Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рікСкачати 476.35 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір476.35 Kb.
1   2   3

КО = ЗТ + ВТ,

де ЗТ – бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ – бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).
Список рекомендованої літератури

Дошкільна педагогіка

1. Аксарина Н.М. Развитие и воспитание от рождения до трех лет / Н.М. Аксарина,


М.Ю. Кистяковская, Н.Ф. Ладыгина. - М.: Просвещение, 1969. - 156 с.

2. Базова программа розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» /Наук, кер та зах. ред.


О.Л. Кононко. - 3-тє вид., випр. - К.: Світич, 2009. - 430 с.

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання, 1999. - № 1. -С. 6.

4. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться / Р.С.Буре, Г.Н. Година. - М.:«Просвещение», 1983.

5. Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г.М. Ляминой. - М.:Просвещение, 1974.

6. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от рождения до года / А.С.Галанов. - М.: АРКТИ, 2006. -112 с.

7. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от года до трех лет \А.С.Галанов. -М.: АРКТИ, 2006. - 64 с.

8. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста / Л.Н. Галигузова. - М.:Гуманитар. Издат. центр ВЛАДОС, 2007. - с. 54-112.

9. Дитина в дошкільні роки: Керівництво для вихователів і батьків. - Запоріжжя, 1991.

10. Гончаренко СУ. Педагогічні дослідження / С.У.Гончаренко. - К., 1995.

11. Детский сад и семья / Под. ред. Т.А.Марковой. - М.: «Просвещение», 1979 г.

12. Дорошенко З.П. Перспективно-календарне планування освітньої роботи з дітьми раннього віку / З.П. Дорошенко. - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005 р. - 208с.


-


13. Дошкольная педагогика / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г. Саморуковой. - Просвещение, 1988.-ч. 1ю.

14. Закон України «Про дошкільну освіту». - К., 2001. 1. Игрушки и пособия для детского сада/ Под. ред. Островской Л.Ф. - «Просвещение», 1982 г.

 2. Ковальчук Я.И. Индивидуальньїй подход в воспитании ребе'нка / Я.И. Ковальчук. - М.: «Просвещение», 1985 г.

 3. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А. Куликова - М: Педагогика,2000.

 4. Концепція дошкільного виховання в Україні. -К.: Либідь, 1993.

 5. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1999.

 6. Національна доктрина розвитку освіти. - К., 1982. - 24 с.

 7. Одаренньїе дети / Пер. с англ. - М.: Прогрес, 1981.

 8. Олійник Л.М., Романюк І.Ю. Я працюю з малюками \ Л.М. Олійник, І.Ю. Романюк. - X.: «РАНОК», 2007. - 152 с.

 9. Павлова Л.М. Розвивальні ігри-заняття \ Л.М. Павлова. - X.: «РАНОК», 2007. - 168 с.

 10. Панько Е.А. Психология деятельности воспитателя детского сада / Е.А. Панько. - Минск: «Висшая школа», 1986. — 157 с.

 11. Педагогика раннего возраста / Под ред. Г.Г. Григорьевой, Н.П. Кочетовой, Д.В. Сергеевой. -М.: Просвещение, 1998.

 12. Печора К.Л. Дети раннего возраста в дошкольньк учреждениях / К.Л. Печора. Г.В.Пантюхина, Л.Г. Голубєва. - М.: Просвещение, 1986.

 13. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Т.І. Поніманська. - К.: Академвидав, 2004.

 14. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство / М.Г. Стельмсахович. - К., 1991 р.

 15. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. - Львів, 1990.

 16. У сова А.П. Обучение в детском саду/А.П. У сова. -М.: «Просвещение», 1981 г.

33. Зстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлутиной. - М.: «Просвещение», 1985 .

Методика розвитку рідного мовлення

1. Богуш А.М. Методика розвитку мови та ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 1992.

2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактики / А.М. Богуш. – Запоріжжя: Просвіта, 2000.

3. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. Одеса, 2001.

4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – Київ, 1998.

5. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактики / А.М. Богуш. – Хрестоматія у 2-х т. – К: Вища школа, 1999.

6. Бородач А.М. Методика развития речи детей / А.М. Бородач. – М.: Просвещение, 1981.

7. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой / Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 1978.

8. Витоки мовленнєвого розвитку: Програма та методичні рекомендації / Укл. А.М.Богуш. –Одеса: Маяк, 1999.

9. "Дитина". Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1993.

10. Карпинская Н.С. Художественное слово в воспитании детей / Н.С. Карпинская. –М.: Педагогика, 1972.

11. Короткова З.П. Обучение рассказыванию в детском саду / З.П. Короткова. – М.: Просвещение, 1984.

12. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1999.

13. Максаков А.Й. Правильно ли говорит ваш ребенок / А.Й. Максаков. – М.: Просвещение, 1982.

14. Максаков А.И. Учите, играя / А.И. Максаков, Т.А. Тумакова. – М.: Просвещение, 1983.

15. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада / Под ред. Ф.А.Сохина, – М.: Просвещение, 1979.

16. Тихеева Е.И. Развитие речи детей / Е.И. Тихеева. - М.: Просвещение, 1981.

17. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом / Г.А. Тумакова. – М.: Просвещение, 1991.

18. Умственное воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А.Сохина, Н.А.Поддьякова, – М.: Просвещение, 1984.

19. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения / Фомичева М.Ф. – М.: Просвещение, 1989.


Методика формування елементарних математичних уявлень


 1. Альтхауз Д., Дум Е. Цвет, форма, количество / Д. Альтхауз. – М., 1984.

 2. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число / Л.В. Артемова. К.: Томі ріс, 1997.

 3. Виховання дітей в підготовчій до школи групі дитячого закладу /Укл. Київ, 1992.

 4. Волина В.В. Занимательная математика для детей / В.В. Волина. – С.-Петербург, 1997.

 5. Выгодский В.Я. Справочник по элементарной математике / В.Я. Выгодский. – М.: Наука, 1986.

 6. Генденпггейн Л.З. Алиса в стране математики. Повесть-сказка / Л.З. Генденпггейн. – Харьков: Паритет ЛТД,1994.

 7. Грин Р. Введение в мир числа / Р.Грин, В. Лаксон. – М., 1982.

 8. Давайте поиграем /Под ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение, 1991.

 9. Дитина. Програма виховання дітей дошкільного віку. – М., 1996.

 10. Друзь Б.Г. Математична мозаїка / Б.Г. Друзь. – К.: Веселка, 1991.

 11. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников / Т.И. Ерофеева. – М., 1994.

 12. Житомирский В.Г. Математическая азбука / В.Г. Житомирский, Л.Н. Шеврин. – М., 1984.

 13. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет / Е.В. Колесникова. – М.: Гном-Пресс, 1999.

 14. Колесникова Е.В. Развитие математического мышления у детей 5-7 лет / Е.В. Колесникова. – М.: Новая школа, 1998.

 15. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 16. Метлина Л.С. Математика в детском саду / Л.С. Метлина. – М., 1984.

 17. Метод научной педагогики М.Монтессори / Сост. Борисова З.Н., Семерникова Р.А. – К., 1993.

 18. Методика формування елементарних математичних уявлень / Укл. О.К. Трибанова, К.Й.Щербакова. – К: Вища школа, 1987.

 19. Непомнящая Н.И. Психологический анализ обучения детей 3-7 лет на материале математики / Н.И. Непомнящая. – М., 1983.

 20. Обучение математике в детском саду. Практические и семинарские занятия /Сост. В.В. Данилова. – 2-е изд. – М., 1997.

 21. Папи Ф. Дети и графы / Ф. Папи, Ж. Папи. – М.: Педагогика, 1984.

 22. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике / М.Н. Перова. – М., 1996.

 23. Подгорная Н.И. Дидактические игры и познавательные задания. – К.: Рад. Школа / Н.И. Подгорная, Н.М. Бибик, 1990.

 24. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования) /Под ред. Л.А.Венгера - М., 1988.

 25. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста / Т.Д. Рихтерман. – М.: Просвещение, 1987.

 26. Русова С.Ф. Вибрані твори / С.Ф. Русова. – К., 1996.

 27. Сербина Б.В. Математика для малышей / Б.В. Сербина. – М., 1992.

 28. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников / Т.В. Тарунтаева. – М.: Просвещение, 1980.

 29. Фидлер М. Математика уже в детском саду / М. Фидлер. – М., 1981.

 30. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под ред. А. А.Столяра. – М.: Просвещение, 1988.

 31. Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников / О.А. Фунтикова. – Симферополь: Таврида, 1999.

 32. Щербакова Б.И. Методика обучения математике в детском саду / Б.И. Щербакова. – М.: Академия, 1998.

 33. Щербакова Е.И. О математике малышам / Е.И. Щербакова. – Киев, 1984.

 34. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників / К.Й. Щербакова. – К.: Вища школа, 1996.

 35. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників / К.Й. Щербакова. – К.: Вища школа» 1996.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка