Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістикаСкачати 387.2 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір387.2 Kb.
#745
Пояснювальна записка

У сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика. Як навчальна дисципліна вона є транснаціональною, провідною наукою серед людинознавчих і дитинознавчих наук. Вона займає чільне місце в підготовці фахівців з вищою освітою, майбутні професії яких будуть пов’язані з дорослими і дітьми.

Психолінгвістика – наука відносно молода, але вона міцно завоювала міжнародний науковий простір не тільки своєю міждисциплінарністю, а й новизною підходів, прикладною спрямованістю та результативністю мовленнємисленнєвих досліджень. Звертаючись до процесу породження мовлення, психолінгвістика встановлює, як мовна система й закономірності організації мовлення обумовлюють характер структуризації світу, як образи свідомості вербалізуються за допомогою знаків. Розглядаючи процес сприймання мовлення, психолінгвістика описує не тільки процесуальний аспект сприймання, а й результат розуміння мовлення людиною. Психолінгвістика описує, як спільна діяльність з дорослими дозволяє дитині оволодіти мовною і позамовною картиною світу, сформувати власну мовну свідомість, оволодіти засобами та стратегіями спілкування.

Робота педагога, психолога, вчителя, вихователя не можлива без психолінгвістичних знань. Саме психолінгвістика: 1) озброює їх знаннями про закономірності сприймання і розуміння вербальної інформації (аудіювання і читання), породження усного і писемного мовлення, особливості засвоєння мови як операціонального засобу пізнання, спілкування, діяльнісної і міжособистісної взаємодії; 2) сприяє виформуванню професійних умінь і навичок, фахових компетенцій, пов’язаних із ефективним навчанням, вихованням і розвитком підростаючого покоління; 3) створює умови для становлення суб’єкта мовленнєвої і професійної діяльності, розвитку мовленнєвої особистості студента.Структура курсу побудована на основі аналізу механізмів, які безпосередньо приймають участь у здійсненні мовлення та інших психічних процесів, станів і властивостей особистості, нерозривно поєднаних з мовленням, в оволодінні мовою як орієнтувальною основою мовленнєвої діяльності людини/дитини.

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними положеннями сучасної психолінгвістики та підготовка до здійснення практичної діяльності з урахуванням закономірностей розвитку мовленнємислення дітей, учнів, студентів.

Завдання курсу:

 • дати студентам знання про мовлення людини в його різноманітних аспектах – нейропсихолінгвістичному, діяльнісному, процесуальному, формальному, структуральному, соціальному, комунікативному, особистісному;

 • розвивати професійні компетенції студентів психолінгвістичними, змістовими засобами;

 • формувати фахові уміння й навички організовувати навчальний, виховний і розливальний процеси у ДНЗ, ВНЗ 1-4 рівнів акредитації з урахуванням психолінгвістичних умов, передумов, закономірностей і принципів оволодіння дітьми й студентами мовою і мовленням ,розвитку мовної і мовленнєвої особистості;

 • виховувати суб’єкта мовленнєвої діяльності, мовленнєву особистість студента, здатну до доцільної та ефективної педагогічної комунікації, між особистісної взаємодії, мовну особистість – носія елітарної мовленнєвої культури і мовленнєвотворчості.

Навчальна дисципліна містить 4 змістові модулі: “Методологічні і теоретичні основи психолінгвістики”, “Основи психолінгвістики”, “Психолінгвістика розвитку”, “Рефлексивна психолінгвістика або психолінгвістика психолінгвістики”.

Курс “Психолінгвістика” розрахований на 144 години, з них: 40 годин – лекцій, 38 годин – практичних занять, 66 годин – самостійна робота студентів. Форма контролю – іспит.2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Всього

годин

Лекції

Практ. заняття

Самост. робота

Модуль I.

Методологічні та теоретичні основи психолінгвістики

Тема 1.

Предмет і завдання психолінгвістики

5

2

2

2

Тема 2.

Мовлення як багатовимірний феномен

5

2

2

Тема 3.

Види знань і особливості їх функціонування в мовленнємисленні та життєдіяльності людини

4

2

2

Тема 4.

Мовлення і мова. Мовленнєва діяльність

4

2

2

Модуль II.

Основи психолінгвістики

Тема 5.

Мовленнєвий/мовний механізм людини

5

2

2

2

Тема 6.

Моделювання процесів мовленнєпородження

5

2

2

Тема 7.

Моделювання процесів розуміння мовлення

6

2

2

2

Тема 8.

Мовні значення як надбання індивіда

4

2

2

Тема 9.

Ментальний лексикон, висловлення, висловлювання, текст, дискурс як одиниці мовленнєвого спілкування

4

2

2

Модуль III.

Психолінгвістика розвитку

Тема 10.

Предмет і завдання психолінгвістики розвитку

8

2

2

2

Тема 11.

Мовленнєвий онтогенез у ранньому віці

8

2

2

Тема 12.

Мовленнєвий онтогенез у дошкільному віці

10

2

2

Тема 13.

Онтогенез зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

20

2

2

2

Тема 14.

Розвиток мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку

18

2

2

Тема 15.

Онтогенез мовленнєвомовної компетенції дітей дошкільного віку

11

2

2

Модуль IV.

Рефлексивна психолінгвістика

(психолінгвістика психолінгвістики)

Тема 16.

Рефлексивна психолінгвістика в навчанні рідної мови і розвитку мовлення

7

2

4

6

Тема 17.

Проблеми психодидактики в контексті мовленнєвого розвитку старших дошкільників

8

2

4

6

Тема 18.

Психолінгвістична теорія і технології формування мовленнєвої діяльності у дітей

10

2

6

8

Тема 19.

Психолінгвістичні технології розвитку мовленнєвої діяльності в дітей

18

2

8

8

Тема 20.

Металінгвопсихологічні технології формування мовленнєвої діяльності

16

2

6

8

Всього годин

144

40

38

66


3. ПРОГРАМА КУРСУ
МОДУЛЬ І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТЕМА 1. Предмет і завдання психолінгвістики

Історія психолінгвістики. Предтечі виникнення психолінгвістики (Вільгельм фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Будуен де Куртене, О.О.Потебня, Л.В.Щерба).

Л.С.Виготський як психолінгвіст і внесок його школи в психолінгвістику (О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія, О.О.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Д.Б.Ельконін, Л.І.Божович, О.В.Запорожець, М.І.Жинкін).

Причини виникнення психолінгвістики.

Психолінгвістика першого покоління (Н.Пронко, Ч.Озгуд, Дж.Керолл). Психолінгвістика другого покоління (Н.Хомський, Дж.Міллер. Психолінгвістика третього покоління (Дж. Верч, Ж. Нуазе, Д. Дюбу).

Внесок І.А. Зимньої, Є.І. Негнєвицької, Т.В. Рябової-Ахутіної, Л.В.Сахарного, Т.М. Дрідзе, А.М. Шахнаровича та ін. у розвиток психолінгвістики як науки.

Сучасний стан розвитку психолінгвістики.

Психолінгвістика як самостійна наука, галузь психологічного знання. Об’єкт і предмет психолінгвістики.

Теоретико-методологічні основи психолінгвістики. Основні розділи психолінгвістики. Зв’язок психолінгвістики з іншими науками.

Методи дослідження в психолінгвістиці.


ТЕМА 2. Мовлення як багатовимірний феномен

Мовлення – феномен психіки, її вища психічна функція. Зв’язок мовлення з мисленням та іншими нерозривно з’єднаними психічними процесами, станами і властивостями особистості. Кореляція мовлення зі свідомістю. Підсвідоме (неусвідомлюване) і свідоме в мовленні, їх співвідношення. Мовленнєва поведінка

Мовлення як нейропсихофізіологічний прояв. Мовлення з позиції нейролінгвістики і нейропсихології.

Мовлення в аспекті комунікації і спілкування. Мовлення і мова як комплементарні структури. Мовлення як мова в контексті індивідуальної свідомості. Мовлення як мовний код, як діюча мовна система, його семіотичний характер.

Мовлення – складний системний психічний процес, його когнітивна й емоційно-вольова основа. Мовлення як психічна властивість людини. Відображення в мовленні спрямованості особистості, її настанов і тенденцій, потреб, інтересів, схильностей та ідеалів.

Мовлення як мовна, мовленнєва, комунікативна, прагматична, дискурсивна компетенція людини. Мовленнєва і мовна організація індивіда.

Смислоформування і смислоформулювання – продукти мовлення. Мовленнєвий досвід. Індивідуальна мовна і мовленнєва системи. Мовлення як діяльність. Мовленнєва подія. Мовленнєва ситуація. Дискурс. Висловлювання. Текст. Мовленнєвий акт. Мовленнєвий вчинок.

Інтегративна теорія мовлення І.М.Румянцевої.


ТЕМА 3. Види знань і особливості їх функціонування

в мовленнємисленні та життєдіяльності людини

Проблема знань – ключова проблема в людинознавчих науках. Динаміка підходів до проблематики знань. Знання і метазнання. Наукове і житейське знання. Психологічний статус знань. Специфіка живого знання. Різні підходи до класифікації знань, його джерела.

Два підходи до трактування феномену знань (традиційний, логіко-раціональний і новий, що формується). Функція знань в діяльності людини в теорії діяльності О.М.Леонтьєва. орієнтувальна основа діяльності. Ситуативне знання і знання загального роду.

Образ світу. Система предметних значень, відображена в свідомості. Вербальне знання. Особливості знань як надбання індивіда. Колективне знання (КЗ1), як надбання лінгвокультурної спільноти. Колективне знання (КЗ2) як зареєстрована в продуктах діяльності частина колективного знання.

Індивідуально-особистісне, емоційно-оціночне знання. Мовні знання і знання про світ, знання і переживання зрозумілості і відношення до знання. Актуально усвідомлюване і вивідне знання. Вербалізоване і невербалізоване знання. Первинна і вторинна метамова. Джерела знань.

Вроджене знання. Взаємодія вродженого і набутого знання при оволодінні і користуванні мовою. Знання мови (процедуральне і декларативне знання).

Імпліцитні і експліцитні, усвідомлювані і неусвідомлювані знання. Знання при оволодінні і користуванні мовою.
ТЕМА 4. Мовлення і мова. Мовленнєва діяльність

Співвідношення мовлення і мови. Роль мовлення у життєдіяльності людини. Функції мовлення і мови та їх реалізація в мовленнємисленні.

Прояви мовлення: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності (предмет, продукт говоріння, результат, засоби, способи реалізації, характерні одиниці).

Слухання (аудіювання) як вид мовленнєвої діяльності. Фази слухання.

Читання як вид мовленнєвої діяльності. Етапи процесу читання.

Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Психологічний зміст процесу письма. Етапи процесу письма. Роль слухового аналізатора у процесі письма. Роль артикуляції в процесі письма. Зорова організація письма.

Види мовлення: зовнішнє і внутрішнє мовлення. Методи дослідження зовнішнього і внутрішнього мовлення.

Істотні ознаки мовленнєвої діяльності, ієрархічна вертикальна її будова: мовленнєві дії, мовленнєві операції, механізми мовлення. Горизонтальна (фазова) будова мовленнєвої діяльності: мотив, інтенція, внутрішнє програмування, граматичне структурування, кінетична (моторна) реалізація.

МОДУЛЬ II.

ОСНОВИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТЕМА 5. Мовленнєвий/мовний механізм людини

Функціонування мовленнєвомовного механізму у постійній взаємодії всіх психічних процесів. Різні трактування поняття “механізм”. Фундаментальні механізми психічної діяльності людини. Механізми мовленнєвої діяльності. Загальне поняття мовленнєвого/мовного механізму і пов’язані з ним проблеми мовної свідомості. Основні принципи функціонування мовленнєвомовного механізму. Різні підходи до опису його роботи. Розвиток механізмів мовлення і мови у дітей дошкільного віку.


ТЕМА 6. Моделювання процесів мовленнєпородження

Особливості процесів продукування мовлення. Динаміка підходів до моделювання процесів мовленнєвиробництва. Моделі мовленнємисленнєвого процесу і продукування мовлення. Трансформаційно-генеративна граматика Н.Хомського. Моделі Л.С.Виготського, О.Р.Лурії, О.О.Леонтьєва, Т.В.Ахутіної, О.О.Залевської, Т.В.Ушакової та ін.

Мовленнєві помилки з позиції моделей мовленнємисленнєвого процесу.
ТЕМА 7. Моделювання процесів розуміння мовлення

Тексти, що звучать і що записані: спільне і різне в процесах сприймання і розуміння.

Основні особливості сприймання тексту зі слуху і письмового мовлення. Етапи сприймання мовлення. Неусвідомленість сприймання. Осмисленість сприймання. Сприймання букв і слів. Сприймання речень. Моделі сприймання мовлення.

Розуміння як побудова ментальної моделі, як побудова проекції тексту, як прояв особистісного смислу. Опори під час розуміння тексту. Значення і смисл.

Розуміння слова. Розуміння речень. Розуміння тексту.
ТЕМА 8. Мовні значення як надбання індивіда

Загальні питання теорії значень. Подвійне життя значень. Функції значення слова і граматичної форми в індивідуальній свідомості. Форми існування значень та їх моделювання. Значення слова і словоформи та можливості їх опису.

Різні підходи до опису значень слова: асоціативний, параметричний, ознаковий, прототип ний, ситуаційний.

Тенденції в трактуванні значень слова: значення та інтелектуальні можливості людини; константність і варіативність значення, співвідношення суб’єктивного і об’єктивного в значенні слова, корпореальна семантика, значення слова як сіть зв’язків, біокультурна теорія значення.

Функціонування значень.
ТЕМА 9. Ментальний лексикон, висловлення, висловлювання, текст, дискурс як одиниці мовленнєвого спілкування

Лексикон як динамічна функціональна система, “ядро” лексикону людини. Нові дослідження ментального лексикону. Різні підходи до моделювання лексикону.

Проблема функціонування слова як одиниці лексикону людини. Моделювання процесів впізнання слів, утворювальних (продуктивних) слів, неоднозначних слів, ідентифікації фразеологізмів, словесних новоутворень.

Висловлення, його моделювання як процесу породження фрази (речення). Специфіка породження висловлення.

Особливості висловлювання як одиниці мовленнєвої діяльності і комунікації. Динамічне трактування висловлювання, лінгвістичні і психолінгвістичні підходи. Висловлювання як мовленнєва дія. Діалогічні і монологічні висловлювання, їх характеристики: спільне і відмінне.

Психолінгвістична природа тексту, його зв’язність і цілісність. Ознаки зв’язності і цілісності. Висловлювання і текст – психолінгвістичні категорії. Якість текстів, необхідних для достатнього сприймання і розуміння дошкільниками.

Дискурс, різні підходи до його трактування.
МОДУЛЬ III.

ПСИХОЛІНГВІСТИКА РОЗВИТКУ
ТЕМА 10. Предмет і завдання психолінгвістики розвитку

Дитяче мовлення як предмет дослідження. Мета вивчення мовлення дитини. Розвідки і концепції мовленнєвого онтогенезу Л.С.Виготського, Ж.Піаже, Дж.Бреднера, О.Р.Лурії, О.М.Леонтьєва, Г.С.Костюка, Д.Ф.Ніколенка, Б.Ф.Баєва, О.М.Раєвського, А.М.Богуш, О.О.Леонтьєва, Д.Б.Ельконіна.

Періодизація мовленнєвого онтогенезу. Проблема середовищного і генетичного впливу на мовленнєвий розвиток. Психолінгвістична діагностика. Актуальні проблеми психолінгвістичного розвитку дітей дошкільного віку.
ТЕМА 11. Мовленнєвий онтогенез у ранньому віці

Витоки мовленнєвої здібності в до словесний період: крик і його функціональне значення; розвиток звукопродукуючої сторони дитячих вокалізацій; рецептивно-мовленнєва здатність; символічна функція і специфіка моменту прояву перших слів; психологічний зміст дословесних голосних експресій і конвенціальних аспектів немовляти. Основні риси дословесного періоду розвитку дитини 1-го року життя.

Розвиток синтагматичної і парадигматичної фонетики. Онтогенез синтагматичної граматики: лексичний синтаксис, конструктивна синтагматична граматика, парадигматична граматика, зокрема не фонологічна морфеміка, фонологічна морфеміка, морфонологічна морфеміка (2 роки). Проторечення в ранньому дитячому мовленні. Евристичний принцип у засвоєнні мови дитиною.
ТЕМА 12. Мовленнєвий онтогенез у дошкільному віці

Становлення граматики дитячого мовлення. Когнітивні основи розвитку граматики. Прояв умовнорефлекторних механізмів у формуванні граматичних відношень. Становлення граматики дитячої мови як результат трансформацій внутрішньомовленнєвих структур.

Дитяча словотворчість. Дитячі інновації. Умови взаємодії словесних елементів. Синтез словесних елементів у дитячому мовленні. Узагальненні словесні значення та їх системи у дітей.

Дитячі неологізми. Синтаксичний фактор у дитячому мовленні. Синтаксичні стереотипи в мовленнєвих процесах. Дитячі мовленнєві інтенції.


ТЕМА 13. Онтогенез зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

Особливості розвитку діалогічного мовлення дошкільників. Ситуативність їх висловлювань. Онтогенез контекстного мовлення.

Становлення функціонально-смислових типів мовлення – розповіді, опису, міркування. Шляхи розвитку дитячих монологів за даними Т.В.Ахутіної, Л.С.Виготського, О.О.Леонтьєва, Б.Ф.Баєва, М.І.Жинкіна, О.Р.Лурія, А.М.Лєушиної, І.М.Румянцевої, Д.Б.Ельконіна, О.М.Шахнаровича.

Евристичність дитячих монологічних висловлювань. Процесуальні аспекти текстотворення на дошкільному етапі онтогенезу.ТЕМА 14. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей

старшого дошкільного віку

Особливості мотивації мовлення дітей. Розвиток мовленнєвих інтенцій. Мовленнєве ціле утворення. Онтогенез і специфіка внутрішнього програмування мовлення та його граматичне структурування.

Внутрішньо- і зовнішньомовленнєві операції у дітей дошкільного віку. Онтогенез мовленнєвих дій. Домовні і мовні операції. Зміщення мотиву на мету під час розвитку мовленнєвої діяльності у дітей, її типологічні особливості та індивідуальні відмінності.

Умови, передумови, закономірності, принципи та шляхи мовленнєдіяльнісного онтогенезу.


ТЕМА 15. Онтогенез мовленнєвомовної компетенції дітей дошкільного віку

Об’єктивна обумовленість лінгвістичної природи психологічно несвідомого. Неусвідомлюваний аналіз, синтез і узагальнення в мові як основа розвитку дитячої мовленнєво-мовної компетенції. Конструктивний характер оволодіння дитини мовою. Виформування дитиною імпліцитних правил використання мови.

Індивідуальні, живі, особистісні знання мови як стратегії опори використання мови.

Спонтанне мовлення і спонтанна рефлексія над мовою в розвитку мовно-мовленнєвої компетенції. Дослідження Дж.Каца, Д.Макніла, Н.Хомського, Ч.Озгуда, Дж.Міллера, О.О.Леонтьєва, О.Р.Лурії, Л.В.Сахарного, Е.Ленберга, Л.Блумфільда, Дж.Керролла, Л.В.Щерби, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна, Л.С.Виготського, М.І.Жинкіна, О.В.Запорожця, Ф.О.Сохіна, О.М.Шахнаровича, Д.Б.Ельконіна, М.Холідея, А.Картера, Т.М.Ушакової, С.Н.Цейтлін, М.В.Русакової, Д.Слобіна, Г.Р.Добрової, М.Б.Єлісеєвої, Дж.Грін, А.Ребера та інших щодо розвитку в дітей мовленнєво-мовної компетенції.МОДУЛЬ IV.

РЕФЛЕКСИВНА ПСИХОЛІНГВІСТИКА

(ПСИХОЛІНГВІСТИКА ПСИХОЛІНГВІСТИКИ)
ТЕМА 16. Рефлексивна психолінгвістика в навчанні рідної мови

і розвитку мовлення

Роль рефлексії дитини-мовця над мовленням, його усвідомлення і контроль над породженням у мовленнєвих процесах. Ідеї психологів, які досліджували рефлективні прояви в мовленні (Ч.Озгуд, І.А.Будуен де Куртене, Д.Н.Овсянніко-Куліковський, Л.П.Якубинський, Н.В.Крушевський, Ф.Боас, Е.Сепір).

Розуміння мовленнєвої рефлексії у Л.С.Виготського. Розвиток рефлексії дитини над мовленням (за О.О.Леонтьєвим). Рівні побудови психічних процесів за Н.О.Бернштейном і рівні усвідомленості за О.М.Леонтьєвим. свідомі мовленнєві операції (О.М.Леонтьєв), мовленнєві дії (О.О.Леонтьєв). рівнева організація психолінгвістичних одиниць. Чотири рівні усвідомленості мовлення. Рефлексія мовлення за Л.І.Божович і Є.Д.Божович. мовна свідомість (П.Я.Гальперін).

Роль експліцитних, метамовних знань (декларативних і процедуральних) у розвитку відрефлектованого мовлення. Становлення нових для дітей відношень між психолінгвістичними (оперативними мовленнєвими) одиницями і рівнями усвідомлення мови і мовлення.

Перехід від спонтанного неусвідомленого мовлення і спонтанної рефлексії до контрольованого, усвідомлюваного, довільного, навмисного, відрефлектованого мовлення у дітей старшого дошкільного віку.
ТЕМА 17. Проблеми психодидактики в контексті мовленнєвого розвитку старших дошкільників

Прикладні галузі психолінгвістики – дитяча психологія, дошкільна педагогіка, методика розвитку мовлення тощо. Психологічні, психолінгвістичні і мовні одиниці у формуванні мовлення дітей.

Особливості формування мовленнєвих операцій і мовленнєвих дій. Трансформація мовленнєвих операцій та дій. Фази у формуванні мовленнєвої дії, об’єктивація мовних одиниць, її вплив на висловлювання дітей. Засвоєння метамови дошкільниками.

Встановлення співвідношення комунікативності й металінгвістичної свідомості. Характер та спосіб репрезентації мовленнєвих (комунікативних) моделей. Інтеграція мовленнєвої і навчальної діяльності дошкільників. Особистісний принцип у формуванні мовлення.

Психологічні та психолінгвістичні засади вдосконалення технологій розвитку мовлення дітей: аналіз теорії та практики пропедевтики метамовної та мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ; доцільність комунікативної спрямованості навчання мови й розвитку мовлення; умови розвитку функціонально-смислової організації мовлення.
ТЕМА 18. Психолінгвістична теорія і технології формування мовленнєвої діяльності у дітей

Поняття теорії, її основні постулати, психолінгвістична і металінгвопсихологічна спрямованість, практична зорієнтованість. Урахування теорією психологічних, оперативних і мовних одиниць. Передбачення теорією можливості впливати на пізнавальні, психодинамічні і комунікативні процеси, властивості і стани дітей. Психолого-дидактичні передумови, умови й принципи формування мовленнєвої діяльності.

Поняття про психолінгвістичні технології, їх психологічний супровід і особливості. Психотехніки, основні критерії психолінгвістичного обґрунтування відбору мовного і метамовного матеріалу для засвоєння дошкільниками. Психолінгвістичні способи, форми і засоби розвитку мовленнєвої діяльності в дітей.

ТЕМА 19. Психолінгвістичні технології розвитку мовленнєвої діяльності в дітей

Групова психолінгвотерапія. Психокорекційні технології забезпечення розгортання висловлювань з використанням індивідуального лексикону і лексико-семантичних засобів.

Психокорекційні й розвивальні технології операціоналізації словосполучень, висловлень і висловлювань. Психокорекційні технології забезпечення цілісно завершеної функціонально-смислової реалізації мовлення в дошкільників.
ТЕМА 20. Металінгвопсихологічні технології формування мовленнєвої діяльності

Мовленнєва діяльність як предмет формування її в дітей. Особливості формування мовленнєвих дій. Мовленнєві завдання, їх лінгвістична і психологічна специфіка. Планомірно-поетапне формування мовленнєвих дій: мотиваційної основи; схеми їх орієнтувальної основи у матеріалізованій формі; із заміною матеріалізованих дій і орієнтувальної схеми голосним мовленням (ексилікацією); з утворенням власне дій. Виформування усвідомлюваних мотивів – цілей.
4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
МОДУЛЬ I.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТЕМИ 1-4 (1 заняття). Психолінгвістика як наука про сприймання й породження мовленнєвого висловлювання

Предмет і завдання психолінгвістики

 1. Історія виникнення психолінгвістики. Причини виникнення психолінгвістики.

 2. Психолінгвістика як самостійна наука, галузь психологічного знання. Об’єкт і предмет психолінгвістики.

 3. Теоретико-методологічні основи психолінгвістики. Основні розділи психолінгвістики. Зв’язок психолінгвістики з іншими науками.

 4. Методи дослідження в психолінгвістиці.

Мовлення як багатовимірний феномен

 1. Мовлення – феномен психіки, її вища психічна функція. Зв’язок мовлення з мисленням та іншими нерозривно з’єднаними психічними процесами, станами і властивостями особистості.

 2. Кореляція мовлення зі свідомістю. Підсвідоме (неусвідомлюване) і свідоме в мовленні, їх співвідношення. Мовленнєва поведінка.

 3. Мовлення як нейропсихофізіологічний прояв. Мовлення з позиції нейролінгвістики і нейропсихології.

 4. Інтегративна теорія мовлення І.М.Румянцевої.

Види знань і особливості їх функціонування

в мовленнємисленні та життєдіяльності людини

 1. Наукове і житейське знання. Психологічний статус знань. Специфіка живого знання. Різні підходи до класифікації знань, його джерела.

 2. Два підходи до трактування феномену знань (традиційний, логіко-раціональний і новий, що формується). Функція знань в діяльності людини в теорії діяльності О.М.Леонтьєва. орієнтувальна основа діяльності. Ситуативне знання і знання загального роду.

Мовлення і мова. Мовленнєва діяльність

 1. Співвідношення мовлення і мови. Роль мовлення у життєдіяльності людини. Функції мовлення і мови та їх реалізація в мовленнємисленні. Прояви мовлення: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

 2. Говоріння як вид мовленнєвої діяльності (предмет, продукт говоріння, результат, засоби, способи реалізації, характерні одиниці).

 3. Слухання (аудіювання) як вид мовленнєвої діяльності. Фази слухання.

 4. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Етапи процесу читання.

 5. Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Психологічний зміст процесу письма. Етапи процесу письма. Роль слухового аналізатора у процесі письма. Роль артикуляції в процесі письма. Зорова організація письма.

 6. Види мовлення: зовнішнє і внутрішнє мовлення. Методи дослідження зовнішнього і внутрішнього мовлення.

 7. Істотні ознаки мовленнєвої діяльності, ієрархічна вертикальна її будова: мовленнєві дії, мовленнєві операції, механізми мовлення. Горизонтальна (фазова) будова мовленнєвої діяльності: мотив, інтенція, внутрішнє програмування, граматичне структурування, кінетична (моторна) реалізація.

МОДУЛЬ II.

ОСНОВИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТЕМИ 5-6 (1 заняття). Мовленнєвий/мовний механізм людини. Моделювання процесів мовленнєпородження

 1. Загальне поняття мовленнєвого/мовного механізму і пов’язані з ним проблеми мовної свідомості. Основні принципи функціонування мовленнєвомовного механізму. Різні підходи до опису його роботи.

 2. Розвиток механізмів мовлення і мови у дітей дошкільного віку.

Моделювання процесів мовленнєпородження

 1. Моделі мовленнємисленнєвого процесу і продукування мовлення. Трансформаційно-генеративна граматика Н.Хомського.

 2. Моделі Л.С.Виготського, О.Р.Лурії, О.О.Леонтьєва, Т.В.Ахутіної, О.О.Залевської, Т.В.Ушакової та ін.


ТЕМИ 7-9 (1 заняття). Моделювання процесів розуміння мовлення.

Мовні значення. Висловлювання, текст, дискурс як одиниці мовленнєвого спілкування

 1. Основні особливості сприймання тексту зі слуху й письмового мовлення. Етапи сприймання мовлення. Неусвідомленість сприймання. Осмисленість сприймання. Сприймання букв і слів. Сприймання речень. Моделі сприймання мовлення.

 2. Розуміння як побудова ментальної моделі, як побудова проекції тексту, як прояв особистісного смислу. Опори під час розуміння тексту. Значення і смисл. Розуміння слова. Розуміння речень. Розуміння тексту.

Мовні значення як надбання індивіда

 1. Різні підходи до опису значень слова: асоціативний, параметричний, ознаковий, прототип ний, ситуаційний.

 2. Функціонування значень.

Висловлення, висловлювання, текст, дискурс як одиниці мовленнєвого спілкування

 1. Висловлення, його моделювання як процесу породження фрази (речення). Специфіка породження висловлення.

 2. Особливості висловлювання як одиниці мовленнєвої діяльності і комунікації. Динамічне трактування висловлювання, лінгвістичні й психолінгвістичні підходи. Висловлювання як мовленнєва дія. Діалогічні і монологічні висловлювання, їх характеристики: спільне і відмінне.

 3. Психолінгвістична природа тексту, його зв’язність і цілісність. Ознаки зв’язності і цілісності. Висловлювання й текст – психолінгвістичні категорії. Якість текстів, необхідних для достатнього сприймання і розуміння дошкільниками.

 4. Дискурс, різні підходи до його трактування.МОДУЛЬ III.

ПСИХОЛІНГВІСТИКА РОЗВИТКУ
ТЕМИ 10-12 (1 заняття). Предмет і завдання психолінгвістики розвитку. Мовленнєвий онтогенез у ранньому й дошкільному віці

 1. Дитяче мовлення як предмет дослідження. Мета вивчення мовлення дитини. Періодизація мовленнєвого онтогенезу.

 2. Проблема середовищного й генетичного впливу на мовленнєвий розвиток. Психолінгвістична діагностика.

Мовленнєвий онтогенез у ранньому віці

 1. Витоки мовленнєвої здібності в дословесний період: крик і його функціональне значення; розвиток звукопродукуючої сторони дитячих вокалізацій; рецептивно-мовленнєва здатність; символічна функція й специфіка моменту прояву перших слів; психологічний зміст дословесних голосних експресій і конвенціальних аспектів немовляти. Основні риси дословесного періоду розвитку дитини 1-го року життя.

 2. Розвиток синтагматичної і парадигматичної фонетики. Онтогенез синтагматичної граматики: лексичний синтаксис, конструктивна синтагматична граматика, парадигматична граматика.

Мовленнєвий онтогенез у дошкільному віці

 1. Становлення граматики дитячого мовлення. Когнітивні основи розвитку граматики. Прояв умовнорефлекторних механізмів у формуванні граматичних відношень.

 2. Дитяча словотворчість. Дитячі інновації. Умови взаємодії словесних елементів. Синтез словесних елементів у дитячому мовленні. Узагальненні словесні значення та їх системи у дітей.

 3. Дитячі неологізми. Синтаксичний фактор у дитячому мовленні. Синтаксичні стереотипи в мовленнєвих процесах. Дитячі мовленнєві інтенції.ТЕМИ 13-15 (1 заняття). Онтогенез зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

 1. Особливості розвитку діалогічного мовлення дошкільників. Ситуативність їх висловлювань. Онтогенез контекстного мовлення.

 2. Евристичність дитячих монологічних висловлювань. Процесуальні аспекти текстотворення на дошкільному етапі онтогенезу.

Розвиток мовленнєвої діяльності дітей

старшого дошкільного віку

 1. Особливості мотивації мовлення дітей. Розвиток мовленнєвих інтенцій. Мовленнєве цілеутворення. Онтогенез і специфіка внутрішнього програмування мовлення та його граматичне структурування.

 2. Внутрішньо- і зовнішньомовленнєві операції у дітей дошкільного віку. Онтогенез мовленнєвих дій. Домовні і мовні операції. Зміщення мотиву на мету під час розвитку мовленнєвої діяльності у дітей, її типологічні особливості та індивідуальні відмінності.

 3. Умови, передумови, закономірності, принципи та шляхи мовленнєдіяльнісного онтогенезу.

Онтогенез мовленнєвомовної компетенції дітей дошкільного віку

 1. Конструктивний характер оволодіння дитини мовою. Виформування дитиною імпліцитних правил використання мови.

 2. Спонтанне мовлення і спонтанна рефлексія над мовою в розвитку мовно-мовленнєвої компетенції.


МОДУЛЬ IV.

РЕФЛЕКСИВНА ПСИХОЛІНГВІСТИКА

(ПСИХОЛІНГВІСТИКА ПСИХОЛІНГВІСТИКИ)
ТЕМА 16 (2 заняття). Рефлексивна психолінгвістика в навчанні рідної мови й розвитку мовлення

 1. Роль рефлексії дитини-мовця над мовленням, його усвідомлення і контроль над породженням у мовленнєвих процесах.

 2. Розуміння мовленнєвої рефлексії у Л.С.Виготського.

 3. Розвиток рефлексії дитини над мовленням (за О.О.Леонтьєвим).

 4. Рефлексія мовлення за Л.І.Божович і Є.Д.Божович.

 5. Мовна свідомість (П.Я.Гальперін).

 6. Перехід від спонтанного неусвідомленого мовлення і спонтанної рефлексії до контрольованого, усвідомлюваного, довільного, навмисного, відрефлектованого мовлення у дітей старшого дошкільного віку.ТЕМА 17 (2 заняття). Проблеми психодидактики в контексті мовленнєвого розвитку старших дошкільників

 1. Прикладні галузі психолінгвістики – дитяча психологія, дошкільна педагогіка, методика розвитку мовлення тощо. Психологічні, психолінгвістичні і мовні одиниці у формуванні мовлення дітей.

 2. Особливості формування мовленнєвих операцій і мовленнєвих дій. Трансформація мовленнєвих операцій та дій. Фази у формуванні мовленнєвої дії, об’єктивація мовних одиниць, її вплив на висловлювання дітей. Засвоєння метамови дошкільниками.

 3. Встановлення співвідношення комунікативності й металінгвістичної свідомості. Характер та спосіб репрезентації мовленнєвих (комунікативних) моделей. Інтеграція мовленнєвої і навчальної діяльності дошкільників. Особистісний принцип у формуванні мовлення.

 4. Психологічні та психолінгвістичні засади вдосконалення технологій розвитку мовлення дітей: аналіз теорії та практики пропедевтики метамовної та мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ; доцільність комунікативної спрямованості навчання мови й розвитку мовлення; умови розвитку функціонально-смислової організації мовлення.


ТЕМА 18 (3 заняття). Психолінгвістична теорія і технології формування мовленнєвої діяльності у дітей

 1. Поняття теорії, її основні постулати, психолінгвістична і металінгвопсихологічна спрямованість, практична зорієнтованість. Урахування теорією психологічних, оперативних і мовних одиниць.

 2. Психолого-дидактичні передумови, умови й принципи формування мовленнєвої діяльності.

 3. Поняття про психолінгвістичні технології, їх психологічний супровід і особливості. Психотехніки, основні критерії психолінгвістичного обґрунтування відбору мовного і метамовного матеріалу для засвоєння дошкільниками.

 4. Психолінгвістичні способи, форми і засоби розвитку мовленнєвої діяльності в дітей.


ТЕМА 19 (4 заняття). Психолінгвістичні технології розвитку мовленнєвої діяльності в дітей

 1. Групова психолінгвотерапія. Психокорекційні технології забезпечення розгортання висловлювань з використанням індивідуального лексикону і лексико-семантичних засобів.

 2. Психокорекційні й розвивальні технології операціоналізації словосполучень, висловлень і висловлювань.

 3. Психокорекційні технології забезпечення цілісно завершеної функціонально-смислової реалізації мовлення в дошкільників.


ТЕМА 20 (3 заняття). Металінгвопсихологічні технології формування мовленнєвої діяльності

 1. Мовленнєва діяльність як предмет формування її в дітей. Особливості формування мовленнєвих дій. Мовленнєві завдання, їх лінгвістична і психологічна специфіка.

 2. Планомірно-поетапне формування мовленнєвих дій: мотиваційної основи; схеми їх орієнтувальної основи у матеріалізованій формі; із заміною матеріалізованих дій і орієнтувальної схеми голосним мовленням (ексилікацією); з утворенням власне дій. Виформування усвідомлюваних мотивів – цілей.


5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
МОДУЛЬ І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТЕМА 1. Предмет і завдання психолінгвістики

 1. Опрацювати статтю О.Холода “Розвиток психолінгвістики у вітчизняній науці. Психолінгвістика в Інтернеті (Історія розвитку психолінгвістичних ідей 2006 року, опублікованих на домені (.UA)” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – Вип.12. – С. 353-358). Виписати наукові сайти з ім’ям українського домену (.UA).

 2. Прочитати II-й розділ навчального посібника “Психологія мовлення і психолінгвістика” (Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Лапшина І.М., Харченко Н.В. Психологія мовлення і психолінгвістика. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С.67-101) – “Психолінгвістика як наука про сприймання, розуміння і породження мовленнєвого висловлювання”. Підготувати тестові завдання до розділу.

 3. Підготувати реферати на теми:

  • “Л.С.Виготський як психолінгвіст і внесок його школи в психолінгвістику (О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія, О.О.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Д.Б.Ельконін, Л.І.Божович, О.В.Запорожець, М.І.Жинкін)”.

  • “Ідеї В.Гумбольдта і психолінгвітика”.

  • “Ідеї І.Будуена де Куртене і психолінгвістика”.

  • “Ідеї О.О.Потебні і психолінгвістика”.

  • “Фердінанд де Соссюр про розрізнення понять “мова” й “мовлення”.

 4. Прочитати статтю Г.В. Дьяконова, Т.В.Слободяник “Психологічні особливості діалогічної проективної методики незавершених речень” (Психолінгвістика [зб. Наук. Праць Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. – 2009. – №3. – С. 40-47]). Спроектувати метод відповідно до старших дошкільників. Продемонструвати в аудиторії.

 5. Підготувати опис методів дослідження в психолінгвістиці. Продемонструвати застосування того чи іншого методу в роботі з дітьми.


ТЕМА 2. Мовлення як багатовимірний феномен

 1. Опрацювати статтю І.М.Румянцевої “Речь: языковое и психическое (о психолингвистических универсалиях)” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2006. – Вип.9. – С.109-113). Підготувати тези за статтею щодо опису “мовлення” як феномену психіки.

 2. Прочитати I-й розділ навчального посібника “Психологія мовлення і психолінгвістика” (Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Лапшина І.М., Харченко Н.В. Психологія мовлення і психолінгвістика. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С.8-66) – “Мовлення як об’єкт наукових досліджень”. Підготувати тестові завдання до розділу.


ТЕМА 3. Види знань і особливості їх функціонування

в мовленнємисленні та життєдіяльності людини

 1. Опрацювати статтю Л.Д.Головкіної “Мовна картина світу: психолінгвістичний аспект” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2008. – Вип.15. – С.72-74). Виписати визначення поняття “мовна картина світу”.

 2. Опрацювати статтю І.Шарапи “Психолінгвістичний образ світу у свідомості людини” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – Вип.12. – С.240-243). Записати узагальнені висновки.

 3. Законспектувати статтю Н.Гавриш, Д.Дроздової “Відображення особливостей світосприймання в мовленні дошкільників” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – Вип.12. – С.10-13).


ТЕМА 4. Мовлення і мова. Мовленнєва діяльність

 1. Законспектувати статтю Л.О.Калмикової “Мовленнєва діяльність як складова предмету психолінгвістики” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – Вип.12. – С.160-164.). Поставити запитання за змістом статті.

 2. Підготувати реферат на тему: “О.Р.Лурія про мозкову організацію мовленнєвої діяльності”.МОДУЛЬ II.

ОСНОВИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТЕМА 5. Мовленнєвий/мовний механізм людини

  1. Законспектувати параграф 1.7 “Проблеми психодидактики в контексті мовленнєвого розвитку старших дошкільників” із монографії Л.О.Калмикової “Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку” (С. 89-109).

  2. Прочитати статтю Т.В.Ахутіної “Роль правої півкулі у побудові тексту” (Психолінгвістика [зб. Наук. Праць Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. – 2009. – №3. – С. 10-28]).


ТЕМА 6. Моделювання процесів мовленнєпородження

 1. Опрацювати параграф 1.5. “Процесуальні аспекти текстоутворення на дошкільному етапі онтогенезу” (із монографії Л.О.Калмикової “Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку”. – С. 58-78). Виписати особливості текстотворення розповіді, опису й міркування.


ТЕМА 7. Моделювання процесів розуміння мовлення

 1. Законспектувати статтю М.Б.Єлисеєвої “Розуміння й продукування мовлення дитиною раннього віку” (рос. мовою) (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2008. – Вип.15. – С.152-155).

 2. Законспектувати параграф 4.8. “Сприймання й розуміння дітьми компонентів усного висловлювання” із монографії Л.О.Калмикової “Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку”. – С. 237-247). Визначити особливості сприймання мовлення дітьми.


ТЕМА 8. Мовні значення як надбання індивіда

 1. Опрацювати параграф 4.2. “Генезис значення і смислу слів дітей дошкільного віку” із монографії Л.О.Калмикової “Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку”. – С. 174-183).

 2. Законспектувати статтю Г.В.Калмикова “Значення і смисл в психологічному розвитку дитини” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2008. – Вип.15. – С. 88-91).

 3. Опрацювати статтю Т.В.Ахутіної “Як діти 5-7 років передають смисл картинки: нейролінгвістичне дослідження” (рос. мовою) (Психолінгвістика [зб. Наук. Праць Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. – 2009. – №4. – С. 10-21]).

ТЕМА 9. Ментальний лексикон, висловлення, висловлювання, текст, дискурс як одиниці мовленнєвого спілкування

 1. Законспектувати статтю Н.А.Чепелевої “Текст як об’єкт психолінгвістичного дослідження” (рос. мовою) (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2007. – Вип.12. – С.234-240).МОДУЛЬ III.

ПСИХОЛІНГВІСТИКА РОЗВИТКУ
ТЕМА 10. Предмет і завдання психолінгвістики розвитку

 1. Підготувати доповіді (реферати) на теми: “Дитяче мовлення як предмет дослідження у працях ... (Л.С.Виготського, Ж.Піаже, Дж.Бреднера, О.Р.Лурія, О.М.Леонтьєва, Г.С.Костюка, Д.Ф.Ніколенка, А.М.Богуш, О.О.Леонтьєва, Д.Б.Ельконіна та ін.)”.


ТЕМА 11. Мовленнєвий онтогенез у ранньому віці

 1. Законспектувати статтю А.М.Богуш “Витоки розвитку мовної особистості: мовленнєве середовище і слово педагога” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2006. – Вип.12. – С.6-10). Поставити запитання за змістом статті.

 2. Підготувати доповіді на теми:

 • “Третій рік життя: виховання мовної особистості”.

 • “Перші слова. Початок розвитку лексики”.

 • “Становлення граматики дитячого мовлення”.

 • “Основні комунікативні стратегії у процесі породження мовлення дітьми раннього віку”.ТЕМА 12. Мовленнєвий онтогенез у дошкільному віці

 1. Законспектувати статтю Н.В.Гавриш “Мовленнєвотворча діяльність дошкільників як предмет наукового дослідження” (Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” [збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький. – 2006. – Вип.12. – С.13-17).

 2. Опрацювати статтю М.Б.Єлісеєвої “Особливості засвоєння складової структури слова дитиною” (Психолінгвістика [зб. Наук. Праць Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. – 2009. – №4. – С. 137-145]).

 3. Підготувати доповіді на теми: “Дитяча словотворчість”, “Дитячі інновації”, “Дитячі неологізми”.

 4. Підготувати реферати на теми:

 • Розвиток творчих здібностей дітей середньої (старшої) групи в театралізованій діяльності засобом моделювання казок.

 • Використання скоромовок у роботі з розвитку мовлення старших дошкільників.ТЕМА 13. Онтогенез зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

  1. Підготувати реферат на тему “Особливості розвитку діалогічного мовлення дошкільників”. Ситуативність їх висловлювань. Онтогенез контекстного мовлення.

  2. Підготувати доповіді на теми: “Шляхи розвитку дитячих монологів” (за даними Т.В.Ахутіної, Л.С.Виготського, О.О.Леонтьєва, Б.Ф.Баєва, М.І.Жинкіна, О.Р.Лурія, А.М.Лєушиної, І.М.Румянцевої, Д.Б.Ельконіна, О.М.Шахнаровича).

  3. Підготувати реферати на теми:

   • “Психолінгвістичні особливості формування в дошкільників комунікативно-мовленнєвих навичок і вмінь будувати розповіді”.

   • “Психолінгвістичні основи навчання дошкільників опису”.

   • “Психолінгвістика формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування”.ТЕМА 14. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей

старшого дошкільного віку

  1. Підготувати реферати (конспекти занять) на теми:

   • Твори усно-поетичної творчості як засіб розвикту граматичної правильності мовлення.

   • Підготувати доповіді на теми: “Особливості мотивації мовлення дітей”; “Внутрішньо- і зовнішньомовленнєві операції у дітей дошкільного віку”; “Онтогенез мовленнєвих дій. Домовні і мовні операції”; Умови, передумови, закономірності, принципи та шляхи мовленнєдіяльнісного онтогенезу.ТЕМА 15. Онтогенез мовленнєвомовної компетенції дітей дошкільного віку

 1. Із психологічного словника виписати визначення понять “спонтанне мовлення”, “спонтанна рефлексія”.

 2. Підготувати доповіді на теми:

  • “Розвиток проблеми мовної компетенції у східнослов’янській психолінгвістиці”.

  • Проблема мовної компетенції у західній психолінгвістиці.

  • Мовна компетенція в сучасній дитячій і лінгвопедагогічній психології, рефлексивній психолінгвістиці, психолінгвістиці розвитку та лінгводидактиці.МОДУЛЬ IV.

РЕФЛЕКСИВНА ПСИХОЛІНГВІСТИКА

(ПСИХОЛІНГВІСТИКА ПСИХОЛІНГВІСТИКИ)
ТЕМА 16. Рефлексивна психолінгвістика в навчанні рідної мови

і розвитку мовлення

 1. Підготувати конспекти занять на тему: “Навчання дошкільників грамоті”.

  1. Підготувати доповіді на теми: “Розуміння мовленнєвої рефлексії у Л.С.Виготського”. “Розвиток рефлексії дитини над мовленням (за О.О.Леонтьєвим)”.

  2. Опрацювати параграф 2.3. “Взаємозв’язок психологічно свідомого і несвідомого в дитячій і лінгвопедагогічній психології та рефлексивній психолінгвістиці” із монографії Л.А.Калмикової “Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку”. – С. 125-132). Описати розуміння вченими поняття “мовне чуття”.ТЕМА 17. Проблеми психодидактики в контексті мовленнєвого розвитку старших дошкільників


 1. Підготувати реферати теми:

  • “Психолінгвістичні особливості мотивації мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільного віку”.

  • “Вікові особливості розвитку усвідомлення мовленнєвої діяльності дітей 6-річного віку”.

  • “Використання нових технологій у навчанні дітей читанню”.

  • “Особливості розуміння багатозначних слів молодшими дошкільниками”.


ТЕМА 18. Психолінгвістична теорія і технології формування мовленнєвої діяльності у дітей

 1. Розробити заняття з казкотерапії щодо розвитку мовлення дошкільників. Продемонструвати в аудиторії.

 2. Підготувати заняття з ігротерапії щодо розвику мовлення дошкільників.

 3. Підготувати заняття з лялькотерапії щодо розвику мовлення дошкільників.


ТЕМА 19. Психолінгвістичні технології розвитку мовленнєвої діяльності в дітей

 1. Підготувати заняття з квіткотерапії.

 2. Підібрати комплекс мовленнєвих вправ, мовний дидактичний матеріал з метою формування в дошкільників операцій побудови словосполучень.

 3. Підібрати комплекс мовленнєвих вправ, мовний дидактичний матеріал з метою формування в дошкільників операцій побудови словосполучень.

 4. Підібрати комплекс мовленнєвих вправ, мовленнєвих ігор, занять, мовний дидактичний матеріал з метою формування в дошкільників операцій побудови речень, функціонально-смислових типів мовлення (розповідь, опис, міркування).

ТЕМА 20. Металінгвопсихологічні технології формування мовленнєвої діяльності

 1. Підібрати комплекс мовленнєвих вправ, мовленнєвих ігор, занять, мовний дидактичний матеріал з метою пропедевтики мовних понять у дітей старшого дошкільного віку.

 2. Підготувати реферати на теми:

  • Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про структуру монолога-розповіді.

ЛІТЕРАТУРА

    1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 338 с.

    2. Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах построения высказывания. – М.: Теревинф, 2002. – 144 с.

    3. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. – М., 1989.

    4. Блинова А. В. Структурно-семантический анализ невербальных средств коммуникации и их отражение в языке и речи. – М., 1994.

    5. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – М., 1993.

    6. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 519 с.

    7. Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 1983.

    8. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1980.

    9. Жинкин Н.И. Язык – речь – творчество: Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике: Избр. тр. – М.: Лабиринт, 1998. – 366 с.

    10. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество // Избр. труды. – М., 1998. - С. 85

    11. Залевская А.А. Введение в психолингвистику / Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М., 1999. – 382 с.

    12. Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избр. тр. – М.: Гнозис, 2005. – 543 с.

    13. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – Москва – Воронеж, 2001.

    14. Зимняя И.А. Речевой механизм в схеме порождения речи // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 218 с.

    15. Зимняя И.А. Упреждающий синтез и вероятностное прогнозирование в речевом поведении. – М.: Педагогика, 1973. – 215 с.

    16. Калмикова Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку [монографія]. – К.:Фенікс, 2008. – 497 с.

    17. Калмикова Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти. – К., 2003. – 300 с.

    18. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. – 2-е изд. – М.: Сов. Россия, 1979. – 192 с.

    19. Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 224 с.

    20. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1997.

    21. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1999. – 287 с.

    22. Леонтьев А.А. Психология общения: Пособие для доп. образования: 2-е изд. – М.: Смысл, 1997. – 365 с.

    23. Леонтьев А.А. Речевая деятельность // Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1974. – С. 2-29.

    24. Леонтьев А.Н. Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1974. – С. 5-20.

    25. Лосева Л.М. Как строится текст. – М., 1980.

    26. Лурия О.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 416 с.

    27. Львов М.Р. Основы теории речи. - М.: Академия, 2002. – 284с.

    28. Основы теории речевой деятельности/ Под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1974.

    29. Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. – М., 1974.

    30. Психологія мовлення і психолінгвістика [навч. Пос.] / Л.О.Калмикова, Г.В.Калмиков, І.М.Лапшина, Н.В.Харченко. – К.: Фенікс, 2008. – 235 с.

    31. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 1999. – 720 с.

    32. Румянцева И.М. Психология речи и лингвопедагогическая психология. – М.: PerSe (Логос), 2004. – 316 с.

    33. Семиченко В.А. Психология речи: Учебное пособие. – К.: Магистр-S, 1998. – 112с.

    34. Сеченов И.М. Избранные произведения. – М.: Учпедгиз, 1953. – 335 с.

    35. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992.

    36. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972.

    37. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. – М.: Владос, 2000. – 238 с.

    38. Ягунова Е.В. Эксперимент в психолингвистике: Конспекты лекций и методические рекомендации. Учебное пособие для вузов. – Санкт-Петербург, 2005. – 38 с.

Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 387.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал