Пояснювальна записка у даний час у педагогічній науці йде становлення нової системи освіти, спрямованої на гуманізацію освітнього простору. Цей процес супроводжується істотними змінами, як у педагогічній теоріїСторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#7398
ТипПрограма
1   2   3   4   5
7. Цінова політика фірми

Стратегії встановлення цін на нові товари. Стратегія зняття вершків. Стратегія міцного впровадження на ринок.

Стратегії ціноутворення в рамках товарної номенклатури. Встановлення цін в рамках товарного асортименту. Встановлення цін на доповнюючі товари. Встановлення цін на обов’язкові приналежності. Встановлення цін на побічні продукти виробництва. Встановлення цін на набори товарів.

Стратегії коректування цін. Встановлення цін зі скидками та заліками. Встановлення дискримінаційних цін . Встановлення цін з урахуванням психології покупця. Встановлення цін для стимулювання збуту. Встановлення цін, орієнтованих на цінність. Встановлення цін за географічним принципом. Встановлення цін, орієнтованих на міжнародні ринки.

Зміна цін. Ініціативна зміна цін. Реакція компанії на зміну цін конкурентами.8. Розподіл (дистрибуція)
Поняття каналів розподілу. Чому виробники користуються послугами торгових посередників. Функції каналу розподілу. Кількість рівнів каналу розподілу. Канали розподілу в сфері послуг.

Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Принципи функціонування каналів розподілу. Внутрішня структура каналів розподілу.

Прийняття рішень про структуру каналу розподілу. Аналіз необхідних споживачу видів обслуговування. Визначення цілей та обмежень каналу розподілу. Виявлення основних варіантів будування каналів розподілу. Оцінка основних варіантів будування каналу. Формування міжнародних каналів розподілу.

Рішення про управління каналом. Відбір учасників каналу розподілу. Мотивація учасників каналу розподілу. Оцінка та контроль діяльності учасників каналу.Товарорух та управління постачанням.

Сутність та важливість товароруху та маркетингового постачання. Цілі систем постачання. Основні функції постачання. Вибір способу транспортування. Міжнародний товарорух.Тенденції розвитку каналів розподілу. Інтегроване управління товарорухом. Тенденції розвитку роздрібної та оптової торгівлі.9. Просунення продаж

Етапи розробки ефективних комунікацій. Визначення цільової аудиторії. Визначення бажаної відповідальної реакції. Вибір обертання. Вибір засобів поширення реклами. Облік потоку зворотного зв’язку. Розробка загального бюджету просунення та програми просунення. Розрахунок загального бюджету на просунення. Формування програми просунення. Зміна маркетингових комунікацій. Еволюція засобів комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації.10. Управління маркетингом

Стратегічне планування. Процес планування. Місія. Від місії до стратегічних цілей. Стратегічний аудит. SWOT – аналіз.Складання бізнес-портфелю. Розробка стратегій росту.

Маркетинг в системі стратегічного планування. Процес управління маркетингом. План маркетингу. Огляд плану маркетингових заходів. Маркетинговий аудит. SWOT – аналіз. Задачі та проблеми. Маркетингова стратегія. Маркетинговий комплекс. Програми дій. Бюджети. Контроль. Реалізація. Організація відділу маркетингу. Контроль за здійсненням маркетингових заходів. Реалізація маркетингових заходів.

11. Маркетинг послуг

Природа та характеристика послуги. Визначення поняття послуги. Типи послуг. Характеристики послуг. Маркетингові стратегії для організацій сфери послуг. Контроль якості обслуговування. Контроль продуктивності. Маркетинг міжнародних послуг.3. Критерії оцінювання
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких - 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та iнших форм творчої роботи).

Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

0

100,0

48

138,4

1

100,8

49

139,2

2

101,6

50

140,0

3

102,4

51

140,8

4

103,2

52

141,6

5

104,0

53

142,4

6

104,8

54

143,2

7

105,6

55

144,0

8

106,4

56

144,8

9

107,2

57

145,6

10

108,0

58

146,4

11

108,8

59

147,2

12

109,6

60

148,0

13

110,4

61

148,8

14

111,2

62

149,6

15

112,0

63

150,4

16

112,8

64

151,2

17

113,6

65

152,0

18

114,4

66

152,8

19

115,2

67

153,6

20

116,0

68

154,4

21

116,8

69

155,2

22

117,6

70

156,0

23

118,4

71

156,8

24

119,2

72

157,6

25

120,0

73

158,4

26

120,8

74

159,2

27

121,6

75

160,0

28

122,4

76

160,8

29

123,2

77

161,6

30

124,0

78

162,4

31

124,8

79

163,2

32

125,6

80

164,0

33

126,4

81

164,8

34

127,2

82

165,6

35

128,0

83

166,4

36

128,8

84

167,2

37

129,6

85

168,0

38

130,4

86

168,8

39

131,2

87

169,6

40

132,0

88

170,4

41

132,8

89

171,2

42

133,6

90

172,0

43

134,4

91

172,8

44

135,2

92

173,6

45

136,0

93

174,4

46

136,8

94

175,2

47

137,6

95

176,0

Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:

КО = ЗТ + ВТ,

де ЗТ — бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ — бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).4. Список рекомендованої літератури
ЛІТЕРАТУРА З ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Батышев С.Я. Подготовка рабочих в СПТУ. – М.: Педагогика, 1988.

 2. Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М.: Машиностроение, 1976.

 3. Безперервна післядипломна освіта інженерно-педагогічних працівників України / А.С. Нікуліна, В.В. Олійник, Г.П. Матвєєв, С.Г. Заславська, О.П. Микуляк, Р.М. Шацька, Ю.Б. Максименко, Л.В. Сумятіна; АПН України. Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. — Донецьк, 2000. — 212 с.

 4. Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилище. – М.: Высшая школа, 1991.

 5. Бобровик С.В., Каракіс І.Й., Онищенко Н.М. Виховна робота серед учнів ПТУ. – К.: ІСДО, 1994. – 140с.

 6. Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилище. – М.: Высшая школа, 1989.

 7. Васильєв І.Б. Цілі, структура і зміст освіти у вищих професійних училищах та професійних ліцеях: Метод. розробка для керів. проф.-техн. навч. закладів. – Х., 1995. – 20с.

 8. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах - К.: Вища школа, 1998. — 229 с.

 9. Жабинец И.М. Содержание и стиль работы директора профессионально-технического учебного заведения. – К.: Выща школа, 1986.

 10. Заславська С.О. Розробка змісту дидактичних елементів в модульній системі навчання професій: Метод рек. – Донецьк: ІПО ІПП, 1999. – 21с.

 11. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Вип. 2 / Ред.: М.І. Жалдак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 326 с.

 12. Кондратюк О.П. Професійний розвиток особистості учня в системі професійно-технічної освіти. – К.: Інформдрук, 2003. – 32с.

 13. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – М., 1984. – 215 с.

 14. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике - Таллин, 1980.

 15. Лозовецька В.Т. Теорія і практика професійного навчання молодшого спеціаліста / За ред. А.І.Дьоміна. – Вінниця: ЛОГОС, 2001. – 441с.

 16. Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования. – М.: Высшая школа, 1983.

 17. Махмутов М.И., Шакирзянов А.З. Учебный процесс и использование межпредметных связей в средних ПТУ. – М.: Высшая школа, 1985.

 18. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження / Під ред. А.В.Плохій. – К., 2000. – 284с.

 19. Морева П. А. Педагогика среднего профессионального образования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001.

 20. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи / Ред.: І.А. Зязюн; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К.: Віпол, 2000. — 636 с.

 21. Никифоров В. И. Основы и содержание подготовки инженера-преподавателя к занятиям: Учеб. пособие. — Л., 1987.

 22. Ничкало Н.Г. Професійно-технічна освіта в Україні: проблеми, перспективи: К.: АПН України, 1999. – 25с.

 23. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. – М.: Высшая школа, 1986.

 24. Основы профессиональной педагогики / Под ред. С.Я. Батышева. – М.: Высшая школа, 1977.

 25. Павлютенков Є.М. Професійна орієнтація учнів. – К.: Рад. школа, 1983. – 200 с.

 26. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва; Акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К.: ВІПОЛ, 2001. — 502 с.

 27. Підготовка до професійного навчання і праці: Навч.-метод. посіб. / За ред. Г.О.Балла, П.С.Перепелиці, В.В.Рибалки. – К.: Наук.думка, 2000. – 200с.

 28. Професійна освіта: Навч. посіб. / Ред.: Н.Г. Ничкало; Уклад.: С.У. Гончаренко; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К.: Вища шк., 2000. — 380 с.

 29. Психолого-педагогическая система технологии обучения профессии / А.С.Никулина, Ю.Б.Максименко и др. / Под ред. А.С.Никулиной. – Донецк: ГИПО ИПР, 1997. – 264с.

 30. Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в СПТУ. – М.: Высшая школа, 1987.

 31. Собко Р.М. Навчання комп’ютерних технологій: інтегративний підхід: Метод. посіб. для інж.-пед. працівнків ПТНЗ. –К., 2001. – 49с.

 32. Соколов А.Г. Управление средним профтехучилищем. – М.: Высшая школа, 1988.

 33. Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні: Збірник документів і матеріалів. – К.: Парламент.вид-во, 2003. – 171с.

 34. Стандарты профессионально-технического образования в Украине / В.В.Томашенко, А.Д.Симак, Н.Г.Ничкало и др. – К.: Наук.світ, 2000. – 60с.

 35. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи) / І.М. Козловська; Ред.: С.У. Гончаренко; АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — Л.: Світ, 1999. — 301 с.

 36. Чернилевский Д.В. Технологии обучения в средней специальной школе. – К.: Вища школа, 1990.

 37. Щербак О.И. Профессионально-техническое образование на рубеже ХХІ ст. – К., 1999. – 40с.

 38. Якиманская И.С. Формирование интеллектуальных умений и навыков в процессе производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1979.

 39. Якимович Т.Д. Взаємодія теоретичного і виробничого навчання у професійній підготовці робітників: Метод. рек. – Л.: НМЦ ПТО, 1999. – 37с.

ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

 1. Аксьонова О. В. Методика викладання економіки. — К.: КНЕУ, 1998. —280с.

 2. Балаев А. А. Активные методи обучения. — М.: Профиздат, 1986. —95с.

 3. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для пед. учеб. заведений — М.: Академия, 2000. — 192 с.

 4. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989. — 192 с.

 5. Вергасов В. М. Активизация мыслительной деятельности студен­та в высшей школе. — К.: Высшая шк., 1979. — 216с.

 6. Всегда ли прав учитель? / В. Й. Лещинский, С. С. Кузнецова, С. В. Кульневич. — М.: Педагогика, 1990. — 159 с.

 7. Гамезо М. В.Домашенко Й. А. Атлас по психологии: Информ.— метод, материалы к курсу «Общая психология». — М., 1986.—215 с.

 8. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. —376с.

 9. Давыдов Н. А., Бойченко Н. А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов: Злементы педагогического менеджмента в процессе обучения специалистов. — Симферополь: Таврия, 1992.

 10. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті. — К.: КНЕУ, 1999. — 280с.

 11. Коджаспирова Г. М, Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: Для студентов высш. й сред. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2000. —176с.

 12. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. Ч. 1. Психологія суб'єкта діяльності: Підручник — К.: КНЕУ, 1999. — 244с.

 13. Лещинский В. М, Кульневич С. В. Учимся управлять собой й де-тьми: Пед. практикум. — М.: Просвещение: Владос, 1995. — 240 с.

 14. Новые педагогические й информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия. — 272 с.

 15. Педагогічна майстерність: Підручник /1. А. Зязюн, Л. В. Краму-щенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк., 1997. —349с.

 16. Подласый Й. П. Педагогика. Новый курс: Учеб. для студентов пед. вузов: В 2 кн. — М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. — 576 с. — Кн. 2: Процесе воспитания. — 256 с.

 17. Практикум по экспериментальной й прикладной психологии: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Крьшова. — Л.: ЛГУ, 1987. — 225 с.

 18. Практическая психология для преподавателей / Под ред. М. К. Тутушкиной. — М.: Филинь, 1997. — 328 с.

 19. Практическая психология образования: Учеб. для студентов высш. й сред. спец. учеб. заведений / Под ред. Й. В. Дубровиной. — М.: ТЦ Сфера, 1997. — 528с.

 20. Психологический словарь / В. В. Давыдов й др. (ред.). — М.: Пе-дагогика-пресс., 1996. — 440 с.

 21. Психологический справочник учителя / Под ред. Л. М. Фридмана. — М.: Просвещение, 1991. — 288 с.

 22. Психология: Слов. / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро-шевского. — М.: Политиздат, 1990. — 494 с.

 23. Психолого-педагогический словарь: Для учителей й руководителей общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. В. А. Мижериков. — Рос­тов н/Д: Феникс, 1998. — 540 с,

 24. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психо­логия. — СПб.: Питер, 1999. — 416с.

 25. Смолкий А. М. Методы активного обучения: Научно-метод. посо­бие. —М.: Высш. шк., 1991. — 176 с.

 26. Столяренко Л. Д. Основы психологии. — Ростов-н/Д: Феникс, 1996. —736с.

 27. Стоунс 3. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения: Пер. с англ. / Под ред. Н. Ф. Талызиной. — М.: Педагогика, 1984. —472с.

 28. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1987. — 224 с.

 29. Харламов Я Ф. Педагогика: Учеб. пособие. — 4-е изд., перераб. й доп. — М.: Гардарики, 1999. — 519 с.

 30. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / Европ. Ин-т зкспертов. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А.: Полиус, 1998. — 639с.

ЛІТЕРАТУРА З ПСИХОЛОГІЇ

 1. Бодальов А.А. Психология о личности. — М., 1988.

 2. Выготский Л.С.Вопросы детской психологии //Собр. соч. - В 6 т. М., 1984. - Т.4.

 3. Выготский Л.С.Кризис первого года жизни. Кризис трех лет. Кризис семи лет //Собр. соч. - В 6 т. - М., 1984. - Т. 4.

 4. Выготский Л.С. Педология подростка //Собр. соч. в 6 т. - М., 1984. -Т. 4.

 5. Выготский Л.С. Проблема возраста //Собр. соч. - В 6 т. - М., 1984. -Т. 4.

 6. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровсокго. -М., 1979.

 7. .Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо. - М., 1984.

 8. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лек­ций. - М.: Изд-во МГУ, 1988.

 9. Загальна психологія / За ред. С.Д. Максименка. — К.: Форум 2000.

 10. Ильясова И.И, Ляудис В.Я.. - М, 1981.

 11. Ковальов А.Г. Психология личности. — К.: Просвещение, 1970.

 12. Лурія А.Р. Эволюционное введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1975.

 13. Леонтьев А.Н. Деятельность: Сознание: Личность. — М.: По­литиздат, 1977.

 14. Лисянська Т.М Педагогічна психологія. - К., 2002.

 15. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. Моделюван­ня психологічних новоутворень: генетичний аспект. — К: Фо­рум, Т.2, 2002.

 16. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. — К.: Форум, Т. 1,2002.

 17. Максименко С.Д., Щербан Т.Д. Професійне становлення моло­дого вчителя. — Ужгород: Закарпаття, 1998.

 18. Мерлін B.C. Структура личности: Характер, способности, са­мосознание: Учеб. пособие к спецкурсу. — Пермь, 1990.

 19. Максименко С.Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001.

 20. Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

 21. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Про­свещение, 1977.

 22. Педагогічна психологія /За ред. Л.М.Проколієнко, Д.Ф.Ніколенка, - К.,

 23. Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

 24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М.: Педагоги­ка, 1989.

 25. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. - Л., 1990.

 26. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Вікова та пе­дагогічна психологія. - К.Ю, 2001.

 27. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /Под ред.1991.Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка