Пояснювальна записка Вступ, мета та завдання профільного навчання з української мовиСторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Соціокультурна змістова лінія


Зміст навчального матеріалу


Навчальні досягнення учня


Українська мовна особистість

і Україна

Українська мова – мова професійної орієнтації.

Слово як носій добра, істини й краси.

Риторика "Слово о полку Ігоревім". Риторичний ідеал Ф.Прокоповича. Учення Григорія Сковороди про "сродну працю" й розвиток сучасної особистості людини.

Сучасний риторичний ідеал.

Мовний портрет як самооцінка власного майбутнього.

Українська мовоментальність. Мовосимволи української державності.

Роль громадянина у відродженні і зміцненні української державності.


Українська мова і національна історія, духовна культура

Етнічна культура українського народу, відображена в народних традиціях і звичаях, в усній народній творчості.

Мовні знаки – концепти української національної культури.

Роль художньої літератури, мистецтва у збагаченні й гармонізації внутрішнього світу.Лінгвокультурні особливості регіонів України

Етнічні регіони України – етнічна біографія українського народу. Волинь, Полісся, Північ, Південь, Схід, Захід, Середня Наддніпрянщина, Таврія Поділля, Слобожан-щина, Карпати, Буковина.

Мова, родинні і календарні обряди, ремесла жителів різних регіонів України.

Українська мова і світ

Українська мова і культура в сучасному світі. Українська мова і міжкультурна комунікація.

Українська мова в "діалозі культур". Особливості української мови в зіставленні з іншими. Збереження національного в період глобалізації.
Українська мова серед інших слов'янських і неслов'янських мов

Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Взаємозбагачення мов як результат взаємодії національних культур.

Спільні традиції слов'ян та їх мовне вираження. Етнічна близькість слов’янських народів. Традиції, звичаї, обряди мешканців, що живуть поряд з українцями. Традиції інших етносів.
Українська мова

в Інтернет-джерелах

Філологічні, лінгвістичні Інтернет-сайти, українські мультимедійні CD-навчальні видання. Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Український лінгвістичний портал.

Електронні бібліотеки. Електронні словники, довідники.

Web-сайти шкіл. Web-форуми, телеконференції. Робота з Web-сторінками мовознавців.

Укладання власної електронної бібліотекиУчень (учениця):

аналізує праці вчених-риторів, готує доповіді, повідомлення про риторичні особливості слова;

складає проект власного майбутнього, подає бачення свого місця в майбутньому України, описує пошук перспективних шляхів розвитку Української держави;

усвідомлює значення української мови як одного з головних чинників її самовиявлення і світосприйняття;

спроможний критично оцінювати свої дії і вчинки, самобутньо мислить;

визначає поняття української ментальності, характеризує її ознаки;

обґрунтовує зв’язки ментальності української людини з іншими соціокультурними чинниками (родина, народ, нація, Батьківщина, держава); створює тексти з мовосимволами української державності;

готує виступ до конференції, диспуту, з проблем мовної культури, функціонування української мови в різних сферах суспільного життя;

виконує пошукову роботу з текстами фольклору та художньої літератури для характеристики мовного вираження народної моралі в українців;

на основі проведеного опитування аналізує особливості мови жителів міста і села, виступає з повідомленнями про мову засобів масової інформації, мову реклами;

на основі текстів історії, фольклору та художньої літератури здійснює історико-культурологічні коментарі до концептів української культури;

виступає з презентацією, укладає мовні, літературно-краєзнавчі альбоми етнографічних районів України;

поглиблює знання про історію, культуру свого регіону, відомості з історичної ономастики, топоніміки й мікротопоніміки.

самостійно опановує художню літературу, різні види мистецтв з метою збагаченні й гармонізації внутрішнього світу; проводить дослідження, що стосуються вивчення українського фольклору і письменства у світі;добирає бібліографічний опис книг з актуальних філологічних проблем;

бере участь у роботі з етнографічними колекціями; готує екскурсії, віртуальні подорожі, виставки з лінгвокраєзнавства;

сприймає, аналізує, оцiнює прочитані, вивчені чи почуті соціокультурні відомості про Україну й світ, використовує їх для досягнення певної пізнавальної, експресивної, комунікативної чи іншої мети;

усвідомлює національно-культурні відмінності між народами й етносами;

глибше пізнає культуру українського народу в діалозі інших культур;розширює уявлення про національну специфіку мовної картини світу, функції мови, взаємозв’язок мови і культури;

виявляє особливості української мови на фоні інших у міжкультурній комунікації;

уміє вилучати соціокультурну інформацію з різних джерел, опановує різні способи збору, узагальнення, систематизування лінгвокультурної інформації;

уміє працювати з довідковими матеріалами, центрами української культури;здійснює етнолiнгвiстичнi розвiдки у словниках української мови; виконує самостійну пошукову роботу з етнолінгвокультури рідного краю;

готує тематичні екскурсії, зустрічі, олімпіади, вікторини, ігри, конкурси; укладає тематичний словник-тезаурус;

опановує сучасні телекомунікаційні технології з професійно-орієнтованою, філологічною метою;

володіє сучасними методами пошуку, обробки, інтерпретації відповідної інформації;

користується філологічними, лінгвістичними Інтернет-сайтами, електронними словниками, довідниками; бере участь у Web- форумах, працює з Web-сторінками мовознавців;

бере участь в Інтернет-конференціях;

укладає власну електронну бібліотеку.

Тематика текстів

Національно-мовне виховання особистості в сучасних соціокультурних умовах.

Мовосимволи української державності.

Мовний портрет як самооцінка власного майбутнього.

Мовлене слово –кодекс поведінки.

Українська мова і українська діаспора: реальність, проблеми, перспективи.
Тематика висловлювань учнів

Висловлювання з власного досвіду, з родинного, шкільного, літературного, мистецько-культурного, суспільно-громадянського життя.
Список рекомендованої літератури
Концепції, програми, методичні рекомендації

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджений Каб. Мін. України 14.01.2004 // Освіта України. - 2004.- №5. - С. 1-13.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / За ред. С.Ю. Ніколаєва.-К.: Ленвіт, 2003.-273 с.

Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітчина А. Концепція навчання української мови в системі профільної освіти //Українська мова і література в гімназіях, колегіумах, ліцеях.- 2006.-№ 9-10.-С.76-84.Монографії, навчальні посібники

Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю: монографія.-Луганськ: Альма-матер, 2004.-362с.

Данилюк Н. О. Поетичне слово в українській народній пісні: моногр. /Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. — 511 с.

Дзюбишина-Мельник Н. Я., Дужик Н. С., Єрмоленко С. Я., Ленець К. В., Пустовіт Л. О. Культура мови на щодень / НАН України; Інститут української мови / С.Я. Єрмоленко (ред.). — К. : Довіра, 2000. — 170с.

Домінанти духовного світу українців: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. М. Горболіс (упоряд.). — Суми : Університетська книга, 2010. — 300с.

Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови).- К. : Довіра, 1999. — 431с.

Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд / НДІ українознавства. — К. : НДІУ, 2007. — 444с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація.-Дрогобич: Вид. центр ”Відродження”, 1994.-218с.

Караванський С. Секрети української мови. Науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та занедбаної української лексики.-К.: УКСП "Кобза", 1994.-152с.

Караман С.О., Мацько Л.І., Караман О. В. Українська мова: Як писати переказ: Навч.-метод. посібник. — К. : Магістр-S, 1998. — 224с.

Коваль А.П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові.- К.: Либідь, 2001.-312с.

Кравець Л.В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посібник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / Л.І.Мацько (ред.). — К. : Вища школа, 2004. — 200с.

Литвин І.В., Литвин С.І. Сучасна українська мова в схемах і таблицях: Навч. посібник. - 2.вид. - К. : А.С.К., 2005. - 95с.

Мацько Л.І. Українська мова в освітньому просторі: навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; АПН України; Інститут української філології. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. — 607с.

Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. — К. : Академія, 2007. — 360с.

Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.- К. : Вища школа, 2003. - 311с.

Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навч. посіб.. - Донецьк : БАО, 2003. - 480с.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Л.І.Мацько (ред.). - К. : Вища школа, 2003. - 462с.

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: [навч. посіб.] / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2009. — 212с.

Миронюк О. М. Історія українського мовного етикету. Звертання / НАН України; Інститут української мови. - К.: Логос, 2006. - 168с.

Нечуй-Левицький I. Свiтогляд українського народу. Екскiз української мiфологiї. - К., 1992.-186с.

Пєхота О.М., Старева А.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя. – Монографія. –Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2005.-272с.

Потапенко О.І. Цікаве мовознавство.-Біла церква, 1996.-204с.

Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посіб. — К. : Академія, 2010. — 215 с.

Семеног О.М. Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю). Навч. посіб.- К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с.

Сікорська З. С., Глуховцева К. Д., Горошкіна О. М., Лук'янченко О. Г., Нікітіна А. В. Навчально- дослідна робота з української мови (10-11 класи): Посібник для шк. (кл.) з поглибленим вивч. укр. мови. - Луганськ, 1996. -74с.

Сікорська З.С., Шевцова В.О., Горошкіна О.М. Практикум з української мови: Система навчальних вправ і завдань для класів з поглибленим вивченням української мови (10-11 клас). — Луганськ : Знання, 2000. — 284с.

Содомора А. Наодинці зі словом .-Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського держуніверситету, 1999.-475с.

Українська мова: Збірник текстів для переказів із творчими завданнями / Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, М.Г.Парфьонов, Л.І.Піскорська.- 2-ге вид. переробл. і доповн. –К.: Форум, 2003.-224с.

Українська мова. 11 клас: тексти переказів із творч. завданнями для держ. підсумк. атестації / Л. І. Мацько (кер.проекту). — К. : Генеза, 2008. — 127с.

Українська мова. Тести. 5-12 класи: Посібник /За ред. Н.В.Гуйванюк.- К.: Вид. центр "Академія", 2006.-376с.

Українські приказки, прислівя і таке інше //Збірник О.В. Марковича та інших. Уклав М. Номис / Упоряд., примітки та вступна стаття М.П.Пазяка.- К.: Либідь.- 1993.- 768 с.Словники

Бибик С.П. та ін. Словник епітетів української мови /За ред. Л.О.Пустовіт.-К.: Довіра, 1998.-431с.

Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словник - довідник. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Франка, 2005.- 88с.

Бобух Н.М. Словник антонімів поетичної мови: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський міжнародний ун-т. . К. : ВПЦ КиМУ, 2004. . 298с.

Бурячок А. А. Словник синонімів української мови: У 2 т. / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні / А.А. Бурячок (ред.) . К. : Наукова думка, 1999.

Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови. . К. : Наукова думка, 2002. . 460с.

Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / В.Т.Бусел (авт., кер. проекту та головн. ред.), В.Т. Бусел (уклад.). - К. ; Ірпінь : Перун, 2004. - 887с.

Вусик О.С.Словник українських синонімів /А.М.Поповський (ред.). - Д. : Січ, 2000. - 424с.

Головащук С.І. Орфографічний словник: 5- 11 класи.- 9. вид. - К. : Освіта, 1996. - 208с

Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник.-К.: Вища школа, 1995.-319с.

Данильцова У.Д. Українська мова на кожен день: Довідник: Для учнів та їх батьків. - К. : Видавництво А.С.К., 2004. - 224с.

Демська О. М., Кульчицький І. М Словник омонімів української мови / Міжнародний фонд "Відродження". - Львів : Фенікс, 1996. - 223с.

Етимологічний словник української мови: У 7-т. /АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ред. кол. О.С.Мельничук (гол.ред.), І.К.Білодід, В.Т.Коломієць, О.Б.Ткаченко.-Т.1-5.- К.: Наук. думка, 1982-2006.

Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С.Я.Єрмоленко (ред.). — К. : Либідь, 2001. — 224с.

Жайворонок В.В. Велика чи мала літера?: Словник-довідник:Близько 10000 номінацій / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — 2.вид., стер. — К. : Наукова думка, 2005. — 204с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К. : Довіра, 2006. — 703с.

Івченко А.О. Орфографічний словник української мови: Понад 40000 слів. - Х. : Фоліо, 2006. — 765с.

Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. - 3. вид., доп., випр. - К. : Довіра, 2006. - 349с.

Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 слів. - К. : Криниця, 1999. - 524с.

Кожуховська Л.П. Шкільний фразеологічний словник української мови.-К., 1996.-78с.

Кочерган М.П. Словник російсько- українських міжмовних омонімів. — К. : Академія, 1997. - 400с.

Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник.-К.: Наук. думка, 1996.-196 с.

Загнітко А.П., Вінтонів М.О., Данилюк І.Г. Найновіший російсько-український українсько-російський словник: 100 000 / А. П. Загнітко, М. О. Вінтонів, І. Г. Данилюк. — Донецьк : БАО, 2010. — 1215 с.

Новий орфографічний словник української мови: Граматика в таблицях : 50000 слів / О.А. Аматуні (голова ред. - худож. ради). - К. : Аконіт, 2005. - 414с.

Орфографічний словник для учнів середньої школи: Близько 15000 слів / Л.А.Лисиченко (уклад.), М.Ф.Гетьманец (уклад.). - Х. : Каравела, 1997. - 224с.

Орфографічний словник української мови для школяра. А-Я: Близько 50 000 слів / Н.О.Кошманенко (уклад.). - К. : А.С.К., 2003. - 560с.

Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / М.М. Пещак (уклад.) - К. : Довіра, 2001.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології.-К., 1993.-214 с.

Полюга Левко Михайлович. Словник синонімів української мови. - 2.вид. - К. : Довіра, 2006. - 477с.

Полякова Л.О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями+ короткий правописний коментар: 80000 слів. — Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. — 496с.

Пономарів О.Д. Фонеми г і ґ: Словник і коментар.-К.: Вид центр "Просвіта", 1997.-40с.

Потапенко О.I., Кузьменко В.I. Шкiльний словник з укpаїнознавства.- К.: Укp. письменник, 1995.- 291 с.

Різниченко О. Одноримки: Словник омонімів та схожословів. - О. : Друк, 2001. - 408с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. — Полтава : Довкілля-К, 2006. — 716с.

Словарь української мови /За ред. Б.Грінченка. – Т.1-4.-К.: Довіра-Рідна мова, 1997.

Словник іншомовних слів /Уклад. Л.О.Пустовіт та ін.-К.: Довіра, 2000.-1018с.

Словник символів культури України /За заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, М.К.Дмитренка.-К.:Міленіум, 2002.-260с.

Словник синонімів української мови: В 2 т. /А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін.-К.:Наук.думка, 2001.

Словник української мови. В 11 томах. – К.: Наукова думка, 1971- 1978.

Струганець Л. Культура мови. Словник термінів.-Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.-2000.-87 с.

Україна в словах. Мовокраїнознавчий словник-довідник /Упор. і кер. Н.Данилевська. - К.: Вид-во "Просвіта", 2004.- 704 с.

Фразеологічний словник української мови. У 2 книгах. Друге видання.– К.: Наукова думка. – 1999. – Кн. 1, 2.

Шевчук С.В. Разом, окремо, через дефіс. А-Я: Орфографічний словник: 32000 слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева термінологічна лексика. - К. : А.С.К., 2006. - 416с.

Широков В. А., Шевченко І. В., Рабулець О. Г., Костишин М., Пещак М. М. Словники України - інтегрована лексикографічна система. Електронний ресурс / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. - К., 2001. - 1 електрон. опт. диск (CDR)

Юрченко О.С., Iвченко А.О. Словник стiйких народних порiвнянь.-Харкiв: Основа, 1993. - 176 с.

Янко М. Топонімічний словник України.- К., 1998.- 257с.


Статті

Бабенко О. Плекаймо мовну особистість // Дивослово. – 2004. - №4. – С.56-60.

Богдан С. Мовлення українських дітей і всесвіт рідного слова //Дивослово.-1996.-№4.-С.18-24.

Бондаренко Н. Курс української мови як державної крiзь призму українознавства //Дивослово.-1998.-N2.-С.24-26.

Вільчинський Ю. Філософія мови і мова культури //Український освітній журнал.- 1995.-№1.- С.66-70.

Глуховцева К.Д. Етнографічні дослідження Східної Слобожанщини як джерело для вивчення місцевих говірок //Проблеми філології: 3б. наук. праць, присв. 70-річчю інституту. - Луганськ, 1993. - С. 96-106.

Девдера Г. Орфоепічні норми //Урок української. — 2000. - №5-6.-С. 40-41.

Дорошенко О.А. Робота вчителя-словесника в умовах мiсцевої говірки //Укр. мова і літ. в шк.-1991.-№2.-С.19-23.

Дяченко Л.М. Фольклорна символіка як засіб відображення національного світобачення //Мовознавство.-1997.-№2-3.-С.67-72.

Єрмоленко С. Національна свідомість і виховання української мовної особистості //У зб.: Мовознавство: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів.-Х.:Око, 1996.-С.224-229.

Заболотний О.В. Основи науки про мову. Програма спеціального курсу для 10-12 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів //Диво слово.-2007.-№2.-С.27-34.

Качуровський І. Мова і фоніка //Урок української.-2001.-№6.- С. 24-28.

Ковалів П. Михайло Грушевський про українську мову як важливий чинник етнонаціонального розвитку народу //Народна творчість та етнографія.-2000.-№2-3.-С.43-52.

Коломієць В.Г. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших слов'янських мов //Мовознавство.-1992.-С.4-8.

Кононенко В.І. Національно-мовна картина світу. Зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов) // Мовознавство.-1996.-№6.-С.39-46.

Кремень В.Г. Людиноцентризм як філософія творення українського суспільства// Профільне навчання: Теорія і практика. Зб. наук. праць за матеріалами методологічного семінару АПН України.- К.: Педпреса, 2006.-С.7-14.

Лобур Н.В. Культ землі в українській мові // Дивослово.-1996.-№3.-С.22-23.

Марушак Л. Засоби милозвучності української мови, чергування у-в, і-й //Українська мова та література. - 1999. - № 13. - С. 10-11.

Матвіяс І.Г. Проблема визначення українських наріч // Мовознавство.-2001.-№2.-С.13-17.

Мацейків М. О. Потебня: мова як засіб духовного розвитку та національного самоусвідомлення // Українська мова і література в школі.-1993.-№ 11-С.57-59.

Мацько Л.І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу // Дивослово.- 2006.-№7.-С.2-5.

Мацько Л.І. З якою лексикою вступаємо в ХХІ століття // Урок української.- 2001.-№8.-С.14-18.

Мацько Л.І. Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблем мовної освіти // Вісник Черкаського ун-ту .-Черкаси.-2004.-Вип. 54.-С.10-14.

Мацько Л.І. Українська мова в системі профільного навчання //Профільне навчання: Теорія і практика. Зб. наук. праць за матеріалами методологічного семінару АПН України.- К.: Педпреса, 2006.-С.105-109.

Мацько Л.І. Українська мова: формування національної свідомості // Педагогіка і психологія. -1996. -№1.-С.67-69.

Мацько Л.І. Формування мовної культури //Педагогічна газета.-2002.-№8-9.

Мельничайко В. Аспекти лінгвістичного аналізу художнього тексту // Дивослово.-1999.-№9.-С.11-13.

Мовчун Л. Чому ж наша мова солов'їна? (Фонетика. Милозвучність мови) //Українська мова та література. - 2002. - № 42.-С. 10-12.

Мусієнко В.П. Українська етнографічна лексика: ідентифікація та типологія // Мовознавство.- 2006.-№ 2-3.-С.130-136.

Семеног О.М. Виховання мовної особистості на засадах української етнопедагогіки // У зб.: Актуальні проблеми української етнопедагогіки / За ред. чл.-кор.АПН України, проф.Скульського Р.П.-Івано-Франківськ, 2001.-С.93-98.

Семеног О.М. Етнолінгвістичний підхід у вивченні назв спорідненості і свояцтва // Українська мова і література в школі.-2002.-№5.- С60-64; №6.- С.44-47.

Семеног О.М. Сучасні інформаційні технології у професійній філологічній освіті: проблеми, пошуки, перспективи // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць / Редкол: І.А.Зязюн (голова) та ін. – К., Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. - Вип. 5 .- С. 631 - 638.

Сербенська О. Наше усне мовлення: 300 запитань і відповідей //Дзвін.-2000.-№ 10.-С. 132-139.

Сивачук Н. Збагачення мовленнєвого етикету школярiв засобами паремiографiї // Поч. шк., 1997.- N4.- С.50-51.

Скуратівський Л. Світоглядні засади вивчення словесності // Укр. мова і літ. в шк.- 1998.-№1.-С.6.

Содомора А. Дай, Боже, здоров’я! Мовленнєвий етикет // Урок української. – 2005. - №3-4. – С.28-29.

Стельмахович М.Г. Елементи історизму на уроках української мови// Дивослово. – 1996. - № 7. – С.20-23.

Сухомлинський В.О. Слово рідної мови // Укр. мова і літ.-1989.-№.1-С.3-8.

Томильна Г. Назви одягу в побуті і символіці // Урок української .-2000.-№9.-С.19-21.

Ткаченко В.А. Добрий вечiр тобi, пане Господарю" (звертання пан, панi в українськiй мовi) // Вiдродження.- 1995.-N4.-С.72-73.

Чумак В. Культурно-мовні проблеми сучасного мовознавства в Україні //Дивослово.-2001.-№1.-С.63-64.

Форманова С.В. Поняття “мовної картини світу” в сучасній українській літературній мові // У збірн. “Мова і культура. -К.: Вид Дім Д.Бурого, 2001.- Випуск 3, т.2.-С.182-186.

Мовні ресурси в Інтернет-мережі:
yak-my-hovorymo.wikidot.com/ -

http://velyka-chy-mala-litera.wikidot.com/

http://kultura-movy.wikidot.com/

http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/

http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/

http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/


Оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка