчак М.В. Спорт для всiх у свiтовому контекстi / М.В.Дутчак.- К.: Олiмпiйська лiтература, 2007.- 111 с.

 10. Дутчак М.В. Спорт для всiх в Українi: теорiя та практика / М.В.Дутчак.- К.: Олiмпiйська лiтература, 2009.- 279 с.

 11. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України " 17 листопада 2009 року 1724-VI  // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – № 7. – Ст. 50.

 12. Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управлiння сферою фiзичного виховання i спорту: навч.посiб. / О.М.Жданова, Л.Я.Чеховська.- Дрогобич.: Коло, 2009. – 224 с.

 13. Жолдак В.И. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т.1. Организационные основы: учебник / В.И.Жолдак, В.А.Квартальнов.- М.: Советский спорт, 2001. – 88 с.

 14. Макконнелл К., Брю С.. Экономика, часть 1, 2. - М., “Республика”, 2002. – 675 с.

 15. Мельник А.Ф., Моностирський Г.Л. Мунiципальний менеджмент: Навч.посiбник.- К.: Знання, 2006. – 425 с.

 16. Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності функціонування та розвитку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

 17. Мудрик В.И. Организационно-управленческие основы физической культуры и спорта: Учебн.пособие / В.И.Мудрик, Ю.П.Мичуда, С.А.Заветный.- Харьков.: Изд.ХНАДУ, 2008.- 408 с.

 18. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К., 2004. – 16 с.

 19. Олiйник М.О., Скрипнiк А.П. Правовi основи органiзацiї та управлiння фiзичною культурою, спортом i туризмом в Українi: Навч.посiбник.- Харкiв.: ХаДIФК, 2000.- 292 с.

 20. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента.- М.: Советский спорт, 2004.- 416 с.

 21. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учеб.пособие / И.И.Переверзин.- 3-е изд., перераб.и доп.- М.: Физкультура и спорт, 2006.- 464 с.

 22. Рассел Хойя, Аарон С.Т.Смит, Мэтью Николсон. Спортивный менеджмент. Принципы и применение. – М.: Советский спорт, 2013. – 352 с.

 23. Самуельсон П. Економіка. Львів “Світ”, 2002. – 697с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка