Пояснювальна записка у даний час у педагогічній науці йде становлення нової системи освіти, спрямованої на гуманізацію освітнього простору. Цей процес супроводжується істотними змінами, як у педагогічній теоріїСторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#7398
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


1. Пояснювальна записка
У даний час у педагогічній науці йде становлення нової системи освіти, спрямованої на гуманізацію освітнього простору. Цей процес супроводжується істотними змінами, як у педагогічній теорії, так і в навчальній діяльності.

Відбувається зміна освітніх парадигм, підсилюються процеси інтеграції і диференціації. У зв'язку з чим, з'явилася потреба в переосмисленні змісту педагогічного курсу у світлі системи цінностей і пріоритетів в освітній політиці. Зміст освіти збагачується новими процесуальними уміннями, розвитком здібностей, оперуванням інформацією, творчим рішенням проблем науки з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм.

Комплексний іспит на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста спеціальності 7.01010401 Професійна освіта (Економіка) проводиться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки спеціаліста.

Програма комплексного іспиту містить питання з таких дисциплін: професійна педагогіка, психологія, методика професійного навчання, економіка підприємств, менеджмент, маркетинг.

Оцінювання тестів відбувається за встановленою уніфікованою системою оцінювання.

2. Зміст дисципліни

ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА
1. Предмет, завдання та методи професійної педагогіки

Професійна діяльність сучасного інженера-педагога.

Диференціація педагогіки та особливості розвитку професійної педагогіки на сучасному етапі.

Предмет та завдання професійної педагогіки. Методи дослідження у професійній педагогіці


2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти

Професійна освіта як соціокультурний інститут. Функції професійної освіти.

Інститут професійної освіти та економіка. Шляхи адаптації професійної освіти до умов ринку.

Професійна освіта і праця. Поняття про професійний стандарт та Державний освітній стандарт. Вплив праці на формування мотиваційно-ціннісної основи професійної освіти

Професійна освіта як педагогічна система. Підходи до формування структури професійної освіти. Рівні професійної освіти.

Поняття про професійно-трудову соціалізацію. Професійна підготовка (її завдання, зміст) та професійне становлення особистості.

Професійна освіта як придбання особистості. Професіоналізм та етапи його розвитку. Професійна кваліфікація та професійна компетентність.

Основні напрямки розвитку системи неперервної професійної освіти в Україні.


3. Психологічні основи професійного розвитку спеціаліста

Навчально-професійна діяльність як умова професійно-особистісного розвитку. Базові та скрізні форми навчально-професійної діяльності у професійних навчальних закладах.

Мотиваційно-ціннісне відношення до майбутньої професійної діяльності.

Професійно-важливі психологічні якості. Професійний відбір. Професійна придатність. Професійна консультація. Професійна орієнтація.

Акмеологічні основи професійно-особистісного розвитку спеціаліста. Предмет та основні категорії акмеології: професійна діяльність, індивідуальність професійної діяльності, професійна творчість.
4. Професійне виховання майбутніх фахівців

Суть та структура процесу професійного виховання. Культурно-антропологічний підхід про особистість майбутнього фахівця. Духовна, морально-естетична та професійна культура майбутнього фахівця.

Принципи професійного виховання.

Зміст та основні завдання професійного виховання. Основні сфери виховного впливу. Інваріантна та варіативна складові змісту професійного виховання.

Технології, методики та форми професійного виховання. Засоби формування й розвитку когнітивної, емоційної та діяльнісно-практичної компонент професійної вихованості.

Основи професійного самовиховання та саморозвитку.

Умови і фактори професійного виховання.

Планування виховної роботи у професійному закладі освіти.


5. Професійно-педагогічна культура викладача

Сутність професійно-педагогічної культури викладача. Основні складові професійно-педагогічної культури викладача.

Педагогічні цінності в структурі професійно-педагогічної культури

Технологія педагогічної діяльності як компонент професійно-педагогічної культури викладача. “Задачний” підхід до визначення технології педагогічної діяльності.

Особистісно-творчий компонент професійно-педагогічної культури.
6. Теорія та методика початкової професійної освіти (ППО)

Організаційно-педагогічні основи початкової професійної освіти. Типи навчальних закладів початкової професійної освіти та їх мета.

Основи процесу навчання у професійній освіті. Основні катеорії навчального процесу. Ефективність навчального процесу.

Принципи професійного навчання.

Зміст початкової професійно-технічної освіти та специфічні принципи його відбору. Кваліфікаційна характеристика, навчальний план та навчальна програма. Комплекс навчально-методичних матеріалів.

Теоретична (загальнотехнічна і спеціальна) та практична (виробниче навчання та виробнича практика) підготовка учнів у ППО.

Організаційні форми навчального процесу у закладах ППО. Урок, як основна форма організації навчання у ППО. Лабораторні та практичні роботи.

Методи навчання у ППО та їх класифікація.

Активні методи навчання у ППО. Критерії вибору методів навчання.

Системи виробничого навчання у ППО а їх характеристика.

Характеристика засобів навчання та особливості їх застосування у навчальному процесі ППО.
7. Середня професійна освіта (СПО): ідеологія, зміст, технології

Структура середньої професійної освіти. Функції спеціалістів середньої ланки.

Навчальні заклади СПО. Поняття про професію та спеціальність, кваліфікацію та спеціалізацію.

Основні положення Державного стандарту професійно-технічної освіти України.

Зміст підготовки фахівців у середній професійній школі. Базовий, типовий та робочий навчальні плани. Блоки та цикли навчальних дисциплін. Типові та робочі навчальні програми.

Основні форми організації роботи учнів у СПО. Організаційні форми навчання у СПО.

Лекція у СПО та її дидактична мета. Типи і структура лекції.

Семінар у СПО та його дидактична мета. Керівна роль викладача на семінарі. Класифікація семінарів.

Навчальна екскурсія, її підготовка та проведення у СПО.

Навчальна конференція та її виховні можливості. Види конференцій у СПО.

Консультація та її дидактична мета. Типи консультацій у СПО.

Практичне заняття у СПО, його дидактична мета та структура. Методика навчання учнів рішенню практичних задач.

Лабораторне заняття у СПО, його дидактична мета та особливості проведення. Використання інструкційних карт на лабораторному занятті.

Курсове проектування у СПО. Знання та вміння учнів, які набуваються під час виконання курсового проекту.

Виробнича практика у СПО, її дидактична мета та виховні можливості. Специфіка змісту виробничого навчання у СПО.

Особливості організації та проведення технологічної та переддипломної практик у СПО.

Дипломне проектування у СПО.

Форми організації позанавчальної роботи у СПО.

Методи практичного та виробничого навчання у СПО.

Метод аналізу виробничих ситуацій та навчально-виробничі ігри у СПО. Критерії вибору методів виробничого навчання.

Самостійна робота учнів у СПО.

Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів у СПО. Види, функції та умови контролю. Рівні та критерії сформованості ЗУН в учнів.

Форми і методи контролю ЗУН учнів у СПО.

Особливості застосування тестової та рейтингової систем оцінювання ЗУН учнів в СПО.

Розвиток пізнавальної активності учнів у СПО.

Розвиток творчих здібностей учнів у СПО. Поняття про креативність творчої особистості.


8.Суть, значення та роль вищої професійної освіти (ВПО)

Вища освіта як соціальний інститут. Всесвітня декларація ЮНЕСКО про вищу освіту у ХХІ ст.

Статус вищих навчальних закладів (ВНЗ) України. Недержавний сектор вищої освіти.

Місія університету в регіоні. Поняття про вузівський комплекс. Функції вузівського комплексу.

Зміст та освітні програми вищої професійної освіти. Рівні підготовки у ВПО. Освітні програми ВПО.

Технології навчання у ВПО та їхні суттєві ознаки.

Види технологій навчання у ВПО, їх сутність, переваги і недоліки. Технології традиційного, програмованого та розвиваючого навчання.

Види технологій навчання у ВПО, їх сутність, переваги і недоліки. Технології проблемного, модульного та контектсного навчання.

Види технологій навчання у ВПО, їх сутність, переваги і недоліки. Технології ігрового та проектного навчання.

Використання інформаційно-коммунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі ВПО. Концепція інформатизації неперервної освіти в Україні. Поняття про інформаційну культуру спеціаліста.

Застосування комп’ютера у навчальному процесі ВПО як технічного засобу навчання.

Навчання студентів інформаційно-коммунікаційних технологіям та основам програмування у ВПО.

Створення інформаційного професійно-освітнього середовища у закладах ВПО.

Модернізація вищої професійної освіти в Україні та Болонський процес.


9.Додаткова професійна освіта (ДПО)

Особливості додаткової професійної освіти (ДПО) як підсистеми безперервної освіти дорослих. Суттєві особливості та завдання системи ДПО. Державна підтримка системи ДПО в Україні.

Функції додаткової професійної освіти.

Зміст додаткової професійної освіти. Освітні програми ДПО.

Види додаткової професійної освіти.

Особливості процесу навчання у системі ДПО.

Організаційні форми, методи та технології навчання в системі ДПО.

Особливості використання дистанційної технології навчання у ДПО.


10.Економіка професійної освіти

Освітні послуги у суспільстві з ринковою економікою. Поняття про “людський капітал” та актив людського капіталу. Економічна функція освіти. Результати економічної діяльності в освіті. Освітня послуга. Об’єкт і предмет економіки освіти. Ринок праці та ринок освітніх послуг.

Попит та пропозиція на освітні послуги. Структура ринку освіти

Кадрове забезпечення системи професійної освіти

Фінансування системи освіти. Проблема обґрунтованого фінансування професійної освіти. Державне та регіональне фінансування.

Єдина система витрат професійних закладів освіти (ПЗО). Смета доходів та витрат. Нормативи фінансування.

Матеріальне стимулювання робітників сфери освіти. Заробітна плата у системі ПО. Системи оплати праці
11.Нормативно-правове забезпечення професійної освіти

Загальні положення про правове регулювання професійної освіти в Україні. Завдання нормативно-правового забезпечення освіти. Основні нормативні документи.

Нормативно-правове забезпечення початкової професійної освіти (ППО).

Нормативно-правове забезпечення середньої професійної освіти.

Правове регулювання відношень в галузі вищої та додаткової професійної освіти.

Основи державної соціальної політики у сфері професійної освіти.


ПСИХОЛОГІЯ
1. Особистість

Поняття про особистість в психології. Теорії особистості. Особистість, індивід, індивідуальність. Структура особистості: спрямованість особистості, здібності, характер, блок «Я». Спрямованість, як центральне утворення особистості. Формування особистості.


2. Діяльність

Поняття про діяльність, інтеріоризація та екстеріоризація. Структура діяльності: рух, дія, знання, вміння, потреби, інтереси, мета, мотив, навички, звички, операції, вчинки. Формування вмінь та навичок. Види діяльності: гра, навчання, праця. Поняття про ведучу діяльність. Педагогічна діяльність.


3. Спілкування

Поняття про спілкування, його функції та умови. Структура спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна підструктури спілкування. Види спілкування: міжособистісне, міжгрупове, особистісно-групове; безпосереднє та опосередковане; короткочасне та довготривале; інтимне, ділове, соціально-рольове. Педагогічне спілкування, такт.


4. Міжособистісні стосунки

Групи, їх виникнення та розвиток, як процес становлення, формування та задоволення спільних потреб. Види груп: офіційні, неофіційні; умовні та реальні; мікро групи, малі та великі. Поняття про асоціації, корпорації та колектив. Основні методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія.


5. Пізнавальна діяльність

Увага, механізми уваги, мимовільна, довільна, після-довільна увага. Відчуття, класифікація відчуттів, закон Вебера — Фехнера, поняття про адаптацію та взаємодію відчуттів. Сприйняття та його сутність, сприйняття людиною свого оточення. Пам'ять, теорії пам'яті, види та процеси пам'яті. Мислення як аналітико-синтетична діяльність мозку: асоціативність, судження, умови­води, розуміння, уява.6. Індивідуальні особливості особистості

Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Взаємозв’язок між властивостями нервової системи і типами темпераменту. Характеристика основ­них типів темпераменту. Темперамент і умови життя, діяльності, виховання.

Поняття про характер. Фізіологічні механізми характеру. Структура характеру. Типове і індивідуальне в характері людини.. Умови формування характеру особистості. Зв'язок характеру з темпераментом.

Поняття про здібності. Структура здібностей. Здібності та знання, вміння і навички. Здібності та інші психічні властивості. Види здібностей. Задатки їх роль у формуванні здібностей, таланту, геніальності. Умови формування здібностей людей.


7 . Емоційно - вольова сфера особистості

Поняття про емоції і почуття. Властивості почуттів: полярність, сила, якість. Характерні особливості емоцій і почуттів. Природа емоцій і почуттів. Почуття і діяльність людини: стенічні та астенічні почуття Види емоцій і почуттів. Прості емоції. Складні емоції. Афекти. Настрої. Пристрасті. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття. Практичні почуття.

Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специ­фічно людські довільні дії. Основні психологічні теорії волі. Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових дій. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості та їх розвиток.
8. Управління навчанням учнів різних освітньо - вікових періодів

Поняття освітньо-вікової категорії. Основні освітньо-вікові кате­горії у навчальній діяльності (дошкільнята, молодші школярі, підліт­ки, старшокласники, студенти, дорослі). Характеристика основних освітньо-вікових категорій: провідні види діяльності, соціальна ситу­ація розвитку, психофізіологічні особливості, потреби, інтереси, мо­тиви, особливості світогляду, спілкування та інше. Врахування цих особливостей при виконанні основних навчальних функцій: форму­люванні цілей навчання; розробці змісту навчання; плануванні на­вчальної діяльності; стимулюванні навчальної мотивації; виборі та реалізації форм та методів навчання; контролі та оцінюванні. На­вчання дорослих: ґенеза проблеми та її сутність. Поняття «дорослий учень». Уявлення про андрагогіку. Принципи андрагогіки. Модель навчання. Цикл Кольба. Стилі навчання. Особливості навчання доро­слих і фактори впливу (підготовка до занять, правила впливу на са­мооцінку). Майстерність презентації (знайомство, підготовка, засоби, реалізація, оцінка та самовдосконалення в тренінгу).


9. Психологія навчання

Загальна характеристика процесу навчання. Психологія засвоєння знань, характерні особливості цього процесу. Залежність ефективності засвоєння знань від змісту навчального матеріалу, його форми та складності. Основні психологічні компоненти процесу засвоєння знань: позитивне ставлення учнів до учіння; процеси безпосереднього, чуттєвого засвоєння знань; процеси запам’ятання та збереження одержаної інформації; мислення як вищи процес у надбанні знань. Формування учбових умінь та навичок.

Навчання як управління учбовою діяльністю учнів. Спосіб управління. Типи навчання. Система навчання, заснована на теорії поетапного формування розумових дій. Психологічний аспект проблемного навчання.
10. Психологія виховання

Сутність та завдання психології виховання. Специфіка процесу виховання. Загальні психологічні закономірності формування особистості учня. Питання розвитку особистості у вітчизняній педагогічній психології. Проблема розвитку особистості в працях зарубіжних психологів. Діяльність та формування особистості. Самопізнання та самооцінка – передумови самоуправління у вихованні. Самовиховання – найвища форма самоуправління. Виховання і самоуправління – дві сторони єдиного процесу.

Показники вихованості. Вихованість як система органічно взаємопов’язаних і взаємозумовлених якостей особистості. Поняття критеріїв вихованості як головного психологічного механізму, що визначає дієвість моральних норм. Операційна та мотиваційна сторона якостей особистості. Критерії вихованості учнівського колективу.
МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

(МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН)
1. Економічні знання як предмет навчання. Місце курсу «Методика професійного навчання» в системі економічної освіти

Економічні знання та їхня роль у формуванні світогляду лю­дини. Класифікація та різновиди економічних знань, практичне призначення їх. Особливості економічних знань як предмета на­вчання. Вимоги й остаточна мета вивчення економічних наук. Логіка викладу, формування та сприйняття навчального матеріалу під час вивчення економіки. Предмет і завдання курсу „Методика професійного навчання”.


2. Економічна культура та концепція неперервної економічної освіти в Україні

Поняття про економічну культуру. Критерії рівня економіч­ної культури, його практична оцінка. Економічна культура як продукт економічної освіти. Сутність і завдання економічної освіти. Ринкова економіка, економічна освіта. Філософія су­часної економічної освіти. Концепція гнучкої кваліфікації. Навчання як ключове завдання управління. Необхідність і сутність неперервної економічної освіти. Економічне навчання як процес зміни економічної поведінки. Соціально-психологічні умови навчання конкурентноздатного фахівця в системі економічної освіти.3. Розвиток економічного мислення та поведінки як мета економічної освіти

Поняття «економічне мислення». Необхідність розвитку еко­номічного мислення. Економічне мислення та поведінка. Концеп­ції сучасного економічного мислення. Виховна функція економіч­ної освіти.


4. Інформаційно-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін

Поняття інформаційного та методичного забезпечення проце­су навчання. Характеристика збірника інформаційно-методичних матеріалів (ІММ) із вивчення економіки. Критерії оцінки якості та цільового призначення збірника ІММ для економічних дисци­плін та необхідність його оновлення. Підручники та навчальні посібники. Вимоги до них. Навчальна програма з предмета й особливості її розроблення для економічних предметів. Методика розроблення моделі засво­єння бази знань з економічних дисциплін.

Методична карта навчального заняття, її структура та відповід­ність моделі засвоєння бази знань.

5. Методичні вимоги до організації навчальних занять з економіки.

Принципи навчання й особливості застосування їх у процесі викладання економічних дисциплін.

Вплив специфіки економічних знань як предмета навчання на вибір організаційних форм навчання економіці. Методика підго­товки та проведення лекції, уроку з економічних предметів. Ор­ганізаційний, науковий і методичний рівень лекції з економіки. Критерії, що визначають якість викладання економічних знань. Умови ефективного проведення теоретичних занять.

Методичні вимоги до підготовки та проведення семінарських і практичних занять з економіки. Дидактичні принципи, що визна­чають особливості підготовки та проведення семінарських і практичних занять з економіки. Місце та роль семінарських і практичних занять у викладанні економічних дисциплін.


6. Методи та прийоми навчання економічних дисциплін

Характеристика загальних дидактичних методів, їх класифікація.

Специфіка економічних знань як предмета навчання та її вплив на вибір методів і прийомів навчання економічних дисциплін.

Методичні особливості викладання економічних дисциплін для різних вікових груп (школярі, студенти коледжів, вищих на­вчальних закладів, дорослі).


7. Методика організації самостійної роботи під час вивчення економічних дисциплін

Самостійна робота: поняття, вимоги, основні завдання. Навич­ки самостійної роботи як передумова ефективного навчання.

Роль самостійної роботи в процесі опанування економічних знань. Мета, зміст, типи завдань для самостійної роботи під час вивчення економічних дисциплін. Пізнавальні завдання, їхні ди­дактичні функції, рекомендації щодо розроблення. Аудиторна й позааудиторна самостійна робота.

Методи і форми оцінювання самостійної роботи під час вивчення економіки.


8. Засоби навчання в економічній освіті

Поняття про засоби навчання, класифікація їх в економічній освіті. Особливості застосування окремих видів засобів навчання й процесі викладання економічних дисциплін.

Технічні засоби навчання. Умови застосування їх у викладанні економічних дисциплін. Використання комп'ютерної техніки в економічній освіті.

Сутність, значення та основні види засобів наочності під час викладання економічних дисциплін. Структурування навчаль­ного матеріалу як засіб розвитку теоретичного мислення й оптимізації навчального процесу. Методи та прийоми структурування економічних знань. Структурно-логічні схеми, їх функції та види.

Характеристика процесу систематизації знань під час вивчен­ня економічних наук. Поняття про опорно-інформаційні схеми та принципи їх побудови.

Критерії відбору навчальних матеріалів і допоміжних засобів у процесі вивчення економіки.


9. Контроль та оцінка результатів навчання з економічних дисциплін

Контроль як методична проблема. Функції контролю. Види та методи контролю, які використовують під час вивчення економіч­них дисциплін.

Оцінка результатів процесу навчання. Критерії оцінки успішності навчання та їхній зв'язок із цілями навчання. Тестовий контроль та його використання в процесі вивчення економіки. Переваги й недоліки тестування. Модульна система організації навчання та рейтинговий контроль знань. Компетенція як результат процесу навчання. Сучасна шкала оцінювання у загальноосвітніх навчальних закладах.
10. Теоретичні засади застосування активних методів навчання у вивченні економіки

Сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності студен­тів. Соціальні, психологічні, національні передумови застосуван­ня активних методів навчання в економічній освіті.

Класифікація активних методів навчання.
11. Дискусія як метод активізації пізнавальної діяльності студентів

Поняття дискусії та її види. Методичні вимоги до підготовки й проведення дискусії. Роль викладача в організації й проведенні дискусії. Мозкова атака, прес-конференція як різновид дискусії, методика їх проведення, особливості застосування в економічній освіті.12. Кейс-метод (метод конкретних ситуацій) як провідний метод формування професійних умінь викладача (керівника, менеджера)

Передумови ефективного застосування методу конкретних си­туацій.

Методичні вимоги до підготовки й використання кейс-методу. Етапи роботи з кейсом в аудиторії. Вимоги до змісту конкретних ситуацій. Ідентифікація проблем як важлива складова кейс-методу. Структура та види навчальної проблеми.
13. Ігрові методи навчання в економічній освіті

Сутність, класифікація та значення ігрових методів навчання. Методика використання дидактичних ігор в економічній освіті. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів.


14. Технології навчання в економічній освіті

Поняття, особливості, історія розвитку технологій навчання. Зарубіжний досвід викладання економічних дисциплін, оці­нювання можливостей його використання у вітчизняній економічній освіті.

Адаптивна, розвивальна система, діалоговий підхід тощо.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1. Загальна характеристика та класифікація підприємств

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія й різноманітні цілі підприємства. Головні напрямки діяльності підприємства. Юридичні акти, що є законодавчою базою функціонування підприємства (організації). Класифікація підприємств та її практичне значення. Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура підприємства: сутність і види. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. Загальна структура підприємства (організації).

Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми добровільного інституційного об'єднання підприємств і організацій (асоціації, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо). Мета їх створення, особливості та ефективність діяльності.

2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми типи й моделі підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Виробнича та посередницька діяльність.

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні умови договору. Формулювання конкретних умов договору.

3. Управління і структура

Особливості управління як системи. Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління підприємствами та організаціями.

Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів управління. Організаційні форми реалізації методів управління суб'єктами господарювання різного рівня.

Сутність і параметри організаційної структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління виробничими й невиробничими підприємствами. Особливості вибору організаційних структур управління для новостворюваних підприємств різних розмірів і форм власності.4.Персонал

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією. Виокремлення й характеристика робітників за рівнем кваліфікації. Чинники, що потребують урахування у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів, сфер діяльності та форм власності. Розрахунки чисельності окремих, категорій робітників виробничих підприємств. Обґрунтування раціональної структури персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних організацій.

Поняття й основні елементи системи управління персоналом підприємств (організацій), інших суб'єктів господарювання. Сучасні вимоги держави й фірми до ділових якостей різних категорій персоналу. Адаптована до ринкових умов господарювання система формування та набору різних категорій персоналу. Методи оцінки й добору працівників для підприємств чи інших суб'єктів господарювання. Форми й ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу (кадрів).

5 Матеріальні та нематеріальні активи

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів. Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Видова (технологічна) структура основних фондів, фактори й тенденції динаміки на підприємствах.

Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань.

Елементний склад оборотних фондів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження.

Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об'єктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків, знаків обслуговування). Інформаційні технології та програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси («ноу-хау», раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл фірми). Нематеріальні активи як юридичне оформлені права виключного користування об'єктами промислової та інтелектуальної власності, їх вартісна оцінка й строки зношування (старіння).

6. Обігові кошти

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів. Виокремлення обігових коштів, що обслуговують сфери виробництва й обігу. Нормовані й ненормовані обігові кошти. Функціональна та елементна структура обігових коштів, її динаміка на підприємствах різних галузей економіки. Джерела формування обігових коштів.

Призначення нормування (розрахунку нормативів) обігових коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку). Обчислення нормативів обігових коштів в окремих їхніх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного нормативу обігових коштів підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність; методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів (оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва; скорочення тривалості виробничого циклу; поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; прискорення реалізації виробленої продукції). Проблеми нестачі обігових коштів і поновлення їхньої величини до нормативного рівня за умови кризової ситуації на підприємстві.7. Інвестиції: формування, використання, ефективність

Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні й зовнішні джерела інвестування. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Різновиди і структура реальних (виробничих) інвестицій. Технологічна й відтворювальна структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі.

Розрахунки обсягу потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві (істотне зростання або зменшення попиту на продукцію фірми, урівноваження попиту й пропонування). Обґрунтування джерел фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень відповідно до можливих варіантів економічної ситуації на ринку і підприємстві.

Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації), господарського ризику та інфляції. Основні показники оцінки ефективності виробничих інвестицій (капітальних вкладень). Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій.

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному або короткому варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного проекту. Форма здійснення й необхідний обсяг інвестицій для практичної реалізації проекту. Період між початком інвестування і початком експлуатації об’єкта. Середня щорічна сума прибутку протягом раціональної експлуатації виробничого об’єкта як показник ефективності інвестиційного проекту.

8. Техніко-технологічна база виробництва

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві. Особливості формування виробничої бази на підприємствах різних галузей.9. Продуктивність, мотивація й оплата праці

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Динаміка продуктивності праці на підприємствах різних галузей. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок дії окремих і певної сукупності чинників.

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Залежність оплати праці від кінцевих результатів діяльності. Сучасна державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. Формування внутрішньо фірмової політики оплати праці. Регулювання оплати праці на основі колективного договору.

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Диференціація оплати праці за певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Форми й системи оплати праці робітників. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності. Можливість колективних форм організації та оплати праці. Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках (доходах).10. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й реалізована продукція.

Змістова характеристика матеріально-технічного забезпечення (МТЗ). Форми й системи МТЗ. Системи живлення внутрішньовиробничих підрозділів матеріалів. Обчислення потреби підприємства в матеріалах. Запаси матеріалів та їх регулювання. Оптимізація партій поставки матеріалів.

Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники й методи оцінки якості продукції (послуг). Поняття й визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Багато-напрямлений вплив підвищення якості виробів на економіку та імідж підприємства. Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників.

Стандартизація продукції, її складові елементи і принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. Сертифікація продукції, її економічне значення. Обов'язкова й добровільна сертифікація виробів. Міжнародні системи сертифікації. Національні системи якості. Формування систем якості на підприємствах. Економічна й соціальна ефективність стандартизації та сертифікації продукції.

Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, здійснюваний територіальними органами Держстандарту України - центрами стандартизації, метрології та сертифікації. Об'єкти державного нагляду. Матеріальна відповідальність товаровиробників за порушення вимог стандартів. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості. Об'єкти та основні види технічного контролю якості на підприємствах.11. Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги)

Поточні витрати (собівартості продукції) як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її зміни з часом.

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Порядок розробки кошторису виробництва залежно від стадії й форми прогнозування, наявності інформації, розміру підприємства. Загальний рівень поточних витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об'єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей. Методика обчислення окремих статей калькуляції. Прогнозування собівартості нових виробів. Можливі методи прогнозування (питомих витрат, бальний, агрегатний, кореляційний).

Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України. Групи чинників (способів).зниження поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення технічного рівня виробництва; вдосконалення організації виробництва, праці й управління; збільшення обсягу виробництва та підвищення якості продукції. Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення поточних витрат.

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх застосування. Методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту тощо. Система знижок і доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення. Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.12. Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності

Прибуток і дохід як-основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки в Україні.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Загальна характеристика рентабельності застосовуваних (інвестованих) ресурсів. Обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції та окремих виробів. Динаміка і способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Суть, важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості. ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності; методика їх обчислення. Накопичення обліково-звітної інформації для аналітичної оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. Принципи формування системи показників ефективності виробничо-господарської та комерційної діяльності. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства.

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за певними ознаками: видами витрат і ресурсів (джерелами зростання); напрямками розвитку й удосконалення виробництва; місцем реалізації в системі управління виробництвом.13. Реструктуризація і санація підприємств і організацій

Система виживання підприємства (організації) в ринкових умовах господарювання. Реструктуризація підприємства (організації) як найрадикальніший захід системи виживання й виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Сутнісна характеристика й можливі форми реструктуризації підприємства (організації). Конверсія, розукрупнення й диверсифікація виробництва як дійові форми реструктуризації суб'єктів господарювання. Розробка й здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства (організації). Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання.

Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств (організацій). Практика й ефективність санації суб'єктів господарювання в Україні.

14. Банкрутство й ліквідація підприємства

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Причини й симптоми банкрутства фірми. Визначення зон ризику та реакція підприємства (організації) на настання кризового фінансово-економічного стану. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Основні положення Закону України «Про банкрутство».

Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта господарювання. Управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Комплекс організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства (організації") — банкрута. Конкретні форми ліквідації підприємств (організацій) — банкрутів (фізичне припинення діяльності, розпродаж майна «з молотка», перепрофілювання діяльності зі зміною власника та ін.), що застосовуються в Україні.
МЕНЕДЖМЕНТ

1. Поняття і сутність менеджменту

Поняття «менеджмент» і необхідність управління організаціями. Співвідношення категорій «управління», «менеджмент», «адміністрування», «керування». Організація, цілі її діяльності та критерії успіху. Поділ праці в організації та необхідність управління. Характеристика різних поглядів на сутність менеджменту. Поняття «менеджмент» у широкому та вузькому розумінні. Менеджмент як наука і мистецтво. Функції менеджменту, цикл менеджменту.

Менеджмент як вид професійної діяльності. Ознаки діяльності менеджера. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, маркетинг. Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий. Ролі менеджера в організації: міжособові; інформаційні; пов`язані з прийняттям рішень. Якості менеджера: технічні здібності; аналітичні здібності; здібності взаємодіяти з людьми; діагностичні здібності; концептуальні здібності. Співвідношення якостей, необхідних менеджеру на різних рівнях управління.

Еволюція управлінської думки. Передумови виникнення науки управління. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління; адміністративна школа управління. Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту: школа науки управління. Інтегровані підходи до управління: процесний підхід до управління; системний підхід до управління; ситуаційний підхід до управління. Сучасні напрямки розвитку науки управління: тенденція підсилення технократичного аспекту менеджменту; орієнтація на технічні та технологічні нововведення; гуманізація управління; поєднання інтересів бізнесу, суспільства та людини; інтернаціоналізація менеджменту.Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка