Пояснювальна записка Вступ Здоров я це вершина, яку кожен повинен здолати самСторінка1/7
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-5812 від 05.10.2005)

Пояснювальна записка

Вступ

Здоров я — це вершина, яку кожен повинен здолати сам.Цілі й завдання фізичного виховання учнів витікають з основ­них положень цільової комплексної програми, затвердженої Указом Президента України «Фізичне виховання — здоров'я нації».

Мета в роботі з учнями, за станом здоров'я віднесених до спе­ціальних медичних груп:

— добитися індивідуально-стійкого поліпшення самопочуття;

— спланувати і реалізувати шляхи виходу з хвороби тимчасового або довготривалого характеру;

—, використати та поліпшити потенційні можливості учнів для повноцінного входження в доросле життя.

Програма фізичного виховання учнів, за станом здоров'я віднесе­них до спеціальної медичної групи, базується на вимогах нині діючої програми з фізичної культури, впровадженої" наказом Міністерства освіти і науки України (№ 211 від 31.12.1992 р.) з урахуванням Стану здоров'я, стадією та динамікою патогенезу захворювання. Такий під­хід передбачає умови, за яких при стійкому покращанню самопочут­тя послідовно переходити до підготовчої, а згодом, за станом здоров'я, До основної медичної групи. При довготривалих дисфункціях внут­рішніх органів це дає змогу учням спеціальної медичної групи знайо­митися з основами отримання рухових умінь і формувати відповідні

навики для оволодіння професією в майбутньому.

Основні завдання, які повинні реалізовуватися в роботі спеціальної медичної групи:

1 Підвищення фізичної й інтелектуальної працездатності.

2 Зміцнення здоров'я та корекція фізичного розвитку.

3 Знайомство з методами усунення можливих функціональних змін в організмі під впливом довготривалої хвороби (форму­вання постави, загартування, самомасажу, різновидів дихання тощо

4. Засвоєння основних життєво важливих рухових умінь, передбачених програмою з фізичної культури.

5. Формування знань у сфері особистої гігієни та здорового способу життя.

6. Виховання толерантності й культури поведінки.

Особливості організації навчально-виховного процесу

Лікарняний контроль — невід'ємна частина медичного обслуговування і фізичного виховання учнів. Методичне керівний,; шкільних і підліткових лікарів у питаннях контролю за ста; здоров'я учнів, які займаються фізичною культурою і спортом, виконують регіональні кабінети лікарняного контролю.

Відповідно до положення № 211 від 31 грудня 1992 р. «Про кращання лікарняно-фізкультурної служби» Міністерства охороні здоров'я України проводяться медичні обстеження школярів.

За результатами поглибленого медичного огляду шкільним лікарем на початку кожного навчального року складаються списки медичних груп, які потім узгоджуються з лікарями відповідних профільних спрямувань (ревматологом, ортопедом, хірургом, окулістом, лікарем лікувальної фізичної культури тощо).

У подальшому учні спецмедгрупи підлягають поглибленому о» стеженню один раз у чотири місяці та в кінці навчального року. Під час обстежень за показниками стану здоров'я можливе переведення учнів до підготовчої групи. Списки учнів, які за станом здоров'я від­носяться до спеціальної медичної групи, затверджуються директором школи з вказівкою діагнозу захворювання і можливим терміном перебування в ній, також затверджується розклад занять груп і прізвище керівника, який має відповідну фахову підготовку.

Група складається з 10—15 учнів. На тиждень проводиться менше за 2 заняття у позакласний час по 45 хвилин. При несприятливих кліматичних умовах (при температурі до -10 С) тривалі уроку скорочується до ЗО хвилин, щоб запобігти переохолодженні

Формування групи здійснюється по показниках функціональних проб серцево-судинної системи, по впливу хвороби на органі дитини і результатом реакції на фізичні вправи незалежно Й діагнозу з урахуванням віку. Можливе і міжшкільне, з декілька| шкіл, об'єднання учнів у спецмедгрупу. Ця інформація доводиться: до батьків учнів із метою покращання загального стану здоров’я Учні спецмедгрупи повинні обов'язково займатися на загальних уроках фізичної культури у відповідному спортивному одязі н взутті. Вони беруть участь у підготовчій і заключних частинах уроків,а при стійкому покращанні стану здоров'я виконують елементи рухів основної частини зі значним зниженням фізичних навантажень, без затримки дихання, виключаючи стрибки, струси,психоемоційне перенавантаження (з можливим виключенням елементів змагань, естафет та ін.).

У програмі спецмедгрупи передбачені обмеження виконання фі­зичних вправ на силу, швидкість, витривалість, виконання елемен­тів акробатики.

Знижені адаптаційно-захисні можливості організму учнів спец­медгрупи потребують тимчасового виключення деяких фізичних вправ по медичних показаннях, але з обов'язковим включенням їх у подальше вивчення при суворому дотриманні дозування. Фізичні вправи прикладного і професійного спрямування не виключаються, а обов'язково проводяться з урахуванням пристосування організму дитини до подібних навантажень.

Лазіння по канату дозволяється тільки як підготовча вправа з використанням похилої площини.

Учні повинні бути обізнані з елементами контролю за станом власного здоров'я за показниками пульсу і дихання.

Особливості проведення уроку спецмедгрупи

Підготовча частина. Розпочинається перевіркою показників пульсу і дихання. Потім вивчаються або повторюються різновиди дихання: грудного, черевного та змішаного (повного) та комплекси вправ оздоровчої спрямованості.

Виконання стройових вправ чергується з дихальними вправа­ми, які поступово поєднуються із загальнорозвивальними. Вправи виконуються в повільному темпі в дозуванні до 10—12 разів. Вико­ристовуються вправи ритмопластики, танцювальних рухів, вправи на поставу і розслаблення. Необхідно використовувати метод варіа­тивних (змінюючих) навантажень. При необхідності вибірково пе­ревіряється виконання домашнього завдання.

II. Основна частина. Повторюються раніше вивчені рухи й учні знайомляться з більш складними фізичними вправами, передбаче­ними програмою. Навантаження обов'язково чергується з вправами на дихання та розслаблення.

III. Заключна частина. Вправи на розслаблення проводяться повільному темпі. Необхідно добитися відносного відновлення ро­боти серцево-судинної і дихальної систем. Перевіряється пульсовий Показник. Після загального підсумку уроку задається домашнє за­рання з його показом і дозуванням. Теоретичні знання повідомляються учням на кожному згідно з навчальним матеріалом, а також відповідно до вимог техніки безпеки під час проведення заняття.

Орієнтовно-структурна організація занять учнів спецмедгрупи

1. Практичне виконання методик по корегуванню захворювань (виконання комплексів оздоровчої спрямованості) — до 13 хв

2. Комплекси дихальних вправ — до 10 хв.

3. Навчальний матеріал за темою уроку — 15 хв.

4. Вправи для зняття психологічних і фізичних навантажень 7 хв.

Фізичне виховання учнів спецмедгрупи включає

1. Обов'язкове навчання з обмеженими навантаженнями на уроках фізичної культури.

2. Навчання за окремою програмою в спеціальній групі.

3. Зважений і узгоджений з лікарем, учителем і батьками режим дня.

4. Участь у заходах фізкультурно-оздоровчої спрямованої в режимі школи (фізкультхвилини на уроках, участь у рухливих перервах, участь у позакласній роботі з фізичної культури (свята, екскурсії) за винятком участі в спортивних змаганнях.

5. Використовування природних та оздоровчих факторів (загартування, катання на ковзанах, лижах, плавання (без переохолодження)).

6. Володіння елементами самоконтролю за самопочуттям по пульсу, диханню та суб'єктивним під час самостійних занять і ведення щоденників самопочуття.Адміністрації навчального закладу потрібно чітко планувати

1) Форми роз'яснювальної роботи з батьками й учнями для усунення морально-психологічного бар'єру, який є одним із найвпливовіших факторів зниження потенційних можливостей учнів цієї категорії.

2) Покращання матеріального забезпечення роботи груп.

3) Прийоми дійового впливу педагогічних колективів на поліпшення фізичного розвитку і стану здоров'я учнів.Критерії оцінювання досягнень учнів, за станом здоров'я віднесених до спеціальної медичної групи

Оцінки виставляються за:

1. Теоретичні знання:

- загальної спрямованості відповідно до вимог навчальних про­грам;

- лікувально-оздоровчої спрямованості.

2. Практичні навички прийомів самоконтролю.

3. Техніку виконання загально навчального матеріалу (за спри­ятливих для учнів умов у відповідності до лікарняних показань).

рівні навчальних досягнень вказані в програмовому матеріалі.

I рівень — початковий (учень має загальні уявлення про значен­ня лікувально-оздоровчих заходів і комплексів)

II рівень — середній (учень виконує дві вимоги)

III рівень — достатній (учень виконує три вимоги і володіє на­вичками самостійних занять)

IV рівень — високий (учень виконує три вимоги і творчо во­лодіє навичками самостійних і колективних занять). У межах рівня виставляється вищий бал.

Учні спеціальної медичної групи оцінюються за знання теоре­тичного компонента, виконання домашніх вправ, техніку виконан­ня вправ з кожного розділу програми протягом навчального року (учні пертого класу не оцінюються).

Оцінки виставляються в журнал спецмедгрупи і переносяться до класного журналу як оцінки за тематичні атестації, семестри і річна.

І ступінь

Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами для учнів

1—4 класівПрограмний навчальний матеріал

Клас

п/п

1

2

3

4

1

Знання теоретичного компонента спецмедгрупи

На всіх заняттях

2

Легка атлетика

18

18

18

18

3

Гімнастика

20

16

16

16

4

Елементи спортивних ігор (баскет­бол, гандбол,волейбол, обмежено футбол, інші на вибір)

10

14

11

12

5

Лижна (ковзанярська) підготовка, розваги

4

4

5

5

6

Рухливі та народні ігри

10

10

10

9

7

Плавання

8

8

10

10№ п/п

Програмний навчальний матеріал

Клас

1

2

3

4

8

Практичне виконання методик по корегуванню основного захворю­вання. Комплекси вправ оздоровчої спрямованості

Дихальні вправи

Лікувально-корегуючі вправи

(зняття психологічних і психічних навантажень)На кожному занятті до

12—15 хвилин


На кожному занятті до10 хвилин

На кожному занятті до 5 хвилинРазом

70

70

70

70Примітка.

1. Плавання, при дотриманні температурного режиму та лікарняних показань, додається за рахунок годин іншого програмно^ матеріалу. При відсутності умов години віддаються на інші теми. |

2. Сітка розподілу навчальних годин може змінюватися відповідно до умов матеріально-технічного забезпечення, лікарські показань, відповідності фахової підготовки керівника спецмедгрупи при дотриманні сприятливих реабілітаційних умов для учні"

1 КЛАС

Кількість годин на рік — 70.

Кількість годин на тиждень — 2.

Зміст навчального матеріалу з врахуванням показань стану здоров'я учнів

Державні вимоги

до підготовки учнів

спеціальної медичної

групи


1.Теоретичні знання:

— Знання правил техніки безпеки під час за­нять у спортивному залі, на майданчику, під час занять на лижах та плавання.

— Значення занять у спецмедгрупи для поліп­шення стану здоров'я.

— Загальні відомості про шкідливі звички та їх згубний вплив на організм людини.

Режим дня учнів як складова підтримки висо­кого рівня здоров'я і навчання.


Учні повинні володіти повною мірою теоре­тичним компонентом

2. Гімнастика — 20 годин

Організуючі вправи:

— Шикування в одну шеренгу, у колону по одному, коло.

— Виконання команд «Праворуч!», «Ліворуч!», «На місці — кроком руш!», «Кроком руш!», Група — стій!».

— Рівняння в шерензі й колоні. Виконання Команд «Рівняйся!», «Струнко!», «Вільно!».

— Змикання і розмикання приставним кроком. Вправи без предметів:

—• Основна стійка, Вузька та широка стійка

ноги нарізно. ~~ Положення рук: уперед, у сторони, на пояс,

за голову, перед грудьми, до плечей. ~~ Рухи руками в основних напрямках. —' Нахили і повороти тулуба. ~~ Піднімання на носках, перекати з п'яток на

носки. ~~ Рухи головою. Вправи в напівприсіді, у присіді. Вправи у вихідному положенні лежачи на животі й на спині. Виконання вправ, вивчених на уроках і на заняттях спецмедгрупи

Дихальні вправи:

Вдих через ніс — видихання через рот

Вдих і видих через ніс

Грудний та черевний тип дихання (у положенні стоячи, руки на поясі) Змішаний тип дихання в положенні стоячи та лежачи Дихання при рухах руками в сторони, вгору, вперед, назад Дихання при напівприсідах і повних присіданнях Дихання під час ходьби (кількість кроків3—4; 4—4; 2—2; 2—3; видих подовжений, ніж вдих)

Вправи на розслаблення:

а) у положенні лежачи; б) положенні сидячи. Вправи з малим м'ячем Підкидання та ловіння м'яча.: Удари і ловіння м'яча після відскоку від підлоги, стіни з використанням додаткових рухів: хлопків, присідання, вставання та інше. Перекидання м'яча один одному на відстані 3—4 м. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. (Додатки № 2—3) Лазіння та акробатика: упор стоячи на колінах та лазіння по гімнастичній маті, лаві; упор присівши, упор лежачи; групування, перекат у групуванні вправо та вліво;

- лазіння по гімнастичній стінці різноймен­ним хватом;

- стійка на лопатках зігнувши ноги, рівновага (гімнастична лава):

- ходьба по лаві з підніманням стегна, при­ставним кроком вправо і вліво;

__ стійки з різними рухами руками;

— перенесення легких предметів;

— з напівприсіду — зіскок вигнувшись. Танцювальні вправи:

На підлозі, а згодом з ускладненням виконання (по розмітці 4—5 см) галоп, приставні кроки, елементи українських народних танців.

3. Легка атлетика — 18 годин

Вимоги до учнів:

1. Вміти метати малий м'яч із місця в горизон­тальну і вертикальну ціль.

2. Вміти узгоджувати ходьбу з диханням. Вміти виконувати м'яке приземлення в стрибках.4. Переміщення на лижах — 4 години

— Бесіда на тему «Одяг та взуття для самостій­них занять на лижах, ковзанах».

— Техніка безпеки під час самостійного катан­ня на лижах, ковзанах.

Практичне ознайомлення з кріпленням лиж та переміщенням один за одним по лижні. ~~ Практичні поради для оволодіння технікою пересування на ковзанах та лижах під на­глядом батьків.5. Плавання — 8 годин

~- Імітація рухів плавця; рухи руками і ногами. ~~ Підготовчі плавальні вправи: пересування по басейну, «поплавок», «медуза», «торпеда».б- Елементи спортивних ігор —10 годин

Стійка гравця в різних іграх: зупинки, пересування гравців зі зміною напрямку руху.

— Поняття про передачу.

— Ловіння і передача м'яча, кидки, удари, по­дачі, зупинки м'яча.

— Позиції для нападу і захисту. Футбол: передачі м'яча внутрішнього сторо­ною стопи, зупинка м'яча підошвою, удари по воротах.

7. Рухливі та народні ігри, естафети — 10 годин

«Вправи з великим м'ячем», «Вправи з малим м'ячем», «Кіт і мишка», «Виклик номерів», «День і ніч», «Ворони», «Влучно в ціль», «Най­простіші ігри — естафети».

8. Практичне виконання методик по коре­гуванню патогенезу захворювання. Ком­плекси вправ оздоровчої спрямованості. Дихальні вправи. Лікувально-корегуючі вправи (зняття психологічних і психічних навантажень).

9. Орієнтовні домашні завдання з індивідуальним дозуванням

Виконувати стройові (організуючі) вправи.

Виконувати дихальні вправи, індивідуальні завдання. (Додаток № 10)

Виконувати комплекси вправ ранкової гімнастики.

Виконувати спеціальні вправи для формування правильної постави і профілактики плоскостопості (індивідуальні завдання]

(Додатки № 3, 8)

Ходьба з вірною поставою.

Стрибки на місці з м'яким приземленням.

Метання малого м'яча з місця відповідно до програмних вимог

Виконувати вправи в рівновазі (на вузькій смузі по підлозі).

Катання на лижах з батьками (до 30—40 хв.).


Вимоги до учнів:

1. Знати й уміти виконали комплекс вправ ранкової гім­настики, вивчених на уроках.

2. Уміти рахувати

частоту пульсу і дихання за 1 хв. (Додаток № 6) Виконати 3—4 вправи на формування поста­ви. (Додаток № 10)

Учні повинні уміти приводити у відносно спокійний стан серцево-судинну та дихальну.

Учні повинні мати уяву про техніку ви­конання вправ у рів­новазі та акробатиці

Вміти технічно вірно метати малий м'яч з місця та із-за голови

Учні повинні вміти переміщатися на ков­занах або лижах під наглядом батьків

Знати та уміти ви­конати підготовчі плавальні вправи

Учні повинні мати уявлення про перебіг '. спортивних ігор,

з якими ознайомилися на заняттях

Вимоги до учнів:

Вивчити правила трьох рухливих ігор та навчитися грати. Під час ігри з бігом і стрибками обмежується до 5 хв. Емоційний фон не повніші бути занадто високим

Покращити самопочуття учнів, підвищити рівень працездатності, домагатися зниження захворюваності й по можливості перейти в підготовчу медичну групу


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка